ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ใกล้รุ่ง อามระดิษ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 10
2 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 5
3 ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 2
4 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 2
5 ฉลอง สุนทราวาณิชย์ 2
6 อธิพร ประเทืองเศรษฐ์ 2
7 บรรจบ บรรณรุจิ 2
8 อัสนี พูลรักษ์ 2
9 นัทธนัย ประสานนาม 1
10 พนิดา หล่อเลิศรัตน์ 1
11 ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ 1
12 มณฑิกา บริบูรณ์ 1
13 อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ 1
14 ณัฐพร ไทยจงรักษ์ 1
15 นิศานาถ แท่นนิล 1
16 พงษ์พันธ์ พึ่งตน 1
17 สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 1
18 อดิศร เสมแย้ม 1
19 จรัสดาว อินทรทัศน์ 1
20 กุลวดี แหยมเกตุ 1
21 นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์ 1
22 รังสิมา นิลรัต 1
23 สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 1
24 หัตถกาญจน์ อารีศิลป 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ 1
27 อัญชลี ภู่ผะกา 1
28 นูรีดา หะยียะโกะ 1
29 พิชญาดา เมฆหิรัญศิริ 1
30 สุเนตร ชุตินธรานนท์ 1
31 วันชนะ ทองคำเภา 1
32 ศานติ ภักดีคำ 1
33 สิริวิทย์ สุขกันต์ 1
34 ธีระ นุชเปี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2555 4
5 2553 1
6 2552 3
7 2550 5
8 2548 3
9 2547 3
10 2544 2
11 2533 1
12 2531 1
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหลังยุคสงครามเย็น
ปี พ.ศ. 2558
2 ภาพ "มาเลเซีย" ในวรรณกรรมร้อยแก้วไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมของอนุสรณ์ ติปยานนท์
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์ตัวละครเอกในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของคึกเดช กันตามระ
5 นันโทปนันทสูตรคำหลวง : การวิเคราะห์ศิลปะการแปลและกลวิธีทางวรรณศิลป์
6 นันโทปนันทสูตรคำหลวง : การวิเคราะห์ศิลปะการแปลและกลวิธีทางวรรณศิลป์
7 การวิเคราะห์ตัวละครเอกในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของคึกเดช กันตามระ
ปี พ.ศ. 2553
8 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : วรรณคดีกับการสร้างชาติ
ปี พ.ศ. 2552
9 คำสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วย C(r)a ในภาษาไทย
10 ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970
11 คำสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วย C(r)a ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2550
12 คำไทย-คำเทศ คำไทย-คำเขมร
13 ขบวนการนักศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2511-2519 : ภาพตัวแทนที่ปรากฏในนวนิยายไทย
14 การแปลวรรณกรรมเยาวชนของผกาวดี อุตตโมทย์ : การศึกษาประวัติและแนวทางการแปล
15 ศาสตราแลบง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร
16 ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2548
17 สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ
18 พัฒนาการการแปลอาชญนิยายชุดเชอร์ล็อก โฮมส์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน
19 เรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยระหว่าง พ.ศ. 2535-2545 : การศึกษาแนวคิดและกลวิธี
ปี พ.ศ. 2547
20 เรื่องสั้นบันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519
21 กวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519
22 เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา
ปี พ.ศ. 2544
23 พระนิพนธ์ประเภทสารคดีท่องเที่ยวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
24 จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2533
25 ร้อยแก้วแนวขบขันของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7
ปี พ.ศ. 2531
26 โครงการพัฒนาพจนานุกรมเพื่อการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 1 : 2531)