ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โอฬาริก สุรินต๊ะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรเกล้า เจริญผล 3
2 รพีพร ช่ำชอง 2
3 รักฤดี สารธิมา 1
4 ศรัณยู คำเมือง 1
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
6 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
7 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
8 ถวิล ชนะบุญ 1
9 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
10 เรือน สมณะ 1
11 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
12 วัลยา สุทธิขำ 1
13 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
14 ปรีชา ประเทพา 1
15 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
16 วราวุธ สุธีธร 1
17 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
18 บรรจบ วันโน 1
19 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
20 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
21 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
22 บังอร กองอิ้ม 1
23 อนุชิตา มุ่งงาม 1
24 สุริทอง ศรีสะอาด 1
25 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
26 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
27 นริศ สินศิริ 1
28 นเรศ มีโส 1
29 ธวัชชัย ชมศิริ 1
30 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
31 สุกัญญา ลีทองดี 1
32 สุนันท์ สายกระสุน 1
33 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
34 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
35 วรากร สีโย 1
36 ทองใบ บุษกร 1
37 สมชาย แก้ววังชัย 1
38 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
39 สงครามชัย ลีทองดี 1
40 เมธิน ผดุงกิจ 1
41 จันทิมา พลพินิจ 1
42 นงนิตย์ มรกต 1
43 ปิยมาศ นานอก 1
44 วรรณา กาญจนมยูร 1
45 ชาติไทย แก้วทอง 1
46 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
47 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
48 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
49 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
50 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
51 ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
52 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
53 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
54 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
55 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
56 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
57 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
58 ดรุณี บุญชารี 1
59 ชวลิต บุญปก 1
60 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
61 ศุภชัย สมัปปิโต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 3
3 2550 1
4 2549 4
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Optimization of line segmentation techniques for Thai handwritten documents
ปี พ.ศ. 2551
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การตัดเล็มโครงข่ายประสาทเทียม
3 Image segmentation of historical handwriting from palm leaf manuscripts
4 -
ปี พ.ศ. 2550
5 การจำแนกข้อความออกจากคัมภีร์ใบลาน
ปี พ.ศ. 2549
6 การใช้อัลกอริทึมฟัซซีสำหรับการวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจากรูปภาพที่เกิดสัญญาณรบกวน
7 Comparison of image analysis for Thai handwritten character recognition
8 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
9 -
ปี พ.ศ. 2548
10 การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2547
11 Comparison of image analysis for thai handwritten character recognition
ปี พ.ศ. 2546
12 การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทย โดยใช้ตัวบรรยายลักษณะฟูริเยร์และแบบจำลองแบบซ่อนของมาร์คอฟ