ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โอรส รักชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่ทดแทนโดยสตาร์ชจากมันเลือด (water yam) : เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการเกษตรเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพิ่มมูลค่าข้าวจ้าวคุณภาพต่ำจากสายพันธุ์ในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างและปรับปรุงคุณสมบัติในการผลิตเป็นแผ่นฟิล์มเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการส่งออกสู่ระดับสากล
3 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
4 การปรับปรุงสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่ทดแทนโดยสตาร์ชจากมันเลือด (water yam) : เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการเกษตรเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
5 การประยุกต์ใช้โพลีแซคคาไรด์บางชนิดในการปรับปรุงคุณภาพของกระเจี๊ยบอบแห้งแบบเคลือบเงา
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืด ที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
7 การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทย
8 การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม ของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
9 การเพิ่มมูลค่าให้กับกากกระเจี๊ยบ(Hibiscus sabdariffa L)เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลูกกวาดในระดับอุตสาหกรรม
10 การประยุกต์ใช้โพลีแซคคาไรด์บางชนิดในการปรับปรุงคุณภาพของกระเจี๊ยบอบแห้งแบบเคลือบเงา
ปี พ.ศ. 2552
11 การจำลองระดับโอโซนตามสภาวการณ์โลกเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในประเทศไทย
12 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง [Yam] ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
13 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
14 การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของสารอาหาร ในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
15 การยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้กรดอะซิติก
16 การพัฒนาสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากถั่วแดง
ปี พ.ศ. 2548
17 สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของสตาร์ชจากพืชหัวในสกุล Dioscorea บางชนิดที่พบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
18 การยึดอายุการเก็บไส้กรอกเวียนนาโดยใช้กรดแลคติค