ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โอรส รักชาติ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่ทดแทนโดยสตาร์ชจากมันเลือด (water yam) : เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการเกษตรเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพิ่มมูลค่าข้าวจ้าวคุณภาพต่ำจากสายพันธุ์ในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างและปรับปรุงคุณสมบัติในการผลิตเป็นแผ่นฟิล์มเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการส่งออกสู่ระดับสากล
3 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
4 การปรับปรุงสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่ทดแทนโดยสตาร์ชจากมันเลือด (water yam) : เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการเกษตรเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
5 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ
6 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียว โดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
7 การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม ของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทย
8 การประยุกต์ใช้โพลีแซคคาไรด์บางชนิดในการปรับปรุงคุณภาพของกระเจี๊ยบอบแห้งแบบเคลือบเงา
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืด ที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
10 การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทย
11 การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม ของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
12 การเพิ่มมูลค่าให้กับกากกระเจี๊ยบ(Hibiscus sabdariffa L)เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลูกกวาดในระดับอุตสาหกรรม
13 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียว โดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
14 การประยุกต์ใช้โพลีแซคคาไรด์บางชนิดในการปรับปรุงคุณภาพของกระเจี๊ยบอบแห้งแบบเคลือบเงา
15 การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ
16 การจำลองระดับโอโซนตามสภาวการณ์โลกเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรม ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในประเทศไทย
17 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
18 การเตรียมสารพรีไบโอติคจากซังข้าวโพด เพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
19 ผลกระทบจากการเพิ่มระดับโอโซนในบรรยากาศจากสภาวะโลกร้อนต่อคุณภาพของโปรตีนและไขมันชนิดสำคัญของถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2552
20 การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ
21 การจำลองระดับโอโซนตามสภาวการณ์โลกเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรม ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในประเทศไทย
22 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
23 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ
24 การเตรียมสารพรีไบโอติคจากซังข้าวโพด เพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
25 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
26 การจำลองระดับโอโซนตามสภาวการณ์โลกเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในประเทศไทย
27 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง [Yam] ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
28 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
29 การประเมินผลกระทบ ของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของสารอาหารในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ของประเทศไทย
30 การประเมินผลกระทบ ของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของสารอาหารในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ของประเทศไทย
31 การเตรียมสารพรีไบโอติคจากซังข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
32 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
33 การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของสารอาหาร ในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
34 การพัฒนาสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากถั่วแดง
35 การพัฒนาสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากถั่วแดง
ปี พ.ศ. 2548
36 สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของสตาร์ชจากพืชหัวในสกุล Dioscorea บางชนิดที่พบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
37 การยึดอายุการเก็บไส้กรอกเวียนนาโดยใช้กรดแลคติค