ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โอภาส พิมพา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ผลของการเสริมใบชะพลูในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อ และการเกิดออกซิเดชั่น
ปี พ.ศ. 2561
2 ผลการเสริมน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพเปลือกไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไลและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2559
3 การพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหลักร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชัย
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแร่ธาตุก้อน UMMB ในการเลี้ยงโคเนื้อโดยใช้ขี้เค้กจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2556
6 ผลการใช้กากตะกอนน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมไขมันไหลผ่านต่อองค์ประกอบน้ำนมของโคนม
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาคุณลักษณะคอนเด็นส์แทนนินจากกระถิน กระถินเทพาและทางปาล์มน้ำมันต่อศักยภาพการผลิตแก๊ส การย่อยได้ คุณสมบัติการจับโปรตีนและขนาดโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าและแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เขื่อนรัชชประภา
ปี พ.ศ. 2552
9 การใช้วัตถุดิบเยื่อใยสูงและใบไม้เป็นแหล่งเยื่อใย ในอาหารผสมสำเร็จรูปสำหรับโคเนื้อ
10 สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2551
11 สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2542
12 การนำใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2539
13 ผลของระดับแอมโมเนียในกระเพาะรูเมน ต่อกระบวนการหมัก, ผลผลิตสุดท้าย, การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน, เมทธาบอไลซ์ ในกระแสเลือด และปริมาณการกินได้ของฟางข้าว ในกระบือปลัก