ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โอภาส ตรีทวีศักดิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญเดช หรูอนันต์ 23
2 อัมพร โพธิ์ใย 22
3 วิน บรรจงปรุ 10
4 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 7
5 จักรพงศ์ ศุภเดช 7
6 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 5
7 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 5
8 Opas Trithaveesak 5
9 Charndet Hruanun 5
10 Amporn Poyai 5
11 Win Bunjongpru 4
12 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 4
13 Wutthinan Jeamsaksiri 3
14 อุดม เตชะกิจขจร 3
15 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 3
16 Awirut Srisuwan 2
17 ธวัชชัย คำศรี 2
18 นิมิต สมหวัง 2
19 Rungtawee Piyananjaratsri 1
20 Ekalak Chaowicharat 1
21 Wisut Titiroongruang 1
22 กรรณิกา อุประโคตร 1
23 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
24 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
25 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์ 1
28 นิศานาถ ไตรผล 1
29 Thanasan Chanloi 1
30 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 1
31 K. Saeteaw 1
32 การุณ แซ่จอก 1
33 Udom Techakijkajorn 1
34 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
35 Nutthaphat Thornyanadacha 1
36 Nipapan Klunngien 1
37 ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา 1
38 นิธิ อัตถิ 1
39 ศุภนิจ พรธีระภัทร 1
40 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 1
41 ไพบูลย์ ขอมเดช 1
42 อภิรักษ์ ผันเขียว 1
43 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
44 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
45 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 11
4 2550 11
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 The Effect of Ion Implantation on ISFET-Sensing Membrane
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2551
3 TMEC Operation Report System V1.0
4 TMEC Runcard System V1.0
5 สูตรการเลือกกัดคุณภาพสูงระหว่างซิลิคอนไดออกไซด์กับซิลิคอนสำหรับเครื่องกัดแบบ RIE
6 การสร้างขั้วไฟฟ้าสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดตัวต้านทานเทอร์มิสเตอร์ด้วยวิธีอิเล็กโตรเลสเพลทติ้ง (Electroless Plating)
7 การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025
8 ชุดอุปกรณ์ทดสอบพร้อมวิธีการวัดและเทคนิควิเคราะห์อุปกรณ์ตรวจจับความดัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
9 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
10 รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน
11 วงจรวัดค่าความต้านทานแบบ 2 อินพุท
12 วงจรแสดงระดับอุณหภูมิ
13 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
ปี พ.ศ. 2550
14 ชุดเครื่องมือเก็บข้อมูล แสดงผลและวัดความเร็วลมช่องดูดอากาศออกของตู้ปฏิบัติการสารเคมี
15 ระบบวัดสำหรับการศึกษาความไวและความละเอียดในการวัดความเป็นกรด-เบสของหัววัดแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
16 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิ -50 C ถึง 150 C
17 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
18 หัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
19 ายงานฉบับสมบูรณ์การวัดคุณสมบัติเฉพาะของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
20 กระบวนการสร้าง Alignment Layer ของสายการผลิต Magnetic Sensor
21 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ด้านหลัง ของสายการผลิต pressure sensor
22 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ของสายการผลิต pressure sensor
23 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
24 การใช้ฟิล์มบางอะลูมินัมออกซิไนไตรด์เพื่อเป็นเมมเบรนของทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟกต์ที่ไวต่อไอออนสำหรับการวัดค่าความเป็นกรด-เบส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 An in-line contact configuration for the Hall sensor device
26 Fabrication of a grating light modulator using standard CMOS processes
27 The innovative AlN-ISFET based pH sensor
28 P-buried region effects on breakdown voltage of NPT-TIGBT structure