ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสเพ็ญ ชูนวล
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 15
2 สุรีย์พร กฤษเจริญ 13
3 วัฒนา ศรีพจนารถ 12
4 วันดี อุดมอักษร 11
5 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 11
6 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 10
7 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 9
8 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 9
9 งบประมาณแผ่นดิน 8
10 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 7
11 อรวรรณ หนูแก้ว 7
12 ศศิกานต์ กาละ 5
13 ณัฐยา เชิงฉลาด 5
14 เยาวณี จรูญศักดิ์ 5
15 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 5
16 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 4
17 อรนิช แสงจันทร์ 4
18 ปรียา แก้วพิมล 3
19 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
20 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
21 อังศุมา อภิชาโต 3
22 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
23 จันทรา พรหมน้อย 2
24 ประณีต ส่งวัฒนา 2
25 พระโสนัม เล็บซา 2
26 ศศิธร พุมดวง 2
27 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
28 วรางคณา ชัชเวช 2
29 กัญจนี พลอินทร์ 2
30 กัลยา วิริยะ 2
31 อวยพร สมใจ 2
32 จิตรานันท์ สมพร 2
33 ละมูล บูรณศิริ 2
34 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
35 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 2
36 ตรีนุช พุ่มมณี 2
37 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 2
38 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 2
39 แสงอรุณ อิสระมาลัย 2
40 ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา 1
41 เสาวคนธ์ ภักดี 1
42 จิตติ ลาวัลย์ตะกูล 1
43 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 1
44 วัฒนา ศรีพจนารถม 1
45 อุราพร จงศ์วิชรานนท์ 1
46 จิตใส 1
47 วันวิศาข์ งามผ่องใส 1
48 อุษา ศรีใส 1
49 อรัญ งามผ่องใส 1
50 สุชน คชาทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 2
4 2557 5
5 2556 7
6 2554 1
7 2553 2
8 2552 2
9 2551 2
10 2550 6
11 2549 1
12 2546 1
13 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ R2D2 ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ์
ปี พ.ศ. 2560
2 ผลของโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อสมรรถนะการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนแม่
3 โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย : ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
5 โครงการหน่วยวิชาการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
6 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
7 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
8 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A3 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
9 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
10 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556
11 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A3 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
12 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
13 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
14 การสนับสนุนทางสังคม สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในภาคใต้ของประเทศไทย
15 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
16 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A3 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
17 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A locus ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
18 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2553
19 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
20 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2552
21 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้
22 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGTIAI ในทารกแรกเกิดที่คลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
23 การศึกษาและพัฒนาการดูแลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่ทำแท้งผิดกฎหมายในภาคใต้
24 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2550
25 นโยบายการเฝ้าคลอด : ถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
26 การศึกษาสถานการณ์การแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
27 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
28 การศึกษาสถาณการณ์การแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
29 การศึกษาสถานการณ์แท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
30 การสนับสนุนทางสังคมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
31 ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัตในหน่วยห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
32 ผลของความเครียดต่อผลลัพธ์ของการคลอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสตรีมุสลิมวัยรุ่นตั้งครรภ์
34 การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย