ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสเพ็ญ ชูนวล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 15
2 สุรีย์พร กฤษเจริญ 13
3 วัฒนา ศรีพจนารถ 12
4 วันดี อุดมอักษร 11
5 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 11
6 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 10
7 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 9
8 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 9
9 งบประมาณแผ่นดิน 8
10 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 7
11 อรวรรณ หนูแก้ว 7
12 ศศิกานต์ กาละ 5
13 ณัฐยา เชิงฉลาด 5
14 เยาวณี จรูญศักดิ์ 5
15 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 5
16 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 4
17 อรนิช แสงจันทร์ 4
18 ปรียา แก้วพิมล 3
19 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
20 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
21 อังศุมา อภิชาโต 3
22 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
23 จันทรา พรหมน้อย 2
24 ประณีต ส่งวัฒนา 2
25 พระโสนัม เล็บซา 2
26 ศศิธร พุมดวง 2
27 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
28 วรางคณา ชัชเวช 2
29 กัญจนี พลอินทร์ 2
30 กัลยา วิริยะ 2
31 อวยพร สมใจ 2
32 จิตรานันท์ สมพร 2
33 ละมูล บูรณศิริ 2
34 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
35 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 2
36 ตรีนุช พุ่มมณี 2
37 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 2
38 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 2
39 แสงอรุณ อิสระมาลัย 2
40 ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา 1
41 เสาวคนธ์ ภักดี 1
42 จิตติ ลาวัลย์ตะกูล 1
43 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 1
44 วัฒนา ศรีพจนารถม 1
45 อุราพร จงศ์วิชรานนท์ 1
46 จิตใส 1
47 วันวิศาข์ งามผ่องใส 1
48 อุษา ศรีใส 1
49 อรัญ งามผ่องใส 1
50 สุชน คชาทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 2
4 2557 5
5 2556 3
6 2554 1
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 1
10 2550 3
11 2549 1
12 2546 1
13 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ R2D2 ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ์
ปี พ.ศ. 2560
2 ผลของโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อสมรรถนะการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนแม่
3 โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย : ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
5 โครงการหน่วยวิชาการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
6 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
7 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
8 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A3 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
9 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
10 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556
11 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A3 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
12 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
13 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
14 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2552
16 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้
17 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGTIAI ในทารกแรกเกิดที่คลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาและพัฒนาการดูแลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่ทำแท้งผิดกฎหมายในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
19 นโยบายการเฝ้าคลอด : ถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
20 การศึกษาสถานการณ์การแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
21 การสนับสนุนทางสังคมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
22 ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัตในหน่วยห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
23 ผลของความเครียดต่อผลลัพธ์ของการคลอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสตรีมุสลิมวัยรุ่นตั้งครรภ์
25 การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย