ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสรีช์ โพธิแก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 4
4 สุภาพรรณ โคตรจรัส 2
5 สุภาวดี ดิสโร 2
6 ธารีวรรณ เทียมเมฆ 2
7 ขนิษฐา แสนใจรักษ์ 2
8 กสิณชาญ ถ้ำเสือ 2
9 ณัฐเดช วัชรศิริ 2
10 ณัฐนัย โตปัญญาวุธ 2
11 ครรชิต แสนอุบล 2
12 ณสรวง นเรนทรเสนี 2
13 สุมาลี อุดมผล 1
14 เพริศพรรณ แดนศิลป์ 1
15 ยุวดี เมืองไทย 1
16 กชวร จุ๋ยมณี 1
17 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
18 พรเทพ รุ่งคุณากร 1
19 สุปราณี วัสสันตชาติ 1
20 สมภพ แจ่มจันทร์ 1
21 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 1
22 รัชนี ตันติเสวี 1
23 พวงเพชร เกษรสมุทร 1
24 อุ่นใจ แววศร 1
25 ณฤดี กิจทวี 1
26 กนกวลี เสริมพงศ์ 1
27 ธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 1
28 ศรีประไพ ลดาวัลย์ 1
29 หทัยทิพย์ ไชยวาที 1
30 สุพัตรา จันทร์ลีลา 1
31 เยาวลักษณ์ มั่นประชา 1
32 บุษบง ตันติวงศ์ 1
33 หฤทัย อนุสสรราชกิจ 1
34 นุชนาฏ ศิริพล 1
35 มณวิภา สาครินทร์ 1
36 อนันต์ เตวิยะ 1
37 ภารณี วนะภูติ 1
38 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 1
39 สุทธิพันธุ์ สุทธิศันสนีย์ 1
40 วรรณา คงสุริยะนาวิน 1
41 วราภรณ์ ลิ้มสุวัฒน์ 1
42 นรินทร อิ่มเพิ่มพูล 1
43 จรินทิพย์ โคธีรานุรักษ์ 1
44 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
45 ประวิต เอราวรรณ์ 1
46 อัจฉรา บัวเลิศ 1
47 ธีระ ลีลานันทกิจ 1
48 กิดานันท์ ชำนาญเวช 1
49 กัลยา เดชนันทรัตน์ 1
50 กุสุมา สายสนิท 1
51 ณรงค์ ฮ่อนาม 1
52 ปิยณัฐฎา ชาวเนื้อดี 1
53 พรประภา แกล้วกล้า 1
54 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 1
55 สุภางค์ จันทวานิช 1
56 สุภาพร ประดับสมุทร 1
57 ธีรวรรณ ธีระพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 8
2 2552 7
3 2551 10
4 2550 2
5 2549 2
6 2548 1
7 2547 1
8 2545 1
9 2544 2
10 2543 2
11 2542 2
12 2540 1
13 2539 1
14 2538 1
15 2537 3
16 2536 3
17 2534 2
18 2533 2
19 2531 1
20 2525 1
21 2524 2
22 2523 2
23 2522 3
24 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ประสบการณ์ในการเยียวยาทางจิตใจ : กรณีศึกษาพระปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง จ.สกลนคร
2 ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และการฝึกอานาปานสติที่มีต่อภาวะอุเบกขาและปัญญา
3 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้รอดชีวิตที่สูญเสียความสมบูรณ์ทางกาย จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ
4 ประสบการณ์ทางด้านจิตใจภายหลังเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธของนักศึกษาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมแตกต่าง
5 ประสบการณ์ในการเยียวยาทางจิตใจ :
6 ประสบการณ์ทางด้านจิตใจภายหลังเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธของนักศึกษาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมแตกต่าง
7 ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และการฝึกอานาปานสติที่ผลต่อภาวะอุเบกขาและปัญญา
8 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้รอดชีวิตที่สูญเสียความสมบูรณ์ทางกาย จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ
ปี พ.ศ. 2552
9 ภาวะจิตใจมุ่งชัยชนะของนักกีฬาคนพิการ
10 ในชั่ววูบของการฆ่าตัวตาย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในผู้ที่ผ่านประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย
11 ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม
12 ประสบการณ์การปรับตัวของผู้ที่สูญเสียการมองเห็น
13 การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
14 ในชั่ววูบของการฆ่าตัวตาย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในผู้ที่ผ่านประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย
15 ภาวะจิตใจมุ่งชัยชนะของนักกีฬาคนพิการ
ปี พ.ศ. 2551
16 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อความสันโดษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
17 ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
18 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษามหาวิทยาลัย
19 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ ต่อความเอื้อเฟื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
20 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ฝึกไอคิโด
21 ประสบการณ์ทางจิตใจภายหลังกลับคืนสู่สังคมของผู้ป่วยยาเสพติดที่บำบัดครบโปรแกรม และยังอยู่ในระยะติดตามผล
22 บทบาทของเรซินซีเมนต์ ที่มีผลต่อเสถียรภาพของสีและกำลังดัดขวางของ แคด-แคมเซรามิค
23 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตน และการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อความสันโดษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
24 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนเอง และการปรึกษาแนวพุทธต่อสุขภาวะทางจิต ของผู้ป่วยยาเสพติดที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
25 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตน และการปรึกษาแนวพุทธต่อความสามารถในการฟื้นพลัง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
26 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ต้องขังหญิงคดีฆาตกรรมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
27 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโยนิโสมนสิการที่มีต่อปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงและภาวะความเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2549
28 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาเด็กอย่างใคร่ครวญเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติของครูการศึกษาปฐมวัย
29 ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นศีลและปัญญาต่อสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผลเนื่องต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ปี พ.ศ. 2548
30 ประสบการณ์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวินิตของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ปี พ.ศ. 2547
31 การศึกษาประสบการณ์ทางกายและจิตใจของผู้ฝึกปฏิบัติหะฐะโยคะ
ปี พ.ศ. 2545
32 ปัจจัยส่วนบุคคลของภาวะความเหนื่อยหน่ายของตำรวจจราจรในเขตนครบาล
ปี พ.ศ. 2544
33 ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อความครุ่นคิดเกี่ยวกับตนเองของวัยรุ่นตอนปลาย
34 การวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตน
ปี พ.ศ. 2543
35 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ส ต่อความสุขของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์
36 ปฏิกิริยาของยากับพลาสติกที่ใช้ในระบบการนำส่งยาทางหลอดเลือดดำ : ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณยา
ปี พ.ศ. 2542
37 ผลของการฝึกอานาปานสติต่อความสงบ ความหมายและความมุ่งหวังในชีวิต และความจริงแท้ของผู้เริ่มฝึก ในโครงการอานาปานสติภาวนาประจำเดือน ณ ธรรมาศรมนานาชาติ
38 ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในชีวิต ของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความพิการ
ปี พ.ศ. 2540
39 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ ต่อการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพนักงาน
ปี พ.ศ. 2539
40 การเสริมสร้างพลังอำนาจครู : การวิจัยแบบสนทนากลุ่ม
ปี พ.ศ. 2538
41 ผลของการฝึกอาสนะและสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ต่อการเพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองของสตรี ในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ
ปี พ.ศ. 2537
42 ผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามโปรแกรมของ เคลลี่ ต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมของนึกศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3
43 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อการยอมรับตนเองของเด็กกำพร้า
44 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อการลดความเหนื่อยหน่าย ของพยาบาล
ปี พ.ศ. 2536
45 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์สต่อการลดความวิตกกังวลในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
46 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการเพิ่มความมุ่งหวังในชีวิตของหญิง ในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
47 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ ต่อการลดความเครียดในญาติผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2534
48 ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแบบวัดไฟโร-บี
49 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาความเป็นจริง ต่อการลดการเสพกัญชา และการเพิ่มการเห็นคุณค่าตนเอง ของผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปี พ.ศ. 2533
50 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการลดพฤติกรรมก่อกวน ในชั้นเรียนของนักเรียน
51 ผลของกิจกรรมมนุษยสัมพันธ์ตามแบบหน้าต่างโจฮารี่ ที่มีต่อภาวะสัจจะแห่งตน
ปี พ.ศ. 2531
52 ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อเจตคติต่อการศึกษาภาคปฏิบัติ ของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2525
53 ลักษณะบุคลิกภาพและลักษณะความสนใจทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการได้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2524
54 ผลของอวัจนพฤติกรรมของนักจิตวิทยาการปรึกษา ต่อระดับการรับรู้ของผู้บริการ เกี่ยวกับความเข้าใจสาระและความรู้สึก และการยอมรับนับถือ
55 ผลของประสบการณ์กลุ่มการเจริญส่วนบุคคล ที่มีต่อสัจการแห่งตน ตามการรับรู้ของผู้รับการฝึก
ปี พ.ศ. 2523
56 การสำรวจวิธีการที่ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครปฐม ใช้ในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนตามการรับรู้ของครู
57 ลักษณะของบุคคลที่เด็ก-วัยรุ่นต้องการจะปรึกษา
ปี พ.ศ. 2522
58 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อการปรับตัวด้านสังคม ของกลุ่มนักเรียนที่ถูกเพื่อนชิงชัง ซึ่งได้รับการฝึกการรับความรู้สึกก่อน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก
59 พัฒนาการในด้านการจำแนกสิ่งของโดยเกณฑ์ของสีและรูปทรงเรขาคณิต ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
60 การวิจารณ์ภาพวาดเป็นกลุ่ม กับการเปลี่ยนแปลงของอัตมโนทัศน์และการเปลี่ยนแปลง ในการปรับตัวด้านสังคม ของนักเรียนวัยรุ่นที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้