ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภาพรรณ ชยสมบัติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 แรมสมร อยู่สถาพร 3
3 กิติยวดี บุญซื่อ 2
4 สุณีย์ บรรจง 1
5 ประนอม รอดคำดี 1
6 ศรินธร วิทยะสิรินันท์ 1
7 ศศิธร วิชิราภรณ์ 1
8 รัฐดาว พิศาลพงศ์ 1
9 ทิศนา แขมมณี 1
10 วิชุดา เสือดี 1
11 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
12 นิรมล สวัสดิบุตร 1
13 วารี ถิระจิตร 1
14 อำไพ สุจริตกุล 1
15 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
16 โสภิตอนงค์ บุญช่วย 1
17 อุมา สุคนธมาน 1
18 วรรณี ศิริโชติ 1
19 งามนิจ จันทร 1
20 วงเดือน สุวรรณศิริ 1
21 ชุติมา ปานดำ 1
22 แสงเดือน ตันเจริญ 1
23 ประกาญจน์ เหลาอ่อน 1
24 ประภัสสร์ รุจิพร 1
25 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
26 นฤมล ขวัญคีรี 1
27 ศิริลักษณ์ ศรีกมล 1
28 อภิชาติ มหากันธา 1
29 ปราณี สาระจิตต์ 1
30 สุธน พรเสริมลักษณ์ 1
31 ศิริลักษณ์ ศรีกมล 1
32 สุภาภรณ์ พรหมฝาย 1
33 จุฑาภรณ์ สุภิมารส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2542 2
3 2541 2
4 2539 3
5 2538 2
6 2536 4
7 2535 1
8 2534 1
9 2532 1
10 2531 1
11 2530 1
12 2528 1
13 2527 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การศึกษาการจัดโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
2 การศึกษาการจัดกิจกรรมเสรีของครูอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
3 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูอนุบาลด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2541
4 การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแก่เด็กออทิสติกระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
5 เกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาไทย : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2539
6 การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง
7 สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
8 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในสิ่งพิมพ์ภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2538
9 สภาพการเตรียมเด็กวัยอนุบาลเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
10 การพัฒนาชุดการศึกษาด้วยตนเองเรื่องการจัดการในชั้นเรียน สำหรับครูอนุบาลสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2536
11 บทบาทของครูในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
12 สภาพการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนอนุบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
13 สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
14 การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มารับบริการจากหน่วยงานทางการศึกษา และฟื้นฟูสมรรถภาพในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
15 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในภาคตะวันออก สังกัดกรมการศาสนา
ปี พ.ศ. 2534
16 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
ปี พ.ศ. 2532
17 การเรียนการสอนการเขียนความเรียง ระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
18 สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเอกชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
19 เกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาไทย : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2528
20 การนำเสนอรูปแบบโครงการของการจัดบริหารสำหรับเด็กปฐมวัย ในชุมชนแออัดซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
21 การเรียนการสอนการเขียนความเรียง ระดับประถมศึกษา
22 การวิเคราะห์สื่อการสอนระดับประถมศึกษา