ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภาพรรณ ชยสมบัติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 แรมสมร อยู่สถาพร 3
3 กิติยวดี บุญซื่อ 2
4 อภิชาติ มหากันธา 1
5 ปราณี สาระจิตต์ 1
6 สุธน พรเสริมลักษณ์ 1
7 สุภาภรณ์ พรหมฝาย 1
8 ศิริลักษณ์ ศรีกมล 1
9 งามนิจ จันทร 1
10 ศิริลักษณ์ ศรีกมล 1
11 โสภิตอนงค์ บุญช่วย 1
12 ศรินธร วิทยะสิรินันท์ 1
13 สุณีย์ บรรจง 1
14 วิชุดา เสือดี 1
15 ศศิธร วิชิราภรณ์ 1
16 นฤมล ขวัญคีรี 1
17 รัฐดาว พิศาลพงศ์ 1
18 จุฑาภรณ์ สุภิมารส 1
19 วงเดือน สุวรรณศิริ 1
20 อุมา สุคนธมาน 1
21 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
22 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
23 วรรณี ศิริโชติ 1
24 ประนอม รอดคำดี 1
25 ทิศนา แขมมณี 1
26 อำไพ สุจริตกุล 1
27 นิรมล สวัสดิบุตร 1
28 ประกาญจน์ เหลาอ่อน 1
29 แสงเดือน ตันเจริญ 1
30 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
31 ประภัสสร์ รุจิพร 1
32 วารี ถิระจิตร 1
33 ชุติมา ปานดำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2542 2
3 2541 1
4 2539 3
5 2538 2
6 2536 4
7 2535 1
8 2534 1
9 2531 1
10 2528 1
11 2527 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การศึกษาการจัดโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
2 การศึกษาการจัดกิจกรรมเสรีของครูอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
3 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูอนุบาลด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2541
4 การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแก่เด็กออทิสติกระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
5 การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง
6 สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
7 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในสิ่งพิมพ์ภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2538
8 สภาพการเตรียมเด็กวัยอนุบาลเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
9 การพัฒนาชุดการศึกษาด้วยตนเองเรื่องการจัดการในชั้นเรียน สำหรับครูอนุบาลสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2536
10 บทบาทของครูในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
11 สภาพการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนอนุบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
12 สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
13 การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มารับบริการจากหน่วยงานทางการศึกษา และฟื้นฟูสมรรถภาพในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
14 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในภาคตะวันออก สังกัดกรมการศาสนา
ปี พ.ศ. 2534
15 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
16 สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเอกชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
17 การนำเสนอรูปแบบโครงการของการจัดบริหารสำหรับเด็กปฐมวัย ในชุมชนแออัดซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
18 การวิเคราะห์สื่อการสอนระดับประถมศึกษา