ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภณ เริงสำราญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 จรัสศรี ลอประยูร 4
3 อมร เพชรสม 4
4 สุรัตนา อำนวยผล 3
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
6 พงศ์เทพ อัครธนกุล 2
7 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 2
8 โสภณ เริงสำราญ 2
9 ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 2
10 ปรีชา โงวิวัฒน์ชัย 2
11 เสาวภา แตงเหลือง 2
12 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 2
13 เทพ เชียงทอง 2
14 วิศณุ ทรัพย์สมพล 2
15 สุพิณ แสงสุข 2
16 ศรีไฉล ขุนทน 2
17 พลกฤษณ์ แสงวณิช 2
18 สรินทร ลิ่มปนาท 2
19 Charussi Lorprayoon 2
20 สุเทพ ธนียวัน 1
21 สุภาภรณ์ คำแก่นคูณ 1
22 สุเทพ ธนียวัน 1
23 พัฒนะ ภวะนันท์ 1
24 อรรถกร ปาละสุวรรณ 1
25 ผกามาส เหล่าทองสาร 1
26 ปิยพร ณ นคร 1
27 สุพิณ ต่างวิวัฒน์ 1
28 ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ 1
29 บุญนาค หงษ์พนัส 1
30 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
31 สมบัติ เรืองกฤษ 1
32 สุรัตน์ ปราชญากุล 1
33 วีระศักดิ์ ธนาพรสิน 1
34 ปราโมทย์ จักรแก้ว 1
35 รัตนาวลี อินโอชานนท์ 1
36 เพราะพริ้ง ชัยประเสริฐ 1
37 ปรีชา เลิศปัญญา 1
38 ธนาธิป รักศิลป์ 1
39 เกษศิณี ภัสสรโยธิน 1
40 จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 1
41 Supatra Jinawath 1
42 Oravan Sanguanruang 1
43 รัตนา เสียงประเสริฐกิจ 1
44 อรวรรณ สงวนเรือง 1
45 กิตติพร ตรีศุภกานต์ (แซ่จึง) 1
46 เพ็ญ นิติกรไชยรัตน์ 1
47 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
48 สินทวี สิงห์วงศ์วัฒนะ 1
49 ชาญกิจ จรูญเกียรติกำจร 1
50 รัชฎาภรณ์ กัลปนา 1
51 Kittiporn Trisupphakant 1
52 Ratana Seangprasertkij 1
53 สนั่น รังรักษ์ศิริวร 1
54 อติชาติ พรหมาสา 1
55 Amorn Petsom 1
56 สมใจ เพ็งปรีชา 1
57 Pibul Itiravivong 1
58 พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ 1
59 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
60 Supannee Pathumarak 1
61 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
62 พิพัฒน์ การเที่ยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2547 1
5 2545 1
6 2544 1
7 2542 3
8 2541 2
9 2540 2
10 2539 2
11 2538 2
12 2536 1
13 2535 2
14 2534 2
15 2533 2
16 2531 1
17 2529 1
18 2527 1
19 2525 1
20 2518 1
21 2516 1
22 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 สารที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งจากเปล้าใหญ่
ปี พ.ศ. 2550
2 การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอกติโนมัยซิสที่แยกได้จากบริเวณชายหาดและป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกวัว/ควาย: ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2547
4 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากกระท่อม Mitragyna speciosa Korth
ปี พ.ศ. 2545
5 ของผสมแก๊สธรรมชาติเหลวและทอลูอีนสำหรับการทดแทนแก๊สโซลีน
ปี พ.ศ. 2544
6 องค์ประกอบทางเคมีของแก่นต้นสลัดได Euphorbia antiquorum Linn. ที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2542
7 การแยกสลายตัวด้วยความร้อนของพอลิสไตรีนใช้แล้วในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
8 การผลิตสารเร่งการสร้างกระดูก ดีมินเนอร์ไรซ์โบนพาร์ติเกิ้ล
9 การบำบัดด้วยไฮโดรเจนแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในขั้นตอนเดียวของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2541
10 การสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต จากอาหารที่มีกูลโคสและออกตาโนเอตโดย Pseudomonas oleovorans ATCC 29347
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 การสังเคราะห์กรดไฮดรอกซีคาร์บอกซิลิกจากน้ำมันละหุ่ง
13 โครงการ การผลิตซิลิกาเจลดูดควมชื้นจากขี้เถ้าแกลบ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 ฤทธิ์ในการต้านเชื้อกลากของน้ำมันหอมระเหยบางชนิด
15 การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2538
16 ส่วนประกอบทางเคมีของเหง้าพญานาคราช Davallia solida Sw.
17 องค์ประกอบทางเคมีในหัวกวาวแดง Butea superba Roxb.
ปี พ.ศ. 2536
18 การผลิตสแตนนิคคลอไรด์และสแตนนัสคลอไรด์ในขนาดกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2535
19 องค์ประกอบทางเคมีของใบแก้ว (Murraya paniculata (Linn.) Jack)
20 องค์ประกอบทางเคมีของใบแก้ว (Murraya paniculata (Linn.) Jack)
ปี พ.ศ. 2534
21 การพัฒนาสารประกอบดีบุก เพื่อใช้เป็นสารขัดขวางการติดไฟและการเกิดควัน
22 การสังเคราะห์สารประกอบออร์แกโนทิน ซัลเฟต เอสเทอร์ เพื่อใช้เป็นสารฆ่ารา
ปี พ.ศ. 2533
23 องค์ประกอบทางเคมีของรากคนทา (Harrisonia perforata Merr.)
24 การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากน้ำมันเตาใสเบา และน้ำมันเตาใสหนัก โดย กระบวนการแยกไขด้วยตัวทำละลาย และกระบวนการสกัดด้วยตัวทำละลาย
ปี พ.ศ. 2531
25 การแยกและหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบจากสะเดาดิน (Glinus Oppositifolius (Linn.) A.D.C)
ปี พ.ศ. 2529
26 การศึกษาโครงสร้างผลึกของกรดไซเพอรีนิก (C15H22O2) โดยวิธีเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
ปี พ.ศ. 2527
27 สารเคมีจากใบมะกล่ำตาหนู : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
28 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกรากคนทา (Harrisonia perforata)
ปี พ.ศ. 2518
29 การหาสารประกอบเคมีในเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่ง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2516
30 สารประกอบโรตินอยด์จากต้นหนอนตายอยาก