ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภณ บุญล้ำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2553 1
8 2551 2
9 2550 1
10 2547 1
11 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนกยักษ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2559
2 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีหมักยีสต์ทดแทนอาหารข้นในสูตรอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต
3 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สาหร่ายหางกระรอกในอาหารเป็นไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาชุดฝึกอบรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง การเลี้ยงเป็ดไข่และการผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2557
5 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาชุดฝึกอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงเป็ดและการผลิตไข่เค็มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7 ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านหนอนนกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2555
8 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
9 การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนนกสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มสุกและสภาวะการบ่มที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2551
11 การเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่
12 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์ โดยวิธีการหมักของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2550
13 การเปรียบเทียบความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ของเกษตรกร ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2547
14 การศึกษาอาหารจากวัสดุท้องถิ่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่เชิงการค้า กรณีศึกษา : การศึกษาระดับแกลบกุ้งที่เหมาะสมในอาหารไก่ไข่