ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภณ, วงศ์แก้ว
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- โสภณ วงศ์แก้ว
- Wang, Shufen
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 หนึ่ง เตียอำรุง 8
2 สนั่น จอกลอย 8
3 ดรุณี โชติษฐยางกูร 5
4 พรทิพย์ วงศ์แก้ว 4
5 นิมิตร วรสูต 3
6 ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ 3
7 สุวัฒน์ บุญจันทร์ 3
8 อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตร 3
9 นันทกร บุญเกิด 3
10 อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 2
11 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
12 เกษม ขอจุลกลาง 2
13 สุขสันต์ หอพิบูลสุข 2
14 กิตติ มุลานินน์ 2
15 ฉัตรเพชร ยศพล 2
16 สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 2
17 อัฆพรรค์ วรรณโกมล 2
18 ณภัทร น้อยน้ำใส 2
19 สุริยะ ชนะชัย 2
20 เชาวนา ชวลิตธำรง 2
21 ญานะวิสุทธิ์ สิมะสิงห์ 2
22 เพียงเพ็ญ ศรวัต 2
23 สุขุมา ชะนะภักดิ์ 2
24 ยุวดี เฑียรฆประสิทธิ์ 2
25 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 2
26 ปรียาพร โกษา 2
27 พงษ์ชัย จิตตะมัย 2
28 ยุทธนินทร์ ทับไธสง 2
29 บุญช่วย บุญมี 2
30 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 2
31 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 2
32 นิวัฒ เสนาะเมือง 2
33 ยุพา หาญบุญทรง 2
34 สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ 2
35 เพชรรัตน์ ศิริวงศ์ 2
36 ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ 2
37 กิตติเทพ เฟื่องขจร 2
38 ไพศาล, เหล่าสุวรรณ 2
39 ฐิติพร, มะชิโกวา 2
40 วารินทร์ ทองเจริญ 2
41 พิศาล ศิริธร 2
42 วีรชาติ แสงสิทธิ์ 2
43 ธงชัย ประจงใจ 2
44 ศิระประภา มหานิล 2
45 ไพศาล เหล่าสุวรรณ 2
46 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
47 สัญญา สราภิรมย์ 2
48 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 2
49 อารีย์ วรัญญูวัฒก์ 2
50 บุบผา ใจเที่ยง 2
51 บรรยง ทุมแสน 2
52 Cheng, Xing 1
53 Lee, Pooi See 1
54 Gu, Feng 1
55 พรทิพย์ ธนูทอง 1
56 Wang, Xu 1
57 นิรัชดา กองไธสง 1
58 อทิตยา, ศรทิพย์ 1
59 ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ 1
60 อทิตยา ศรทิพย์ 1
61 สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 1
62 ปรารภ พรหมมานพ 1
63 ยุพยงค์, จันทร์ขำ 1
64 หนึ่ง, เตียอำรุง 1
65 นุชจรี, ตันทนาภรณ์กุล 1
66 มณฑา, มานะ 1
67 บุบผา, ใจเที่ยง 1
68 อรินทิพย์, ธรรมชัยพิเนตร 1
69 นันทกร, บุญเกิด 1
70 สุจินต์, เจนวีรวัฒน์ 1
71 ศิระประภา, มหานิล 1
72 ธงชัย, ประจงใจ 1
73 นิรัชดา, กองไธสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 3
5 2550 2
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 1
10 2516 1
11 1086 2
12 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Oxidative intercalation for monometallic Ni2+-Ni3+ layered double hydroxide and enhanced capacitance in exfoliated nanosheets
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาพันธุ์แตงกวา (Cucumis sativus L.) ลูกผสมที่ต้านทานต้อโรคราน้ำค้าง
3 การพัฒนาพันธุ์แตงกวา cucumis sativus l. ลูกผสมที่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง
ปี พ.ศ. 2553
4 รายงานการวิจัยการจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน
5 รายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์องุ่น (vitis spp.) ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง
6 การจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2552
7 รายงานการวิจัยการควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก
8 การควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก
9 การประยุกต์ใช้เชื้อรามายคอไรซากับการทำสวนส้ม
ปี พ.ศ. 2550
10 มะละกอดัดแปลงพันธุกรรม : ความสำเร็จหรือความล้มเหลว
11 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2548
12 Soybean and mungbean breeding project,phase III
ปี พ.ศ. 2547
13 รายงานการวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
14 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาการทนแล้งบางประการของถั่วลิสงที่ได้รับน้ำปริมาณต่างกัน
ปี พ.ศ. 2545
15 คู่มือวินิจฉัยโรคถั่วลิสงภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2516
16 คุณสมบัติบางประการของ cucumber mosaic virus ที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของพริกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การศึกษาความต้านทานโรคของมะเขือเทศ ที่ผลิตโดยวิธีโซมาติคไฮบริไดเซชั่น : III การศึกษาวิธีการหลอมรวมโปรโตพลาสตร์ เพื่อผลิตต้นมะเขือเทศสายพันธุ์ผสมที่ต้านทานโรค
18 การศึกษาลักษณะทนแล้งและความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงสายพันธุ์ต่าง ๆ ในช่วงปลายของการเจริญเติบโต