ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสพิศ วงศ์คำ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- โสพิศ วงค์คำ
- โสพษ วงศ์คำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยศิริ วงศ์คำ 30
2 บรรจบ ศรีภา 16
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 10
4 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 10
5 กนกวรรณ อิ่มถวิล 8
6 ชวลิต ไพโรจน์กุล 8
7 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 7
8 รัฐพล ไกรกลาง 7
9 ณรงค์ ขันตีแก้ว 7
10 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 5
11 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 5
12 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 4
13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
14 อุบล ชื่นสำราญ 4
15 ปิติ ธุวจิตต์ 4
16 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 3
17 อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 3
18 อาภา จันทร์เทวี 3
19 วัชรินทร์ ลอยลม 3
20 อนุชา พัวไพโรจน์ 3
21 กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ 3
22 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 3
23 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 3
24 เตือนจิต คำพิทักษ์ 3
25 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 3
26 ธนกร ปรุงวิทยา 3
27 เกษแก้ว เพียรทวีชัย 2
28 ทัศนัย พรั่งพิบูลย์ 2
29 ชวบูลย์ เดชสุขุม 2
30 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 2
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
32 สุมาลี อบเชย 2
33 สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ 2
34 วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย 2
35 ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 2
36 ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ 2
37 เพ็ญศรี แซ่หลี 2
38 Banchob Sripa 1
39 Patcharee Boonsiri 1
40 พัชรี บุญศิริ 1
41 คณิต อธิสุข 1
42 Sopit Wongkham 1
43 สนธยา สิมะเสถียรโสภณ 1
44 ชูศรี ไตรสนธิ 1
45 ศิริพร ปรุงวิทยา 1
46 Chusie Trisonthi 1
47 Sontaya Simasathiansophon 1
48 Kanit Atisook 1
49 ศิริพร ภัทรกิจกำจร 1
50 กุลธิดา กุลบุตร 1
51 Chaisiri Wongkham 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 6
4 2556 4
5 2555 6
6 2554 13
7 2553 12
8 2552 16
9 2551 12
10 2550 4
11 2549 4
12 2548 4
13 2547 4
14 2546 7
15 2545 1
16 2544 1
17 2543 1
18 2542 1
19 2541 1
20 2540 1
21 2539 3
22 2536 1
23 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2558
2 แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับความสามารถในการลุกลาม
3 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
4 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2557
5 บทบาทของ Thymosin beta 10 ในกระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
6 บทบาทของ Connective tissue growth factor (CTGF)ในโรคมะเร็งท่อน้ำดี
7 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ฉัตรชัย ภู่มาก)
9 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
10 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2556
11 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
12 กระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี: กลไกและการยับยั้ง
13 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
14 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2555
15 การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกัน-วินิจฉัยและรักษาที่มีประสิทธิภาพ
16 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
17 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
18 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
19 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
20 การยับยั้งการแสดงออกของยีน usp14 ด้วยเทคนิค RNAi ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2554
21 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา VI
22 กระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี: กลไกและการยับยั้ง II
23 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา มะเร็งท่อน้ำดี
24 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย น.ส.ปวีณา ดานะ
25 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
26 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการพยากรณ์โรคและการรักษา
27 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการพยากรณ์โรคและการรักษา
28 การตรวจคัดยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดี
29 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
30 แบบแผนฟอสโฟโปรตีนที่พบในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
31 ไซโคลฟิลิน-เอ :
32 การตรวจคัดยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดี
33 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2553
34 แบบแผนฟอสโฟโปรตีนที่พบในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
35 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
36 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา V
37 กระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี: กลไกและการยับยั้ง
38 ชนิดและคุณลักษณ์ของแมคโครฟาจที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีและการประยุกต์ใช้
39 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
40 การวิเคราะห์ยีนที่เปลี่ยนแปลงจากไฟร์เบอร์แบบสุ่ม A016 โดย AP-PCR ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
41 การตรวจคัดยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดี
42 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับ น.ส.ศิรินภา ศรีเบ็ญจา
43 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการพยากรณ์โรคและการรักษา
44 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
45 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2552
46 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
47 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา IV
48 การวิเคราะห์ยีนที่เปลี่ยนแปลงจากไฟร์เบอร์แบบสุ่ม A016 โดย AP-PCR ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
49 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
50 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (โสพิศ วงศ์คำและสมคิด เจนกลาง)
51 การควบคุมการแสดงออกของยีน WT 1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรค
52 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
53 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (สมคิด เจนกลาง)
54 ชนิดและคุณลักษณะของแมคโครฟาจที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีและการประยุกต์ใช้
55 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ขวัญธิดา อุทัยสาร์)
56 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
57 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
58 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
59 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะ ต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา (รายงานปีที่ 1)
60 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
61 การวิเคราะห์ยีน ที่เปลี่ยนแปลงจากไพร์เมอร์แบบสุ่ม A016 โดย AP-PCR ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
62 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
63 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
64 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
65 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา III
66 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
67 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
68 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
69 การควบคุมการกระตุ้นการรุกรานโดย 17beta-estradiol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
70 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
71 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
72 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
73 การควบคุมการแสดงออกของยีน WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรค
ปี พ.ศ. 2550
74 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา II
75 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
76 ผลของโปรตีนเทรฟอยล์ชนิด TFFI และมิวซินชนิด MUC5AC ต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
77 โครงการปริญญาเอกกาญจณาภิเษก (สุมาลี อบเชย)
ปี พ.ศ. 2549
78 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
79 การควบคุมการกระตุ้นการรุกรานโดย 17beta-estradiol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
80 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
81 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
ปี พ.ศ. 2548
82 การศึกษามิวซินของมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ
83 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
84 กลไกการเผยแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี :ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
85 กลไกการเผยแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี :ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
ปี พ.ศ. 2547
86 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
87 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
88 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
89 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
ปี พ.ศ. 2546
90 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
91 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
92 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง II
93 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
94 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
95 ผลของโปรตีนเทรฟอยล์ชนิด TFFI และมิวซินชนิด MUC5AC ต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
96 กลไกการเผยแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี :ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
ปี พ.ศ. 2545
97 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
ปี พ.ศ. 2544
98 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2543
99 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2542
100 คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2541
101 คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2540
102 การศึกษาผลของสารสกัดข่อยต่อเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2539
103 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ
104 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ
105 การศึกษาผลของสารสกัดข่อยต่อเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2536
106 การสำรวจหาเลกตินใหม่จากพืชและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
107 การแสดงออกของ Tiam 1 ในชิ้นเนื้อมะเร็งท่อน้ำดีโดยการย้อมความสัมพันธ์ทางคลินิก
108 คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
109 การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี
110 คาร์โบไฮเดรทแอนติเจนจำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี
111 การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี