ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสพิศ วงศ์คำ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- โสพิศ วงค์คำ
- โสพษ วงศ์คำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยศิริ วงศ์คำ 30
2 บรรจบ ศรีภา 16
3 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 10
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 10
5 กนกวรรณ อิ่มถวิล 8
6 ชวลิต ไพโรจน์กุล 8
7 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 7
8 รัฐพล ไกรกลาง 7
9 ณรงค์ ขันตีแก้ว 7
10 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 5
11 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 5
12 ปิติ ธุวจิตต์ 4
13 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 4
14 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
15 อุบล ชื่นสำราญ 4
16 กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ 3
17 เตือนจิต คำพิทักษ์ 3
18 วัชรินทร์ ลอยลม 3
19 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 3
20 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 3
21 ธนกร ปรุงวิทยา 3
22 อนุชา พัวไพโรจน์ 3
23 อาภา จันทร์เทวี 3
24 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 3
25 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 3
26 อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 3
27 เกษแก้ว เพียรทวีชัย 2
28 ทัศนัย พรั่งพิบูลย์ 2
29 ชวบูลย์ เดชสุขุม 2
30 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 2
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
32 สุมาลี อบเชย 2
33 สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ 2
34 วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย 2
35 ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 2
36 ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ 2
37 เพ็ญศรี แซ่หลี 2
38 สนธยา สิมะเสถียรโสภณ 1
39 ชูศรี ไตรสนธิ 1
40 คณิต อธิสุข 1
41 Kanit Atisook 1
42 พัชรี บุญศิริ 1
43 Chusie Trisonthi 1
44 Sontaya Simasathiansophon 1
45 Sopit Wongkham 1
46 ศิริพร ปรุงวิทยา 1
47 ศิริพร ภัทรกิจกำจร 1
48 กุลธิดา กุลบุตร 1
49 Chaisiri Wongkham 1
50 Patcharee Boonsiri 1
51 Banchob Sripa 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 6
4 2556 4
5 2555 6
6 2554 12
7 2553 7
8 2552 10
9 2551 5
10 2550 2
11 2549 1
12 2548 4
13 2547 2
14 2546 4
15 2545 1
16 2544 1
17 2539 1
18 2536 1
19 543 105
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2558
2 แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับความสามารถในการลุกลาม
3 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
4 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2557
5 บทบาทของ Thymosin beta 10 ในกระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
6 บทบาทของ Connective tissue growth factor (CTGF)ในโรคมะเร็งท่อน้ำดี
7 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ฉัตรชัย ภู่มาก)
9 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
10 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2556
11 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
12 กระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี: กลไกและการยับยั้ง
13 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
14 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2555
15 การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกัน-วินิจฉัยและรักษาที่มีประสิทธิภาพ
16 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
17 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
18 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
19 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
20 การยับยั้งการแสดงออกของยีน usp14 ด้วยเทคนิค RNAi ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2554
21 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา VI
22 กระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี: กลไกและการยับยั้ง II
23 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย น.ส.ปวีณา ดานะ
24 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
25 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการพยากรณ์โรคและการรักษา
26 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการพยากรณ์โรคและการรักษา
27 การตรวจคัดยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดี
28 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
29 แบบแผนฟอสโฟโปรตีนที่พบในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
30 ไซโคลฟิลิน-เอ :
31 การตรวจคัดยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดี
32 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2553
33 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา V
34 กระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี: กลไกและการยับยั้ง
35 ชนิดและคุณลักษณ์ของแมคโครฟาจที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีและการประยุกต์ใช้
36 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับ น.ส.ศิรินภา ศรีเบ็ญจา
37 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการพยากรณ์โรคและการรักษา
38 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
39 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2552
40 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา IV
41 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (สมคิด เจนกลาง)
42 ชนิดและคุณลักษณะของแมคโครฟาจที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีและการประยุกต์ใช้
43 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ขวัญธิดา อุทัยสาร์)
44 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
45 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
46 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
47 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะ ต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา (รายงานปีที่ 1)
48 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
49 การวิเคราะห์ยีน ที่เปลี่ยนแปลงจากไพร์เมอร์แบบสุ่ม A016 โดย AP-PCR ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
50 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
51 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา III
52 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
53 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
54 การควบคุมการแสดงออกของยีน WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรค
ปี พ.ศ. 2550
55 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา II
56 โครงการปริญญาเอกกาญจณาภิเษก (สุมาลี อบเชย)
ปี พ.ศ. 2549
57 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2548
58 การศึกษามิวซินของมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ
59 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
60 กลไกการเผยแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี :ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
61 กลไกการเผยแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี :ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
ปี พ.ศ. 2547
62 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
63 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
ปี พ.ศ. 2546
64 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
65 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
66 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง II
67 กลไกการเผยแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี :ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
ปี พ.ศ. 2545
68 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
ปี พ.ศ. 2544
69 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2539
70 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ
ปี พ.ศ. 2536
71 การสำรวจหาเลกตินใหม่จากพืชและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
72 การแสดงออกของ Tiam 1 ในชิ้นเนื้อมะเร็งท่อน้ำดีโดยการย้อมความสัมพันธ์ทางคลินิก
73 คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
74 การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี
75 คาร์โบไฮเดรทแอนติเจนจำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี