ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
5 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
6 คัคนางค์ มณีศรี 1
7 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
10 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
14 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
16 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
18 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
20 Somying Tumwasorn 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
22 อุทัย บุญประเสริฐ 1
23 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
24 วิไล ชินธเนศ 1
25 บดี กอวัฒนา 1
26 สมพร พรมดี 1
27 สุวิชา ทองสิมา 1
28 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
29 อุทัย ดีปินตา 1
30 สิริพร สิวราวุฒิ 1
31 วาสนา เสียงดัง 1
32 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
33 สายฝน ควรผดุง 1
34 วัลลภ แย้มเหมือน 1
35 สำเริง แย้มโสภี 1
36 ธวัชชัย สันติสุข 1
37 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
38 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
41 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
42 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
45 Garnpimol C. Ritthidej 1
46 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
47 Vimolmas Lipipun 1
48 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
49 Sumphan Wongseripipatana 1
50 Panee Boonthavi 1
51 Kittisak Likhitwitayawuid 1
52 Supa Chantharasakul 1
53 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
54 มยุรี ตันติสิระ 1
55 Sompol Sanguanrungsirikul 1
56 Puttipongse Varavudhi 1
57 Kitpramuk Tantayaporn 1
58 Naiyana Chaiyabutr 1
59 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
60 บรรจง คณะวรรณ 1
61 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
62 Ampa Luiengpirom 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
67 ศิริชัย ศิริกายะ 1
68 Srilert Chotpantarat 1
69 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
70 Boonchai Sangpetngam 1
71 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
72 Chalermpol Leevailoj 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
75 Wilai Anomasiri 1
76 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
80 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
81 กาญจนา แก้วเทพ 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
86 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
87 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
88 วินัย งามแสง 1
89 Phanphen Wattanaarsakit 1
90 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
91 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 Chonticha Srisawang 1
94 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
95 Kasidit Nootong 1
96 Waraporn Siriterm 1
97 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
98 Anawatch Mitpratan 1
99 สิทธิพร แอกทอง 1
100 Jittima Chatchawansaisin 1
101 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
102 Chayaporn Supachartwong 1
103 กำจัด มงคลกุล 1
104 Yeshey Penjor 1
105 วิมล เหมะจันทร 1
106 สุมา เมืองใย 1
107 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
108 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
109 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
110 ละอองทิพย์ เหมะ 1
111 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
112 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
113 พรรณี กาญจนพลู 1
114 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
115 ชอุ่ม มลิลา 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
124 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
125 ประธาน ดาบเพชร 1
126 Thada Jirajaras 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
129 อวย เกตุสิงห์ 1
130 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 กมลชนก ยวดยง 1
133 เอกชัย อดุลยธรรม 1
134 Walaisiri Muangsiri 1
135 ไววิทย์ พุทธารี 1
136 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
137 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
138 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
139 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
140 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
141 Varunee Padmasankh 1
142 Pornpimol Muanjai 1
143 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
144 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
145 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 Pantharee Boonsatorn 1
148 Acom Sornsute 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
151 Chariya Uiyyasathian 1
152 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
153 สมชัย วัฒนการุณ 1
154 ศุกันยา ห้วยผัด 1
155 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
156 สุวดี ยาป่าคาย 1
157 Suchin Arunsawatwong 1
158 Thanathon Sesuk 1
159 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
160 กระมล ทองธรรมชาติ 1
161 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
162 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์