ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
4 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
5 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
6 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
7 นภสร โกวรรธนะกุล 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
10 รุ่งราวี ทองกันยา 1
11 ชอุ่ม มลิลา 1
12 Phanphen Wattanaarsakit 1
13 สุมิตรา พูลทอง 1
14 Yeshey Penjor 1
15 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
16 Jittima Chatchawansaisin 1
17 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 Chonticha Srisawang 1
21 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
22 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 วินัย งามแสง 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 ละอองทิพย์ เหมะ 1
30 Kitpramuk Tantayaporn 1
31 Naiyana Chaiyabutr 1
32 Sompol Sanguanrungsirikul 1
33 Puttipongse Varavudhi 1
34 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
35 วิมล เหมะจันทร 1
36 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
37 สิทธิพร แอกทอง 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
40 พรรณี กาญจนพลู 1
41 สุมา เมืองใย 1
42 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
43 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
44 Waraporn Siriterm 1
45 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 อวย เกตุสิงห์ 1
48 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
49 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
50 สุวดี ยาป่าคาย 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
53 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
54 ประธาน ดาบเพชร 1
55 Varunee Padmasankh 1
56 Pornpimol Muanjai 1
57 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Walaisiri Muangsiri 1
60 Thada Jirajaras 1
61 Rajalida Lipikorn 1
62 เอกชัย อดุลยธรรม 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
66 Chariya Uiyyasathian 1
67 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
68 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
69 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
70 Kasidit Nootong 1
71 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
72 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 Acom Sornsute 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 สมชัย วัฒนการุณ 1
80 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
81 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
82 Pantharee Boonsatorn 1
83 Anawatch Mitpratan 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
87 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
89 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
90 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
91 ธวัชชัย สันติสุข 1
92 บดี กอวัฒนา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
95 วิไล ชินธเนศ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 อุทัย บุญประเสริฐ 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
99 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
101 คัคนางค์ มณีศรี 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
103 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
111 ไววิทย์ พุทธารี 1
112 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
113 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 วัลลภ แย้มเหมือน 1
116 สำเริง แย้มโสภี 1
117 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
118 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
119 สุวิชา ทองสิมา 1
120 สิริพร สิวราวุฒิ 1
121 อุทัย ดีปินตา 1
122 สมพร พรมดี 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
124 Somying Tumwasorn 1
125 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
126 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
127 Panee Boonthavi 1
128 วัฒนชัย สมิทธากร 1
129 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
130 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
131 Jaitip Paiboon 1
132 Wilai Anomasiri 1
133 Kittisak Likhitwitayawuid 1
134 Supa Chantharasakul 1
135 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
136 บรรจง คณะวรรณ 1
137 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
138 Vimolmas Lipipun 1
139 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
140 Sumphan Wongseripipatana 1
141 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
142 Garnpimol C. Ritthidej 1
143 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
148 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
149 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
151 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
153 Chalermpol Leevailoj 1
154 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
155 Vanida Chantarateptawan 1
156 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
157 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
158 ศิริชัย ศิริกายะ 1
159 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
160 Srilert Chotpantarat 1
161 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
162 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์