ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
5 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
6 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
7 อวย เกตุสิงห์ 1
8 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
9 กมลชนก ยวดยง 1
10 Suchin Arunsawatwong 1
11 สุวดี ยาป่าคาย 1
12 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
13 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
14 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
15 เอกชัย อดุลยธรรม 1
16 Varunee Padmasankh 1
17 Pornpimol Muanjai 1
18 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
19 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
20 Walaisiri Muangsiri 1
21 Thada Jirajaras 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
24 ประธาน ดาบเพชร 1
25 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
29 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
30 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
31 Waraporn Siriterm 1
32 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
33 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
34 Acom Sornsute 1
35 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
36 กระมล ทองธรรมชาติ 1
37 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
38 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
39 ศุกันยา ห้วยผัด 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Pantharee Boonsatorn 1
43 Thanathon Sesuk 1
44 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
45 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
49 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
50 บดี กอวัฒนา 1
51 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 อุทัย บุญประเสริฐ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
57 Somying Tumwasorn 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
59 วิไล ชินธเนศ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
67 สายฝน ควรผดุง 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 Kasidit Nootong 1
72 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
73 สิริพร สิวราวุฒิ 1
74 อุทัย ดีปินตา 1
75 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
76 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
77 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
78 สำเริง แย้มโสภี 1
79 วัลลภ แย้มเหมือน 1
80 สมพร พรมดี 1
81 สุวิชา ทองสิมา 1
82 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
83 ไววิทย์ พุทธารี 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
86 Panee Boonthavi 1
87 Kittisak Likhitwitayawuid 1
88 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
89 วัฒนชัย สมิทธากร 1
90 Jaitip Paiboon 1
91 Wilai Anomasiri 1
92 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
93 Supa Chantharasakul 1
94 Sumphan Wongseripipatana 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 บรรจง คณะวรรณ 1
97 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
98 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
99 Vimolmas Lipipun 1
100 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
101 Garnpimol C. Ritthidej 1
102 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
103 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
104 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
105 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
106 Boonchai Sangpetngam 1
107 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
108 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
109 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
117 กาญจนา แก้วเทพ 1
118 Vanida Chantarateptawan 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
126 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
127 นภสร โกวรรธนะกุล 1
128 กำจัด มงคลกุล 1
129 Yeshey Penjor 1
130 ชอุ่ม มลิลา 1
131 รุ่งราวี ทองกันยา 1
132 สุมิตรา พูลทอง 1
133 Phanphen Wattanaarsakit 1
134 วินัย งามแสง 1
135 Jittima Chatchawansaisin 1
136 Chayaporn Supachartwong 1
137 สิทธิพร แอกทอง 1
138 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
139 Chonticha Srisawang 1
140 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
141 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 ๋Janes, Gavin W. 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
146 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
147 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 Kitpramuk Tantayaporn 1
150 Naiyana Chaiyabutr 1
151 Sompol Sanguanrungsirikul 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
154 วิมล เหมะจันทร 1
155 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
156 Chakkaphan Sutthirat 1
157 ประคอง ชอบเสียง 1
158 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
159 พรรณี กาญจนพลู 1
160 สุมา เมืองใย 1
161 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
162 Anawatch Mitpratan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์