ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
4 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
5 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
6 ชอุ่ม มลิลา 1
7 สุมิตรา พูลทอง 1
8 ๋Janes, Gavin W. 1
9 รุ่งราวี ทองกันยา 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
12 Yeshey Penjor 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 นภสร โกวรรธนะกุล 1
16 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
17 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 วินัย งามแสง 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
24 กำจัด มงคลกุล 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 Naiyana Chaiyabutr 1
27 Sompol Sanguanrungsirikul 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 มยุรี ตันติสิระ 1
32 บรรจง คณะวรรณ 1
33 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
34 Kitpramuk Tantayaporn 1
35 ละอองทิพย์ เหมะ 1
36 วิมล เหมะจันทร 1
37 Chonticha Srisawang 1
38 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
41 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 พรรณี กาญจนพลู 1
44 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
45 สุวดี ยาป่าคาย 1
46 Suchin Arunsawatwong 1
47 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
48 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
49 Thanathon Sesuk 1
50 กระมล ทองธรรมชาติ 1
51 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
54 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
55 Thada Jirajaras 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 เอกชัย อดุลยธรรม 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
60 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
61 กมลชนก ยวดยง 1
62 อวย เกตุสิงห์ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 สมชัย วัฒนการุณ 1
65 Kasidit Nootong 1
66 Waraporn Siriterm 1
67 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
68 Anawatch Mitpratan 1
69 สิทธิพร แอกทอง 1
70 Jittima Chatchawansaisin 1
71 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
72 Chayaporn Supachartwong 1
73 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
74 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
75 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
76 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
77 Pantharee Boonsatorn 1
78 Acom Sornsute 1
79 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
80 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
81 Chariya Uiyyasathian 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
84 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
85 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
86 ธวัชชัย สันติสุข 1
87 บดี กอวัฒนา 1
88 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
89 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 สำเริง แย้มโสภี 1
92 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
93 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 คัคนางค์ มณีศรี 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
98 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
100 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
102 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
103 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
106 ไววิทย์ พุทธารี 1
107 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
112 Varunee Padmasankh 1
113 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
114 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
115 สิริพร สิวราวุฒิ 1
116 อุทัย ดีปินตา 1
117 สมพร พรมดี 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
122 วาสนา เสียงดัง 1
123 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
125 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
126 Jaitip Paiboon 1
127 Wilai Anomasiri 1
128 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
129 กาญจนา แก้วเทพ 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
132 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
133 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 Sumphan Wongseripipatana 1
136 Garnpimol C. Ritthidej 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Supa Chantharasakul 1
139 Kittisak Likhitwitayawuid 1
140 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
141 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
142 Panee Boonthavi 1
143 ศิริชัย ศิริกายะ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 วิไล ชินธเนศ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
152 อุทัย บุญประเสริฐ 1
153 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
154 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
155 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
156 Srilert Chotpantarat 1
157 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
158 Chalermpol Leevailoj 1
159 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
160 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
161 Boonchai Sangpetngam 1
162 Vimolmas Lipipun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์