ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
5 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
6 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
7 วาสนา เสียงดัง 1
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 ไววิทย์ พุทธารี 1
11 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
12 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
13 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
14 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
15 สมพร พรมดี 1
16 วัลลภ แย้มเหมือน 1
17 สำเริง แย้มโสภี 1
18 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
19 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
20 สุวิชา ทองสิมา 1
21 สิริพร สิวราวุฒิ 1
22 อุทัย ดีปินตา 1
23 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
24 สายฝน ควรผดุง 1
25 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
26 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
27 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
28 กมลชนก ยวดยง 1
29 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
30 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
31 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
32 สุวดี ยาป่าคาย 1
33 Suchin Arunsawatwong 1
34 อวย เกตุสิงห์ 1
35 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
36 Walaisiri Muangsiri 1
37 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
38 Varunee Padmasankh 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 Rajalida Lipikorn 1
41 ประธาน ดาบเพชร 1
42 Thada Jirajaras 1
43 Pornpimol Muanjai 1
44 ธวัชชัย สันติสุข 1
45 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
46 Boonchai Sangpetngam 1
47 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
48 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
49 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
51 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
53 Chalermpol Leevailoj 1
54 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
55 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
56 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
57 กาญจนา แก้วเทพ 1
58 Vanida Chantarateptawan 1
59 ศิริชัย ศิริกายะ 1
60 Srilert Chotpantarat 1
61 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
62 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
63 Somying Tumwasorn 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
65 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
67 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
69 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
70 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 บดี กอวัฒนา 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
75 วิไล ชินธเนศ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
77 อุทัย บุญประเสริฐ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
79 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
84 ศุกันยา ห้วยผัด 1
85 Kitpramuk Tantayaporn 1
86 ละอองทิพย์ เหมะ 1
87 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
88 Puttipongse Varavudhi 1
89 Sompol Sanguanrungsirikul 1
90 Ampa Luiengpirom 1
91 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
92 Naiyana Chaiyabutr 1
93 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
94 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
95 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
96 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
97 Chakkaphan Sutthirat 1
98 พรรณี กาญจนพลู 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
101 วิมล เหมะจันทร 1
102 สุมา เมืองใย 1
103 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 วัฒนชัย สมิทธากร 1
106 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
107 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
108 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
109 Wilai Anomasiri 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 Panee Boonthavi 1
114 Kittisak Likhitwitayawuid 1
115 Vimolmas Lipipun 1
116 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
117 มยุรี ตันติสิระ 1
118 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
119 Garnpimol C. Ritthidej 1
120 Supa Chantharasakul 1
121 Sumphan Wongseripipatana 1
122 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
123 ประคอง ชอบเสียง 1
124 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
125 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
126 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
127 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
128 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
129 Waraporn Siriterm 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 Kasidit Nootong 1
133 Chariya Uiyyasathian 1
134 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
135 สมชัย วัฒนการุณ 1
136 กระมล ทองธรรมชาติ 1
137 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
138 Pantharee Boonsatorn 1
139 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
140 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
141 Acom Sornsute 1
142 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
143 Chayaporn Supachartwong 1
144 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
145 กำจัด มงคลกุล 1
146 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
147 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
148 Yeshey Penjor 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 ๋Janes, Gavin W. 1
151 ชอุ่ม มลิลา 1
152 รุ่งราวี ทองกันยา 1
153 นภสร โกวรรธนะกุล 1
154 Phanphen Wattanaarsakit 1
155 Chonticha Srisawang 1
156 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
157 Jittima Chatchawansaisin 1
158 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
159 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
160 วินัย งามแสง 1
161 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
162 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์