ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
5 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
8 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
9 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
10 บดี กอวัฒนา 1
11 ธวัชชัย สันติสุข 1
12 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
13 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
17 อุทัย บุญประเสริฐ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
21 คัคนางค์ มณีศรี 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
23 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
26 วาสนา เสียงดัง 1
27 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
30 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
31 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
32 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
33 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
34 สิริพร สิวราวุฒิ 1
35 อุทัย ดีปินตา 1
36 สำเริง แย้มโสภี 1
37 Somying Tumwasorn 1
38 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
39 วัลลภ แย้มเหมือน 1
40 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
41 สมพร พรมดี 1
42 สุวิชา ทองสิมา 1
43 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 Panee Boonthavi 1
46 Kittisak Likhitwitayawuid 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
49 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
50 Wilai Anomasiri 1
51 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
52 วัฒนชัย สมิทธากร 1
53 Sumphan Wongseripipatana 1
54 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
55 บรรจง คณะวรรณ 1
56 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 มยุรี ตันติสิระ 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 Garnpimol C. Ritthidej 1
61 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
62 Vimolmas Lipipun 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
65 Boonchai Sangpetngam 1
66 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
67 Chalermpol Leevailoj 1
68 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
69 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
70 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
71 ไววิทย์ พุทธารี 1
72 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
73 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
74 Srilert Chotpantarat 1
75 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
76 กาญจนา แก้วเทพ 1
77 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
78 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
79 Vanida Chantarateptawan 1
80 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
81 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
82 ศิริชัย ศิริกายะ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 Varunee Padmasankh 1
85 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 กำจัด มงคลกุล 1
89 Yeshey Penjor 1
90 ชอุ่ม มลิลา 1
91 รุ่งราวี ทองกันยา 1
92 สุมิตรา พูลทอง 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 วินัย งามแสง 1
95 Jittima Chatchawansaisin 1
96 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
97 Chayaporn Supachartwong 1
98 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
99 Chonticha Srisawang 1
100 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
101 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
102 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
103 ๋Janes, Gavin W. 1
104 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
105 ละอองทิพย์ เหมะ 1
106 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
107 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 Puttipongse Varavudhi 1
110 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
111 Naiyana Chaiyabutr 1
112 Sompol Sanguanrungsirikul 1
113 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
114 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
115 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
116 Chakkaphan Sutthirat 1
117 ประคอง ชอบเสียง 1
118 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
119 พรรณี กาญจนพลู 1
120 วิมล เหมะจันทร 1
121 สุมา เมืองใย 1
122 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
123 สิทธิพร แอกทอง 1
124 Anawatch Mitpratan 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
127 กมลชนก ยวดยง 1
128 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
129 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
130 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
131 สุวดี ยาป่าคาย 1
132 Suchin Arunsawatwong 1
133 อวย เกตุสิงห์ 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
136 Pornpimol Muanjai 1
137 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
138 Walaisiri Muangsiri 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 ประธาน ดาบเพชร 1
141 Thada Jirajaras 1
142 Rajalida Lipikorn 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
146 Chariya Uiyyasathian 1
147 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
148 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
149 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
150 Kasidit Nootong 1
151 Waraporn Siriterm 1
152 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
153 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
154 Acom Sornsute 1
155 ศุกันยา ห้วยผัด 1
156 กระมล ทองธรรมชาติ 1
157 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
158 สมชัย วัฒนการุณ 1
159 Pantharee Boonsatorn 1
160 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
161 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
162 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์