ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
4 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
5 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
6 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
7 สุมา เมืองใย 1
8 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
9 วิมล เหมะจันทร 1
10 ละอองทิพย์ เหมะ 1
11 Kitpramuk Tantayaporn 1
12 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
13 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
14 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
15 Chakkaphan Sutthirat 1
16 ๋Janes, Gavin W. 1
17 ชอุ่ม มลิลา 1
18 รุ่งราวี ทองกันยา 1
19 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
20 ประคอง ชอบเสียง 1
21 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
22 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
23 Puttipongse Varavudhi 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 Sumphan Wongseripipatana 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 Supa Chantharasakul 1
30 Kittisak Likhitwitayawuid 1
31 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
32 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
33 Panee Boonthavi 1
34 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
35 Vimolmas Lipipun 1
36 Ampa Luiengpirom 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 Naiyana Chaiyabutr 1
39 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
40 บรรจง คณะวรรณ 1
41 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
42 มยุรี ตันติสิระ 1
43 Sompol Sanguanrungsirikul 1
44 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
45 Acom Sornsute 1
46 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
47 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
52 Chariya Uiyyasathian 1
53 Pantharee Boonsatorn 1
54 สมชัย วัฒนการุณ 1
55 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 Suchin Arunsawatwong 1
58 Thanathon Sesuk 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 กระมล ทองธรรมชาติ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
64 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
65 วินัย งามแสง 1
66 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
67 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
68 Phanphen Wattanaarsakit 1
69 นภสร โกวรรธนะกุล 1
70 กำจัด มงคลกุล 1
71 วัฒนชัย สมิทธากร 1
72 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
73 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
74 Chonticha Srisawang 1
75 Anawatch Mitpratan 1
76 Kasidit Nootong 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 Chayaporn Supachartwong 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 Jittima Chatchawansaisin 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 Yeshey Penjor 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 สายฝน ควรผดุง 1
86 สิริพร สิวราวุฒิ 1
87 อุทัย ดีปินตา 1
88 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
91 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
92 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
93 สมพร พรมดี 1
94 สุวิชา ทองสิมา 1
95 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
96 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
100 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
105 อวย เกตุสิงห์ 1
106 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
107 ประธาน ดาบเพชร 1
108 กมลชนก ยวดยง 1
109 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
110 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
111 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
112 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
113 Thada Jirajaras 1
114 Rajalida Lipikorn 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
117 ไววิทย์ พุทธารี 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 Walaisiri Muangsiri 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 บดี กอวัฒนา 1
124 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
125 Chalermpol Leevailoj 1
126 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
127 Srilert Chotpantarat 1
128 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
129 Boonchai Sangpetngam 1
130 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
131 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
132 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
133 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
134 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
136 Jaitip Paiboon 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
144 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
145 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
147 คัคนางค์ มณีศรี 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
149 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
151 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
154 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
156 Somying Tumwasorn 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
158 อุทัย บุญประเสริฐ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
161 วิไล ชินธเนศ 1
162 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์