ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 2
4 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2
5 อนุวัตร อภิวัฒนานนท์ 2
6 Chakkaphan Sutthirat 1
7 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
8 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
9 ประคอง ชอบเสียง 1
10 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
11 สุมา เมืองใย 1
12 ๋Janes, Gavin W. 1
13 พรรณี กาญจนพลู 1
14 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
15 Yeshey Penjor 1
16 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
17 นภสร โกวรรธนะกุล 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 รุ่งราวี ทองกันยา 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 วิมล เหมะจันทร 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
26 บรรจง คณะวรรณ 1
27 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
28 Ampa Luiengpirom 1
29 มยุรี ตันติสิระ 1
30 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
31 Garnpimol C. Ritthidej 1
32 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
33 Vimolmas Lipipun 1
34 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
35 Naiyana Chaiyabutr 1
36 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
37 วินัย งามแสง 1
38 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
39 ละอองทิพย์ เหมะ 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 Sompol Sanguanrungsirikul 1
42 Puttipongse Varavudhi 1
43 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
44 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
45 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
46 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
47 Thanathon Sesuk 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 ศุกันยา ห้วยผัด 1
50 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
51 Pantharee Boonsatorn 1
52 สมชัย วัฒนการุณ 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 สุวดี ยาป่าคาย 1
55 กมลชนก ยวดยง 1
56 อวย เกตุสิงห์ 1
57 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
58 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 Acom Sornsute 1
65 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
66 Chayaporn Supachartwong 1
67 สิทธิพร แอกทอง 1
68 Jittima Chatchawansaisin 1
69 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
70 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
71 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
72 Chonticha Srisawang 1
73 Anawatch Mitpratan 1
74 Kasidit Nootong 1
75 Chariya Uiyyasathian 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
82 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
83 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
84 Panee Boonthavi 1
85 สำเริง แย้มโสภี 1
86 นุวัติ แซ่ลิ่ง 1
87 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ 1
90 อุทัย ดีปินตา 1
91 สมพร พรมดี 1
92 สุวิชา ทองสิมา 1
93 สุทธิพงษ์ รัตนาภากร 1
94 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
96 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
98 เกษศิรินทร์ เหล่าสะพาน 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 บดี กอวัฒนา 1
102 สัมประสิทธิ์ ประสพสุข 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 สายฝน ควรผดุง 1
105 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
106 Varunee Padmasankh 1
107 Pornpimol Muanjai 1
108 Walaisiri Muangsiri 1
109 เอกชัย อดุลยธรรม 1
110 ประธาน ดาบเพชร 1
111 Thada Jirajaras 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
114 วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์ 1
115 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
116 วาสนา เสียงดัง 1
117 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 ไววิทย์ พุทธารี 1
121 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
122 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
123 อนุวัฒน์ จันทร์โฮม 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
125 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
126 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
127 กาญจนา แก้วเทพ 1
128 Vanida Chantarateptawan 1
129 ศิริชัย ศิริกายะ 1
130 Srilert Chotpantarat 1
131 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
133 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
134 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
135 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
136 Kittisak Likhitwitayawuid 1
137 Supa Chantharasakul 1
138 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
146 อุทัย บุญประเสริฐ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
148 วิไล ชินธเนศ 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
150 คัคนางค์ มณีศรี 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
152 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
153 Somying Tumwasorn 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
155 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
156 Boonchai Sangpetngam 1
157 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
158 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
159 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
160 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
162 Sumphan Wongseripipatana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2555
2 การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
7 การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
8 การวิเคราะห์คอนตินเจนซี โดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาอุปกรณ์ FACTS และความคลุมเครือของโหลด
ปี พ.ศ. 2549
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
11 การวิเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของบัสและดัชนีความมั่นคงของสายส่ง
12 การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
13 การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
15 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์
16 การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้า โดยการใช้วิธีจำลองเหตุการณ์