ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสตถิธร มัลลิกะมาส
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 6
2 จิตรภณ หรูเจริญพรพานิช 5
3 สายทิพย์ คงเกียรติณรงค์ 4
4 อโณทัย ป้อมงาม 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 ปาริชาติ สุรรัศมี 2
7 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
8 สาวิณี โภครักษ์ 2
9 สุษม ศุภนิตย์ 2
10 กิตติศักดิ์ ฤทธิดิลก 2
11 พลอยชมพู อ่ำสุริยา 2
12 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
13 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
14 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
15 กิตติ ลิ่มสกุล 2
16 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
17 สามารถ เจียสกุล 2
18 สาวิกา อุณหนันท์ 2
19 ศักดา ธนิตกุล 2
20 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
21 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
22 อรรถกร แก้ววิชา 1
23 พรทิพย์ วิริยานนท์ 1
24 สุเมธ พฤกษ์ฤดี 1
25 ชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์ 1
26 อรวรรณ ยี่สาร 1
27 จารุมา อัชกุล 1
28 นวลละออ วงศ์พินิจวโรดม 1
29 กัลยาณี คูณมี 1
30 จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 1
31 ชโยดม สรรพศรี 1
32 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
33 สืบสิน คเชนทร์ 1
34 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 1
35 ธานี ชัยวัฒน์ 1
36 สุวารี ทรัพย์ประสม 1
37 จักรพันธ์ รัตนกูล 1
38 สริตา สมยศ 1
39 ธนิฏฐา พุ่มอิ่ม 1
40 โสภา คงธนาคมธัญกิจ 1
41 สราพล จันทร์พงษ์ 1
42 ภัทรา อุดมจิตพิทยา 1
43 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
44 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
45 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
46 รณิดา วงศ์พานิช 1
47 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
48 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
49 ไม่มีข้อมูล 1
50 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
51 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
52 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
53 กาญจนา ตั้งภากรณ์ 1
54 ชัชวาลย์ โตเหมือน 1
55 ปุณฑวิกา นาคา 1
56 กวิน เอี่ยมตระกูล 1
57 ปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ 1
58 ผกามาศ เอื้องอุดม 1
59 รัฐพล สกุลเหลืองอร่าม 1
60 ธนวิทย์ สุทธรัตนกุล 1
61 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
62 มงคล พงษ์สุทธินาถ 1
63 นพวรรณ โอภานุรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 12
8 2551 3
9 2550 1
10 2549 2
11 2547 1
12 2546 2
13 2545 1
14 2543 3
15 2542 3
16 2539 2
17 2538 3
18 2537 1
19 2536 2
20 2535 1
21 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรง ในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางและมาตรการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน
ปี พ.ศ. 2557
3 ปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องมือการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
4 พฤติกรรมการชักนำความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบการคุ้มครองเงินฝาก
5 ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงานในบริษัทหลักทรัพย์
7 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทย
ปี พ.ศ. 2554
8 ความสามารถของกลุ่มส่วนต่างดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ภาคเอกชนในการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของไทย
ปี พ.ศ. 2553
9 ธรรมาภิบาลกับการจัดการกำไร : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
10 ผลกระทบของวินัยตลาดต่อการดำรงเงินกองทุนส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ไทย
11 ผลกระทบของวินัยตลาดต่อการดำรงเงินกองทุนส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
13 ปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย
14 การประเมินภาระผูกพันของรัฐบาลจากรัฐวิสาหกิจโดยใช้วิธี Contingent claims approach
15 ปัจจัยกระทบความมีประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย
16 การตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีต่อการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
17 ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวมในประเทศไทย
18 วินัยตลาดกับพฤติกรรมการติดตามฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของผู้ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทย
19 การตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีต่อการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
20 ปัจจัยกระทบความมีประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย
21 วินัยตลาดกับพฤติกรรมการติดตามฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของผู้ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทย
22 ผลกระทบของนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินต่อผลิตภาพการผลิต โดยรวมในประเทศไทย
23 ประประเมินภาระผูกพันของรัฐบาลจากรัฐวิสาหกิจ โดยวิธี Contingent Claims Approach
ปี พ.ศ. 2551
24 ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนของธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ
25 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางการเงินในตลาดพันธบัตรเอเซียตะวันออก
26 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางการเงินในตลาดพันธบัตรเอเชียตะวันออก
ปี พ.ศ. 2550
27 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 112
ปี พ.ศ. 2549
28 ผลกระทบของการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ของผู้บริหารต่ออัตราผลตอบแทนเกินปกติ
29 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2547
30 ปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ไทยโดยแบบจำลอง STOCHASTIC FRONTIER
ปี พ.ศ. 2546
31 พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดบัตรเครดิต
32 การศึกษาปัจจัยที่กำหนดการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย
ปี พ.ศ. 2545
33 พฤติกรรมการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
34 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
35 ภาวะฟองสบู่ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
36 ผลกระทบของขนาดของคณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ และการถือหุ้นของคณะกรรมการ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
37 ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
38 ประสิทธิภาพและพฤติกรรมการรวมตัวในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย : ศึกษาทางด้านต้นทุน
39 โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
40 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย
41 ประสิทธิภาพภายในองค์กรของธุรกิจการประกันชีวิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
42 การศึกษาอุปสงค์การประกันชีวิตของครัวเรือนในประเทศไทย
43 พฤติกรรมการออมของครัวเรือน : วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวางในปี 2535/2536
44 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2537
45 การวิเคราะห์การประหยัดจากขนาดของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
46 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย
47 อุปทานแรงงานล่วงเวลาของพยาบาลประจำการ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2535
48 การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดค่าใช้จ่าย ของรัฐบาลด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ : กรณีศึกษา จังหวัดอ่างทอง