ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชวลิต บุญปก 3
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
3 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
4 สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 2
5 ปรีชา ประเทพา 2
6 วราวุธ สุธีธร 2
7 เอกจิตรา ศรีสารคาม 2
8 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
9 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
10 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
11 จันทิมา พลพินิจ 2
12 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
13 วรรณา กาญจนมยูร 2
14 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
15 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
16 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
17 นิติศักดิ์ ปาสาจะ 1
18 เงินแผ่นดิน 1
19 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
20 มนตรี ทองมูล 1
21 ทรงคุณ จันทจร 1
22 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
23 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
24 ทุน วช. 1
25 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
26 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
27 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
28 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
29 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
30 สุนันท์ สายกระสุน 1
31 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
32 วัลยา สุทธิขำ 1
33 สุกัญญา ลีทองดี 1
34 รพีพร ช่ำชอง 1
35 เรือน สมณะ 1
36 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
37 ถวิล ชนะบุญ 1
38 ศุภชัย สมัปปิโต 1
39 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
40 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
41 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
42 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2551. 1
43 งบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
44 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
45 งบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2544. 1
46 ทุนภายนอก 1
47 ทองใบ บุษกร 1
48 ธวัชชัย ชมศิริ 1
49 นเรศ มีโส 1
50 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
51 สุริทอง ศรีสะอาด 1
52 บรรจบ วันโน 1
53 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
54 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
55 นริศ สินศิริ 1
56 ศรัณยู คำเมือง 1
57 รักฤดี สารธิมา 1
58 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
59 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
60 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
61 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
62 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
63 อนุชิตา มุ่งงาม 1
64 สมชาย แก้ววังชัย 1
65 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
66 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
67 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
68 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
69 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
70 วรากร สีโย 1
71 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
72 นงนิตย์ มรกต 1
73 บังอร กองอิ้ม 1
74 ปิยมาศ นานอก 1
75 ชาติไทย แก้วทอง 1
76 สงครามชัย ลีทองดี 1
77 เมธิน ผดุงกิจ 1
78 ดรุณี บุญชารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 6
6 2549 8
7 2548 6
8 2547 6
9 2544 1
10 2537 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตเอมไซม์ไฟเตสในภาวะการหมักแบบแห้งด้วยเชื้อรา Aspergillus sp. โดยใช้การถั่วเหลืองแลพกากมะพร้าวเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2553
2 หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อใช้สำหรับโรงกำจัดขยะชุมชนแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสม
4 Organic agro-ecosystem management from prototyped organic farmer learning processes
5 -
ปี พ.ศ. 2552
6 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามสูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการปลูกข้าวสายพันธุ์ชัยนาท 1
7 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
8 รูปแบบความสัมพันธ์ของการจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์จากกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
9 การนำเนื้อมะพร้าวสดที่เหลือจากการคั้นเอากะทิออกแล้วมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
10 ผลของปุ๋ยหมักจากหญ้าแห้งที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักคะน้า
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนากระบวนการเรียน การสอนรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน เชิงวิทยาศาสตร์แบบนิสิตมีส่วนร่วม
12 การนำต้นธูปฤาษีมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
13 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
14 -
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 การเพาะเห็ดนางรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่แช่ในน้ำผสมด่างแทนการนึ่งฆ่าเชื้อ = Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation from soaked agriculture wastes with alkaline water
18 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุทดแทนดินร่วมกับปุ๋ยคอกในการปลูกผักกาดหอม
19 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
20 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
21 -
22 -
23 -
24 -
ปี พ.ศ. 2548
25 ปริมาณโลหะหนักตกค้างในดินและโลหะหนักที่สะสมในพืช : กรณีศึกษาข้าวโพดและถั่วลิสง
26 ความสามารถในการกำจัดตะกั่วในดินปนเปื้อนโดยใช้ไม้ประดับ
27 การผลิตและประดิษฐ์งานหัตถกรรมจากกระดาษวัชพืช
28 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
29 Liginocellulosic materials as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer cultivation
30 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
ปี พ.ศ. 2547
31 Effects of biological and chemical fertiliser on growth and yield of glutinous corn production
32 Perennial plants in the phytoremediation of lead-contaminated soils
33 Bagasse as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation for the local mushroom farms in the northeast of Thailand
34 The potential for using wastewater from household scale fermented Thai rice noodle factories for cultivating Spirulina platensis
35 -
36 -
ปี พ.ศ. 2544
37 รายงานการวิจัยเรื่องการใช้กากน้ำตาลและมูลไก่เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
ปี พ.ศ. 2537
38 การศึกษาหาจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันที่ปนเปื้อน อยู่ตามพื้นดินและแหล่งน้ำ