ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
2 ชวลิต บุญปก 3
3 วรรณา กาญจนมยูร 2
4 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
5 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
6 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
7 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
8 จันทิมา พลพินิจ 2
9 เอกจิตรา ศรีสารคาม 2
10 วราวุธ สุธีธร 2
11 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
12 สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 2
13 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
14 ปรีชา ประเทพา 2
15 บังอร กองอิ้ม 1
16 อนุชิตา มุ่งงาม 1
17 นงนิตย์ มรกต 1
18 สงครามชัย ลีทองดี 1
19 เมธิน ผดุงกิจ 1
20 ชาติไทย แก้วทอง 1
21 ปิยมาศ นานอก 1
22 นเรศ มีโส 1
23 ธวัชชัย ชมศิริ 1
24 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
25 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
26 สุริทอง ศรีสะอาด 1
27 บรรจบ วันโน 1
28 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
29 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
30 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
31 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
32 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
33 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
34 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
35 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
36 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
37 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
38 ดรุณี บุญชารี 1
39 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
40 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
41 ทองใบ บุษกร 1
42 สมชาย แก้ววังชัย 1
43 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
44 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
45 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
46 วรากร สีโย 1
47 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
48 ทุนภายนอก 1
49 ทุน วช. 1
50 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
51 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
52 งบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
53 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2551. 1
54 เงินแผ่นดิน 1
55 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
56 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
57 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
58 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
59 นิติศักดิ์ ปาสาจะ 1
60 มนตรี ทองมูล 1
61 ทรงคุณ จันทจร 1
62 งบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2544. 1
63 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
64 ศรัณยู คำเมือง 1
65 รักฤดี สารธิมา 1
66 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
67 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
68 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
69 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
70 ถวิล ชนะบุญ 1
71 เรือน สมณะ 1
72 ศุภชัย สมัปปิโต 1
73 สุนันท์ สายกระสุน 1
74 สุกัญญา ลีทองดี 1
75 วัลยา สุทธิขำ 1
76 รพีพร ช่ำชอง 1
77 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
78 นริศ สินศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 6
6 2549 8
7 2548 6
8 2547 6
9 2544 1
10 2537 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตเอมไซม์ไฟเตสในภาวะการหมักแบบแห้งด้วยเชื้อรา Aspergillus sp. โดยใช้การถั่วเหลืองแลพกากมะพร้าวเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2553
2 หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อใช้สำหรับโรงกำจัดขยะชุมชนแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสม
4 Organic agro-ecosystem management from prototyped organic farmer learning processes
5 -
ปี พ.ศ. 2552
6 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามสูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการปลูกข้าวสายพันธุ์ชัยนาท 1
7 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
8 รูปแบบความสัมพันธ์ของการจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์จากกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
9 การนำเนื้อมะพร้าวสดที่เหลือจากการคั้นเอากะทิออกแล้วมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
10 ผลของปุ๋ยหมักจากหญ้าแห้งที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักคะน้า
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนากระบวนการเรียน การสอนรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน เชิงวิทยาศาสตร์แบบนิสิตมีส่วนร่วม
12 การนำต้นธูปฤาษีมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
13 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
14 -
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 การเพาะเห็ดนางรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่แช่ในน้ำผสมด่างแทนการนึ่งฆ่าเชื้อ = Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation from soaked agriculture wastes with alkaline water
18 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุทดแทนดินร่วมกับปุ๋ยคอกในการปลูกผักกาดหอม
19 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
20 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
21 -
22 -
23 -
24 -
ปี พ.ศ. 2548
25 ปริมาณโลหะหนักตกค้างในดินและโลหะหนักที่สะสมในพืช : กรณีศึกษาข้าวโพดและถั่วลิสง
26 ความสามารถในการกำจัดตะกั่วในดินปนเปื้อนโดยใช้ไม้ประดับ
27 การผลิตและประดิษฐ์งานหัตถกรรมจากกระดาษวัชพืช
28 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
29 Liginocellulosic materials as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer cultivation
30 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
ปี พ.ศ. 2547
31 Effects of biological and chemical fertiliser on growth and yield of glutinous corn production
32 Perennial plants in the phytoremediation of lead-contaminated soils
33 Bagasse as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation for the local mushroom farms in the northeast of Thailand
34 The potential for using wastewater from household scale fermented Thai rice noodle factories for cultivating Spirulina platensis
35 -
36 -
ปี พ.ศ. 2544
37 รายงานการวิจัยเรื่องการใช้กากน้ำตาลและมูลไก่เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
ปี พ.ศ. 2537
38 การศึกษาหาจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันที่ปนเปื้อน อยู่ตามพื้นดินและแหล่งน้ำ