ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรจนี จะโนภาษ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ศิลปชัย บูรณพานิช 2
3 พรพิมล สกุลคู 1
4 ยุพา วีระไวทยะ 1
5 โรจนี จะโนภาษ 1
6 ลิลิน ทรงผาสุก 1
7 เรขา ทองคุ้ม 1
8 ผกามาศ วรานุสันติกูล 1
9 ผกาวรรณ แสงไทยทวีพร 1
10 ศานติ์ศรี อินทุวณิช 1
11 ธนพรรณ ชาลี 1
12 ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ 1
13 วิเชียร สามารถ 1
14 สมศิริ มาลีแก้ว 1
15 จิราวรรณ ช้างสำลี 1
16 ชุติญา สุริยมณฑล 1
17 อรุณศรี อิ่มเอก 1
18 ชไมพร คณูวัฒนา 1
19 รีย์ โพธิ์พัฒนชัย 1
20 สุภาภรณ์ เลิศลักขณวงศ์ 1
21 ไขศรี วิรุฬห์จรรยา 1
22 นภาพร ภมรบุตร 1
23 ดวงกมล เหมะรัต 1
24 พัชรี พิพัฒวรรณกุล 1
25 บพิตร เอกะวิภาต 1
26 สุดารัตน์ อารยวัฒน์ 1
27 บังอร ไชยานุวัติวงษ์ 1
28 มณทิรา ล่ำซำ 1
29 กอบกุล รัตนสุวรรณ 1
30 วรรณจรีย์ มังสิงห์ 1
31 วรรณกิตติ์ รัตนากร 1
32 ประยูร ร่มโพธิ์ 1
33 ผดุงยศ ดวงมาลา 1
34 อุบล เลี้ยววาริณ 1
35 ธิดา กลิ่นเกษร 1
36 วรรณพร สงวนสัตย์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2535 2
2 2534 1
3 2533 1
4 2531 2
5 2530 2
6 2528 2
7 2527 3
8 2526 1
9 2525 3
10 2524 3
11 2523 1
12 2522 2
13 2520 2
14 2519 6
15 2518 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2 การสำรวจประเภททักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2534
3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูของครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดต่างกันในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
4 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเหมาะสม ของเนื้อหาทางเทคโนโลยี ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2531
5 ความคิดเห็นของครูชีววิทยาและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพศศึกษา ในวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6 ปัญหาของครูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับการสอนชีววิทยาระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2530
7 การวิเคราะห์คำถามด้านพุทธิพิสัยในหนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
8 การใช้แหล่งวิทยาการในชุมชนประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2528
9 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
10 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
11 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ฉบับพุทธศักราช 2519
13 การเปรียบเทียบทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2526
14 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาในโรงเรียนผู้ใหญ่เขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับห้า
ปี พ.ศ. 2525
15 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ภาคคำนวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16 การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับพุทธิปัญญาและรูปแบบการคิดต่างกัน
ปี พ.ศ. 2524
18 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามการประเมินของครู
20 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาระหว่างการสอน โดยเน้นการใช้คำถามประเภทแคบกับการสอน โดยเน้นการใช้คำถามประเภทกว้าง
ปี พ.ศ. 2523
21 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่
ปี พ.ศ. 2522
22 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "ระบบนิเวศน์" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
23 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "พลังงาน" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2520
24 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "สสาร" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
25 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาชีววิทยาเรื่อง "การขับถ่าย" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2519
26 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "การจัดจำพวกพืช" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
27 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "การจัดจำพวกสัตว์" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
28 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "รา" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
29 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "กลุ่มดาวจักรราศี" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
30 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "การลำเลียงสารในสิ่งมีชีวิต" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
31 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การแบ่งเซลล์แบบ ไมโตซิส" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2518
32 การวิเคราะห์เนื้อหาแบบเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "กรรมพันธุ์ตามหลักของเมนเดล" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5