ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรจนา ศุขะพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาดา คุ้มสลุด 1
2 นิศานาถ มั่งศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2539 1
3 2538 1
4 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2539
2 พฤติกรรมผู้นำของผู้บังคับบัญชา และความพึงพอใจในการทำงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา: ศึกษากรณีฝ่ายขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
3 พฤติกรรมผู้นำของผู้บังคับบัญชา และความพึงพอใจในการทำงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา: ศึกษากรณีฝ่ายขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
4 ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร