ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรงพยาบาลสระบุรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
2 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
3 สมชาย สุริยะไกร 1
4 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
7 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
8 รัชตะ อุลมาน 1
9 พิมประภา กิจวิธี 1
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
11 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
12 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
13 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
14 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
15 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
16 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
17 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 1
18 โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
19 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
20 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
21 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2