ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวารี เจริญมุขยนันท 3
2 สุเพียร โภคทิพย์ 2
3 ศศิธร ชำนาญผล 2
4 พัชนี ธรรมวันนา 1
5 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
6 สุทธิดา สักทอง 1
7 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
8 ไม่มีข้อมูล 1
9 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
10 วิไล พีระภาณุรักษ์ 1
11 ดวงแก้ว บุศราวงศ์ 1
12 สุพจน์ สายทอง 1
13 พงษ์เดช สารสาร 1
14 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
15 ดำริ เศรษฐจินดา 1
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
18 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
19 ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน 1
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
22 ชัยธัช รักราชการ 1
23 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
24 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
25 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2552 1
5 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
ปี พ.ศ. 2555
2 สรุปประชุม เรื่อง การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพจิต เครือข่ายชุมชนบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
3 สรุปประชุม เรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
4 สรุปประชุม เรื่อง ผลลัพธ์ของรูปแบบการพลิกฟื้นผืนทรายในผู้ป่วยเอดส์ต่อการทานยาต้านไวรัส
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด STEMI
6 R2R มาราธอน : STEMI โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
8 การศึกษาการใช้เลือดสำหรับการผ่าตัดแบบ elective และแนวทางการเตรียมเลือดที่เหมาะสม