ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทย์ศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไม่มีข้อมูล 3
2 อรลักษณ์ พัฒนาประทีป 2
3 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
4 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
5 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
6 ประไพร อุตมา 1
7 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
8 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
9 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
10 พัฒนาวิไล อินใหม 1
11 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
12 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
13 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
14 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
15 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
16 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
17 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
18 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
19 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
20 เฉลิมพร บุญสิริ 1
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
22 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
23 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
24 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
25 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
26 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
27 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1
28 ยุบลรัตน์ สุวรรณคีรี 1
29 พันธ์พบ เลิศลายต่วน 1
30 อนุชา อภิสารธนรักษ์ 1
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
32 อมร เหล็กกล้า 1
33 จิตติมา บุญเกิด 1
34 เยาวลักษณ์ สุขธนะ 1
35 จันทิรา สุทธิกรชัย 1
36 กำธร มาลาธรรม 1
37 จุไร วงศ์สวัสดิ์ 1
38 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
39 ธีระ วรธนารัตน์ 1
40 ไพบูลย์ สุริยะวงค์ไพศาล 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
42 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1
43 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
44 สถาบันบำราศนราดูร 1
45 อังคณา แสงนภากาศ 1
46 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2553 1
4 2552 4
5 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2555
2 การกำหนดราคาเบิกจ่ายของยาและผลกระทบต่องบประมาณโรงพยาบาลภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
3 ระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
6 ประเมินการใช้ยาก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร
7 Efficiency of Three Laboratories in Detecting Cryptosporidium in Stool Samples
8 การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2542
9 การป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร : ประเด็นที่ปฏิบัติอย่างกว้างขวางในต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติในประเทศไทย