ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปริญญา สันติชาติงาม 4
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
3 สมชัย นิจพานิช 1
4 สัจจา เทอดไพรสันต์ 1
5 พิชิต มากกลาง 1
6 ปัทมา วาจามั่น 1
7 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
8 สมพนธ์ ทัศนิยม 1
9 สมหญิง อุ้มบุญ 1
10 ประกอบ ดูพันดุง 1
11 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
12 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
13 ดำริ เศรษฐจินดา 1
14 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
15 พงษ์เดช สารสาร 1
16 ชัยธัช รักราชการ 1
17 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
21 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
22 สมบูรณ์ เทียนทอง 1
23 นชพร อิทธิวิศวกุล 1
24 ปริญญา สันติชาตินาม 1
25 นิพัทธ์ สีมาขจร 1
26 Surasit Chitrpitaklert 1
27 ธนะพงศ์ จินวงษ์ 1
28 สุทธิดา สักทอง 1
29 ลลิตยา กองคำ 1
30 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
31 บัญชา สุขอนันตชัย 1
32 อุบลวรรณ สะพู 1
33 จ.นครราชสีมา. โรงพยาบาลด่านขุนทด 1
34 บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์ 1
35 ไม่มีข้อมูล 1
36 จ.นครราชสีมา. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบูรพ์ 1
37 สิทธิพงษ์ กนกหงส์ 1
38 อรุณี ทรัพย์สินวิวัฒน์ 1
39 วิจิน พงษ์ฤทธิ์ศักดา 1
40 นันทิยา ตั้งศรีเสรี 1
41 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 1
7 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 พยานหลักฐานทางนิติพิษวิทยาจากผู้ป่วยที่ได้รับพิษ
ปี พ.ศ. 2555
3 R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
4 นวัตกรรมซ่อมใบพัดสร้างพลังสว่านลม
5 นวัตกรรมซ่อมสายยางสว่านลมเจาะกระดูก(Double air hose)
6 กว่าจะเป็น R2R นครชัยบุรินทร์
7 การจัดตั้งเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
8 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
9 การปฏิบัติงานวิชาการ การทบทวน วิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดหน่วยบริการปฐมภูมิ
10 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11 การพัฒนาเครื่องมือรักษาโรคทริกเกอร์ ฟิงเกอร์โดยการตัดขยายปลอกเอ็นผ่านทางผิวหนัง
12 Promotion Community-Based Continuing Holistic Care Among Palliative patient
ปี พ.ศ. 2551
13 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัย R2R ของผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2541
14 ระบบบริการผู้ป่วยนอกคลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ปัญหาและแนวทางแก้ไข พ.ศ.2540