ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โยธิน ศันสนยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 จรุงกุล บูรพวงศ์ 5
3 ไพบูลย์ เทวรักษ์ 3
4 ทิวา มั่งน้อย 1
5 อัจฉรา กัลยาณชาติ 1
6 ชัยพร วิชชาวุธ 1
7 อัญชัญ พรสมผล 1
8 โยธิน ศันสนยุทธ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 กฤตยา อารยะศิริ 1
11 บังอร ชาวน้ำ 1
12 ถนอมศรี มลิทอง 1
13 ลักขณา มูลศรี 1
14 ศิริณี ลิขิตวนิชกุล 1
15 นิตตา รักษ์แก้ว 1
16 อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ 1
17 สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย 1
18 พูลศิริ แกล้วกลางศึก 1
19 สุภาพรรณ เหลืองรังษี 1
20 สุรีย์ มากบุญประสิทธิ์ 1
21 Jerry D. Boucher 1
22 สุรศักดิ์ ศุภเมธีวรกุล 1
23 วารุณี บุญประกอบ 1
24 อรุณี ฮวบเจริญ 1
25 อัญชลี สริยาภรณ์ 1
26 วัลนิกา ฉลากบาง 1
27 กอบพร เกตุทัต 1
28 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
29 สุปรียา ตันสกุล 1
30 นวรัตน์ ศิริโชติ 1
31 อัมพรพันธุ์ เย็นบำรุง 1
32 ประจักร พิพัฒนานนท์ 1
33 ชัชวาลย์ กุลโกวิท 1
34 วีณา ศิริสุข 1
35 สมคิด สกุลสถาปัตย์ 1
36 บุญสืบ โชติสังกาศ 1
37 วราภรณ์ จินาวัฒน์ 1
38 ทรงสถิต กิตติคุณวัจนะ 1
39 กาญจนา เก้าเอี้ยน 1
40 เฮเลน กิตติพรพิมล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 3
5 2533 1
6 2532 1
7 2529 1
8 2528 1
9 2526 1
10 2525 3
11 2524 1
12 2523 3
13 2522 6
14 2521 3
15 2515 1
16 2514 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพ ที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนและความสามารถทางการแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบการตัดสินความดึงดูดใจจากรูปลักษณะภายนอก และคุณลักษณะภายในของบุคคลระหว่างผู้ที่มีการกำกับการแสดงออก ของคนสูงและต่ำ
3 การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือโดยการใช้โครงสร้างรางวัลในการเล่นเกม ของนักศึกษาบริหารงานธุรกิจระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะบทบาททางเพศต่างกัน
5 การเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียน ที่มีรูปแบบของการอธิบายต่างกัน
ปี พ.ศ. 2534
6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ และประสิทธิผลในการทำงานของหัวหน้างานตามการรับรู้ ของผู้ใต้บังคับบัญชา
7 ภาพพจน์ต่อเพศชายและเพศหญิงและการตัดสินใจ เกี่ยวกับลักษณะกล้าแสดงออกของเอกัตบุคคล
8 กฤตกรรมกลุ่มและรายบุคคลของนักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและต่ำ
ปี พ.ศ. 2533
9 การเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์กลุ่มเล็ก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างกลุ่มที่มีความสามารถแบบเอกพันธ์ และแบบวิวิธพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2532
10 พฤติกรรมการคล้อยตามของเด็กไทย ตามระดับอายุและเพศ
ปี พ.ศ. 2529
11 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ชั้นปีที่ 1 และของนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ตามที่ประเมินโดยแบบทดสอบ อี พี พี เอส
ปี พ.ศ. 2528
12 ผลของการอยู่ในกลุ่มสภาวะนิรนามและการกระตุ้นจากการกระทำที่มีต่อความ ก้าวร้าวของนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2526
13 ผลของการเสริมแรงสองแบบที่มีต่อการฝึกการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2525
14 ผลของการเสนอลำดับคำและการเสนอตัวแนะที่มีต่อการจำคู่คำนาม-คุณศัพท์ไทย
15 ผลของการพูดขู่ การเฝ้าคอยดู เวลา และเพศของเด็กที่มีต่อความเชื่อฟังของเด็กอนุบาล
16 การสร้างมาตรวัดทัศนคติทางพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2524
17 ผลการฝึกคิดเลขในใจที่มีต่อช่วงความจำตัวเลข
ปี พ.ศ. 2523
18 ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับการเกิดและอัตมโนทัศน์
19 อิทธิพลของเสียงรบกวนต่อการกลบเสียงพูดภายใน
20 การแสดงอารมณ์ตามการควาดคิดของนักศึกษาไทยและอเมริกัน ในการปะทะสัมพันธ์กับบุคคลต่างสถานภาพ กับต่างสภาพการณ์ทางสังคม
ปี พ.ศ. 2522
21 ความสามารถในการอนุรักษ์ความคิดเกี่ยวกับความยาว มวลสารและปริมาณของเหลว โดยวิธีทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
22 วิธีจำคำแบบสัมพันธ์ความหมาย และแบบเสียงพ้อง ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 และชั้นประถมปีที่ 6
23 ความสามารถเชิงตรรกในการจำแนกแบบเพิ่มและแบบพหุคูณ ของนักเรียนในเมืองใหญ่ และนักเรียนในชนบท
24 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการให้นักเรียนสอนกันเอง
25 ผลของการเฉลยคำตอบต่อการตอบแบบสอบ
26 ผลของการเรียนในโรงเรียนที่มีต่อการรับรู้ความลึกของภาพ 2 มิติของเด็กอายุ 5 และ 6 ปี
ปี พ.ศ. 2521
27 ผลของวิธีสอนแบบอุปมานและอนุมานต่อการเรียนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
28 การตรวจสอบข้อค้นพบจากงานวิจัยของออปเปอร์ เกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทย
29 พฤติกรรมพื้นฐานในการช่วยตนเองของเด็กเล็กในชนบทภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2515
30 การศึกษาทดลองการเรียนรู้ของบุคคลในสภาพการณ์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2514
31 การดัดแปลงแบบทดสอบความถนัดเชิงเสมียน การใช้เหตุผลเชิงกลและมิติสัมพันธ์ของแบบทดสอบความถนัดทั่วไป
32 การดัดแปลงแบบทดสอบเหตุผลเชิงภาษา ความสามารถเชิงตัวเลขและเหตุผลเชิงนามธรรม จากแบบทดสอบความถนัดทั่วไป