ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โพยม สราภิรมย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวโน้มผลกระบทจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ที่ดินต่อศักยภาพการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง
2 การศึกษาศัภยภาพน้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ที่ดิน กรณีศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
3 แนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อพื้นที่ภายใต้อิทธิพลเกลือในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษาลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาและประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในการวางแผนการจัดการความเค็มในลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
5 การศึกษาลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาและประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในการวางแผนการจัดการความเค็มในลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
6 Participatory Irrigation Management : Evaluation of Sustainable of Irrigation Projects Using Groundwater NE,Thailand
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 1-12
ปี พ.ศ. 2545
8 การจำลองสภาพน้ำใต้ดินในเขตเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
9 การจำลองสภาพน้ำใต้ดินในเขตเมืองเชียงใหม่ / โพยม สราภิรมย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการแพร่กระจายความเค็มและการจัดการทางอุทกนิเวศวิทยา : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยขามเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย