ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โชคศิลป์ ธนเฮือง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรื่อง ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
2 การพัฒนาชุดการทดลองการหักเหของแสงเรื่อง ลึกจริงลึกปรากฏเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองด้วยชุดการปฏิบัติการเรื่องสมบัติของคลื่น
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาความคิดรวบยอดด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสงและการเกิดภาพ
5 การพัฒนาความคิดรวบยอดด้วยชุดทดลอง เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมปฎิบัติการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง ความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
7 การปรับเปลี่ยนบทปฏิบัติฟิสิกส์ทั่วไปจากแบบ Cook-book ไปเป็นบทปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปแบบสืบเสาะ