ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โชคชัย สุทธิธรรมจิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Shayestehaminzadeh, S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 12
2 วิชุตา เหมเสถียร 5
3 ชัยยุทธ สุขศรี 5
4 ธีรวัฒน์ ตั้งพานิช 4
5 ปิยธิดา เรืองรัศมี 4
6 สมคิด บัวเพ็ง 4
7 ชนาธิป ผาริโน 4
8 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 4
9 พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ 4
10 วิชัย เยี่ยงวีรชน 3
11 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 3
12 สุริชัย หวันแก้ว 2
13 ไพศาล สันติธรรมนนท์ 2
14 สุรางครัตน์ จำเนียรพล 2
15 อุดร จารุรัตน์ 2
16 อรนุช หล่อเพ็ญศรี 2
17 โปรดปราน พิตรสาธร 2
18 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 2
19 กิตติ ลิ่มสกุล 2
20 จรูญ พจน์สุนทร 2
21 สมบูรณ์ ลุวีระ 2
22 นภาพร นพคุณ 1
23 สุทัศน์ วีสกุล 1
24 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
25 ศักย์ สกุลไทย 1
26 Shelykh, Ivan A. 1
27 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
28 Tryggvason, T. K. 1
29 Agnarsson, B. 1
30 Kossoy, A. 1
31 อนวัช สรรพศรี 1
32 Leosson, K. 1
33 Magnusson, E. B. 1
34 Olafsson, S. 1
35 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
36 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
37 Gudmundsson, J. T. 1
38 Magnus, F. 1
39 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
40 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
41 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
42 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
43 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
44 สุรพล ภู่วิจิตร 1
45 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2548 1
7 2547 2
8 2539 1
9 2538 1
10 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม"
ปี พ.ศ. 2555
2 Comparing resonant photon tunneling via cavity modes and Tamm plasmon polariton modes in metal-coated Bragg mirrors.
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2550
5 ติดตามข้อมูลน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบจำลองน้ำบาดาล
6 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2548
7 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
8 ติดตามข้อมูลน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบจำลองน้ำบาดาล
9 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2539
10 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการตกตะกอนบริเวณร่องน้ำกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2538
11 การวิเคราะห์องค์ประกอบการตกตะกอนบริเวณร่องน้ำกรุงเทพฯ