ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โชคชัย วนภู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- โชคชัย, วนภู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานวิจัยการควบคุมรูเปิด-ปิดของชั้นเคลือบไบโอพอลิเมอร์/นาโน-ไฮดรอกซีอะพาไทท์เพื่อชะลอการปลดปล่อยปุ๋ย
2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนากระบวนการย่อยกากมันสำปะหลังด้วยสารช่วยทำละลายเพื่อการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2559
3 การคัดแยกการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิโดยไมโครฟูอิดิก
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารจากเหง้าว่านน้ำ และการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช
5 รายงานการวิจัยการใช้กากยีสต์แห้ง (dried brewer's yeast) และกากสาโท (rice wine residual) เป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารปลาสวายโมง (Thai Panga)
6 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตกรดออกซาโลอะซิติกจากยีสต์ทนร้อน Issatchanchia sp. S1
7 การผลิตกรดออกซาโลอะซิติกจากยีสต์ทนร้อน Issatchanchia sp. S1
ปี พ.ศ. 2558
8 การควบคุมการสูญเสียปุ๋ยยูเรียโดยการเคลือบสารไบโอพอลิเมอร์
9 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากข้าวไทยเป็นส่วนประกอบหลักโดยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเบียร์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
10 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากข้าวไทยเป็นส่วนประกอบหลักโดยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเบียร์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
11 การควบคุมการสูญเสียปุ๋ยยูเรียโดยการเคลือบสารไบโอพอลิเมอร์
12 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากข้าวไทยเป็นส่วนประกอบหลักโดยวิธี พื้นที่ผิวตอบสนองและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเบียร์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
13 การผลิตเมล็ดเจลนาโนชนิดไบโอพอลิเมอร์/ไฮดรอกซีอะพาไพท์ เพื่อการตรึงเอนไซม์
14 การพัฒนาหัวเชื้อ PGPR เพื่อการเก็บรักษาระยะยาว
15 การผลิตเมล็ดเจลนาโนชนิดไบโอพอลิเมอร์/ไฮดรอกซีอะพาไทท์ เพื่อการตรึงเอนไซม์
16 ผลของซีลีเนียมในรูปแบบอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อคุณภาพตัวอสุจิและส่วนประกอบของไขมันในตัวอสุจิของสุกรพ่อพันธ์ุ
ปี พ.ศ. 2555
17 การผลิตกรดออกซาโลอะซิติกจากยีสต์ทนร้อน Issatchenchia sp. S1
18 ผลของซีลีเนียมในรูปแบบอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อคุณภาพตัวอสุจิและส่วนประกอบของไขมันในตัวอสุจิของสุกรพ่อพันธุ์
19 การผลิตเม็ดเจลนาโนชนิดไบโอโพลีเมอร์/ไฮดรอกซีอะพาไทท์เพื่อการตรึงเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2554
20 การศึกษาต้นแบบการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง
21 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดง เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน ในนาข้าวอินทรีย์
22 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ ด้วยยีสต์ทนร้อน
23 รายงานการวิจัยการผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม
24 การผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
25 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น
26 การปรับโครงสร้างของคอมโปสิทระหว่างเปคตินและไบโอโพลีเมอร์ เพื่อการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมอาหาร
27 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
28 การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่นเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง
29 รายงานการวิจัยการผลิตเบียร์จากข้าวไทย
30 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ทนร้อน
31 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
32 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
33 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ทนร้อน
34 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรีย กับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
35 กลุ่มวิจัยการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระดับใหญ่
36 การปรับโครงสร้างของคอมโปซิทระหว่างเปคตินและไบโอโพลีเมอร์ เพื่อการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมอาหาร
37 การผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม
38 การปรับโครงสร้างของคอมโปซิทระหว่างเปคตินและไบโอโพลีเมอร์ เพื่อการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมอาหาร
39 กลุ่มวิจัยการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระดับใหญ่
40 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น
41 การผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2551
42 การปรับปรุงคุณภาพมันสำปะหลังให้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดโปรตีนสูงโดยการหมักแบบแข็ง
43 การผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม
44 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดง เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน ในนาข้าวอินทรีย์
45 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
46 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่นเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง
47 การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่น เพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง
ปี พ.ศ. 2550
48 การพัฒนาหัวเชื้อ PGPR เพื่อการปรับเปลี่ยนเก็บรักษาระยะยาว
49 การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่นเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง
50 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ ด้วยยีสต์ทนร้อน
51 การพัฒนาหัวเชื้อ PGPR เพื่อการเก็บรักษาระยะยาว
52 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
53 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ทนร้อน
54 การหมักและการกลั่นแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2549
55 การพัฒนาหัวเชื้อPGPR เพื่อการเก็บรักษาระยะยาว
56 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
57 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ทนร้อน
58 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2547
59 รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น
60 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น
ปี พ.ศ. 2546
61 การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่นเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง
ปี พ.ศ. 2544
62 โครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อแปรรูปเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรวังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2540
63 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
ปี พ.ศ. 2539
64 การโคลนนิ่งและการแสดงออกของยีนเปอร์ออกซิเดสทนความร้อนที่ปราศจากคุณสมบัติของแคททาเรสจากเชื้อ Bacillus sp.
ปี พ.ศ. 2534
65 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
66 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
67 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น