ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โชคชัย วนภู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- โชคชัย, วนภู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานวิจัยการควบคุมรูเปิด-ปิดของชั้นเคลือบไบโอพอลิเมอร์/นาโน-ไฮดรอกซีอะพาไทท์เพื่อชะลอการปลดปล่อยปุ๋ย
2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนากระบวนการย่อยกากมันสำปะหลังด้วยสารช่วยทำละลายเพื่อการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2559
3 การคัดแยกการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิโดยไมโครฟูอิดิก
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารจากเหง้าว่านน้ำ และการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช
5 รายงานการวิจัยการใช้กากยีสต์แห้ง (dried brewer's yeast) และกากสาโท (rice wine residual) เป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารปลาสวายโมง (Thai Panga)
6 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตกรดออกซาโลอะซิติกจากยีสต์ทนร้อน Issatchanchia sp. S1
7 การผลิตกรดออกซาโลอะซิติกจากยีสต์ทนร้อน Issatchanchia sp. S1
ปี พ.ศ. 2557
8 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากข้าวไทยเป็นส่วนประกอบหลักโดยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเบียร์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
9 การควบคุมการสูญเสียปุ๋ยยูเรียโดยการเคลือบสารไบโอพอลิเมอร์
10 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากข้าวไทยเป็นส่วนประกอบหลักโดยวิธี พื้นที่ผิวตอบสนองและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเบียร์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
11 การผลิตเมล็ดเจลนาโนชนิดไบโอพอลิเมอร์/ไฮดรอกซีอะพาไทท์ เพื่อการตรึงเอนไซม์
12 ผลของซีลีเนียมในรูปแบบอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อคุณภาพตัวอสุจิและส่วนประกอบของไขมันในตัวอสุจิของสุกรพ่อพันธ์ุ
ปี พ.ศ. 2555
13 การผลิตกรดออกซาโลอะซิติกจากยีสต์ทนร้อน Issatchenchia sp. S1
14 ผลของซีลีเนียมในรูปแบบอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อคุณภาพตัวอสุจิและส่วนประกอบของไขมันในตัวอสุจิของสุกรพ่อพันธุ์
15 การผลิตเม็ดเจลนาโนชนิดไบโอโพลีเมอร์/ไฮดรอกซีอะพาไทท์เพื่อการตรึงเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2554
16 การศึกษาต้นแบบการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง
17 รายงานการวิจัยการผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม
18 การผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
19 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น
20 การปรับโครงสร้างของคอมโปสิทระหว่างเปคตินและไบโอโพลีเมอร์ เพื่อการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมอาหาร
21 รายงานการวิจัยการผลิตเบียร์จากข้าวไทย
22 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ทนร้อน
23 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
24 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
25 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ทนร้อน
26 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรีย กับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
27 กลุ่มวิจัยการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระดับใหญ่
28 การปรับโครงสร้างของคอมโปซิทระหว่างเปคตินและไบโอโพลีเมอร์ เพื่อการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
29 การปรับปรุงคุณภาพมันสำปะหลังให้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดโปรตีนสูงโดยการหมักแบบแข็ง
30 การผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม
31 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่นเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง
32 การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่น เพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง
ปี พ.ศ. 2550
33 การพัฒนาหัวเชื้อ PGPR เพื่อการปรับเปลี่ยนเก็บรักษาระยะยาว
34 การหมักและการกลั่นแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2549
35 การพัฒนาหัวเชื้อPGPR เพื่อการเก็บรักษาระยะยาว
36 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
37 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ทนร้อน
ปี พ.ศ. 2547
38 รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น
39 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น
ปี พ.ศ. 2546
40 การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่นเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง
ปี พ.ศ. 2544
41 โครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อแปรรูปเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรวังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2539
42 การโคลนนิ่งและการแสดงออกของยีนเปอร์ออกซิเดสทนความร้อนที่ปราศจากคุณสมบัติของแคททาเรสจากเชื้อ Bacillus sp.
ปี พ.ศ. 2534
43 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี