ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบญจมาศ ทวีที 1
2 สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ 1
3 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
4 เสมอ ถาน้อย 1
5 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 1
6 สุทิสา ถาน้อย 1
7 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
8 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 1
9 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 1
10 เกรียงกมล คํามา 1
11 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 1
12 เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว 1
13 ธนวัตร์ คล้ายแท้ 1
14 อัญชลี สิริกุลขจร 1
15 สัมฤทธิ์ โม้พวง 1
16 สมชาย มณีวรรณ์ 1
17 อัมพร เวียงมูล 1
18 รักชาติ ไตรผล 1
19 นิภาภัทร เจริญไทย 1
20 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
21 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 1
22 วิจิตร อุดอ้าย 1
23 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 1
24 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 1
25 วารินทร์ พิมพา 1
26 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 1
27 โอรส รักชาติ 1
28 Michael Karl-Heinz Bruckner 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 8
2 2554 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks
2 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโน SrTiO3 สำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน
3 การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการล้มระหว่างทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
4 โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
5 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมทในโรคซึมเศร้า
6 การปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูงโดยการตกตะกอนของคาร์ไบด์
7 ความเสถียรของสีของสารอนุพันธ์พอลิฟลูออรีน: ผลของการอบด้วยความร้อนและการฉายแสงยูวี
8 การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
ปี พ.ศ. 2554
9 การปรับปรุงคุณภาพปลาน้ำจืดแช่เยือกแข็งด้วยสารทดแทนฟอสเฟต
10 การปรับปรุงสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่ทดแทนโดยสตาร์ชจากมันเลือด (water yam) : เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการเกษตรเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
11 การศึกษาการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียด้วยเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้า
12 ระบบจัดการอาหารสุกรสาหรับฟาร์มสุกร
13 การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
14 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย
15 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
16 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่