ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks
2 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโน SrTiO3 สำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน
3 การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการล้มระหว่างทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
4 โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
5 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมทในโรคซึมเศร้า
6 การปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูงโดยการตกตะกอนของคาร์ไบด์
7 การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
ปี พ.ศ. 2554
8 การปรับปรุงคุณภาพปลาน้ำจืดแช่เยือกแข็งด้วยสารทดแทนฟอสเฟต
9 การปรับปรุงสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่ทดแทนโดยสตาร์ชจากมันเลือด (water yam) : เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการเกษตรเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
10 การศึกษาการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียด้วยเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้า
11 ระบบจัดการอาหารสุกรสาหรับฟาร์มสุกร
12 การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
13 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย
14 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
15 ความเสถียรของสีของสารอนุพันธ์พอลิฟลูออรีน: ผลของการอบด้วยความร้อนและการฉายแสงยูวี
16 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่