ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวางแผนการเพาะลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด III
2 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง III
3 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ III
4 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง III
5 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต III
6 การจัดการลุ่มน้ำโดยการวางแผนเชิงพื้นที่และการประเมินแบบสหัสวรรษ III
7 การแพร่กระจายสารหนูในสิ่งแวดล้อมของดินและน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองทอง III
8 การพัฒนาเครื่องโปรยกรองชีวภาพเพื่อป้องกันการอุดตันในการบำบัดอากาศเสีย III
9 การลดการก่อตัวของไตรฮาโลมีเทนในกระบวนการผลิตน้ำประปา III
10 แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำลำน้ำพอง III
11 การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสำโรง III
12 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลีเซอรีนและวัสดุทางการเกษตร III
13 การใช้ก๊าซชีวภาพในการอบแห้งกากตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร III
14 วิธีการกะประมาณต้นแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ III
15 วิธีการกะประมาณตัวแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ II
16 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร III
17 การตรวจจับสุกร และการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย III
18 การศึกษารูปแบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกเอทานอลของไทยไป ยังเวียดนามและจีนตอนใต้ III
19 ตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการผลิตการใช้และการส่งออกเอทานอลของไทย III
20 การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งและการกระจายเอทานอลของไทย เพื่อการส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและจีนตอนใต้
21 การผลิตลวดนาโนและเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อใช้ในการวัดความเข้มข้นของก๊าซ III
22 การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปคโตรสโกปีของลวดนาโนทังสเตนออกไซด์เพื่อใช้ในก๊าซเซ็นเซอร์ II
23 การสังเคราะห์และวิเคราะห์โครงสร้างของลวดนาโนทังสเตนออกไซด์สำหรับใช้ในก๊าซเซ็นเซอร์ II
24 การจัดการระบบการขนส่งไก่รุ่นเพื่อให้ต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด II
25 การผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะของอิเล็กโทรดสารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
26 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่พันรอบด้วยวัสดุเมทัลชีทภายใต้แรงอัดตามแนวแกน III
27 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน III
ปี พ.ศ. 2554
28 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณไอน้ำฝนและปริมาณฝน
29 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสม สำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง II
30 การออกแบบวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์
31 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ
32 การใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์และมอร์ต้าร์ในการเป็นวัสดุซ่อมแซม
33 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่พันรอบด้วยวัสดุทัลชีท
34 การใช้เศษวัสดุเป็นส่วนผสมในคอนกรีตพรุน
35 การจัดการระบบการขนส่งไก่รุ่นเพื่อให้ต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด
36 การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์
37 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ II
38 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของแม่น้ำพอง
39 Effect of Membrane Fin Configrurations on Heat Transfer from Bed to Membrane Water Will Tube of CFB Boilers
40 การศึกษารูปแบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกเอทานอลไปเวียดนามและจีนตอนใต้ II
41 การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งและกระจายเอทานอลเพื่อการส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและจีนตอนใต้
42 ตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์การผลิตการใช้และการส่งออกเอทานอลของไทย