ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประนอม จันทรโณทัย 2
2 ฐิติพร รองทอง 1
3 ชิดชนก อนุตระกูลชัย 1
4 วัชระ กาญจนกวินกุล 1
5 ปรียานันท์ อันวิเศษ 1
6 จินดา จันดาเรือง 1
7 อุมาวดี เหลาทอง 1
8 นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ์ 1
9 นิตยา ค้าคุ้ม 1
10 ขวัญธิดา อุทัยสาร์ 1
11 สมคิด เจนกลาง 1
12 สุรีวัลย์ บำรุงไทย 1
13 จรินยา ขุนทะวาด 1
14 อรชร บุญลา 1
15 โชติมา โพธิทรัพย์ 1
16 อัจฉรียา เจียรศิริสมบูรณ์ 1
17 เฉลิมชัย สมบูรณ์ภัทรกุล 1
18 พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก 1
19 สุพรรณี ศรีอำพร 1
20 ณัฐวุฒิ สิงห์คำ 1
21 นุชสุภา สุนทมาลา 1
22 ศาสตราชัย ประสพดี 1
23 โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ 1
24 ธนากร ภูเงินขำ 1
25 ชญาดา สุระวนิชกุล 1
26 พนม สุทธิศักดิ์โสภณ 1
27 บุญช่วง บุญสุข 1
28 วีรยา ภูผิวคำ 1
29 กรกนก บุญเสริม 1
30 ยุทธศักดิ์ ทอดทอง 1
31 สุมาลินทร์ พ่อค้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 8
2 2556 14
3 2555 4
4 2554 2
5 2553 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ร่นที่ 10 สำหรับ อรชร บุญลา
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (นางสาวนิตยา ค้าคุ้ม)
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับฐิติพร รองทอง
4 โครงการกาญจนภิเษก (คปก.) ระดับปริญญาเอก (นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ภัทร)
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก(คปก. รุ่นที่ 10) สำหรับ นายบุญช่วง บุญสุข
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับ ชญาดา สุระวนิชกุล
7 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ผู้ที่ได้ทุนคือนายธนากร ภูเงินขำ
8 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี น.ส.พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก เป็นผู้รับทุน
ปี พ.ศ. 2556
9 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (นุชสุภา สุนทมาลา)
10 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับ น.ส.พรชีรา ชูสอน
11 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (สุรีวัลย์ บำรุงไทย)
12 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ขวัญธิดา อุทัยสาร์)
13 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (สมคิด เจนกลาง)
14 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ศาสตราชัย ประสพดี)
15 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์)
16 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย น.ส.อุมาวดี เหลาทอง
17 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10(วัชระ กาญจนกวินกุล)
18 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 ของ น.ส.อัจฉรียา เจียรศิริสมบูรณ์
19 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (จินดา จันดาเรือง)
20 โครงการกาญจนภิเษก (คปก.) ระดับปริญญาเอก (น.ส.ปรียานันท์ อันวิเศษ)
21 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ)
22 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.วีระยา ภูผิวคำ เป็นผู้รับทุน
ปี พ.ศ. 2555
23 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับ น.ส.จรินยา ขุนทะวาด
24 โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ร่นที่ 10 สำหรับ สุมาลินทร์ พ่อค้า
25 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต(คปก. - อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 11 สำหรับนายยุทธศักดิ์ ทอดทอง
26 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 ของ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ โดยมร น.ส. กรกนก บุญเสริม เป็นนักศึกษา คปก.ในเรื่อง การศึกษาศักยภาพเถ้าถ่านหินจากหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์
ปี พ.ศ. 2554
27 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (นางสาวโชติมา โพธิทรัพย์)
28 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ์)
ปี พ.ศ. 2553
29 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายณัฐวุฒิ สิงห์คำ)
30 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (นางสาวชิดชนก อนุตระกูลชัย)
31 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) รุ่นที่ 9(PHD/0184/2549)