ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 36
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 15
3 Yot Teerawattananon 12
4 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 8
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 8
6 รุ่งนภา คำผาง 7
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 7
8 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 6
9 รักมณี บุตรชน 6
10 ไม่มีข้อมูล 6
11 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 6
12 ศิตาพร ยังคง 5
13 Sripen Tantivess 4
14 Pritaporn Kingkaew 4
15 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 4
16 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
17 Tanunya Koopitakkajorn 4
18 อดุลย์ โมฮารา 4
19 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 4
20 วันทนีย์ กุลเพ็ง 3
21 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
22 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 3
23 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
24 เนติ สุขสมบูรณ์ 3
25 Patsri Srisuwan 3
26 Sitaporn Youngkong 3
27 อินทิรา ยมาภัย 3
28 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 3
29 Jomkwan Yothasamut 2
30 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
31 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
32 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
34 ปรียานุช ดีบุกคำ 2
35 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
36 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
37 Usa Chaikledkaew 2
38 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
39 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
40 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
41 วันดี กริชอนันต์ 2
42 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
43 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
44 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 2
45 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
46 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
47 Pattara Leelahavarong 2
48 จันทนา พัฒนเภสัช 2
49 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
50 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
51 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
52 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
53 Health intervention and technology assessment program 1
54 Ladda Damrikarnlerd 1
55 Adun Mohara 1
56 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
57 Suwannee Laoopugsin 1
58 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
59 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
60 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
61 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
62 ชนิดา กาญจนลาภ 1
63 สุวรรณา มูเก็ม 1
64 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
65 อรณัชชา เซ็นโส 1
66 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
67 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
68 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
69 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
70 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
71 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
72 Chanida Lertpitakpong 1
73 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1
74 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
75 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
77 www.hitap.net 1
78 จิราพรรณ เรืองรอง 1
79 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
80 อุษณา ตัณมุขยกุล 1
81 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
82 คัคนางค์ โตสงวน 1
83 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 1
84 วิชัย เอกพลากร 1
85 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 Khannika Thitiboonsuwan 1
87 Montarat Thavorncharoensap 1
88 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
89 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
90 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
91 วรรณภา เล็กอุทัย 1
92 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
93 Panarasri Khonputsa 1
94 Yupin Tamteeranon 1
95 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
96 เดช เกตุฉ่ำ 1
97 Sutthisa Sommana 1
98 ชนิสา โชติพานิช 1
99 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 1
100 สุทธิษา สมนา 1
101 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 1
102 สามารถ ราชดารา 1
103 Lily Ingsrisawang 1
104 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 1
105 สุฮวง ฐิติสัตยากร 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
107 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
108 สุรชัย โกติรัมย์ 1
109 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
110 Health Interventional Technology Assessment Program 1
111 Surasan Vivekmethakorn 1
112 Utsana Tonmukayakul 1
113 สุรเดช หงส์อิง 1
114 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
115 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
118 กาญจนาถ อุดมสุข 1
119 ธีระ ศิริสมุด 1
120 Det Kedcham 1
121 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
122 Narisa Tantai 1
123 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
124 นริสา ตัณฑัยย์ 1
125 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 1
126 Pitsaphun Werayingyong 1
127 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
128 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
129 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
130 โรงพยาบาลราชวิถี 1
131 Varit Chantarastapornchit 1
132 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
133 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
134 ชุติมา คำดี 1
135 Waranya Rattanavipapong 1
136 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
137 Chutima Kumdee 1
138 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
139 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
140 Kuntika Dumrongprat 1
141 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
142 มานัส โพธาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 8
2 2555 4
3 2554 11
4 2553 2
5 2552 9
6 2551 8
7 2550 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
2 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
3 ต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประชากรในประเทศไทย
4 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน
5 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
6 รูปแบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไป
7 แนวทางตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย
8 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2555
9 การประเมินแผนงานประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพ
10 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
11 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2554
13 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
15 การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
16 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
17 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
18 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
19 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
20 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: จากผลการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
21 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
22 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่
23 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง: การวิจัยเพื่อวางแผนการสื่อสารด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
24 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
25 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2552
26 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข
27 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานประสิทธิผลของยากลุ่มสตาติน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
28 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
29 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
30 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
31 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
32 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human Papillomavirus ( HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
33 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
34 ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
35 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
36 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
37 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
38 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
39 การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในต่างประเทศ
40 การนำชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีในน้ำจากช่องปากด้วยวิธีรวดเร็วมาใช้ในระบบบริการสุขภาพของไทย : การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
41 รายงานประจำปี 2551 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
42 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
43 การทบทวนวรรณกรรมการประเมินใช้ Insulin analogue ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
44 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductese inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ
45 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.
46 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย