ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 36
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 15
3 Yot Teerawattananon 12
4 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 8
5 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 8
6 รุ่งนภา คำผาง 7
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 7
8 รักมณี บุตรชน 6
9 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 6
10 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 6
11 ไม่มีข้อมูล 6
12 ศิตาพร ยังคง 5
13 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 4
14 อดุลย์ โมฮารา 4
15 Tanunya Koopitakkajorn 4
16 Pritaporn Kingkaew 4
17 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
18 Sripen Tantivess 4
19 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 4
20 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 3
21 Patsri Srisuwan 3
22 วันทนีย์ กุลเพ็ง 3
23 Sitaporn Youngkong 3
24 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
25 อินทิรา ยมาภัย 3
26 เนติ สุขสมบูรณ์ 3
27 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
28 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 3
29 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 2
30 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
31 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
32 วันดี กริชอนันต์ 2
33 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
35 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
36 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
37 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
38 จันทนา พัฒนเภสัช 2
39 ปรียานุช ดีบุกคำ 2
40 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
41 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
42 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
43 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
44 Pattara Leelahavarong 2
45 Usa Chaikledkaew 2
46 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
47 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
48 Jomkwan Yothasamut 2
49 กาญจนาถ อุดมสุข 1
50 สุรเดช หงส์อิง 1
51 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
53 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
54 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
55 Health Interventional Technology Assessment Program 1
56 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
57 สุรชัย โกติรัมย์ 1
58 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
59 คัคนางค์ โตสงวน 1
60 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
61 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1
62 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
64 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 1
65 www.hitap.net 1
66 จิราพรรณ เรืองรอง 1
67 Utsana Tonmukayakul 1
68 อุษณา ตัณมุขยกุล 1
69 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
70 สุทธิษา สมนา 1
71 Surasan Vivekmethakorn 1
72 สามารถ ราชดารา 1
73 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
74 Chutima Kumdee 1
75 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
76 ชุติมา คำดี 1
77 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
78 Kuntika Dumrongprat 1
79 วิชัย เอกพลากร 1
80 Varit Chantarastapornchit 1
81 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
82 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
83 Waranya Rattanavipapong 1
84 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
85 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
86 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 1
87 Sutthisa Sommana 1
88 ชนิสา โชติพานิช 1
89 สุฮวง ฐิติสัตยากร 1
90 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 1
91 Det Kedcham 1
92 ธีระ ศิริสมุด 1
93 เดช เกตุฉ่ำ 1
94 Lily Ingsrisawang 1
95 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 1
96 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
97 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
98 ชนิดา กาญจนลาภ 1
99 สุวรรณา มูเก็ม 1
100 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
101 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
102 อรณัชชา เซ็นโส 1
103 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
104 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
105 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
106 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
107 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
108 มานัส โพธาภรณ์ 1
109 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
110 Narisa Tantai 1
111 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 นริสา ตัณฑัยย์ 1
113 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 1
114 Pitsaphun Werayingyong 1
115 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
116 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
117 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
118 โรงพยาบาลราชวิถี 1
119 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
120 Adun Mohara 1
121 Chanida Lertpitakpong 1
122 Khannika Thitiboonsuwan 1
123 Montarat Thavorncharoensap 1
124 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
125 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
126 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
127 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
128 Panarasri Khonputsa 1
129 Yupin Tamteeranon 1
130 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
131 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
132 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
133 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
134 Health intervention and technology assessment program 1
135 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
136 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
137 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
138 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
139 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
140 Suwannee Laoopugsin 1
141 Ladda Damrikarnlerd 1
142 วรรณภา เล็กอุทัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 8
2 2555 4
3 2554 11
4 2553 2
5 2552 9
6 2551 8
7 2550 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
2 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
3 ต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประชากรในประเทศไทย
4 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน
5 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
6 รูปแบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไป
7 แนวทางตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย
8 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2555
9 การประเมินแผนงานประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพ
10 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
11 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2554
13 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
15 การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
16 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
17 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
18 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
19 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
20 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: จากผลการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
21 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
22 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่
23 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง: การวิจัยเพื่อวางแผนการสื่อสารด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
24 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
25 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2552
26 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข
27 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานประสิทธิผลของยากลุ่มสตาติน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
28 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
29 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
30 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
31 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
32 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human Papillomavirus ( HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
33 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
34 ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
35 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
36 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
37 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
38 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
39 การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในต่างประเทศ
40 การนำชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีในน้ำจากช่องปากด้วยวิธีรวดเร็วมาใช้ในระบบบริการสุขภาพของไทย : การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
41 รายงานประจำปี 2551 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
42 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
43 การทบทวนวรรณกรรมการประเมินใช้ Insulin analogue ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
44 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductese inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ
45 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.
46 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย