ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 44
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 17
3 Yot Teerawattananon 14
4 รุ่งนภา คำผาง 9
5 ทรงยศ พิลาสันต์ 9
6 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 9
7 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 9
8 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 8
9 ไม่มีข้อมูล 8
10 รักมณี บุตรชน 7
11 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 7
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
13 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
14 ศิตาพร ยังคง 5
15 วันทนีย์ กุลเพ็ง 4
16 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
17 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
18 Sripen Tantivess 4
19 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 4
20 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
21 Pritaporn Kingkaew 4
22 อินทิรา ยมาภัย 4
23 อดุลย์ โมฮารา 4
24 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 4
25 Tanunya Koopitakkajorn 4
26 Pattara Leelahavarong 3
27 จันทนา พัฒนเภสัช 3
28 Health intervention and technology assessment program 3
29 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
30 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
31 Sitaporn Youngkong 3
32 เนติ สุขสมบูรณ์ 3
33 Patsri Srisuwan 3
34 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
35 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 3
36 Pitsaphun Werayingyong 2
37 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
38 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
39 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
40 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
41 นริสา ตัณฑัยย์ 2
42 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
43 Narisa Tantai 2
44 สุวรรณา มูเก็ม 2
45 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 2
46 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
47 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
48 Usa Chaikledkaew 2
49 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
50 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
51 Jomkwan Yothasamut 2
52 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
53 อรณัชชา เซ็นโส 2
54 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
55 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
56 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
57 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
58 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
59 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
60 Utsana Tonmukayakul 2
61 Surasan Vivekmethakorn 2
62 จิราพรรณ เรืองรอง 2
63 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
64 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
65 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
66 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
67 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
68 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
69 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
70 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
71 ชนิสา โชติพานิช 2
72 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
73 วันดี กริชอนันต์ 2
74 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
75 สามารถ ราชดารา 2
76 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
77 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
78 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
79 มานัส โพธาภรณ์ 1
80 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
81 ชนิดา กาญจนลาภ 1
82 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
83 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
84 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
85 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
86 Kuntika Dumrongprat 1
87 Chutima Kumdee 1
88 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
89 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
90 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
91 โรงพยาบาลราชวิถี 1
92 Varit Chantarastapornchit 1
93 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
94 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
95 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
96 ชุติมา คำดี 1
97 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
98 Montarat Thavorncharoensap 1
99 Khannika Thitiboonsuwan 1
100 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 Chanida Lertpitakpong 1
102 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
103 Suwannee Laoopugsin 1
104 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
105 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
106 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
107 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
108 Ladda Damrikarnlerd 1
109 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
110 Adun Mohara 1
111 สุรชัย โกติรัมย์ 1
112 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
113 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
114 www.hitap.net 1
115 คัคนางค์ โตสงวน 1
116 Health Interventional Technology Assessment Program 1
117 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
118 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 1
119 วิชัย เอกพลากร 1
120 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
121 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
122 Yupin Tamteeranon 1
123 Panarasri Khonputsa 1
124 วรรณภา เล็กอุทัย 1
125 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
126 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
127 สุรเดช หงส์อิง 1
128 Lily Ingsrisawang 1
129 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
130 เดช เกตุฉ่ำ 1
131 ธีระ ศิริสมุด 1
132 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
133 Det Kedcham 1
134 Sutthisa Sommana 1
135 สุทธิษา สมนา 1
136 กาญจนาถ อุดมสุข 1
137 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
140 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
141 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
142 Waranya Rattanavipapong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
3 การประเมินแผนงานประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
4 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
5 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
6 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
7 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
8 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
10 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
11 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
12 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย