ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกสุม จันทร์ศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เกศินี จันทร์เกษร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย สันติวัฒนกุล 7
2 รศ.สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์ 4
3 นำคุณ ศรีสนิท 2
4 วีรศักดิ์ สุรเรืองชัย 2
5 บุษบา ปันยารชุน 2
6 พันธุ์สิน เกตุทัต 2
7 วาสนา สุขุมศิริชาติ 2
8 วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ 2
9 อภิชัย ภัทรนันท์ 2
10 สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล 2
11 วิชัย บุญแสง 2
12 รศ.สมชาย สันติวัฒนา 2
13 รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล 2
14 สุพัตรา อารีกิจ 2
15 ดร.สุพัตรา อารีกิจ 2
16 สินทวี คู่เจริญถาวร 2
17 ธงชัย แก้วพินิจ 2
18 Kosum Chansiri 2
19 ณรงค์ อรัญรุตม์ 1
20 พรพรรณ จรัสสิงห์ 1
21 Pornpun Jaratsing 1
22 Narong Arunrut 1
23 สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล 1
24 Somchai Santiwatanakul 1
25 ศิวะพร กล่ำคล้าย 1
26 สุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์ 1
27 นารีรัตน์ วิเศษกุล 1
28 สุวรรณี นิธิอุทัย 1
29 ศิวาพร ลงยันต์ 1
30 ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 1
31 ลัคนา ฤกษ์ศุภผล 1
32 สุธิชา จันทะ 1
33 ทวี สายวิชัย 1
34 Wansika Kiatpathomchai 1
35 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 1
36 Thongchai Kaewphinit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 12
3 2558 3
4 2557 3
5 2555 1
6 2552 1
7 2549 4
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 2
11 2542 1
12 543 59
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 3 in 1 ดีเอ็นเอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา ลิสทีเรีย และแคมไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
2 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาใน ผลิตภัณฑ์อาหาร (ต่อยอดปี 2556)
ปี พ.ศ. 2559
3 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบคู่เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
4 การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Campylobacter ที่ปนเปื้อนในอาหารด้วยวิธี Loop isothermal amplification และวัดความขุ่น
5 การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยวิธี Loop isothermal amplification และวัดความขุ่น
6 ชุดตรวจสอบอย่างง่ายในการตรวจหาเชื้อฮีโมพลาสมาในแมวโดยใช้สีมาลาไคท์กรีน
7 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจคัดกรองสารต้องห้ามในการสร้างเม็ดเลือดแดงในนักกีฬา: อาร์เฮช-อีริโธรพอยอีติน
8 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์
9 ผลจากการเปิดอาเซียนต่อสุขภาพของชุมชนคู่ขนานภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย กรณีศึกษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
10 การสกัด DNA แบบ one-step-extraction ของเชื้อลิสทีเรียโมโนไซโตจีเนส สำหรับการพัฒนาเป็น Lab-on-a-chip
11 การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยวิธี Loop isothermal amplification และวัดความขุ่น
12 การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Campylobacter ที่ปนเปื้อนในอาหาร ด้วยวิธี Loop isothermal amplification และวัดความขุ่น
13 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจคัดกรองสารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในนักกีฬา : อาร์เฮช-อีริโธรพอยอีติน
14 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคชนิดมัยโคแบคที่เรียม ทุเบอร์คุโลซิส ที่ดื้อยา
ปี พ.ศ. 2558
15 รูปแบบและความต้องการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน
16 การพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อไวรัสไข้หวัดสุกรสายพันธุ์ North America ด้วยดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ
17 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี
ปี พ.ศ. 2557
18 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบตัวตรวจจับที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองคำเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี
19 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบตัวตรวจจับที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองคำเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในคน
20 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2555
21 Detection of Mycobacterium tuberculosis by using loop-mediated isothermal amplification combined with a lateral flow dipstick biosensor
ปี พ.ศ. 2552
22 การพัฒนาเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาเพื่อพิสูจน์ตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิ Brugia pahangi
24 การพัฒนาดีเอ็นเอไพโซอิเล็กตริกไบโอเซนเซอร์ในการตรวจวัดเชื้อ มัยโคแบคทีเรียมทุเบอร์คุโลซิส
25 การพัฒนาดีเอ็นเออิเลคโตรไบโอเซนเซอร์ในการตรวจพยาธิเท้าช้าง
26 การพัฒนาดีเอ็นเอไพโซอิเล็กตริกไบโอเซนเซอร์ในการตรวจวัดเชื้อ บรูเกีย มาลาไย
ปี พ.ศ. 2548
27 การศึกษาวิธีการสอนอ่านภาษาไทย แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2
28 การเพิ่มผลผลิตสารชีวโมเลกุลที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรจุลินทรีย์ทนร้อน
ปี พ.ศ. 2547
29 การศึกษาประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินและดีอีซีในการรักษาโรคเท้าช้างชนิดบรูเกียมาลาไยในแมวพาหะ
ปี พ.ศ. 2546
30 การแยกและการศึกษายีน ที่ควบคุมการสร้างเอ็นไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส ในพยาธิเท้าช้างชนิดวูเชอเรเรีย แบนครอฟไต เพื่อเป็นเป้าหมายของการรักษาด้วยยา
31 การตรวจหาเชื้อโรคเท้าช้างชนิดบรูเกียมาลาไยในแมวโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์เป็นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2542
32 การจำแนกชนิดโดยใช้ลำดับเบสของยีน Small subunit ribosomal RNA (SSUrRNA) และการเพิ่มจำนวนยีน Rhoptry associated protein-1 (rap-1) ของเชื้อมาลาเรียไก่ที่ระบาดในประเทศไทย ด้วยเทคนิคโพลิเมอเรสเชนรีแอคชัน