ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกสุมภ์ สายจันทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 9
2 ชูศรี เที้ยศิริเพชร 9
3 สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว 8
4 ปรัชญญา ประกอบกิจ 6
5 ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ 6
6 อภิชาต โสภาแดง 6
7 คมกฤต เล็กสกุล 6
8 ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม 6
9 อุดม เกิดพิบูลย์ 5
10 กาญจนา โชคถาวร 4
11 ศิริพร ใจสุข 4
12 พิมพ์ชนก บุลยเลิศ 4
13 พันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูล 4
14 ทิพย์สุดา ศิลปะ 4
15 อาดิษฐ์ อินทจักร์ 3
16 เอกกมล สายจันทร์ 3
17 นิศาชล ทองขาว 2
18 วีระวุฑฒิ์ วัฑฒนายน 2
19 สุดารัตน์ สุวรรณยิก 2
20 เสน่ห์ ญาณสาร 2
21 สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 2
22 ธนาธิศย์ หงษ์ทอง 1
23 พรพรรณ จันทร์อ้าย 1
24 กิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ 1
25 สง่า เกตุปะละ 1
26 ทิพยงค์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ 1
27 นงนุช เครือศรี 1
28 จุติภัค โตทองสุข 1
29 ดำเกิง ลักษณะโยธิน 1
30 สันติ ดาวเวียงกัน 1
31 พัณณิตา ทองไสย 1
32 เอกราช รักวนัส 1
33 ใจสคราญ จารึกสมาน 1
34 พิชัยยุทธ โสภาวรรณ์ 1
35 วิบูลย์ วะเท 1
36 วิธูร ขำเจริญ 1
37 ดวงพร พยัตตพงษ์ 1
38 กิตยุตม์ กิตติธรสกุล 1
39 หวัง, หยวนหยวน 1
40 อัสมา สิมารักษ์ 1
41 ธานัญญารัชต์ ลั้วสมบูรณ์ 1
42 พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 1
43 ธันย์ คุณยศยิ่ง 1
44 จีราวุธ รักร่วม 1
45 อุมาพร อินทะวงค์ 1
46 ธนกร คำมาเร็ว 1
47 ฐิติทรัพย์ พระแก้ว 1
48 ศิวาพร ไชยพุฒ 1
49 มยุรี เป็งโกะ 1
50 ธนพล สุประดิษฐ์พงศ์ 1
51 กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร 1
52 ดวงหทัย แก้วสกุล 1
53 วชิรพันธ์ จงวัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 6
5 2552 9
6 2551 10
7 2547 4
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสำเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่า บ้านแม่อุมอง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2555
3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำ :
4 บทบาทของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ต่อการช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบในเขตตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
5 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาก่อนและหลังการถ่ายโอนการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา และโรงเรียนบ้านแม่สง
6 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรี :
ปี พ.ศ. 2554
7 บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยเรื่อง สถานะและปัญหาของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โกสุมภ์ สายจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]
8 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน :
9 การป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
10 การเคลื่อนไหวและศักยภาพของกลุ่มประชาสังคมข้ามพรมแดน ในการคัดค้านการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาว
11 บทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งเสริมนโยบายของรัฐด้านพลังงานทดแทน
12 ความเข้มแข็งของประชาคมในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
13 ความเป็นสตรีกับการเป็นผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกเทศมนตรีตำบลเงาะคา จังหวัดลำปาง
14 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
15 สถานภาพของม้งลาวอพยพกับนโยบายแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติของรัฐไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2552
16 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง กับภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรลุ่มน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
17 การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
18 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
19 การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่ ต่อประเด็นปัญหาที่เกิดจากความเป็นเมือง ระหว่างปี พ.ศ.2540-พ.ศ.2551
20 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
21 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง
22 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552
23 การมีส่วนร่วมของประชาคม ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัเชียงใหม่
24 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
25 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
26 โลกทัศน์ของทหารสังกัดค่ายกาวิละ และกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อบทบาททางการเมืองของกองทัพ
27 ปัญหาในการปักปันเขตแดนไทย-พม่า บริเวณแม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย
28 นโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทย ในการจัดการการค้าชายแดน : กรณีศึกษา ด่านศุลกากรเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
29 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน : กรณีศึกษาการเรียนการสอนภาษาจีน ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
30 การสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านเพลงปฏิวัติลาว ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน
31 การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991
32 แรงงานต่างด้าวในภาคธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัดเชียงใหม่
33 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ภายหลังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก
34 ปัจจัยที่นำมาซึ่งการทำรัฐประหาร โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
ปี พ.ศ. 2547
35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการและครอบครัว กองบิน 41 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
36 ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม : กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
37 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล ที่มีต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
38 การอบรมเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้แก่กองทัพไทย โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ