ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกสุมภ์ สายจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 9
2 ชูศรี เที้ยศิริเพชร 9
3 สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว 8
4 ปรัชญญา ประกอบกิจ 6
5 ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ 6
6 อภิชาต โสภาแดง 6
7 คมกฤต เล็กสกุล 6
8 ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม 6
9 อุดม เกิดพิบูลย์ 5
10 ทิพย์สุดา ศิลปะ 4
11 พิมพ์ชนก บุลยเลิศ 4
12 กาญจนา โชคถาวร 4
13 ศิริพร ใจสุข 4
14 พันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูล 4
15 อาดิษฐ์ อินทจักร์ 3
16 เอกกมล สายจันทร์ 3
17 เสน่ห์ ญาณสาร 2
18 นิศาชล ทองขาว 2
19 วีระวุฑฒิ์ วัฑฒนายน 2
20 สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 2
21 สุดารัตน์ สุวรรณยิก 2
22 ธนาธิศย์ หงษ์ทอง 1
23 พรพรรณ จันทร์อ้าย 1
24 กิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ 1
25 สง่า เกตุปะละ 1
26 ทิพยงค์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ 1
27 นงนุช เครือศรี 1
28 จุติภัค โตทองสุข 1
29 ดำเกิง ลักษณะโยธิน 1
30 สันติ ดาวเวียงกัน 1
31 พัณณิตา ทองไสย 1
32 เอกราช รักวนัส 1
33 ใจสคราญ จารึกสมาน 1
34 พิชัยยุทธ โสภาวรรณ์ 1
35 วิบูลย์ วะเท 1
36 วิธูร ขำเจริญ 1
37 ดวงพร พยัตตพงษ์ 1
38 กิตยุตม์ กิตติธรสกุล 1
39 หวัง, หยวนหยวน 1
40 อัสมา สิมารักษ์ 1
41 ธานัญญารัชต์ ลั้วสมบูรณ์ 1
42 พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ 1
43 ธันย์ คุณยศยิ่ง 1
44 จีราวุธ รักร่วม 1
45 อุมาพร อินทะวงค์ 1
46 ธนกร คำมาเร็ว 1
47 ฐิติทรัพย์ พระแก้ว 1
48 ศิวาพร ไชยพุฒ 1
49 มยุรี เป็งโกะ 1
50 ธนพล สุประดิษฐ์พงศ์ 1
51 กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร 1
52 ดวงหทัย แก้วสกุล 1
53 วชิรพันธ์ จงวัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 13
5 2552 14
6 2551 12
7 2550 7
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 4
11 2539 1
12 2537 1
13 2535 1
14 2532 1
15 2529 1
16 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสำเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่า บ้านแม่อุมอง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2555
3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำ :
4 บทบาทของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ต่อการช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบในเขตตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
5 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาก่อนและหลังการถ่ายโอนการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา และโรงเรียนบ้านแม่สง
6 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรี :
ปี พ.ศ. 2554
7 บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยเรื่อง สถานะและปัญหาของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โกสุมภ์ สายจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]
8 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน :
9 การป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
10 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552
12 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์การของหัวหน้างานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 การศึกษากฏระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหวยเถื่อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
15 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
16 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
17 การเคลื่อนไหวและศักยภาพของกลุ่มประชาสังคมข้ามพรมแดน ในการคัดค้านการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาว
18 บทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งเสริมนโยบายของรัฐด้านพลังงานทดแทน
19 ความเข้มแข็งของประชาคมในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
20 ความเป็นสตรีกับการเป็นผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกเทศมนตรีตำบลเงาะคา จังหวัดลำปาง
21 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
22 สถานภาพของม้งลาวอพยพกับนโยบายแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติของรัฐไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2552
23 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552
24 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์การของหัวหน้างานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหวยเถื่อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
26 การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ. 1991
27 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรี ในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
28 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง กับภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรลุ่มน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
29 การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
30 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
31 การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่ ต่อประเด็นปัญหาที่เกิดจากความเป็นเมือง ระหว่างปี พ.ศ.2540-พ.ศ.2551
32 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
33 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง
34 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552
35 การมีส่วนร่วมของประชาคม ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัเชียงใหม่
36 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
37 บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน
38 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
39 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
40 โลกทัศน์ของทหารสังกัดค่ายกาวิละ และกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อบทบาททางการเมืองของกองทัพ
41 ปัญหาในการปักปันเขตแดนไทย-พม่า บริเวณแม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย
42 นโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทย ในการจัดการการค้าชายแดน : กรณีศึกษา ด่านศุลกากรเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
43 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน : กรณีศึกษาการเรียนการสอนภาษาจีน ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
44 การสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านเพลงปฏิวัติลาว ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน
45 การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991
46 แรงงานต่างด้าวในภาคธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัดเชียงใหม่
47 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ภายหลังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก
48 ปัจจัยที่นำมาซึ่งการทำรัฐประหาร โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
ปี พ.ศ. 2550
49 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
50 การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ. 1991
51 บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน
52 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรี ในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
53 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
54 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
55 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
56 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2548
57 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
58 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการและครอบครัว กองบิน 41 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
59 ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม : กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
60 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล ที่มีต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
61 การอบรมเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้แก่กองทัพไทย โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2539
62 มาตรการของผู้ประกอบการธุรกิจทางเพศในการป้องกันโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2537
63 มาตรการของผู้ประกอบการธุรกิจทางเพศในการป้องกันโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2535
64 ปัญหาการปฏิรูปที่ดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2532
65 ผลกระทบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ต่อการพัฒนาชุมชน เขตภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2529
66 ผลกระทบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ต่อการพัฒนาชุมชน เขตภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
67 การศึกษากฏระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน
68 ปัญหาการปฏิรูปที่ดิน ในจังหวัดเชียงใหม่