ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกศล เจริญสม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุชรีย์ ศิริ 18
2 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 18
3 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 18
4 ยุวดี ชูประภาวรรณ 12
5 ศมาพร แสงยศ 10
6 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 10
7 จิราพร เพชรรัตน์ 8
8 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 6
9 ประสงค์ มั่นสลุง 6
10 ภัทรา สารถี 6
11 ดวงทิพย์ กันฐา 4
12 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
13 อรพรรณ เกินอาษา 4
14 ปวีณา บูชาเทียน 4
15 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 4
16 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
17 บรรพต ณ ป้อมเพชร 4
18 สมรวย รุ่งรัตนวารี 4
19 อัจฉรา เพ็งหนู 4
20 โสภณ อุไรชื่น 3
21 ราตรี ภูศรี 2
22 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
23 วัชรี สมสุข 2
24 สินีนาฏ รัตนาคะ 2
25 สังวอน ไกรวิจิตร 2
26 วิยวรรณ บุญทัน 2
27 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
28 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
29 รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด 2
30 มานะ กาญจนมณีเสถียร 2
31 ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 2
32 น้ำผึ้ง ชมภูเขียว 2
33 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
34 ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง 2
35 วรายุทธ อ่อนศรี 2
36 จำเป็น อ่อนทอง 2
37 วิชัย โฆสิตรัตน 2
38 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 2
39 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
40 วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ 2
41 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
42 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2
43 วิทยา สุริยาภณานนท์ 2
44 วาลุลี โรจนวงศ์ 2
45 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
46 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 2
47 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 2
48 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
49 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
50 อภิรักษ์ เพียรมงคล 2
51 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 2
52 ชริดา สัตยวงศ์ 1
53 สาวิตรี มาไลยพันธุ์ 1
54 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
55 เทวี มณีรัตน์ 1
56 นิพนธ์ วิสารทานนท์ 1
57 นายประสงค์ มั่นสลุง 1
58 รัตติกาล ทรัพย์โมค 1
59 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
60 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
61 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
62 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
63 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 1
64 ณัฐพล วรางคณาภรณ์ 1
65 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 1
7 2547 1
8 2537 1
9 2536 1
10 2523 1
11 543 71
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2555
2 การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การควบคุมแมลงศัตรูกาแฟโดยชีววิธี
4 การสำรวจศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช
5 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงผักในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2552
6 Collaborative Research and Developmen Project on Jatropha Biodiesel for Diesel Vehicles
ปี พ.ศ. 2551
7 เคยู-ไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2549
8 การควบคุมแมลงศัตรูส้มโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2537
10 ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
11 แมลงศัตรูมะม่วง
ปี พ.ศ. 2523
12 แตนเบียนคาลซิดอยด์