ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกศล เจริญสม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุชรีย์ ศิริ 18
2 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 18
3 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 18
4 ยุวดี ชูประภาวรรณ 12
5 ศมาพร แสงยศ 10
6 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 10
7 จิราพร เพชรรัตน์ 8
8 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 6
9 ประสงค์ มั่นสลุง 6
10 ภัทรา สารถี 6
11 อรพรรณ เกินอาษา 4
12 ดวงทิพย์ กันฐา 4
13 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
14 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 4
15 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
16 อัจฉรา เพ็งหนู 4
17 ปวีณา บูชาเทียน 4
18 บรรพต ณ ป้อมเพชร 4
19 สมรวย รุ่งรัตนวารี 4
20 โสภณ อุไรชื่น 3
21 วัชรี สมสุข 2
22 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
23 สินีนาฏ รัตนาคะ 2
24 มานะ กาญจนมณีเสถียร 2
25 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
26 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
27 สังวอน ไกรวิจิตร 2
28 วรายุทธ อ่อนศรี 2
29 น้ำผึ้ง ชมภูเขียว 2
30 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
31 ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง 2
32 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
33 วิยวรรณ บุญทัน 2
34 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
35 ราตรี ภูศรี 2
36 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 2
37 วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ 2
38 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
39 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2
40 วาลุลี โรจนวงศ์ 2
41 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
42 รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด 2
43 วิชัย โฆสิตรัตน 2
44 ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 2
45 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 2
46 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 2
47 อภิรักษ์ เพียรมงคล 2
48 จำเป็น อ่อนทอง 2
49 วิทยา สุริยาภณานนท์ 2
50 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 2
51 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
52 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
53 นิพนธ์ วิสารทานนท์ 1
54 สาวิตรี มาไลยพันธุ์ 1
55 รัตติกาล ทรัพย์โมค 1
56 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
57 เทวี มณีรัตน์ 1
58 ชริดา สัตยวงศ์ 1
59 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
60 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
61 นายประสงค์ มั่นสลุง 1
62 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
63 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
64 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 1
65 ณัฐพล วรางคณาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2552 2
5 2551 4
6 2550 14
7 2549 1
8 2548 11
9 2547 1
10 2540 1
11 2539 8
12 2537 3
13 2536 1
14 2535 1
15 2534 5
16 2533 5
17 2532 1
18 2531 3
19 2530 1
20 2529 2
21 2527 1
22 2526 2
23 2525 2
24 2523 2
25 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2555
2 การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การควบคุมแมลงศัตรูกาแฟโดยชีววิธี
4 การสำรวจศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช
5 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงผักในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2552
6 Collaborative Research and Developmen Project on Jatropha Biodiesel for Diesel Vehicles
7 การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
8 เคยู-ไบโอดีเซล
9 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
10 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้มที่สำคัญทางเศรษฐกิจบนที่สูงดอยวาวี
11 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
12 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
13 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้มที่สำคัญทางเศรษฐกิจบนที่สูงดอยวาวี
14 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
15 โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
16 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวาง เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด
17 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
18 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้มที่สำคัญทางเศรษฐกิจบนที่สูงดอยวาวี
19 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
20 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธีในประเทศไทย
21 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
22 การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
23 การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
24 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
25 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
26 การควบคุมแมลงศัตรูส้มโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2548
27 โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
28 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวาง เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด
29 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
30 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้มที่สำคัญทางเศรษฐกิจบนที่สูงดอยวาวี
31 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
32 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธีในประเทศไทย
33 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
34 การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
35 การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
36 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
37 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
38 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2540
39 การพัฒนาระบบการผลิตสตรอเบอรี่ปลอดโรคแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2539
40 การพัฒนาระบบการผลิตสตรอเบอรี่ปลอดโรคแบบครบวงจร
41 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด : บทบาทของศัตรู ธรรมชาติ ต่อแมลงศัตรูมะม่วง
42 เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งของไม้ดอกไม้ประดับ และการป้องกันกำจัด
43 แมลงศัตรูข้าวฟ่างหวานและการป้องกันกำจัด
44 การควบคุมวัชพืชที่สำคัญของอ้อยโดยชีววิธีในประเทศไทย
45 การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยและวัชพืชที่สำคัญของอ้อย โดยชีววิธีในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 1 การควบคุมแมลงหวี่ขาวอ้อย โดยชีววิธีในประเทศไทย
46 การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและการใช้ประโยชน์ของแตนเบียน หนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย : การเพาะเลี้ยงหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย ให้มีปริมาณมาก
47 การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและการใช้ประโยชน์ของแตน เบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes (Cameron) เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
ปี พ.ศ. 2537
48 การควบคุมวัชพืชที่สำคัญของอ้อยโดยชีววิธีในประเทศไทย
49 การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยและวัชพืชที่สำคัญของอ้อย โดยชีววิธีในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 1 การควบคุมแมลงหวี่ขาวอ้อย โดยชีววิธีในประเทศไทย
50 ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
51 แมลงศัตรูมะม่วง
ปี พ.ศ. 2535
52 การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและการใช้ประโยชน์ของแตน เบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes (Cameron) เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
ปี พ.ศ. 2534
53 การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูอ้อย
54 บทบาทของตัวเบียนและตัวห้ำ ต่อแมลงศัตรูมะม่วงในประเทศไทย
55 การใช้มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera : Pentatomidae) เพื่อเป็นการควบคุมแมลงศัตรูละหุ่ง โดยชีววิธีในสภาพไร่
56 การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูถั่วเหลือง
57 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด
ปี พ.ศ. 2533
58 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด (การศึกษา ชีววิทยาของด้วงงวงตัดใบมะม่วง)
59 แมลงศัตรูไม้ผลเขตหนาวบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
60 การห่อผลมะม่วงเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงวันผลไม้
61 การสำรวจประชากรของแมลงวันหนอนเจาะยอดข้าวฟ่าง Atherigona soccata Rondani (Diptera : Muscidae) และแมลงอื่น ๆ ในแปลงข้าวฟ่างหวาน
62 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด : การศึกษาชีววิทยาของเพลี้ยไฟมะม่วง
ปี พ.ศ. 2532
63 การใช้มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera : Pentatomidae) เพื่อเป็นการควบคุมแมลงศัตรูละหุ่ง โดยชีววิธีในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2531
64 การศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง และ การป้องกันกำจัด
65 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด (2)
66 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด
ปี พ.ศ. 2530
67 แมลงศัตรูข้าวฟ่างหวานและการป้องกันกำจัด
ปี พ.ศ. 2529
68 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด (การศึกษา ชีววิทยาของด้วงงวงตัดใบมะม่วง)
69 การสำรวจประชากรของแมลงวันหนอนเจาะยอดข้าวฟ่าง Atherigona soccata Rondani (Diptera : Muscidae) และแมลงอื่น ๆ ในแปลงข้าวฟ่างหวาน
ปี พ.ศ. 2527
70 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด
ปี พ.ศ. 2526
71 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด (2)
72 เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งของไม้ดอกไม้ประดับ และการป้องกันกำจัด
ปี พ.ศ. 2525
73 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด : บทบาทของศัตรู ธรรมชาติ ต่อแมลงศัตรูมะม่วง
74 แมลงศัตรูไม้ผลเขตหนาวบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ปี พ.ศ. 2523
75 การศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง และ การป้องกันกำจัด
76 แตนเบียนคาลซิดอยด์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
77 การห่อผลมะม่วงเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงวันผลไม้
78 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด : การศึกษาชีววิทยาของเพลี้ยไฟมะม่วง
79 การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูอ้อย
80 บทบาทของตัวเบียนและตัวห้ำ ต่อแมลงศัตรูมะม่วงในประเทศไทย
81 การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูถั่วเหลือง
82 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด
83 การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและการใช้ประโยชน์ของแตนเบียน หนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย : การเพาะเลี้ยงหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย ให้มีปริมาณมาก