ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกวิท วรพิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2527
1 การเผยแพร่ความคิดใหม่ทางการศึกษา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
2 พัฒนาการของการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
3 ภูมิหลังของนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับสาม
4 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ
ปี พ.ศ. 2517
5 ความคงอยู่ของการรู้หนังสือของผู้จบการศึกษาจากโครงการแก้ไขการไม่รู้ หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ
6 ระดับการรู้หนังสือของผู้จบการศึกษาผู้ใหญ่ระดับสอง
7 ระดับการรู้หนังสือของผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการแก้ไขการไม่รู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ
ปี พ.ศ. 2513
8 บทบาทของอาชีวศึกษาผู้ใหญ่ในการพัฒนากำลังคน ในอาชีพแขนงต่าง ๆ
9 บทบาทของอาชีวศึกษาผู้ใหญ่ในการพัฒนากำลังคน ในอาชีพแขนงต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2512
10 การศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ส่วนกลาง ในกระทรวงศึกษาธิการ