ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทัศน์ ฟู่เจริญ 5
2 ปราณี ฟู่เจริญ 4
3 นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 2
4 เสาวรส สวัสดิวัฒน์ 2
5 รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ 2
6 ยุวดี วัฒนโภคาสิน 2
7 นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส 2
8 สิริพร ฉัตรทิพากร 2
9 พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ 2
10 ยอดสวาสดิ์ เทพธรานนท์ 2
11 ยุทธนา หมั่นดี 2
12 ลัดดา ฟองสถิตย์กุล 2
13 พิมพิชญา ปัทมสิริวัฒน์ 2
14 Sakkarin Ardsiri 1
15 Orapan Sripichai 1
16 Thunwarat Suriyan 1
17 ธันวารัตน์ สุริยันต์ 1
18 Suthat Fucharoen 1
19 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
20 อรพิน ศรีวิชัย 1
21 กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 1
22 สุดา ลุยศิริโรจนกุล 1
23 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
24 กษมา สุขาภิรมย์ 1
25 ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 Kovit Pattanapanyasat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2550 4
7 2548 2
8 2540 1
9 2536 1
10 2520 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Role of mitophagy in erythropoiesis
ปี พ.ศ. 2556
2 กลไกการทำงานที่หลากหลายของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันและการเกิดพยาธิสภาพในโรคติดเชื้อเอช ไอวี (2) : งานวิจัยพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2555
3 การติดตามผลการรักษา และพยากรณ์พยาธิสภาพของผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้วิธีที่ง่าย ราคาถูก ได้มาตราฐาน และใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาวิธีไฟลไซโทเมทริกแอนติโกลบูลินเทสสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือด ที่มีแอนติบอดีเกาะอยู่และการตรวจหาแอนติบอดีในน้ำเหลือง ที่สามารถเกาะกับเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดได้
5 ศักยภาพของสารคะเตซินจากชาเชียวที่ช่วยลดปริมาณสารประกอบธาตุเหล็กรีดอกซ์ในเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจในหลอดเทดลองและสิ่งมีชีวิต
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาธาลัสซีเมีย
7 กลไกการทำงานที่หลากหลายของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันและการเกิดพยาธิสภาพในโรคติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2550
8 กลไกการทำงานที่หลากหลายของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันและการเกิดพยาธิสภาพในโรคติดเชื้อเอชไอวี
9 การควบคุมและการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ CD4 ทีเซลล์ ด้วยโฟลไซโตมิเตอร์ในเลือดผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี, เอดส์ ในประเทศไทย
10 A new approach to the treatment of severe malaria : Extracorporeal High Gradient Magnetic Hemophoresis
11 การศึกษาเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงระดับคลินิก
ปี พ.ศ. 2548
12 การศึกษาเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงระดับคลินิก
13 การพัฒนาวิธีไฟลไซโทเมทริกแอนติโกลบูลินเทสสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือด ที่มีแอนติบอดีเกาะอยู่และการตรวจหาแอนติบอดีในน้ำเหลือง ที่สามารถเกาะกับเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดได้
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางอิมมูน กับความผิดปกติในโครโมโซมของเซลล์มะเร็ง และการตอบสนอง ต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2536
15 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางอิมมูน กับความผิดปกติในโครโมโซมของเซลล์มะเร็ง และการตอบสนอง ต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2520
16 การศึกษารีเซพเตอร์โปรตีนของอีสโตรเจนในเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาธาลัสซีเมีย