ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกวิทย์ พวงงาม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- โกวิท พวงงาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรเดช ฉายอรุณ 6
2 ไพบูลย์ สุทธสุภา 2
3 นิรมล รักสถาน 2
4 อดุลย์ บุญแปลง 2
5 สุนิษา ฝึกฝน 2
6 ศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช 2
7 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 1
8 บุญยิ่ง ประทุม 1
9 อมรรัตน์ มัททวีวงศ์ 1
10 วุฒิสาร ตันไชย 1
11 ชิสา อู่สุวรรณ 1
12 สนิท รวมธรรม 1
13 สุณิสา เผ่าน้อย 1
14 ธีรพรรณ ใจมั่น 1
15 อรญา อนุกูล 1
16 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 1
17 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 1
18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 1
19 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
20 ไม่มีข้อมูล 1
21 พิพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์ 1
22 อุ่นตา นพคุณ 1
23 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 1
24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1
25 ชอบ เข็มกลัด 1
26 Kowit Puang-ngam 1
27 ทัศนีย์ บัวคำ 1
28 สมภพ อาจชนะศึก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 1
6 2547 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2544 3
10 2543 2
11 2541 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การตรวจสอบ และประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
5 แนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
6 แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ "บ้านฉางเพลส" เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
7 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
8 การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน :
ปี พ.ศ. 2551
9 พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน :
ปี พ.ศ. 2550
10 รายงานวิจัยปัญหาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2547)
ปี พ.ศ. 2547
11 รายงานวิจัยปัญหาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2547)
12 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของครัวเรือนชนบทเพื่อพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์สาโทพื้นบ้านไทย : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2546
13 บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน
14 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงาน แบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2545
15 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษาภารกิจ อบต. และความเข้มแข็งของประชาคมตำบล ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพชุมชนระดับตำบล
17 รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
18 กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น โดยการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ปี พ.ศ. 2543
19 บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน
20 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงาน แบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2541
21 รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ