ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- โกมาตร จีงเสถียรทรัพย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 14
2 Komatra Chuengsatiansup 11
3 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 3
4 นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ 3
5 ชาติชาย มุกสง 3
6 ระชา ภุชชงค์ 2
7 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 2
8 ประชาธิป กะทา 2
9 คณิศร เต็งรัง 2
10 ไม่มีข้อมูล 2
11 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
12 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
13 บารมี เต็มบุญเกียรติ 1
14 เริงฤทธิ์ คงเมือง 1
15 วิจารณ์ พานิช 1
16 สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ 1
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1
18 อธิษฐ์ พีระวงษ์เมธา 1
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
20 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 1
21 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
22 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
23 สุภาพร พรภคกุล 1
24 Gomat Chuesatiarsub 1
25 Pon Krikaiwan 1
26 Chatchai Muksong 1
27 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 1
28 Ministry of Public Health. Society and Health Institute 1
29 Nongluk Tongsinsat 1
30 พจน์ กริชไกรวรรณ 1
31 เริงชัย คงเมือง 1
32 อรุณ ร้อยศรี 1
33 บัณฑิต โชติสุวรรณ 1
34 วิษณุ วิเศษพุทธศาสน์ 1
35 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 1
36 จันทร์กลาง กันทอง 1
37 พุทธชาติ แผนสมบุญ 1
38 คณะกรรมการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร กระทรวงสาธารณสุข 1
39 การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
40 ราตรี ปิ่นแก้ว 1
41 วรัญญา เพ็ชรคง 1
42 Siranee Sihapark 1
43 Suwit Wibulpolprasert 1
44 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
45 Society and Health Institute 1
46 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
47 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
48 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
49 Kanisorn Tengrang 1
50 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 1
51 ธนวรรณ สาระรัมย์ 1
52 โกศล จึงเสถียรทรัพย์ 1
53 Paranut Suksuth 1
54 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ 11000 1
55 Office of Policy and Strategy, Bureau of Ministry of Public Health 1
56 กุลพล คุปรัตน์ 1
57 มณฑาวดี ครุธมีชัย 1
58 พิมพวัลย์ บุญมงคล 1
59 อุบลพรรณ ธีระศิลป์ 1
60 Yongsak Thantiphidok 1
61 Paranat Suksut 1
62 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 1
6 2552 5
7 2551 4
8 2550 1
9 2549 2
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 4
13 2539 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
ปี พ.ศ. 2557
2 นโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3 ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 เข้าใจสิทธิและสุขภาพอันเปราะบาง ผ่านประสบการณ์การรับรู้ของบุคคลออทิสติก
5 ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
6 แพทย์ชนบท ธรรมาภิบาลกับการเมืองสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
7 R2R เมื่อยามน้ำนอง (มองโจทย์ R2R ยามน้องน้ำมาเยือน)
8 ภัยพิบัติ ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554
ปี พ.ศ. 2554
9 วิจัยจากงานประจำ: ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
10 สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
11 เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ นำเสนออย่างไรให้ได้ใจคน
12 สังคมปรนัยกับการวิจัยจากงานประจำ
13 สาธารณสุขมูลฐาน บริการปฐมภูมิ กับสุขภาพชุมชน บทเรียนความท้าทายและบริบทใหม่ของงานสุขภาพภาคประชาชน
14 ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข : บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 รายงานการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข
16 การวิจัยเชิงคุณภาพ การเรียนรู้จากงานประจำ
17 วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำ
18 บทคัดย่อผลงาน R2R ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา
ปี พ.ศ. 2550
19 Health Volunteers in the Context of Change : Potential and Developmental Strategies
ปี พ.ศ. 2549
20 ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง : การสังเคราะห์ความรู้สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
21 ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง : การสังเคราะห์ความรู้สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปี พ.ศ. 2547
22 ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ
23 เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้
ปี พ.ศ. 2546
24 พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง
ปี พ.ศ. 2545
25 วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ ที่ทำให้ชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก
26 ความรู้ อำนาจ และระบบราชการ : บทวิเคราะห์วัฒนธรรมสาธารณสุข
27 พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย
28 มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ
ปี พ.ศ. 2539
29 ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ