ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 23
2 อาซีซัน แกสมาน 21
3 เจริญ นาคะสรรค์ 17
4 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 16
5 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 16
6 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 14
7 สินชัย กมลภิวงศ์ 13
8 ประณีต ส่งวัฒนา 13
9 เถวียน วิทยา 12
10 เจษฎา วรรณสินธุ์ 11
11 ราม แย้มแสงสังข์ 11
12 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 11
13 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 11
14 แสงอรุณ อิสระมาลัย 10
15 กำพล ประทีปชัยกูร 10
16 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 10
17 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 10
18 สายัณห์ สดุดี 10
19 วุฒิพร พรหมขุนทอง 9
20 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 9
21 จรัสศรี นวลศรี 9
22 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 9
23 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 9
24 สมปอง เตชะโต 8
25 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 8
26 จิราพร เพชรรัตน์ 8
27 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 8
28 ชาคริต ทองอุไร 8
29 ชยุต นันทดุสิต 8
30 พนาลี ชีวกิดาการ 8
31 วิวัฒน์ พิชญากร 8
32 ธีระพล ศรีชนะ 8
33 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 8
34 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 8
35 วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม 7
36 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
37 พิษณุ บุญนวล 7
38 อัจฉรา เพ็งหนู 7
39 วสันณ์ เพชรรัตน์ 7
40 ชิตชไม โอวาทฬารพร 7
41 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 7
42 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 7
43 บัญชา สมบูรณ์สุข 7
44 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 7
45 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 6
46 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 6
47 สุพิชญา จันทะชุม 6
48 เล็ก สีคง 6
49 พรพิมล เชื้อดวงผุย 6
50 สัมพันธ์ วงศ์นาวา 6
51 จักรี ทองเรือง 6
52 วิริยะ ทองเรือง 6
53 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 6
54 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 6
55 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 6
56 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 6
57 สุชาดา จันทร์พรหมมา 6
58 อัญชนา ประเทพ 6
59 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 6
60 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 6
61 พยอม รัตนมณี 5
62 วรรณรัช สันติอมรทัต 5
63 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 5
64 จันทกานต์ ทวีกุล 5
65 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 5
66 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 5
67 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
68 วิทูร ลีลามานิตย์ 5
69 จรัญ บุญกาญจน์ 5
70 สายบัว ชี้เจริญ 5
71 วิลาวัณย์ ทองเรือง 5
72 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 5
73 กิตติ เจิดรังษี 5
74 เกริกชัย ทองหนู 5
75 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 5
76 วิรัช ทวีปรีดา 5
77 ดวงพร คันธโชติ 5
78 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
79 ขวัญตา บาลทิพย์ 5
80 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 5
81 วรัญญู ศรีเดช 4
82 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 4
83 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 4
84 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 4
85 เบญจมาส เชียรศิลป์ 4
86 ศศิธร ชูศรี 4
87 รัญชนา สินธวาลัย 4
88 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 4
89 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 4
90 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 4
91 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
92 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 4
93 ชุติมา ตันติกิตติ 4
94 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 4
95 พรทิพย์ ศรีแดง 4
96 ธนวัฒน์ รักกมล 4
97 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 4
98 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
99 อธิป นิลแก้ว 4
100 วิญญู มิตรานันท์ 4
101 ศิวศักดิ์ จุทอง 4
102 สุรจิตร ทีฆสกุล 4
103 สุทธิพร ภัทรชยากุล 4
104 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 4
105 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 4
106 วรากร ลิ่มบุตร 4
107 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 4
108 เฉลิมเกียรติ สงคราม 4
109 รวี เถียรไพศาล 4
110 สุกัญญา เดชอดิศัย 4
111 อนุชิต พลับรู้การ 4
112 เกศริน มณีนูน 4
113 วัสสา คงนคร 4
114 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 4
115 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 3
116 ถนอมศรี อินทนนท์ 3
117 ธันวดี สุขสาโรจน์ 3
118 เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 3
119 กิตติกร นิลมานัต 3
120 วิภา แซ่เซี้ย 3
121 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 3
122 เบญจ ทองนวลจันทร์ 3
123 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 3
124 จันทิมา ชั่งสิริพร 3
125 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 3
126 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 3
127 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 3
128 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 3
129 บัญชา โอวาทฬารพร 3
130 บรรจง วิทยวีรศักดิ์ 3
131 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 3
132 ไพรัตน์ โสภโณดร 3
133 ชนิษฎา ชูสุข 3
134 พรชัย ศรีไพบูลย์ 3
135 พิชญา ตัณฑัยย์ 3
136 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
137 ภาสุรี แสงศุภวานิช 3
138 ธัชชัย เอ้งฉ้วน 3
139 ธวัชชัย ปลูกผล 3
140 สุธรรม นิยมวาส 3
141 ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 3
142 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 3
143 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 3
144 ปรียา แก้วพิมล 3
145 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 3
146 นวลตา อาภาคัพภะกุล 3
147 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
148 มุทิตา มีนุ่น 3
149 จันทร์ผา ตันธนา 3
150 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
151 ปรัตถ พรหมมี 3
152 ปริญญา เฉิดโฉม 3
153 เนตรนภา คู่พันธวี 3
154 ธนภร อำนวยกิจ 3
155 อานุภาพ เลขะกุล 3
156 ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ 3
157 สุธัญญา ทองรักษ์ 3
158 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 3
159 ศักย์ชิน บุญถวิล 3
160 สอาด ริยะจันทร์ 3
161 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 3
162 วันทนา เหรียญมงคล 3
163 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 3
164 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
165 ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 3
166 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 3
167 เยาวภา สุขพรมา 3
168 นงพร โตวัฒนะ 3
169 จินตมาศ สุวรรณจรัส 3
170 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 3
171 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 3
172 ปิ่น จันจุฬา 3
173 นันทกาญจน์ มุรศิต 3
174 สุรัสวดี กังสนันท์ 2
175 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 2
176 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 2
177 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
178 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 2
179 สนั่น ศุภธีรสกุล 2
180 หัสดี อัพภาสกิจ 2
181 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
182 ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์ 2
183 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 2
184 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 2
185 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 2
186 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 2
187 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 2
188 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
189 ปราโมทย์ ทองสุข 2
190 RAYMOND JAMES RITCHIE 2
191 ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล 2
192 วรวุฒิ จินตภากร 2
193 สมาน เสนงาม 2
194 สมชาย แซ่อึ้ง 2
195 พิไลวรรณ ประพฤติ 2
196 จิตตรียา ตันสกุล 2
197 อุมาพร ปุญญโสพรรณ 2
198 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 2
199 ศิริจิต ทุ่งหว้า 2
200 หัชชา ศรีปลั่ง 2
201 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
202 อดิศร รัตนพันธ์ 2
203 สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 2
204 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 2
205 ธเนศ รัตนวิไล 2
206 สมเกียรติ นาคกุล 2
207 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 2
208 สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ 2
209 อุมาพร มุณีแนม 2
210 วรรณพ วิเศษสงวน 2
211 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 2
212 นาตยา จึงเจริญธรรม 2
213 ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ 2
214 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 2
215 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
216 สุภาพร รักเขียว 2
217 วิไลรัตน์ วรภมร 2
218 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 2
219 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
220 พรศักดิ์ ดิสนีเวทย์ 2
221 สมยศ ทุ่งหว้า 2
222 อโนชา หมึกทอง 2
223 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 2
224 สิทธิพงศ์ นลินานนท์ 2
225 พรอุษา จิตพุทธิ 2
226 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
227 แจ่มใส เพียรทอง 2
228 พิชัย ธานีรณานนท์ 2
229 จันทรา พรหมน้อย 2
230 บุญจริง ศิริไพฑูรย์ 2
231 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
232 พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล 2
233 ธรรมนูญ โปรดปราน 2
234 อนุวัติ แซ่ตั้ง 2
235 วิไลวรรณ วิริยะไชโย 2
236 พันธ์ ทองชุมนุม 2
237 สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล 2
238 เสกสรร สุธรรมานนท์ 2
239 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2
240 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 2
241 สุวลักษณ์ วิสุนทร 2
242 สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ 2
243 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 2
244 ธนิยา เกาศล 2
245 สุนทรี สังข์อยุทธ์ 2
246 อรุณี เดชาพันธุ์กุล 2
247 คณิตพงษ์ ปราบพาล 2
248 นัยนา ศรีชัย 2
249 เยาวณี จรูญศักดิ์ 2
250 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
251 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 2
252 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
253 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 2
254 โสเพ็ญ ชูนวล 2
255 อุดม พานทอง 2
256 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
257 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
258 อาภรณ์ นุ่มน่วม 2
259 วิษณุ ราชเพ็ชร 2
260 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 2
261 วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 2
262 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2
263 อัญชลี ศิริโชติ 2
264 ทรงพร จันทรพัฒน์ 2
265 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 2
266 สุชาดา สูรพันธุ์ 2
267 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 2
268 เชวง ภควัตชัย 2
269 สุรไกร เพิ่มคำ 2
270 อรทัย เนียมสุวรรณ 2
271 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 2
272 เสาวภา อังสุภานิช 2
273 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 2
274 เสกสิต โอสถากุล 2
275 มณี วิทยานนท์ 2
276 ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร 2
277 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 2
278 วัชนิดา ชินผา 2
279 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 2
280 อุษณีย์ วนรรฆมณี 2
281 ชินวัชร์ สุรัสวดี 2
282 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 2
283 เกณิกา จิรัชยาพร 2
284 กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 2
285 เยาวนิจ กิตติธรกุล 2
286 สันทัด วิเชียรโชติ 2
287 ขนิษฐา หาญสูงเนิน 2
288 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 2
289 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 2
290 มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 2
291 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
292 ภูธร แคนยุกต์ 2
293 กรกมล รุกขพันธ์ 2
294 องุ่น สังขพงศ์ 2
295 จรรยา ชื่นอารมณ์ 1
296 สาระ บำรุงศรี 1
297 พัชรวลัย ใจสมุทร 1
298 อำนาจ ชัยประเสริฐ 1
299 จุฑารัตน์ อินทปัน 1
300 วรพรต ชูกำเนิด 1
301 ระพีพร เรืองช่วย 1
302 สมปอง ทองผ่อง 1
303 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
304 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
305 พรสุดา บ่มไล่ 1
306 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
307 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 1
308 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
309 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
310 สุรีย์พร กฤษเจริญ 1
311 สุธรรม สุขมณี 1
312 จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี 1
313 ศศิธร พุมดวง 1
314 สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ 1
315 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 1
316 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
317 วิมลรัตน์ จงเจริญ 1
318 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
319 ศิริทิพย์ ธนหิรัญพฤทธิ์ 1
320 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 1
321 วีระพงค์ เกิดสิน 1
322 จันทินี บุญชัย 1
323 แสงดาว วงค์สาย 1
324 ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ 1
325 ณัฐยา เชิงฉลาด 1
326 ชนินทร์ ดำรัสการ 1
327 อนิศรา เพ็ญสุข 1
328 เอมอร แซ่จิว 1
329 โสภิณ จิระเกียรติกุล 1
330 ศรัณยู สุวรรณอักษร 1
331 ณัยชญา จำรูญกุล 1
332 ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ 1
333 อรวรรณ หนูแก้ว 1
334 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
335 สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ 1
336 ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ 1
337 กิตติศักดิ์ ชูมาลี 1
338 สุกานดา บุญคง 1
339 วินิจ ชุมนูรักษ์ 1
340 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 1
341 สุปรีดี สังฆรักษ์ 1
342 ประภาพร อุทารพันธุ์ 1
343 สมสมร ชิตตระการ 1
344 วรรณี จันทร์สว่าง 1
345 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 1
346 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 1
347 วิเชียร จาฏุพจน์ 1
348 ศศิวิมล สุขบท 1
349 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 1
350 ปัทมา ธนอนันตรักษ์ 1
351 ศรีลา สำเภา 1
352 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 1
353 คณิตา กายะสุต 1
354 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 1
355 จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 1
356 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
357 สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ 1
358 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
359 ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล 1
360 Howard Alpe 1
361 ประวิตร โสภโณดร 1
362 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ 1
363 กำแหง วัฒนเสน 1
364 ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ 1
365 วนพร อนันตเสรี 1
366 ภัทร อัยรักษ์ 1
367 แก้วตา แก้วตาทิพย์ 1
368 สิทธิชัย ขุนทองแก้ว 1
369 คมกริช ฐานิสโร 1
370 สุจิรา วิชัยดิษฐ 1
371 จิรทีปต์ ขวัญแก้ว 1
372 ประยูร ด้วงศิริ 1
373 ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา 1
374 นิยม พรหมรัตน์ 1
375 วันชัย ธรรมสัจการ 1
376 หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน 1
377 ชูเกียรติ คุปตานนท์ 1
378 กฤษ อยู่สำราญ 1
379 ชญานุช แสงวิเชียร 1
380 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 1
381 มณฑิรา เอียดเสน 1
382 ธนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 1
383 ดนุพล ตันนโยภาส 1
384 จันทร์เพ็ญ ทิพย์มณี 1
385 นิภา นิยมไทย 1
386 จารุวรรณ มานะสุรการ 1
387 สราวุธ จริตงาม 1
388 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
389 วรสันติ์ โสภณ 1
390 เจษฎาพร บุญพ่อมี 1
391 อารยา อดุลตระกูล 1
392 ดวงแข มณีนวล 1
393 ศรัณยู กาญจนสุวรรณ 1
394 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 1
395 ธีรศักดิ์ จินดาบถ 1
396 ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล 1
397 สุธา วัฒนสิทธิ์ 1
398 สุกัลยา เหมมณี 1
399 ธนุสรา เหล่าเจริญสุข 1
400 กฤช สมนึก 1
401 แวอาแซ แวหามะ 1
402 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 1
403 มณฑารพ ยมาภัย 1
404 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 1
405 สันติชัย เย็งทัว 1
406 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
407 รัตนา ทองย้อย 1
408 วนิดา รัตนมณี 1
409 อนันต์ คำภีระ 1
410 วีระพงศ์ พรสมิทธิกุล 1
411 จิราภรณ์ คำจันทร์ 1
412 ทศพร กมลภิวงศ์ 1
413 กรกนก อุบลชลเขต 1
414 คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ 1
415 ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ 1
416 ประวิทย์ โตวัฒนะ 1
417 สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 1
418 กนกรัตน์ นันทิรุจ 1
419 พิทักษ์ อาตมาเร๊ะ 1
420 มนาธิป โอศิริ 1
421 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 1
422 ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ 1
423 สินีนาถ สุขไกว 1
424 กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ 1
425 ศศิวิมล คงสุวรรณ 1
426 ศศิวิมล ภัทรนาวิก 1
427 ประจวบ หนูอุไร 1
428 วิลาวรรณ อนุพันธ์วิทยากุล 1
429 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
430 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 1
431 นิลภา พฤกษานุศักดิ์ 1
432 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 1
433 สาวิตรี พรานพนัส 1
434 มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล 1
435 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
436 วิศิษฐ์ ประสาธน์วนกิจ 1
437 อนันต์ เฉลิมพนพันธ์ 1
438 มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ 1
439 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 1
440 วีระชัย แสงฉาย 1
441 สมยศ จิรสถิตสิน 1
442 ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา 1
443 ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ 1
444 จิตเกษม สุวรรณรัฐ 1
445 ธิดารัตน์ พฤกษ์พัฒนาพงศ์ 1
446 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 1
447 ภาคภูมิ ลิ่มสุนทรากุล 1
448 มณีรัตน์ ภูวนันท์ 1
449 บริษัท DSM Switzerland, National Research Council of Canada 1
450 จุมพฎ ตันมณี 1
451 สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ 1
452 อุดม ทองอุดมพร 1
453 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
454 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 1
455 มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ 1
456 นาตยา อุไรกุล 1
457 จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ 1
458 กิจจา จาระวรรณ 1
459 บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล 1
460 ไชยรัตน์ ศรีประสม 1
461 อภิญญา รัตนไชย 1
462 วิสุทธิ์ สิทธิฉายา 1
463 ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ 1
464 นริศ ท้าวจันทร์ 1
465 โอภาส บุญเกิด 1
466 เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 1
467 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
468 ภาวิณี ชินะโชติ 1
469 ชนินันท์ พรสุริยา 1
470 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 1
471 ศิริอุมา เจาะจิตต์ 1
472 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 1
473 จุฑานัฎ แก้วบำรุง 1
474 ประวิทย์ คงจันทร์ 1
475 สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย 1
476 ธีระพงศ์ จันทรนิยม 1
477 สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ 1
478 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
479 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 1
480 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 1
481 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
482 ธนันท์ ชุบอุปการ 1
483 เบญจวรรณ ธีระกุล 1
484 เนตรนภา พรหมเทพ 1
485 นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ 1
486 กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ 1
487 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 1
488 ชะอ้อน จันจะนะ 1
489 ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ 1
490 สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ 1
491 นัทธมน วัฒนอรุณวงศ์ 1
492 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 1
493 ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ 1
494 ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ 1
495 ธนิวรรณ ชื่นอารมณ์ 1
496 พิไลวรรณ กลีบแก้ว 1
497 อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ 1
498 เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ 1
499 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
500 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
501 พจชนาถ พัทบุรี 1
502 รัตนา สดุดี 1
503 ประนอม หนูเพชร 1
504 รุสนี กุลวิจิตร 1
505 มณเทพ เกียรติวีระสกุล 1
506 ศุภิตา ธนะเศวตร 1
507 วนิดา สุขเกษศิริ 1
508 วรางคณา ชัชเวช 1
509 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 1
510 จริยภัทร บุญมา 1
511 วรางคณา กีรติชนานนท์ 1
512 สมฤทธิ์ มหัทธโนบล 1
513 ไพฑูรย์ ไพลุวสัณทาลัย 1
514 พรเทพ นิวัติยะกุล 1
515 ธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ 1
516 สิริพร พินัยกุล 1
517 สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล 1
518 อมรรัตน์ ชุมทอง 1
519 กัญจนี พลอินทร์ 1
520 เบญจมาภรณ์ พิมพา 1
521 ปรียา หมาดหลู 1
522 วรวงษ์ เสตสุบรรณ 1
523 รัตนา ลีลาวัฒนา 1
524 สมรมาศ กันเงิน 1
525 นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ 1
526 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
527 ศราวุธ เจะโส๊ะ 1
528 วรวิทย์ จิตติถาวร 1
529 เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง 1
530 อนุชิต จูฑะพุทธิ 1
531 สนั่น เพ็งเหมือน 1
532 มัลลิกา ภูเก้าล้วน 1
533 นพดล ชำนาญผล 1
534 ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์ 1
535 ภูพิชญ์ บุญรอด 1
536 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
537 นิโอะ ปูชู 1
538 สมคิด จีนาพงษ์ 1
539 นุชรีย์ ชมเชย 1
540 วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 1
541 นิภาวรรณ พองพรหม 1
542 จิรา สุวันทโรจน์ 1
543 ชูเกียรติ กอธนะกุล 1
544 สุพรรณี ดวงทอง 1
545 รัตติกาล คำแหง 1
546 ชัยพร เฉลิมพักตร์ 1
547 เชาวนา ยี่รงค์ 1
548 อภิวัฒน์ อายุสุข 1
549 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
550 สมคิด ศรีสุวรรณ 1
551 อังคณา เธียรมนตรี 1
552 นิวรรณ อินทรักษา 1
553 สุดชฎา ศรประสิทธิ์ 1
554 อาวิส หลีขาว 1
555 วิไลวรรณ สาครินทร์ 1
556 จารุพัฒน์ สันติวรรณ 1
557 สุธน แซ่ว่อง 1
558 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
559 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
560 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
561 สิรินุช มัชฌิมาจิต 1
562 ชุติกาญน์ แสงแก้ว 1
563 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
564 สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี 1
565 อริสา สุวรรณรัตน์ 1
566 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
567 ทักษิณา สุตันติราษฎร์ 1
568 อดิเรก รักคง 1
569 วินัย นกหมุด 1
570 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 1
571 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 1
572 กอบแก้ว สุวรรณ์ 1
573 เพทาย รอดละมูล 1
574 วสุ กำชัยเสถียร 1
575 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 1
576 วิรัช วุฒิภูมิ 1
577 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 1
578 พจนารถ แก่นจันทร์ 1
579 สนธิยา แซ่ล่อ 1
580 นิคม สุวรรณวร 1
581 ขนิษฐา นาคะ 1
582 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
583 นีรนุช ชุมคล้าย 1
584 อรรถวิทย์ สมศิริ 1
585 ถิรจิตร เพิ่มหรรษา 1
586 จิราพร นิ่มดวง 1
587 วชิรพันธ์ พัฒนโชติ 1
588 รัตนา โรจน์นครินทร์ 1
589 เพ็ญนภา พัทรชนม์ 1
590 พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง 1
591 สาธนา บุณยพิพัฒน์ 1
592 ปัญจมา ปาจารย์ 1
593 วิทวัส ตันตรันพงษ์ 1
594 อังคณา วังทอง 1
595 สรชา รุกขพันธ์ 1
596 จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ 1
597 บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา 1
598 สุชาดา สัญญา 1
599 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
600 พัลลภัช เพ็ญจำรัส 1
601 อรพรรณ ยอดสะอึ 1
602 อภิญญา ศุกลรัตน์ 1
603 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
604 ธนันต์ญดา วัลทองธนวัชร์ 1
605 คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์ 1
606 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
607 ธีระวุฒิ ทับทวี 1
608 เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ 1
609 ฐิติวร ชูสง 1
610 สุธเนต แซ่เล้า 1
611 ธัญลักษณ์ สุวรรณวรชาติ 1
612 กฤษณ์ สารทะวงษ์ 1
613 อานนท์ วิทยานนท์ 1
614 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
615 รัตนา จริยาบูรณ์ 1
616 สรยุทธ วาสิกนานนท์ 1
617 จรรยา อินทมณี 1
618 สมพร ณ นคร 1
619 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
620 กร ศรเลิศล้ำวาณิช 1
621 สุธิดา รัตนบุรี 1
622 อดิเรก มุสิกวงศ์ 1
623 นันทา เชิงเชาว์ 1
624 ลดาวัลย์ ด้วงเมืองใหม่ 1
625 ประภาพร บุญมี 1
626 จงดี ธรรมเขต 1
627 นงนุช บุญยัง 1
628 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
629 ณัฐพร วนโชติตระกูล 1
630 Rozzano C.Locsin 1
631 วราภรณ์ คงสุวรรณ 1
632 วิชัย ริ้วตระกูล 1
633 ดาวีน่า หมะเส็น 1
634 กนกวรรณ กิตตินิยม 1
635 อิบรอเฮม ยีดำ 1
636 ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 1
637 Kumagai Hajime 1
638 กชพร จุลสัตย์ 1
639 วิจิตร วงศ์ล่ำซำ 1
640 จุฑามาศ แก้วมโน 1
641 นรารักษ์ หลีสกุล 1
642 โอภาส พิมพา 1
643 ธัญญา ลิ่มอภิชาติ 1
644 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
645 สุชาดา สุขหร่อง 1
646 พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 1
647 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
648 ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา 1
649 อมมี เบญจมะ 1
650 มนตรี กาญจนะเดชะ 1
651 พายัพ มาศนิยม 1
652 เทพอักษร เพ็งพันธ์ 1
653 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 1
654 อารีย์ ชูดำ 1
655 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
656 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
657 นิอร จิรพงศธรกุล 1
658 ธำรงค์ อมรสกุล 1
659 พรพิมล พฤกษ์ประเสริฐ 1
660 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
661 สมคิด เพชรชาตรี 1
662 ประภาพร แสงกาญจนวนิช 1
663 ธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ 1
664 วีรชัย ไชยจามร 1
665 อมรทิพย์ เมืองพรหม 1
666 สมพงศ์ โอทอง 1
667 ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม 1
668 กิจการ ศุภมาตย์ 1
669 จารุวรรณ มณีศรี 1
670 วิมล อินทคง 1
671 ลักษณา ไชยมงคล 1
672 สาลูมา สมานหมาย 1
673 กาญจนา พรพินินวรกิจ 1
674 มักตาร์ แวหะยี 1
675 อรมาศ สุทธินุ่น 1
676 เปาซีหยะ แวอายี 1
677 อภิชัย บัวชูก้าน 1
678 สุดา จักรทอง 1
679 ชวาลย์ ศรีวงษ์ 1
680 กชกร สุขจันทร์ 1
681 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ 1
682 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 1
683 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
684 กุลภา ชนะวรรโณ 1
685 นภิสพร มีมงคล 1
686 วิชาญ เกตุจินดา 1
687 บุศรา เอี้ยวสกุล 1
688 สุณิษา พลรักษ์ 1
689 มานะ กาญจนมณีเสถียร 1
690 วิไลลักษณ์ สุวะโซโน 1
691 ขนิษฐา ก่องนอก 1
692 มาลินี วงศ์นาวา 1
693 ปทุมา สินธุเจริญ 1
694 สุภาพร สุวิวัฒน์ 1
695 วิภาวี คงอินทร์ 1
696 โสภา คำมี 1
697 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
698 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
699 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 1
700 ศิริพา อุดมอักษร 1
701 สมศรี จารุผดุง 1
702 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
703 ดารารัตน์ แซ่ลี้ 1
704 ศิริรัตน์ วณิชโยบล 1
705 อภิรดา ธาดาเดช 1
706 ศุภมาศ ยอดบุตร 1
707 สุภาพร ดาวัลย์ 1
708 เสาวภา โชติสุวรรณ 1
709 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
710 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 1
711 เมตตา กูนิง 1
712 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 1
713 สุพัตรา เดวิสัน 1
714 นิษฐิดา เอลซ์ 1
715 วัฒนา ศรีพจนารถ 1
716 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 1
717 วรพงษ์ ปัญญายงค์ 1
718 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
719 กรรณิการ์ สหกะโร 1
720 จุฑามาส ศตสุข 1
721 สวัสดี ยอดขยัน 1
722 พิพัฒน์ สร้อยสุข 1
723 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
724 พรรณนิภา แซ่อึ้ง 1
725 คัมภีร์ พ่วงทอง 1
726 ชวนพิศ ขาวคง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 8
4 2557 17
5 2556 40
6 2555 27
7 2554 67
8 2553 92
9 2552 151
10 2551 132
11 2550 133
12 2549 133
13 2548 117
14 2547 80
15 2546 40
16 2545 45
17 2544 19
18 2543 5
19 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของการเสริมจุลินทรีย์กลุ่มผลิตเอนไซม์ไฟเตสต่อการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2 การนำขี้เถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในการทำคอนกรีตบล็อก
ปี พ.ศ. 2559
3 การคัดเลือกและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโปรตีนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
4 การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์
ปี พ.ศ. 2558
5 พยาบาลวิชาชีพไทย : ประเด็นเพศภาวะกับวัฒนธรรมระบบบริการสุขภาพ
6 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้งโดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
7 การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา สำหรับครูเพื่อสร้างทักษะชีวิตและเพศวิถีสำหรับเยาวชนใน 4 จังหวัดในภาคใต้
8 การพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำ สำหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9 การผลิตเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเพื่อการเพิ่มปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพ
10 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
11 การพัฒนาเทคโนโลยีเจ็ทไหลปะทะสำหรับใช้ในกระบวนการอบและให้ความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร
12 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2557
13 สารยับยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสจากฟองน้ำในทะเลไทย
14 การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ (Prepcjrp,os mo;ptocis (Linneas) x O. mossambicus (Peter)
15 การพัฒนาระบบตรวจรับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชชิ่งพาราวู้ด จำกัด
16 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
17 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
18 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
19 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: การค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ใหม่และสารลดการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน
20 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2555
21 การปรับปรุงสมบัติและการใช้ประโยชน์เจลาตินจากหนังปลา
22 การแปลงเพศปลานิลและปลาเศรษฐกิจด้วยเทคนิคขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ในสนามไฟฟ้าแบบพัลล์
23 การพัฒนาระบบประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
24 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
25 การผลิต palm kernel-diethanolamide (PK-DEA) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชันสำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
27 รูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
28 การศึกษาวิจัยแบบเปิดในสหสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและการทนต่อยาของการใช้ยาเรทิกาบีนชนิดออกฤทธิ์เร็วสำหรับรักษาอาการชักเฉพาะที่ (Partial-Onset Seizures) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (การศึกษาแบบขยายระยะเวลาของโครงการอาร์จีบี 113905)
29 การศึกษาวิจัย สหสถาบัน ระยที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ทำเป้นกลุ่มคู่ขนาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเฮอร์คิวลิส กับยาเฮอร์เซปติน? ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายชนิดที่มียีนมะเร็งเฮอร์ทู
ปี พ.ศ. 2556
30 สารช่วยลดการดื้อยาสำหรับใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจาก Acinetobactor baumannii
31 ลักษณะทางโครงสร้างและทางแสงของอนุภาคนาโนซิงคออกไซด์ที่เจือด้วยแลนทานัมต่อความสามารถในการสลายสีย้อมด้วยปฏิกิริยาการเร่งด้วยแสง
32 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิด กึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล
33 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรคกับผลการรักษาหายขาด
34 โครงการการพัฒนาเทคนิค TAS-ELISA ในการตรวจสอบเชื้อ Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus เพื่อการผลิตสับปะรดปลอดโรค
35 การแยกสารระเหยอินทรีย์ชนิดไม่ชอบน้ำออกจากสารละลายสารลดแรงตึงผิวโดยการพาออกสุญญากาศแบบการไหลทิศทางเดียว
36 Factors affecting the blackening in pre-cooked Pacific White shrimp (Lipopenaeus vannamei) and its prevention
37 ผลของการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นยาใส่ในคลองรากฟันเป็นระยะเวลานานต่อคุณสมบัติเชิงกลและเคมีของเนื้อฟัน
38 ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
39 การแยกและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ไลเปสจากเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
40 ปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยาและการลื่นล้มของผู้สูงอายุในชุมชนท่าข้าม
41 การพัฒนาการดูแล/ให้การปรึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ: กรณีศึกษาศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
42 การเตรียมสมบัติเชิงกลและการยับยั้งจุลชีพของซิลเวอร์/ออร์แกโนมอนต์มอริลโลไนต์/พอลิแลกติกแอซิดนาโนคอมพอสิต
43 โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
44 การพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง
45 การผลิตตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ
46 การรักษาวัณโรคปอดด้วยยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจ
47 การพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับการปลูกยางพาราของประเทศด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
48 การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทางสายในการจัดการป่าชายเลนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
49 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม
50 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
51 การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกที่ผลิตภายในประเทศไทยสำหรับงานผ่าตัด Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy ( BSSRO)
52 การประเมินการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
53 นโยบายคาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ เพื่อการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกใหม่ของภาคใต้
54 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
55 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
56 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
57 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
58 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
59 รูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
60 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ที่ขาดระบบการจัดการมูลฝอยในปัจจุบัน
61 การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียสร้างโปรตีนที่ทนความร้อนโดยการเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีเอสที่ปล่อยนอกเซลล์วิเคราะห์โดยใช้ไซโมแกรม
62 การออกแบบและพัฒนาเตาประหยัดไม้ฟืน
63 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
64 โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1
65 ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
66 ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
67 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
68 การประเมินความเป็นพิษของอาร์เซนิกจากบ่อน้ำขุมเหมืองด้วยไข่น้ำ
69 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่องเพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
70 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
71 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
72 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
73 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
74 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
75 สภาวะการผลิตข้าวเกรียบปลาที่เหมาะสมในระดับ Pilot scale
76 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางครีม
77 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง
78 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
79 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
80 การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง
81 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตร่วมกับกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
82 การสำรวจพรรณพืชสมุนไพรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา:กรณีศึกษาจากคาบสมุทรทิงพระ จังหวัดสงขลา
83 การพิสูจน์การเกิดพันธะไคซัลไฟด์โปรตีน gp116ทางไวรัสกับโรคหัวเหลืองในกุ้ง
84 การผลิตไลเปสโดยเชื้อราที่เจริญบนอาหารแข็งกากตะกอนดีแคนเตอร์และการใช้ตัวเซลล์เชื้อราผลิตไบโอดีเซล
85 การผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิด DHA ในมอส Physcomitrella patens โดยยีนที่ควบคุมเอนไซม์จากสาหร่ายทะเล Isuchrysis galbana CCMP1312
86 การใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นสารจับตัวยางต่อสมบัติของยางดิบและยางวัลคาไนซ์
87 การขจัดยา vancomycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ continuous venovenous hemofiltration
88 การศึกษาการแสดงออกของยีน Fortilin ใน Saccharomycescerevisiae
89 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากต้นติ้วเกลี้ยงและ Garcinia sp และสารอนุพันธ์ chalcones
90 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากต้นกะเม็งขันทองพยาบาท และหงอนไก่ทะเล
91 ความแตกต่างระหว่างเพศของ sodium-potassium-adenosine triphosphatase activity และ oxygen-increased insulin sensitivity
92 การใช้สาหร่ายไส้ไก่เป็นแหล่งของแร่ธาตุในอาหารของนิลแดงแปลงเพศ
93 การแยกเชื้อ การทำบริสุทธิ์ และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสดีจากแบคทีเรียที่แยกได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์
94 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สุรา ยาสูบ และสารเสพติด ในงานสาธารณสุขปฐมภูมิ
95 โครงการการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกที่ผลิตภายในประเทศไทย สำหรับการผ่าตัด Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy(BSSRO)
96 โครงการวิจัยขยายการเข้าถึงยา พาซิรีโอไทด์ ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยทำร่วมหลายสถาบัน แบบไม่ปกปิดการรักษา ในผู้ป่วยโรคคุชชิง (ซีสเคป)
ปี พ.ศ. 2554
97 การเตรียมและสมบัติของสารเชิงประกอบระดับนาโนจากแป้งผสมดินเหนียว
98 การเตรียมอัลตราฟิวเตรชันเมมเบรนพอลิซัลโฟน-กร๊าฟ-พอลิเอทิลีนไกลคอล และการประยุกต์ใช้ในการแยกโปรตีน
99 การเตรียมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์เสริมแรงด้วยอะลูมินา ด้วยเทคนิคการผสมในรูปลาเท็กซ์
100 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาของเชื้อ Vibrio Vulnificus ในกุ้งขาวเลี้ยง (Penaeus Vannamei) ของไทย
101 การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตันของเชื้อ Phytophtbora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพาราและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซนเลทต่างๆ
102 ผลของการเจือเงินที่มีต่อสมบัติทางแสง สมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ชนิด 1 มิติ ทีเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน
103 ไบโอ-เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากพอลิแล็กติกแอซิค
104 โครงการการเตรียมและสมบัติของไบโอพลาสติกนาโนคอมโพสิทจากน้ำมันถั่งเหลือง และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
105 ประสิทธิภาพเครื่องคอลลอยด์มิลล์ต่อขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของซิลิกาใน ยางธรรมชาติ
106 ผลของสายพันธุ์ต่อองค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมโมโนลอริน
107 ผลของชนิดปลา ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์และระยะเวลานวดผสมต่อลักษณะของข้าวเกรียบปลา
108 การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ (Oreochromis niloticus) ด้วยการใช้สารสกัดจากชาภายใต้การเก็บดัดแปลงบรรยากาศ
109 สุขลักษณะในการผลิต ข้อมูลการผลิตและคุณภาพของข้าวเกรียบที่มีการผลิตในจังหวัดปัตตานี
110 การพัฒนาการผลิตกล้าเชื้อ Acetobacter aceti TISTR 102 แบบผงด้วยการทำแห้งแบบความร้อนอุณหภูมิต่ำและการประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชู
111 การพัฒนาวัสดุทดแทนหนังจากคอมโพสิทของยางธรรมชาติ/เอทิลีนไวนิลอะซิเตทผสม ผงหนัง
112 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Paper mulberry liposome for cosmetic products
113 การพัฒนาแผ่นโปรตีนเส้นไหมเคลือบด้วยสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการรักษาแผล
114 Exposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus in cultured Shrimp
115 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพภาคใต้
116 การพัฒนารูปแบบการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้
117 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานชุมชนของนักศึกษา โครงการสร้างพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
118 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์/การสื่อสารกับสังคม
119 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
120 โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา
121 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
122 การพัฒนาตำบลสุขภาวะ: กรณีจัดทำแผนพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
123 บทบาทของสารสกัดสาหร่ายทะเลต่อภาวะเครียดออกซิเดชัน และการต้านเชื้อแบคทีเรียของปลาในฟาร์มเพาะเลี้ยง
124 ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา
125 การออกแบบและสร้างเครื่องแอร์ อะตอมไมเซอร์สำหรับผลิต PE Wax Powder
126 ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน
127 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพ
128 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ:ระยะที่ 2
129 สมบัติและคุณลักษณะของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมจากสตาร์ชข้าวเจ้าและยางธรรมชาติ
130 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากตำรับยาแผนไทยที่ใช้รักษาโรคผิวหนังในภาคใต้
131 ผลของดนตรีจังหวะมาร์ชและจังหวะรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด
132 ผลของการผ่าเหล่าชนิด D67E ในโปรตีน BRCA1 ต่อการจดจำของโปรตีน BARD1 และ ubiquitin (Ub) ligase activity
133 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
134 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
135 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์แลกโตแบซิลลัสจากช่องปาก
136 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนที่มีฤทธิ์ต้านวัณโรคและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล
137 การสำรวจพืชสมุนไพรและพืชกินได้ในป่าชายเลนและป่าชายหาด:กรณีศึกษาจากคาบสมุทร สทิงพระ จังหวัดสงขลา
138 การสังเคราะห์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : รูปแบบการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการจัดการตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
139 การศึกษาสารดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของกล้วย
140 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและพฤกษเคมีในขนุน
141 การศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกได้จากนมหมักกรดและการประเมินคุณสมบัติของการเป็นโปรไบโอติก
142 การรวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทยของหมอพื้นบ้านรอบเขื่อนรัชประภา กรณีศึกษาหมอละออง เหมรา
143 การย่อยสลายพีนอลโดยเชื้อผสม Methylobacterian sp. NP3 และ Acinetobacter sp PK1 ตรึงบนวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน
144 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดถั่ว
145 การใช้สมุนไพรและตำรับยาของหมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่จงหวัดพัทลุง
146 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเบญกานีต่อ Staphylococcus aureusสายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียที่ก่อโรคผิวหนังอื่นๆ
147 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ : II การศึกษากลไกการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพร
148 การศึกษาสมบัติของยีน 14-3-3 จากกุ้งกุลาดำ(Penaeusmonodon)
149 สมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะจากการเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน
150 บทบาทของไมโอโกลบินและอนุพันธ์ไมโอโกลบินต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในเนื้อปลาระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
151 โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
152 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับการคัดแยกเซลล์เดี่ยวในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทาง
153 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หอยนางรมความชื้นปานกลางพร้อมบริโภค
154 การผันแปรทางสัณฐานวิทยาของคลาโดเซอราสกุล Karualonaที่พบในประเทศไทย
155 การจำแนกเมทาบอไลท์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากวาและพืชป่าชายเลน
156 Studies of the optimized parameters of stainless stell 316L powder for rapid prototyping based on selective lasev melting.
157 UCC แบบมาตรฐานเปิด (OPEN UCC).
158 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
159 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานไบโอดีเซลโดยเชื้อ E-coil ที่ผ่านการตัดต่อยีนด้วยระบบการตรึงเซลล์
160 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
161 การยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกวิเดสและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวโดยผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด
162 ยางธรรมชาติทนน้ำมัน ความร้อน การติดไฟจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์คลอริเนตเตท/พอลิโพรพิลีน
163 การศึกษาความหลากหลายทางชนิด และพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles) (coleoptera: Curculionidae; Scolytinae, Platypodinae) ในระบบนิเวศสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและผสมในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
164 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลคติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
165 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ
166 สังเคราะห์องค์ความรู้และระบบการจัดการดูแลต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในภาคใต้ (โครงการวิจัย ภายใต้หน่วยวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
167 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้าน จิตวิญญาณ
168 นวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษารายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
169 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
170 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Diospyros บางชนิดในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
171 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
172 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน REF และ SRPP
173 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
174 ดำเนินการวิเคราะห์ความค้นด้วยระเบียบ Finite Element เพื่อใช้ในงานวิจัย
175 การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้การหมักแบบอาหารแข็งเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
176 การพัฒนาการผลิตอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล จากเส้นใยปาล์มและกากปาล์มน้ำมันโดยเชื้อ Clostridium sp.
177 สารตกค้างของ TMTD,zinc-ditniocarbamates และ DEHP ในถุงมือที่ใช้สัมผัสอาหารและสภาวะที่มีผลต่อการชะสารเหล่านี้ออกมา
178 รูปแบบการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยbipolar disorder
179 ระบบพีเอชไซคลั่งอัตโนมัติสำหรับศึกษาผลของน้ำคลอรีนในสระว่ายน้ำต่อการสึกของฟัน
180 รวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทย การผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน:กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
181 รวบรวมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน:กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านหมอวงศ์ พิมท่าทอง และหมอวัน พิมท่าทองอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
182 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและการรักษาของหมอพื้นบ้านบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
183 แผ่นแปะกระพุ้งแก้มที่มีนอร์ทริปไทลีนเป็นส่วนประกอบและเปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
184 ผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง
185 ผลของยาต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ต่อการสร้างและการหลั่งฮีทชอคโปรตีนจากเซลล์สร้างกระดูก
186 ผลของซีแฟคเตอร์และปริมาณเรซินต่อการยึดติดในคลองรากฟันเมื่อใส่และไม่ใส่เดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใย
187 ผลของการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ
188 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อระยะเวลาการคลอด ความเจ็บปวดและการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก
189 โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ : พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
190 คุณลักษณะของมอเตอร์อัลตร้าโซนิคเมื่อกระตุ้นด้วยตัวทำงานเพียโซอิเล็กทริกแบบบางส่วน
191 คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี
192 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
193 ความหลากหลายของแมลงน้ำในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
194 ความหลากหลายของกล้วยไม้บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
195 ความสัมพันธ์ของคุณภาพวัตถุดิบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน
196 เก็บรวบรวมเชื้อราในดินและเศษซากพืชในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการเกษตร
197 การออกแบบและพัฒนาแหล่งกำเนิดสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนเพื่องานสำรวจคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้น
198 การออกแบบและพัฒนาไม้ค้ำยันที่ปรับระดับความสูงอัตโนมัติ
199 การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในบุคคลสาธารณสุขภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงในจังหวัดชายแดนใต้โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทรรศน์ใหม่
200 การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)เขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
201 การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการส่งเสริมอาชีพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
202 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง : กรณีการจัดการทรัพยากรกั้งตั๊กแตนของชุมชนบากันเคย ตำบลตันหยงโปอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
203 การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
204 การศึกษาระยะที่3แบบสุ่ม3กลุ่มในหลายสถาบันเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยาทีดีเอ็ม1ร่วมกับยาเพอทูซูแมบหรือยาทีดีเอ็ม1ร่วมกับยาเพอทูซูแมบ/ยาหลอกเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาทราสทูซูแมบร่วมกับยากลุ่มแทคเซนในการรักษาขั้นแรก
205 การศึกษาเปลือกหอยทะเลเพื่อเป็นวัสดุทดแทนสำหรับการรักษารอยวิการจากโรคช่องปาก
206 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของยางคอมปาวด์ที่ใช้ซิลิกาดัดแปรสภาพผิวด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์ไรเซชั่นบซิลิกาที่ใช้ทั่วไปร่วมกับไซเลนและเขม่าดำ
207 การศึกษาการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi ในคนที่อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย
208 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาวะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์
209 การพัฒนารูปแบบหน่วยศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งความสัมพันธ์กายจิตเพื่อสุขภาวะใต้โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทรรศน์ใหม่
210 การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคติน และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน
211 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากเปลือกแตงโมผสมแก้วมังกรโดยใช้สารให้ความหวาน "มอลทิทอล" ทดแทนน้ำตาลบางส่วน
212 การพัฒนาจิตสาธารณะด้านสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดสงขลา
213 การผลิตแอนติซีรัมสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างแตงในพริก
214 การผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Baoillus megaterium ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมโรคใบไม้เมล็ดด่างและกาบใบแห้ง และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นาเกษตรกร
215 การผลิตกรดแลกติกจากเชื้อรา โดยใช้แป้งและเปลือกมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
216 การปรับปรุงโครงสร้างของสารประกอบ Capsaicin ในพริกขี้หนูเพื่อลดความเผ็ด
217 การปรับปรุงและพัฒนารถเข็นขนย้ายผ้าสำหรับหน่วยจ่ายผ้ากลางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
218 การประเมินสภาพปัญหาการทำปุ๋ยหมักชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
219 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
220 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
221 การเตรียมสมบัติและกลไกการเกิดของกรีนพอลิเมอร์ผสมจากแป้งมันสำปะหลัง พอลิเมอร์ละลายน้ำและยางธรรมชาติอิพอกซ์ไดซ์ที่เติมสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์
222 การเตรียมและสมบัติของคอมโพสิทจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงรีไซเคิลผสมฟางข้าว
223 การใช้สารเมทิลไซโคลโพรพีนและจิบเบอเรลลิคแอซิดก่อนและหลังเก็บเกี่ยวต่อการสุก คุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของผลมังคุด
224 การเข้าใจตนเองของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
225 การคงสภาพฐานข้อมูลและการผลิตผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากของเด็กอายุ3 เดือน ถึง 8 ขวบใน อ.เทพา จ.สงขลา (ระยะที่ 2)
226 Persons Who Are Dependent on Technologies : The Live Experience of Being Cared for.
227 องค์ประกอบทางเคมีจากตำลึง (Coccinia grandis) และโท(Rhodomyrtus tomentose)
228 องค์ประกอบทางเคมีจากชมพู่สาแหรก (Eugenia malaxxensis) และขี้หนอน (Maesa ramentacea)
229 ฤทธิต้านแบคทีเรยของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทยต่อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
230 ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่องทางเดินอาหารส่วนต้น
231 เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในปอดของยา meropenem ในผู่ป่วยปอดอักเสบ
232 ตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ นิกเกิล และซิลเวอร์-นิกเกิลบนมีโซพอรัสอะลูมินามีโซพอรัสแมกนีเซีย และออกไซด์ผสมของมีโซพอรัสอะลูมินา-แมกนีเซีย: การเตรียม วิเคราะห์สมบัติและการเร่งปฏิกิริยาการสลายของเสียอินทรีย์
233 การศึกษาวิเคราะห์ผลของพืชสมุนไพรต่อโปรตีนในเชื้อแบคทีเรีย Staphylococus aureus โดยใช้เทคนิคทางโปรตีนโอมิกส์
234 การศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีนของ RCA51 ในมะเร็งปากมดลูกชนิด Sqvamous cell carcinoma.
235 การพัฒนาระบบนำส่งนิโคตินทางผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติในรูปพอลิเมอร์เกิดฟิล์ม
236 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของพืชสมุนไพร
237 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านภูมิแพ้ของผลไม้ไทย
238 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2551-2552
239 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus(Linneas) x O. mossambicus (peter)
240 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของอาหารหมักพื้นเมืองในประเทศไทย
241 การศึกษารอบเวลาการผลิต (cycle time) ที่เหมาะสมในการผลิต ฮาร์ดดิสก์รุ่น XXXX โดยกรรมวิธีการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
242 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ ย้อนกลับของขยะคอมพิวเตอร์ในภาคใต้ของประเทศไทย
243 การศึกษาแบบเปิดชนิดไปข้างหน้าเพื่อการศึกษาการทำหน้าที่ทางสังคมและประสิทธิผลโดยรวมของยา Paliperidone ER ในอาสาสมัครโรคจิตเภท
244 การศึกษาการใช้ยาเบอร์ทีโซมิบ (Bortezomib) ร่วมกับเมลฟาแลนและเพรดนิโซโลน ในผู้ป่วยมัลติเพิลมัยอิโลมา(Multiple Myeloma) ที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน
245 การพัฒนาสารเคลือบสำหรับถ้วยรับน้ำยางธรรมชาติ
246 การผลิตยางธรรมชาติที่ทนทานต่อการเผาไหม้และการเสื่อมสลายด้วยความร้อน
247 การเตรียมมาสก์พอกหน้าชนิดลอกออกจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
248 การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
249 การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ซัลเพนชั่น และการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
250 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (ประจำปี 2551, ประจำปี 2552)
251 ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันน้ำนมและฟันแท้
252 Use of Maillard reaction products (MRPs) for melansis prevention of black tiger shrimp and withe shrimp.
253 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมผ่านกระบวนการ somatic embryo genesis(ชุดโครงการ ชื่อ โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด ของ ศูนย์พันธุ)
254 การเตรียมแผ่นขจัดสิวเสี้ยนจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
255 การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกาจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552
256 การจัดการดินและปุ๋ยแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
257 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยจากวิธีการใส่ปุ๋ยแบบต่าง ๆ
258 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
259 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์โหนดแบบไร้สาย
260 เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
261 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวดัสุราษฏร์ธานี
262 ฟิล์มเปคตินผสมสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรคลมายใจเหม็น
263 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในประชาชนวัยผู้ใหญ่ภาคใต้ที่เป็นโรคอ้วนลงพุง
264 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา
265 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดครรภ์แรก
266 ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา imipenem และ meropenem ในโรงพยาบาลหาดใหญ่
267 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
268 ความหลากหลายของเห็ดรับประทานได้และเห็ดสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธา
269 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร
270 ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
271 ความต้องการ และการได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา
272 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนไทโรซีนตำแหน่งที่ 73 ของเอนไซม์ไทม์ไดเลทซิลเทลจากไดโรฟิลาเรียอิมมิทิส
273 การศึกษาความหลากหลายของดินและสัณฐาน สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
274 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาสำหรับครูเพื่อสร้างทักษะชีวิตและเพศวิถีสำหรับเยาวชนใน 4 จังหวัดในภาคใต้
275 การวิเคราะห์อาหารด้วยเทคนิครีโอโลยี
276 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของกลุ่มเจ็ทพุ่งชนโดยลดอิทธิพลจากกระแสไหลตัดด้วยวิธีปรับปรุงแบบปากทางออกเจ็ท
277 การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนเพื่อป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Dementia): กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
278 การประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปและการบริหารยา Phenytoin ผ่านทางสายอาหารชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะของพยาบาลหอผู้ป่วย ICU อายุรกรรมและศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลา ก่อนและหลังการให้ความรู้
279 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารและช่องปากและโรคผิวหนังของสารสกัดสมุนไพรในเขื่อนรัชชประภา
280 การเตรียมและการประเมินคุณสมบัติของ microcapsules ของเชื้อ Lactobacillus fermentum SK5
281 การเจริญเติบโตและการลอกคราบของกั้งตั๊กแตนที่เลี้ยงในระดับความเค็มที่แตกต่างกัน
282 การจัดทำ พัฒนา และฐานข้อมูลสมุนไพร เขตปกปักเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎ์ธานี
283 การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของมะระ
284 การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีน
285 กลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในปัจจุบันและกลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในอุดมคติของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปภาคใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
286 Production of Zinc car Parts using the GISS DieCasting Process.
287 Development of High Performance Thermoplastic Vulcanizates (TPVs) Based on Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic Polyurethane
288 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งวาใบจุมพุต และรากท้าวยายม่อม
289 องค์ประกอบทางเคมีของลำต้นหาดหนุน
290 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกต้นเอ๊าะ
291 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา:กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน
292 ผลของสารชีวภาพจากน้ำยางพารา Hevea Brasiliensis ต่อกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนัง
293 ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการปลูกถ่ายยีนให้กับเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมเทเนรา
294 จลนศาสตร์ของการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาสมบัติผลิตภัณฑ์จากการจุ่มแบบ
295 คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
296 การสำรวจยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดเทศบาลนครหาดใหญ่
297 การสังเคราะห์และสมบัติฟลูออเรสเซนซ์ของสารประกอบอนุพันธุ์ Chalcones และ Heteroaryl Chalcones
298 การสังเคราะห์และสมบัติทางชีวภาพของสารอนุพันธ์ Naphthalenyl ethenylpyridiniun Benzenesulfonate
299 การสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของโปรตีนในวิถีการตายของกุ้งกุลาดำ
300 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของต้นกะพ้อ
301 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของต้นมะนาวผี
302 การศึกษาความสัมพันธ์ของสังคมแพลงก์ตอนกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในคลองขนอมหาดขนอมและหมู่เกาะทะเลใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
303 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิควัดการหักเหแสงเพื่อหาปริมาณเนื้อยางในน้ำยาง
304 การศึกษาการปนปลอมสารเพรคนิโซโลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาในอำเภอหาดใหญ่
305 การเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์สำหรับการหาปริมาณตะกั่วโดยวิธีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโดเมตรี
306 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสร้างสยต้นปาล์มน้ำมัน(somaclone)เทเนร่า ที่ให้ผลผลิตสูงดดยไม่ต้องทำลายต้น
307 การพัฒนาโปรลิโปโซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
308 การแปรสภาพกากขี้แป้งน้ำยางข้นโดยใช้จุลินทรีย์
309 การเตรียมผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพร : มะขามป้อม ทองพันชั่ง และเปล้าน้อย
310 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
311 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซน์เลเปส
312 Integrative study of natural rubber cup coagula matuaration for a better TSR20 rubber consistency.
313 Effects of Carvacrol on growth performance, stresstolerance and disease resistance in white shrimp(Penaeus vannamei).
314 อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อน T6 ก่อนและหลังการเชอมต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสม A356 หล่อกึ่งของแข็งโดยกรมวิธีการเชื่อมเสียดทนแบบถ้วน
315 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากรากของผักปู่ย่าและจากใบและกิ่งประยงค์
316 ส่งเสริมสุขภาพจิตตามหลักศาสนาอิสลาม
317 เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ
318 ระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล
319 โมเดลคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจและการพยากรณ์โรคที่ทำให้เกิดอาการปวดในบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยเทคนิค Bayesian network.
320 ยางเทอโมพลาสติกเตรียมจากยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพอกซิไดส์ผสมพอลิแลคติกแอซิด
321 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
322 โพรโทคอลการจัดเส้นทางสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์และแอคเตอร์ไร้สาย
323 ผลของบรรยากาศดัดแปลงที่มีต่อการเก็บรักษาลองกอง
324 ผลกระทบของการใช้สารเอทฟอนและ 1-methyl cyclopropene(1-MCP)ร่วมกับการห่อผลก่อนการเก็บเกี่ยวต่อผลมังคุด
325 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอจินิกแคลลัสของปาล์มน้ำมัน โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค
326 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลรูปไก่สะเต๊ะพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษาภายใต้การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
327 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบูดูฯ
328 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการจัดวางของเสียเศษอาหาร
329 โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล และอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต
330 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้
331 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
332 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
333 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
334 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาเพื่อความสุขกายและสายจิตของสมาชิกชุมชนภายใต้ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
335 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช: ภาคใต้
336 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
337 โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว โดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับโรงงานขนาดเล็ก
338 โครงการที่ปรึกษาโครงการวิชาการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
339 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด(ประจำปี 52)
340 โครงการทดสอบระบบกรีดสองหน้าแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลา
341 โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด
342 โครงการจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอันตรายเพื่อควบคุมสารเคมีของผักและผลไม้ที่ขายในตลาดอำเภอหาดใหญ่
343 ความเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลภาคใต้ ปัญหา สาเหตุและบทเรียนการจัดการ
344 การอบแห้งยางสำหรับผลิตยางแท่งด้วยคลื่ไมโครเวฟ และลมร้อน
345 การให้บริการการคลอดวิถีธรรมชาติ
346 การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ
347 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านการใช้ยาหลอกสองตัวกลุ่มคู่ขนานในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งในประเทศเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาดียู-176บี(DU-176b)โดยเปรียบบเทียบกับยาวาร์ฟาริน(Warfarin)ในผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ
348 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้ง2ด้านโดยใช้ยาหลอกเป็นกลุ่มคู่ขนาดเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาเป็นเวลา48สัปดาห์ด้วยการสูดพ่นยาบีไอ1744 ซี แอล(BI 1744 CL)(5ไมโครกรัม[2 ครั้งๆละ2.5ไมโครกรัม]และ10ไมโครกรัม[2ครั้งๆละ5 ไมโครกรัม]
349 การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
350 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมภาคใต้ (โครงการโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2)
351 การศึกษาระยะที่3ในหลายสถาบันมีการควบคุมโดยการใช้ยาหลอกของยาโซราฟินิบBAY 43-9006ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ตัวเล็กและอยู่ในกลุ่มเซลล์ที่ไม่ใช่สแควมัสเป็นหลักในระยะลุกลามที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษาหลังได้รับการรักษามาแล้ว2หรือ3สูตร
352 การศึกษาพารามิเตอร์ท้องที่ สำหรับการประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
353 การศึกษาพฤติกรรมผู้ดื่ม ผู้ขายยาดอง และผู้เกี่ยวข้องตามวิถีชุมชนภาคใต้ กรณีศึกษาเขตชุมชนเมืองในจังหวัดสงขลา
354 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างอุปกรณ์รองส้นเท้าชนิดซิลิโคนและแผ่นรองส้นเท้าสงขลานครินทร์สำหรับการรักษาผู้ป่วยเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ : กรณีศึกษาแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม
355 การศึกษาแบบลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีภาวะซีดซึ่งได้รับการรักษาด้วยการถ่ายเลือดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเหล็กเกินจากการได้รับเลือด
356 การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ
357 การศึกษาเทคนิคการระเบิดแนวชั้นดินอ่อนเหมืองลิกไนต์แม่เมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
358 การศึกษาในหลายสถาบันแบบสุ่มไม่ทราบการรักษาทั้งสองทางควบคุมโดยการเปรียบเทียบกับยาออกฤทธิ์เพื่อประเมินประสิทธิผลความปลดภัยและความทนต่อยาเทสโพไทดีฯ
359 การศึกษาชนิดเก็บข้อมูลระยะยาวแบบต่อเนื่องไปข้าง(เภสัชระบาดวิทยา) แบบไม่สุ่ม (โดยเปิดเผยการรักษาทำในหลายสถาบัน) เพื่อประเมินปริมาณความเสี่ยงของการภาวะการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากผิดปกติทั่วร่างกายที่มีสาเหตุจากไต ในผู้ป่วยไตบกพร่องระดับปานกลาง
360 การศึกษาการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่ Ib2-IIb(เริ่มแรก) โดยการรักษาแบบมาตรฐานคือการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดเปรียบเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดหรือฉายรังสี
361 การศึกษาข้อมูลผู้ป่วยมัลติเพิลมัยอิโลมา
362 การศึกษาการเตรียมเม็ดไคโตซานด้วยปฏิกิริยาครอสลิงค์กับน้ำยางธรรมชาติที่มีหมู่อิพอกไซด์เพื่อใช้ในการนำส่งยาทางผิวหนัง
363 การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative
364 การวิเคราะห์พันธุกรรมและการเข้ากันได้ระหว่างตายางพาราพันธุ์ดีและต้นตอพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้ไอโซไซม์และเครื่องหมายดีเอ็นเอ
365 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างแป้ง-ขี้เลื่อย-เยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
366 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
367 การพัฒนาผลึกเหลวสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุนาโนในการนำส่งยารูปแบบ
368 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแพะขึ้นรูปจากเนื้อเหลือจากการตัดแต่ง
369 การพัฒนาโครงการ VOIP
370 การพัฒนากระดาษบรรจุภัณฑ์ให้กลิ่นด้วยวิธี Encapsulation
371 การผลิตอะลูมิเนียมกันกร่อนโดยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง
372 การพัฒนากระดาษเคลือบสารต่อต้านจุลินทรีย์จากอนุภาคซิลเวอร์
373 การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมโดยกระบวนการแทรกซึมแบบใหม่
374 การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของลองกองในรูปผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
375 การผลิตน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภคและน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
376 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิบ
377 การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อทางเดินอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
378 การผลิต คุณสมบัติ และแนวทางการใช้ฟิล์มบริโภคได้ชนิดยับยั้งจุลินทรีย์ซึ่งเตรียมจากการผสมสารสกัดจากไม้เคี้ยม (Cotyleobium Ianceotatum) และไม้พยอม (Shoreatdurn)
379 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับภาคการผลิต จังหวัดสงขลา
380 การประยุกต์ใช้ฟอติลินในอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vanname).
381 การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของโอลิโกแซคคาไรด์จากเนื้อขนุนในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
382 การประเมินก๊าซมีเทนจากบ่อหมักไร้อากาศชนิดบ่อเปิดของระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
383 การนำตะกอนที่เกิดจากระบบ Decanter ของโรงงานน้ำมันปาล์มมาหมักทำปุ๋ย โดยใช้ถังหมักแบบใช้อากาศ
384 การบริการคลอดวิถีธรรมชาติในจังหวัดชายแดนใต้
385 การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน
386 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Bacillus megaferium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นา
387 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
388 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรนิเวศในน้ำของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ระยะดำเนินงานปี 2552
389 การเตรียมต้านวัณโรคบรรจุในถุงขนาดอนุภาคนาโน และความเป็นไปได้ในการรักษาวัณโรคปอด
390 การตรวจวัดปริมาตรตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิควิธีการประมวลผลภาพ
391 การตรวจจ้างการล้มในผู้สูงอายุ
392 การใช้สารทดแทนไขมันต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงเพื่อสุขภาพ
393 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรครากขาว
394 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นต้นตอ และการวิเคราะห์พันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
395 การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมีย
396 การคัดแยกจุลทรีย์ที่สามารถผลิตไลเปสเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
397 การกำจัดกลิ่นจากก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
398 กลไกการเกิดโครงสร้างโลหะกึ่งของแข็งในกระบวนการหล่อแบบรีโอแคสติง
399 Production of collagen/gelatin and their hydrolysate from fish skin.
400 Evaluate zaotechnical & physiological benefits ofusing top-feeding supplementation by an hepatic-functions-enhancing premix on nile Tilapia.
401 การทำบริสุทธิ์ การแยก การตกผลึก และการประยุกต์ใช้เปปซินจากปลา
402 การประเมินประสิทธิภาพของแนวทางเวชปฏิบัติเรื่องการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย Drspepsia และผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Helicobacter pylori ในประเทศไทย
403 การควบคุมคุณภาพน้ำยางธรรมชาติ : เทคโนโลยีการวิเคราะห์สารทีเอ็มทีดีและสังกะสีในน้ำยาง
404 ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน
405 ระเบียบวิธีการประมาณค่าการวัดระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
406 การเพิ่มประสิทธิภาพของแอฟฟินิตี้ ไบโอเซนเซอร์ แบบไม้ตัดฉลากโดยใช้วัสดุนาโน
ปี พ.ศ. 2551
407 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ : การพัฒนายาต้านแบคทีเรีย และยาต้านปรสิต
408 การคัดเลือก การพัฒนาเทคนิคการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลไม้แปรรูปในเขตภาคใต้ตอนล่าง
409 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาการปิดวงของอัลลิลอัลกอฮอล์ อัลลิลเอมีน และอัลลิลคาร์บอกซิลิก แอซิด
410 แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกูลโคส
411 อิทธิพลของชนิดของสารลดแรงตึงผิวร่วมต่อการเกิดไมโครอิมัลชั่นที่ประกอบด้วยไอโสโปรพิลปาล์มมิเตท น้ำ และบริดจ์ 97 และต่อการนำส่งวิตามินเอปาล์มมิเตทเข้าสู่ผิวหนัง
412 สารต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา และพืชที่คัดเลือก
413 สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
414 ศึกษากลไกลระดับเซลล์ของ fibroblast growth factor2(FGF2)และ LIM mineralization protein 1 (LMP1)ในการเหนี่ยวนำ osteoblast เปลี่ยนเป็นกระดูกที่สมบูรณ์
415 ศึกษาการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียโดยใช้ยางธรรมชาติ
416 วัฏจักรเซลล์ของไดโนแฟลกเจลเลต Noctiluca scintillans
417 ฤทธิ์ต้านการอักเสบเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปล้าน้อยและการเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อปกป้องผิวกาย
418 เภสัชจลนศาสตร์ของสารต้านจุลชีพที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง
419 พิจารณาหาสมการการกำจัดยา Valproic Acid ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยโรคลมชักเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หาขนาดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย
420 ผลของโปรกรมการให้คามรู้เรื่องการใช้ยารักษาโรคหืด และการดูแลตนเองของผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพบาบาลสมุทรสาคร
421 ผลของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบในการเป็นสารอนุมูลอิสระต่อภาวะไตวายเฉียบพลันในหนูที่ถูกชักนำโดยซีสพลาติน:ศึกษาโดยวิธีพยาธิวิทยาเนื้อเยื่อและลิปิดเปอรอกซิเดชั่น
422 ผลการเสริมโปรตีนและพลังงานต่อชนิดจำนวนประชากรจุลินทรีย์และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองทได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
423 โปรแกรมการคัดกรองโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในร้านยา
424 ประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา cefoxitin ในโรงพยาบาลกระบี่
425 เซลล์ไบโอเซนเซอร์สำหรับควบคุมกระบวนการผลิต
426 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO19106:Geographic information-Profiles
427 โครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเด็กไทยให้เติมศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
428 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO19103:Geographic information-Conceptual schema language
429 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสั: ภาคใต้
430 เครื่องหมายระดับโมเลกุลในการจำแนกหอยสกุล Babylonia
431 การให้บริการทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในคลินิกไตเทียมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลหาดใหญ่
432 การแสดงออกของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureusหลังจากเลี้ยงเชื้อกับสารสกัดจากใบกระทุ Rhodomyrtustomentossa(Aiton) Hassk
433 การสำรวจความต้องการแรงงานเภสัชกร
434 การสังเคราะห์และโครงสร้างสารอนุพันธ์ของ pyridineและ quinoline เพื่อประยุกต์ใช้ด้านวัสดุทางทัศนศาสตร์
435 การสังเคราะห์และการประเมินศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นระบบนำส่งยาทางหลอดเลือดดำของ cyclic hexaglycine dendrimer.
436 การศึกษาวิจัยการรักษาเสริมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิดผลตรวจเฮอร์ทูเป็นบวก(HER2-Positive)และมีผลการตรวจต่อมน้ำเหลืองเป็นบวก(Node PositiveXหรือชนิดที่มีผลการตรวจต่อมน้ำเหลืองเป็นลยการตรวต่อน้ำเหลืองเป็นลบแต่มีความเสี่ยงสูง(High Risk Node-N
437 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง Nitric oxide ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
438 การศึกษารูปแบบการใช้ยา clopidogrel
439 การศึกษาระยะเวลาในการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและปัจจัยที่มีผลต่อการกลับเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดกินภายหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
440 การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนในถั่วฝกยาว และถั่วพุ่มโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
441 การศึกษาโครงสร้างของฟิล์มยางธรรมชาติ
442 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ลักษณะสัณฐานวิทยาฤทธิ์ทางชีวภาพ ทางนาโนลิโปโซมที่มี Rhinacantnin C ที่สกัดจากใบทองพันชั่ง
443 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมนของไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
444 การวิเคราะห์ระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสารในระบบ E-document มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
445 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงและสตูล) ของภาคใต้
446 การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำต้นบอระเพ็ด และกลไกในการแสดงฤทธิ์ของสารนั้นต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและ/หรือต่อการคลายตัวของหลอดลม
447 การพัฒนาและศึกษาลักษณะสมบัติเฉพาะของวัสดุร่วมเคลย์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
448 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชั่นแบบเข้มขัน
449 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเอสแอลอี
450 การพัฒนา self-emulsifying System รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน
451 การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของราบนปาล์มบกและป่าพรุ
452 การประเมินผลการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
453 การประเมินผลพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย
454 การประเมินความร่วมมือและประสิทธิภาพในการใช้คู่มือสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
455 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
456 การนำเข้าและการแสดงออกของยีนที่น่าสนใจในเซลล์กุ้งโดยวิธีปรับปรุงไต
457 การเตรียมแผ่นฟิล์มพอกหน้าจากน้ำยางธรรมชาติ
458 การตั้งตำรับครีมไลโปโซมของน้ำมันรำข้าว
459 การใช้กระบวนการรีคอนซิลิเอชันยาในการตรวจสอบการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
460 การชักนำโพลีพลอยด์ในปาล์มน้ำมันโดยใช้สารโคลซิซินในเมล็ดงอก
461 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาวัณโรค
462 การคัดเลือกเชื้อราที่สร้างสารต้านกัลปังหาและการจำแนกชนิดโดยวิธีทางชีวโมเลกุล
463 กลไกการทำหน้าที่ของ Pm-Fortilin ในการป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
464 Survey on characteristics of locally avaliable feed resources for fattening of cattle.
465 อัตราการปล่อยที่เหมาะสมในการเลี้ยงกั้งตั๊กแตน
466 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพโรตีแช่เยือกแข็ง
467 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
468 โครงการสำรวจและศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 : ด้านเทคนิคและด้านงบประมาณการวิจัย
469 โครงการศึษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม และ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของกระท่อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
470 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) ปีที่ 1
471 การออกแบบและสร้างชุดควบแน่นเมทานอล สำหรับระบบผลิตไบโอดีเซล ชุมชน
472 การหล่อแบบกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมเกรดที่ใช้ในการหล่อไดคาสติง
473 การสำรวจเพื่อประเมินการดูแลรักษา การควบคุมโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนและสภาพสังคมจิตวิทยาของผู้ป่วยเบาหวานในภูมิภาคเอเชีย
474 การสร้างเสริมพลังการพัฒนาศักยภาพสู่สุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งลาน ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
475 การศึกษาวิจัยเอเวอร์โรลิมัสแบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกโดยให้ร่วมกับยาอีแซแมสเทนในการรักษาหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิดตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นบวกระยะลุกลามเฉพาะที่หรือระยะแพร่กระจายซึ่งดื้อต่อยาเลโทรโซลหรือยา
476 การศึกษาวิจัยสหกสถาบันระยะที่3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกโดยใช้ยาเอเอสเอ404 ร่วมกับยาโดซีแทกเซลสำหรับการรักษาลำดับที่สองของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะสุดท้ายหรือระยะที่มีการแพร่กระจาย(ระดับ3ปี/4)
477 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม
478 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเปิดสลากเพื่อประเมินประสิทธิภาพและด้านความปลอดภัยของยานิโลตินิบเปรียบเทียบกับยาอิมาตินิบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้หรือระยะที่มีการแพร่กระจาย
479 การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบศึกษาหลายศูนย์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเปิดเพื่อประเมินยาเอเวอร์โรลิมัสในการรักษาแบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยมะเร็งเนื้อไตที่เกิดการกลับเป็นซ้ำแบบแพร่กระจาย และ/หรือ ระยะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
480 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนานปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินอัตราการคงการใช้ยาประสิทธิผลความปลอดภัยและความทนได้ต่อยาของยาคาริสบาเมท(Carisbamate)ยาโทพิราเมท(Topiramate)และยาลีวีไทราซีแทม
481 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบันระยะที่3แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านเพื่อเปรียบเทียบยาเอเวอร์โรลิมัสอาร์เอดี001กับยาหลอกเมื่อให้ร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองที่ดีที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดลุกลามที่มีการแพร่กระจายของโรคภายหลังจากการได้รับยาเคมี
482 การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก
483 การศึกษาเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกโรงไฟฟ้าชุมชน
484 การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มในหลายสถาบันเพื่อประเมินผลลัพธ์และทรัพยากรที่ใช้จากการถ่ายภาพและรักษาภายหลังการตรวจตับโดยใช้เครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง(MRI)ร่วมกับการฉีดสารพรีโมวีสท์กับการตรวจโดยใช้เครื่อตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก
485 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (glidingbacteria) ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย
486 การวิเคราะห์สมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ lap-plate
487 การลดต้นทุนการผลิตกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกโดยการลดปริมาณสตาร์ช
488 การพัฒนาไอศกรีมเสริมโปรตีนและวิตามินเอสำหรับเด็กปฐมวัย
489 การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์แบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์คายประจุไฟฟ้าสถิต
490 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส
491 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการอบไม้ยางพาราแปรรูป บริษัท วู้ดเวรอ์คอังสุธน จำกัด
492 การพัฒนาชมรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
493 การพัฒนากระบวนการหล่อฉีดโลหะกึ่งของแข็งที่ผลิตโดยการพ่นฟองแก๊ส
494 การผลิตและการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
495 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมูแบบครบวงจร
496 การผลิตแคโรตินอยด์จากการรวมวิถิการสังเคราะห์แคโรตินอยด์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
497 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของระบบชุดหัวอ่านเพียโซอิเล็กทริ
498 การคงสภาพฐานข้อมูลและการผลิตผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากของเด็กอายุ3 เดือน ถึง 8 ขวบใน อ.เทพา จ.สงขลา (ระยะที่ 1)
499 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยปฏิกิริยาออกวิเดชั่นของไอรอนคีเรทในคอลัมน์บรรจุ
500 การกำจัดสีในน้ำเสียโดยโฟโตเฟนตันด้วยแสงอาทิตย์
501 ก้างปลาปรุงรสผสมเครื่องเทศและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
502 Validation of the Finite Element Model of Piezoelectric head Gimbal Assembly System for Vibration Analysis.
503 Enzymatic Delignification and Hydrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunches (OPERB) for Ethanol Production.
504 การใช้กากขี้แป้งจากโรงงานน้ำยางข้น และขี้เถ้าจากโรงงานยางแผ่นรมควันเมื่อเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตวัสดุแผ่นก้อนแข็งเพื่องานตกแต่ง
505 คุณลักษณะและศักยภาพการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานน้ำยางข้น โรงงานยางแท่ง STR20 และโรงรมยาง
506 รูปแบบการมีส่วนร่วมและแผนการตลาดของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาโหนด-นา-เล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
507 การจัดทำต้นแบบการดำเนินธุรกิจแนวเศรษฐกิจพอเพียงของอุตสาหกรรมโรงแรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาจากบทเรียน"ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท"สู่"ดุสิต country home resort"อ.ควนโดน จ.สตูล"
508 Development of a Wireless Electrostatic Dischange(ESD) Event Locator System for Hard Disk AssemblyLine.
509 โครงการศึกษาวิจัย ROADMAP การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงข่ายอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศไทย
510 การศึกษาพฤติกรรมการล้าและกลศาสตร์การแตกหักของผิวเชื่อมพอกของเหล็กกล้าผสมต่ำ AISI 4340 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ และกรรมวิธีการเชื่อมมิก/และกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
511 การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
512 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็คทรอนิกส์
513 การวางแผนภูมิทัศน์เหมืองแร่เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
514 วัสดุผสมระหว่างยางคอมปาว์ดและท่อนาโนคาร์บอน
515 การพัฒนาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟิกฟอร์แบบเคลือบผิว
516 การลดความชื้นยางแผ่นโดยใช้เจ็ทอากาศร้อนพุ่งชน
517 การออกแบบเข็มขัดพยุงหลังโดยใช้แผ่นรองรับที่ทำจากยางธรรมชาติ
518 การออกแบบวงจรไมโครเวฟบนเทคโนโลยีสายส่งไมโครสตริปและสตริปแบบระนาบร่วม
519 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบ และการพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดหลักของระบบ
520 Development of a Zinc Composite Feeding System.
521 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอมโมเนีย
522 ต้นแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
523 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักพื้นบ้าน
524 การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
525 การผลิตวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากขี้เลื้อยแป้ง และน้ำยางพารา
526 การศึกษาจลนศาสตร์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มกรดไขมันสูง โดยกระบวนการเอสเตอร์ฟิเคชั่นด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Heteropoly Acids.
527 การสร้างฟังก์ชันช่วยทำงานสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์อัดล้อยางบนซอฟท์แวร์สำเร็จรูป
528 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
529 การทำน้ำผลไม้เมืองร้อนให้คงตัวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน: สมบัติทางพฤกษเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ
530 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
531 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางแท่ง STR20ขององค์การสวนยางและเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
532 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยระบบหมักไร้อากาศซัลฟิโดเจนิคอัตราสูง และการผลิตกรดซัลฟูริกจากก๊าซชีวภาพเสีย
533 ระบบตรวจวัด-ควบคุมแบบไร้สายสำหรับงานอุตสาหกรรมการเกษตร
534 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดไหลสวนทางแบบต่อเนื่องสำหรับรีไบโอติกส์จากพืชเกษตร
535 Rubberwood Preservation by Wood Vinegar.
536 การศึกษาและออกแบบต้นแบบระบบห้องเรียนทางไกลแบบโต้ตอบแบบเวลาจริงสำหรับเครือข่าย UniNet
537 การแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อผสมที่ชอบอุณหภูมิเปรียบเทียบกับการใช้เอนไซม์มิสูง
538 การศึกษาผลการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองด้วยหลอดเลือดเทียมแบบขดลวด Endurant stent graft
ปี พ.ศ. 2550
539 สารที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและจุลินทรีย์ในทะเลจากเขตอ่าวไทยตอนล่าง
540 การศึกษากลุ่มโรค Peripheral T-Cell proliferative disease ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr (EBV) : การศึกษาจำนวน EBV ในพลาสม่า
541 PSU and French Universities Research Collaboration.
542 กระบวนการผลิตหลักกั้นเส้นทางเดินรถจากยางธรรมชาติที่นำกลับมาใช้ใหม่
543 การสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชันของอิลเมไนต์
544 การสังเคราะห์วงจรควบคุม FSMS สำหรับระบบวงจรรวมความเร็วสูง
545 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการหาปริมาณสบู่ในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการไทเทรตร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้า
546 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง การเก็บรักษาและการทดสอบประสาทสัมผัส
547 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลตากแห้งคุณภาพสูงของชุมชนภาคใต้ตอนล่างด้วยพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
548 การนำสารสกัดจากมะนาวมาใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับอาการส้นเท้าแห้งแตก
549 การศึกษาโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน BRCA1 : อันตกิริยาระหว่าง BRCA1 RING domain กับ ligand-bindingdomain ของ estrogen receptor อัลฟา
550 การพัฒนาวิธีการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอให้ได้ขึ้นและการพัฒนาวิธีการชักนำให้เกิด Secondary Somatic embryo (SSE).
551 การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
552 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย:กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
553 การเก็บเกี่ยวสารมีคุณค่าจากน้ำมันปาลมดิบและวัสดุเศษเหลือ
554 การพัฒนาดินประดิษฐ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท๊อปโดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
555 การผลิตโมโนกลีเซอไรด์จากน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
556 องค์ประกอบทางเคมีจากรากและผลของต้นหมาย
557 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราเอนโดไฟท์
558 องค์ประกอบทางเคมีของรากฝาดดอกขาว
559 สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์(I) ที่มีลิแกนด์ลิวอิสเบส
560 สมบัติเชิงแสงและปฏิกิริยาการระงับของคลอโรฟิลล์เอทสภาวะกระตุ้น
561 สมรรถนะการดักจับอนุภาคแอโรซอลของอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยไซโคลนและแผ่นกรอง
562 ศึกษาปัญหาการใช้ยาและการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
563 ศึกษาผลกระทบของสารเคมีที่มีผลต่อสมบัติน้ำยางสด น้ำยางข้น และการจับตัวของน้ำยางสกิม เพื่อนำไปสู่การแกปัญหาคุณภาพถุงมือยางและน้ำยางสกิมไม่จับตัว
564 ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อผิวหนังของแผ่นฟิล์มเซลลูโลสที่บรรจุสารสำคัญทางเครื่องสำอาง
565 เมทาบอไลต์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ Botryosphaeria rhodina PSU-M35 และ PSU-M114, Pestalotiopsis sp. PSU-M5, Phomopsis sp. PSU-A57 และเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-A13
566 เมทาโบไลต์จากเชื้อรา
567 เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46
568 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของเฟิร์นในพื้นที่บ้านศาลาแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
569 ผลของสารสกัดหยาบจากลำต้นบอระเพ็ดต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ท ต่อหลอดลมของหนูตะเภา
570 ผลการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัทลุง
571 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่มาตามนัดเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค ณ โรงพยาบาลสงขลาจังหวัดสงขลา
572 ไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดโปรตีน
573 ไบโอเซนเซอร์สำหรับสารปนเปื้อนปริมาณน้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ
574 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
575 เซนเซอร์สำหรับการวิเคราะห์โปรตีนก่อภูมิแพ้
576 เซนเซอร์สำหรับสารปริมาณน้อย
577 โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด
578 คุณลักษณะการกระจายตัวและผลกระทบของมวลอนุภาคจากการเผาไหม้ไม้ยางพาราในกระบวนการรมควันยางแผ่นต่อมลภาวะทงอากาศ
579 ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสิ้นอายุบนฉลากยาของผู้ป่วย
580 การสำรวจความชุก ลักษณะและชนิดยาที่เกิดอันตรกิริยากับยากลุ่มยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนินแบบเฉพาะเจาะจง ในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชสงขลาราชนครินทร์
581 การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรฟิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดฮนอนาลอกจากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase
582 การสลายเมทิลีนบลูด้วยไทเทเนียมไอออกไซด์ที่ถูกตรึง
583 การสกัด การแยกสารสำคัญ และศึกษาฤทธิ์ต้านพิษงูของต้นโคลงเคลง
584 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง subunit ของกรดแอสพาร์ติก ตำแหน่งที่ 97 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้ยอะลานีน
585 การศึกษาถึงผลของความล่าช้าในการตรวจรับการรักษาและความล่าช้าในการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่มีต่อผลลัพธ์ในการรักษาตัว
586 การศึกษาการสังเคราะห์อนุพันธ์เอริลโพรพิลลิดีนไทอะโซลลิดีนไดโอนและเอริลไทอะโซลิดีนไดโอนแอนะล็อกของนาโพรเซนเพื่อนำมาประเมินการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไชโคลออกชีจีเนส
587 การศึกษาการบริหารจัดการวัคซีนของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในอำเภอหาดใหญ่
588 การศึกษาการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับโครเมียม(+3)ไอออน
589 การแพร่กระจายทางชีวภูมิศาสตร์ของมดสกุล Polyrhachisในเขตย่อยอินโดมาลายัน
590 การพัฒนาโรงอบอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ไฟฟ้าสำหรับชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
591 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
592 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับไคโตแซน
593 การประเมินผลลัพธ์การสนับสนุนการใช้แนวทางการตรวจติดตามระดับ Lithium ในเลือดโดยเภสัชกรทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ
594 การประเมินความสามารถทางวิชาชีพเภสัชกรของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากการสอบประมวลความรู้
595 การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในกระบวนการฆ่อและตัดแต่งซากสุกรที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
596 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติกแอซิดคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
597 การเตรียมแผ่นแปะต้านเชื้อรา Lawsone methyl ether โดยใช้สารเมือกจากแมงลัก
598 การเตรียมตำรับน้ำยาบ้วนปาก lawsone methyl etherและการทดสอบความคงตัว
599 การตอบสนองของสาหร่ายต่อการลดลงของสัตว์กินพืชและการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอาหาร : เข้าใจถึงรูปแบบการจัดสรรทรัพยากร
600 การโคลนและแสดงออกของยีน LMP-1ใน osteoblast cell line
601 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงจากสวนเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย
602 Studies on relationship between plane of nutritionand meat production and utilization of nutrientsin southern Thai native and crossbred stees.
603 Cloning and expression of FGF-2 for bone regeneration.
604 การศึกษาเพื่อประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
605 Biochemical mechanisma in absorption, retention and metabolism of dietary astaxanthin in Atlantic Salmon Simo Solar.
606 การใช้กากของเสียจากโรงงานน้ำยางข้นโรงงานยางแท่ง STR 20 และโรงรมยาง ในการหมักทำปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย
607 ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิสต์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่โด๊ปด้วยสารเดิม
608 มอเตอร์อัลตราโซนิคพลังงานต่ำสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้น
609 การพัฒนาสารเคลือบผิว TIO2/xly
610 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องของกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน
611 การพัฒนามาตรฐานความสบายสำหรับระบบทำความเย็นโดยอาศัยการแผ่รังสีความเย็น
612 การออกแบบตัวรับแสงอาทิตย์ในระบบผลิตน้ำร้อนสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย
613 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกริดเทคโนโลยีและการคำนวณประสิทธิภาพสูงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
614 การศึกษาเปรียบเทียบระบบทำความสะอาดไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
615 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซ์ โดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่น
616 ระบบรายงานสภาวะแวดล้อมผ่อนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทแบบเวลาจริง
617 การสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล
618 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเคี้ยวกรอบเคลือบช็อกโกแลตจากผลไม้ทอดสุญญากาศ
619 ตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทอรนิกส์ทำจากยางธรรมชาติผสมตัวเติมนาโน
620 การพัฒนาวัสดุผสมนาโนระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วและท่อนาโนคาร์บอน
621 การผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae
622 โครงการศักยภาพการผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
623 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฎิกิริยาออกซิเดชันและต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
624 การพัฒนาสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
625 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซินจากน้ำมันปาล์มสำหรับทดแทนแวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก : ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวและการกระจายตัวของสารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซิน
626 การบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
627 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดไหลสวนทางแบบต่อเนื่องสำหรับสกัดพรีไบโอติกจากพืชเกษตร
628 การศึกษาและพัฒนาระบบลำไส้จำลอง
629 การใช้กลีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิต 1,3โพรเพนไดออลในระดับโรงงานต้นแบบ
630 การศึกษาทบทวนสถานการณ์และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2549
631 การสังเคราะห์น้ำมันปลาที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงโดยใช้เอนไซม์แบบสองขั้นตอน
632 โครงการต้นแบบการผลิตฟองน้ำจากยางธรรมชาติ
633 โครงการวิจัย Video telephony over IP network.
634 โครงการวิจัย Development of IPv6 Application Prototype Models : Phase1
635 โครงการศึกษาคุณสมบัติยางหลังผ่านโรงรมพลังงานชีวมวล-แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าแผ่นยางรมควัน
636 โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก: ด้านการประมง
637 A Feasibility Study of Adding Filler Material in Molten Zine.
638 โครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริดภายใต้โครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ
639 Development and Psychemtric Evaluation of the Quality of worklife Index.
640 Production of Die-Cast Cars with Zine Composites.
641 Studies on relationship between plane of nutritionand meat production and utilization of nutriets in southern Thai native and crossbred stees.
642 กลไกการเปลี่ยนแปลงสารระเหยได้ในหอยนางรมในระหว่างกระบวนการแปรรูป
643 การควบคุมแมลงและไรศัตรูพริกโดยชีววิธี
644 การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย
645 การจำแนกลักษณะของกล้ามเนื้อและอันรกิริยาระหว่างโปรตีนไม่โอไพบริลและไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้สำหรับผลิตซูริมิในประเทศไทย
646 การใช้ประโยชน์ของแมงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
647 การตรวจหาสารก่อกลายพันธุ์ในน้ำทิ้งและในบรรยากาศการทำงานภายในโรงงานผลิตถุงมือยางในจังหวัดสงขลา
648 การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีนเนสจากม้ามปลาทูน่าและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งการผลิตน้ำปลา
649 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
650 การประเมินผลการใช้ชุดตรวจจำแนกชนิด Human papillomavirus ด้วย MU-BIOTEC HPV Test เปรียบเทียบกับชุดมาตรฐาน Hybrid Capture 2 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย
651 การประเมินและพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาถ้ำภูผาเพชรและถ้ำเจ็ดคต ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
652 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
653 การผลิต สมบัติ และประยุกต์ใช้แวกซ์ชนิดเหลว (อัลคีคเรซิน) ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มสำหรับเคลือบผิดกระดาษลูกฟูก
654 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเหลวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
655 การพัฒนาระบบบริการและฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคใต้
656 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus megaterium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
657 การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแรงงานนอกระบบในภาคใต้
658 การแยก การคัดเลือก และการทำให้บริสุทธิ์เอนไซต์ไฮดรอกซี่ไนทาริลไลเอสและการไร้ประโยชน์
659 การศึกษาการใช้ประโยชน์กากขี้แป้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดิน
660 นวัตกรรมการกำจัดเหาในเด็กนักเรียนหญิง
661 ต้นแบบเซนเซอร์โหมดไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
662 ประสบการณ์การตาย : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
663 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการให้สุขศึกษาด้านโภชนาการและความสะอาดของมือต่อหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะซีดและเพิ่มน้ำหนักทารกแรกเกิดในพื้นที่ที่มีความชุกของหนอนพยาธิลำไส้ติดต่อผ่านดินในภาคใต้ของประเทศไทย ณ จังหวัดนราธิวาส : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม
664 ผลของการตั้งครรภ์และการคลอดในวัยรุ่นสาวโรงพยาบาลเบตง
665 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
666 รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง
667 สัมฤทธิ์ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
668 เอนโรไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
669 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
670 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแคปซูลและเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากแป้งตาล
671 การประยุกต์ใช้น้ำมันปาล์มดังแปรในผลิตภัณฑ์อาหาร(ตอนที่ 1:ไอศครีม)
ปี พ.ศ. 2549
672 การตรวจหาเดงกี่แอนติเจนเพื่อวินิจฉัยโรคไข้แดงกี่และไข้เลือดออกเดงกี่ในระยต้นของโรค
673 การพัฒนาการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล
674 การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
675 Coral Reef Recovery After the Tsunami and Assessment of Coral Damage at Adang-Rawi, Tarutao Nationalpark, Satun Province (Coral fragments transplantation).
676 การสำรวจเพื่อประเมินผลกระทบจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
677 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัดใบทองพันชั่งและใบชุมเห็ดเทศในการประยุกต์ใช้ต้านยาและเครื่องสำอาง
678 การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
679 โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ภาคใต้
680 การตรวจการผ่าเหล่าของสารพันธุกรรม (ยีนเออาร์เอ็กซ์) ในผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้าร่วมกับอาการชัก
681 การประยุกต์ใช้ถังคัดพันธุ์และการควบคุมปริมาณออกซิเจนเพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดแบบตะกอนเร่งในโรงงานอุตสาหกรรมทะเลแช่แข็ง
682 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
683 การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะอลูมิเนียมผสม 7075-T651 ที่ใช้สำหรับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
684 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จากอิพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว:การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
685 การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมก่อนการรมควันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
686 การศึกษาการทำงานของยีน nig และการควบคุมการสร้างโปรตีนไนเกรสซิน
687 การศึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กอายุ 4-5ปี
688 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้พรีเสริฟจากส้มแขก
689 การพัฒนาเครื่องต้มยำส้มแขกชนิดก้อน
690 การิตแกงกะทิไขมันต่ำบรรจุกระป๋องเพื่อชุมชน
691 การปรับปรุงคุณภาพเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทยสำเร็จรูป
692 การใช้พืชสมุนไพร/เครื่องเทศเพื่อป้องกันการเกิดสีคล้ำและกลิ่นรสที่ผิดปกติในน้ำปลา
693 การคัดเลือกและเทียบเคียงแบคทีเรียที่เปลี่ยนสภาพของสารหนูจากดินที่ปนเปื้อน
694 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
695 การนำถุงมือยางธรรมชาติมาใช้ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์กับพอลิโพรไพลีน
696 รองเท้าวัวจากยางธรรมชาติ
697 การเตรียมและสมบัติของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติมาลิเอตและยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
698 การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์
699 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการตัดยางกับโลหะโดยใช้กาวจากกราฟ์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิกแอนไฮโดรด์
700 การเตรียมกาวยางธรรมชาติการฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์สำหรับยึดติดไม้
701 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูง และการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง
702 การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมป์และพลาสติกรีไซเคิล
703 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
704 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง
705 การเตรียมและสมบัติของวัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งข้าวเจ้าและเส้นใยปอ
706 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติและระบบการอัลคาไนเซซันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
707 การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติอิพอกไซด์
708 การพัฒนาเทคนิคอย่างง่ายในการวิเคราะห์หาสังกะสีในน้ำยางธรรมชาติข้น
709 การพัฒนาเทคนิคอย่างง่ายในการวิเคราะห์ Tetramethylthiuram disulphide ในน้ำยางธรรมชาติข้น
710 ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติของต้นยางพารา
711 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหมากแบบต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
712 การพัฒนากระบวนการเตรียมอาหารทะเลวัตถุดิบสำหรับการอบแห้งแบบผสมผสานความร้อนร่วม
713 คาพาซิทีฟไบโอเซนเซอร์ที่มีความไวในการวิเคราะห์
714 การออกแบบ สังเคราะห์ และหาโครงสร้างสารประกอบชนิดใหม่ของสารประกอบ arylpyridinium benzenedulfonatesเพื่อหาสารที่มีคุณสมบัติทางทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น
715 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากน้ำยางพารา
716 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งวา (Garcinia hombroniana)และฤทธิ์ทางชีวภาพ
717 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำหมักชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียแลกติกที่คัดเลือกได้ ซึ่งผลิตแบคเทอร์โอซินเป็นหัวเชื้อ
718 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่มน้ำยาง-สูตรถุงมือยางต้นทุนต่ำและยางรัดผมแฟชั่น
719 การพัฒนาแพทย์มุสลิมที่จบจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
720 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacllus paracaselHL 32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
721 การโคลนซีดีเอนเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโคสดวาลีนไซเดลส จากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย
722 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปินอยด์อินโคลแอลคาลอยด์ : การโคลนการศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
723 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแผ่นแปะผิวหนังจากเปคติน
724 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต่อเอนไซม์ Cyclooxygenase ของอนุพันธ์ N-Substituted benzanilides.
725 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาทางอินทรีย์เคมีสังเคราะห์
726 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อราโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผนึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
727 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
728 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเชิงการค้าในถังหมัก
729 รูปแบบการดำเนินการโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคทีเหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน(Phase2)
730 การพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อการประเมินสถานการณ์ของการติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้ที่ติดต่อผ่านดินภาวะซีดและภาวะโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
731 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก
732 ทะเบียนผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
733 โครงการเพื่อพัฒนาโปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
734 การรักษาสภาพไม้ยางพาราด้วยน้ำส้มควันไม้
735 โครงการการศึกษาเบื้องต้นในเทคโนโลยีและศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาไทยทางด้านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
736 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขันได้
737 การทดสอบน้ำมันปาล์มแบบต่างๆ ผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเกษตรและไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะ
738 การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 3: เน้นที่สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ตำบล โรงพยาบาล ร้านขายยา และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้า (อสม.)
739 การศึกษาพฤติกรรมการคืนของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว
740 การพัฒนากาวสำหรับใช้ในงานตัดไม้ยางพาราจากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์
741 เก็บข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
742 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
743 การผลิตกระดาษจากวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน้ำมัน
744 การผลิต คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้เซลลูโลสและอนุพันธุ์ของเซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
745 การผลิต และคุณสมบัติของพอลิเมอร์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
746 แอฟฟินิตีไบโอเซนเซอร์แบบไม่ติดฉลาก
747 องค์ประกอบทางเคมีจากตำลึงและโทะ
748 องค์ประกอบทางเคมีจากต้นฝาง
749 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-SF5 และ PSU-SF18
750 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและเปลือกของต้นกรวยป่า
751 หน้าที่หลากหลายของเอฟเฟคเตอร์ชนิดโพลีเปปไทด์จากเชือราก่อโรคในยางพารา (Phytophthora palmivora)
752 ศึกษาระดับพลังงานและพลังงานของแถบช่องว่างของไทเทเนียมไดออกไซด์
753 ผลของการเจือโลหะต่อสมบัติทางกายภาพและโฟโตคะตะลิสต์ของผงไทยเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโน
754 ฐานข้อมูลของศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
755 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกแคระสายพันธ์ Idiosepiusbiserialis และ Idiosepius pygmaeus ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
756 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์
757 การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างของสารประกอบ Ruthenium(II)กับลิแกนด์ 2,2:6,2 -terpyridine และ 5-chloro-2(phenylazo)pyridine
758 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในระยะที่มีการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งแชบ๊วย
759 การปลดปล่อยแอนติอะป๊อบโตติคโปรตีนจากเรซินโมดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่เติมไคโตซาน
760 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติอิพ็อกซิโดซี
761 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
762 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
763 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเจฟิทินิบเมื่อบริหารร่วมกับยาเคมีบำบัดซัสพลาดิน/ไฟร์เอฟยูในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร
764 การพัฒนาวิธีการไตรเตรตที่ปราศจากไซยาไนด์ในการวิเคราะห์แมกนีเซียมในน้ำยางธรรมชาติ
765 การออกแบบและพัฒนาตัวตรวจสอบการสวมใส่สารรัดข้อมือสำหรับกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์
766 ระบบเฝ้าระวังการสวมใส่สายรัดข้อมือที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์โดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากตัวผู้สวมใส่
767 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (gliding bacteria)
768 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลาหมึกตากแห้งคลองสำโรง จังหวัดสงขลา
769 การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบการพุ่งชนด้วยอากาศ
770 การออกแบบหน่วยประมวลผลเลขทศนิยม ความเร็วสูงสำหรับระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความละเอียดสูงบน FPGAS
771 ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคใต้
772 โครงการการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคใต้ตอนล่าง)
773 โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
774 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD Cluster)
775 โครงการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตปลาหมึกตากแห้ง
776 โครงการสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของผงไททาเนียมไดบอไรด์ ระดับนาโน
777 กลไกการสังเคราะห์กรดโพลีกลูตามิก
778 การจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ
779 การทอดอาหารทะเลจากบริษัททริปเปิ้ลบีนาชันโปรดักส์ในระบบสูญญากาศ
780 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพาราในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
781 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ albendazole 200 mgครั้งเดียวและสองครั้งในการรักษาโรคหนอนพยาธิที่ติดตอผ่านดินในเด็กก่อนวัยเรียน อ.เทพา จ.สงขลา
782 การผลิตกรด 5-อะมิโนโพลีวูลิกและไฮโดรเจนจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
783 การผลิตไบโอไฮโรเจนและไบโอมีเทนจากกระบวนการหมักน้ำทิ้งโรงงาน
784 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกรดไขมันอิสระสูงของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
785 การพัฒนานำส่งโปรตีนกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกและเซลล์สร้างกระดูกโดยตัวรองรับสามมิติไคโตซานคอลลาเจนที่มีอนุภาคอัลจิเนตขนาดนาโนฝังอยู่ภายในโครงสร้างของตัวรองรับ
786 การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง
787 การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
788 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุรถโดยสารในประเทศไทย
789 ผลกระทบของโรคข้อเข่าเสื่อมต่อภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรไทย
790 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางรีโอโลยีและการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างกัน
791 ผลของปริมาณอะมิโลสและสภาวะการผลิตต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวพรีเจลาติไนซ์
792 การผลิตผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยและจัดทำฐานข้อมูลของเด็กอายุ 1/2-4 ปี
793 ผลของไลโพโพลีแซกคาไรด์ต่อการสร้างเซลล์ละลายกระดูกชักนำโดยเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของเนื้อเหงือก / เอ็นยึดปริทันต์เลี้ยงร่วมกับโมโนนิวเคลียร์เซลล์ในเลือด
794 ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กโรคเอสแอลอีและไตอักเสบลูปัส:การศึกษาโดยสหสถาบันในประเทศไทย
795 ภาระการคลังของการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์มะเร็งในประเทศไทย
796 ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
797 วงจรไมโครซิฟสำหรับระบบรับ-ส่งไร้สายในงานชีวการแพทย์
798 วงจรขยายปรับค่าได้ที่ใช้ไฟเลี้ยงต่ำในเทคโนโลยีซีมอสสำหรับระบบรับส่งไร้สาย
799 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
800 สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์
801 อุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้ง และการหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
802 การจัดสรรทรัพยากรวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับเครือข่ายข้อมูลไร้สายหลากหลายชนิด : ซีดีเอ็มเอ-เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย
803 การใช้เทคนิคการดูดซับแบ่งปันของสารลดแรงตึงผิวในการเตรียมถุงมือทนน้ำมันยางธรรมชาติอิพอกไซด์
804 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2548
805 Quercus infectoria, Punica granatum as atternativetreatments of enterohaemorrhagic Escherichia coli0157:H7 infection.
806 ความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับแนวปฏิบัติของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ เรื่อง การจัดการผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลของเขตภาคใต้ตอนล่าง
807 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
808 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
809 การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาว
810 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus, Linn.) ในคอกเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
811 การศึกษาเบื้องต้นการประยุกต์ใช้น้ำยางธรรมชาติในงานก่อสร้าง
812 ผลของการบ่มเร่งต่อคุณสมบัติน้ำยางคอมพาวด์ในการเตรียมฟองยางธรรมชาติ
813 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณสปูลอเรตในน้ำยาง
814 การใช้กากขี้แป้งยางข้นเป็นสารตัวเติมซีเมนต์ ยางปูพื้น
815 การเตรียมสารเคลือบผิวจากยางธรรมชาติอะคริเลท
816 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์บิลลารี่
817 การเตรียมกาวติดไม้จากยางธรรมชาติมาเลเอท
818 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสดเพื