ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 23
2 อาซีซัน แกสมาน 21
3 เจริญ นาคะสรรค์ 17
4 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 16
5 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 16
6 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 14
7 สินชัย กมลภิวงศ์ 13
8 ประณีต ส่งวัฒนา 13
9 เถวียน วิทยา 12
10 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 11
11 เจษฎา วรรณสินธุ์ 11
12 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 11
13 ราม แย้มแสงสังข์ 11
14 แสงอรุณ อิสระมาลัย 10
15 สายัณห์ สดุดี 10
16 กำพล ประทีปชัยกูร 10
17 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 10
18 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 10
19 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 9
20 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 9
21 วุฒิพร พรหมขุนทอง 9
22 จรัสศรี นวลศรี 9
23 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 9
24 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 8
25 ธีระพล ศรีชนะ 8
26 วิวัฒน์ พิชญากร 8
27 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 8
28 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 8
29 จิราพร เพชรรัตน์ 8
30 สมปอง เตชะโต 8
31 พนาลี ชีวกิดาการ 8
32 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 8
33 ชาคริต ทองอุไร 8
34 ชยุต นันทดุสิต 8
35 บัญชา สมบูรณ์สุข 7
36 วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม 7
37 ชิตชไม โอวาทฬารพร 7
38 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
39 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 7
40 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 7
41 อัจฉรา เพ็งหนู 7
42 พิษณุ บุญนวล 7
43 วสันณ์ เพชรรัตน์ 7
44 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 7
45 สุพิชญา จันทะชุม 6
46 วิริยะ ทองเรือง 6
47 จักรี ทองเรือง 6
48 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 6
49 สุชาดา จันทร์พรหมมา 6
50 พรพิมล เชื้อดวงผุย 6
51 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 6
52 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 6
53 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 6
54 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 6
55 เล็ก สีคง 6
56 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 6
57 อัญชนา ประเทพ 6
58 สัมพันธ์ วงศ์นาวา 6
59 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 6
60 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 6
61 วรรณรัช สันติอมรทัต 5
62 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 5
63 สายบัว ชี้เจริญ 5
64 พยอม รัตนมณี 5
65 เกริกชัย ทองหนู 5
66 กิตติ เจิดรังษี 5
67 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
68 จรัญ บุญกาญจน์ 5
69 จันทกานต์ ทวีกุล 5
70 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 5
71 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 5
72 วิลาวัณย์ ทองเรือง 5
73 วิรัช ทวีปรีดา 5
74 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 5
75 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 5
76 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 5
77 ขวัญตา บาลทิพย์ 5
78 ดวงพร คันธโชติ 5
79 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
80 วิทูร ลีลามานิตย์ 5
81 ชุติมา ตันติกิตติ 4
82 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 4
83 พรทิพย์ ศรีแดง 4
84 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 4
85 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 4
86 เบญจมาส เชียรศิลป์ 4
87 ธนวัฒน์ รักกมล 4
88 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 4
89 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 4
90 วรากร ลิ่มบุตร 4
91 สุรจิตร ทีฆสกุล 4
92 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 4
93 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 4
94 อธิป นิลแก้ว 4
95 วิญญู มิตรานันท์ 4
96 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
97 ศิวศักดิ์ จุทอง 4
98 สุกัญญา เดชอดิศัย 4
99 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 4
100 อนุชิต พลับรู้การ 4
101 วัสสา คงนคร 4
102 เกศริน มณีนูน 4
103 วรัญญู ศรีเดช 4
104 เฉลิมเกียรติ สงคราม 4
105 รวี เถียรไพศาล 4
106 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 4
107 รัญชนา สินธวาลัย 4
108 สุทธิพร ภัทรชยากุล 4
109 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 4
110 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
111 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 4
112 ศศิธร ชูศรี 4
113 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 4
114 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 4
115 ธวัชชัย ปลูกผล 3
116 สุธรรม นิยมวาส 3
117 ธัชชัย เอ้งฉ้วน 3
118 ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 3
119 ภาสุรี แสงศุภวานิช 3
120 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 3
121 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 3
122 เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 3
123 พิชญา ตัณฑัยย์ 3
124 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
125 ถนอมศรี อินทนนท์ 3
126 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 3
127 กิตติกร นิลมานัต 3
128 จันทิมา ชั่งสิริพร 3
129 ปรียา แก้วพิมล 3
130 อานุภาพ เลขะกุล 3
131 เนตรนภา คู่พันธวี 3
132 ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ 3
133 สุธัญญา ทองรักษ์ 3
134 ชนิษฎา ชูสุข 3
135 ปริญญา เฉิดโฉม 3
136 ศักย์ชิน บุญถวิล 3
137 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
138 นวลตา อาภาคัพภะกุล 3
139 ปรัตถ พรหมมี 3
140 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 3
141 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
142 มุทิตา มีนุ่น 3
143 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 3
144 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 3
145 จินตมาศ สุวรรณจรัส 3
146 ปิ่น จันจุฬา 3
147 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 3
148 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 3
149 วันทนา เหรียญมงคล 3
150 สอาด ริยะจันทร์ 3
151 นันทกาญจน์ มุรศิต 3
152 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 3
153 จันทร์ผา ตันธนา 3
154 ไพรัตน์ โสภโณดร 3
155 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
156 นงพร โตวัฒนะ 3
157 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 3
158 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 3
159 ธนภร อำนวยกิจ 3
160 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 3
161 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 3
162 วิภา แซ่เซี้ย 3
163 ธันวดี สุขสาโรจน์ 3
164 เยาวภา สุขพรมา 3
165 บรรจง วิทยวีรศักดิ์ 3
166 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 3
167 บัญชา โอวาทฬารพร 3
168 ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 3
169 เบญจ ทองนวลจันทร์ 3
170 พรชัย ศรีไพบูลย์ 3
171 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 3
172 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 3
173 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 3
174 สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ 2
175 ธเนศ รัตนวิไล 2
176 อุมาพร มุณีแนม 2
177 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 2
178 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
179 วรรณพ วิเศษสงวน 2
180 เยาวณี จรูญศักดิ์ 2
181 เสกสรร สุธรรมานนท์ 2
182 สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล 2
183 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 2
184 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2
185 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 2
186 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
187 สมเกียรติ นาคกุล 2
188 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
189 ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ 2
190 อโนชา หมึกทอง 2
191 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
192 สุภาพร รักเขียว 2
193 วิไลรัตน์ วรภมร 2
194 วิไลวรรณ วิริยะไชโย 2
195 พรศักดิ์ ดิสนีเวทย์ 2
196 สมยศ ทุ่งหว้า 2
197 พิชัย ธานีรณานนท์ 2
198 จันทรา พรหมน้อย 2
199 บุญจริง ศิริไพฑูรย์ 2
200 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
201 แจ่มใส เพียรทอง 2
202 พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล 2
203 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 2
204 เยาวนิจ กิตติธรกุล 2
205 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
206 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
207 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 2
208 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 2
209 โสเพ็ญ ชูนวล 2
210 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 2
211 อาภรณ์ นุ่มน่วม 2
212 อัญชลี ศิริโชติ 2
213 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 2
214 นาตยา จึงเจริญธรรม 2
215 วิษณุ ราชเพ็ชร 2
216 วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 2
217 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2
218 อุดม พานทอง 2
219 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 2
220 อรุณี เดชาพันธุ์กุล 2
221 สุนทรี สังข์อยุทธ์ 2
222 นัยนา ศรีชัย 2
223 คณิตพงษ์ ปราบพาล 2
224 สุวลักษณ์ วิสุนทร 2
225 สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ 2
226 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 2
227 ธนิยา เกาศล 2
228 สันทัด วิเชียรโชติ 2
229 กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 2
230 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 2
231 ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร 2
232 ทรงพร จันทรพัฒน์ 2
233 พันธ์ ทองชุมนุม 2
234 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 2
235 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 2
236 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 2
237 ชินวัชร์ สุรัสวดี 2
238 วัชนิดา ชินผา 2
239 เสาวภา อังสุภานิช 2
240 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 2
241 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 2
242 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 2
243 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 2
244 สมาน เสนงาม 2
245 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
246 เสกสิต โอสถากุล 2
247 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
248 มณี วิทยานนท์ 2
249 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 2
250 สุชาดา สูรพันธุ์ 2
251 องุ่น สังขพงศ์ 2
252 มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 2
253 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
254 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 2
255 เกณิกา จิรัชยาพร 2
256 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 2
257 ภูธร แคนยุกต์ 2
258 ขนิษฐา หาญสูงเนิน 2
259 สุรไกร เพิ่มคำ 2
260 เชวง ภควัตชัย 2
261 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 2
262 อรทัย เนียมสุวรรณ 2
263 อุษณีย์ วนรรฆมณี 2
264 วรวุฒิ จินตภากร 2
265 กรกมล รุกขพันธ์ 2
266 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 2
267 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 2
268 อนุวัติ แซ่ตั้ง 2
269 สุรัสวดี กังสนันท์ 2
270 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 2
271 สนั่น ศุภธีรสกุล 2
272 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 2
273 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 2
274 พรอุษา จิตพุทธิ 2
275 สิทธิพงศ์ นลินานนท์ 2
276 ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล 2
277 ธรรมนูญ โปรดปราน 2
278 หัสดี อัพภาสกิจ 2
279 สมชาย แซ่อึ้ง 2
280 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
281 ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์ 2
282 ปราโมทย์ ทองสุข 2
283 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
284 พิไลวรรณ ประพฤติ 2
285 จิตตรียา ตันสกุล 2
286 RAYMOND JAMES RITCHIE 2
287 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 2
288 อดิศร รัตนพันธ์ 2
289 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
290 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 2
291 หัชชา ศรีปลั่ง 2
292 สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 2
293 อุมาพร ปุญญโสพรรณ 2
294 ศิริจิต ทุ่งหว้า 2
295 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 1
296 อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ 1
297 ชะอ้อน จันจะนะ 1
298 ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ 1
299 สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ 1
300 ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ 1
301 ธนิวรรณ ชื่นอารมณ์ 1
302 พิไลวรรณ กลีบแก้ว 1
303 นัทธมน วัฒนอรุณวงศ์ 1
304 กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ 1
305 นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ 1
306 วิศิษฐ์ ประสาธน์วนกิจ 1
307 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
308 มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล 1
309 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 1
310 วรางคณา ชัชเวช 1
311 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 1
312 สาวิตรี พรานพนัส 1
313 นิลภา พฤกษานุศักดิ์ 1
314 สมยศ จิรสถิตสิน 1
315 วีระชัย แสงฉาย 1
316 ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา 1
317 อนันต์ เฉลิมพนพันธ์ 1
318 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 1
319 มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ 1
320 สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 1
321 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 1
322 สันติชัย เย็งทัว 1
323 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
324 รัตนา ทองย้อย 1
325 วนิดา รัตนมณี 1
326 อนันต์ คำภีระ 1
327 วีระพงศ์ พรสมิทธิกุล 1
328 มณเทพ เกียรติวีระสกุล 1
329 จิราภรณ์ คำจันทร์ 1
330 กรกนก อุบลชลเขต 1
331 คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ 1
332 ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ 1
333 ประวิทย์ โตวัฒนะ 1
334 ศศิวิมล คงสุวรรณ 1
335 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 1
336 มนาธิป โอศิริ 1
337 ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ 1
338 นาตยา อุไรกุล 1
339 จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ 1
340 กนกรัตน์ นันทิรุจ 1
341 พิทักษ์ อาตมาเร๊ะ 1
342 ประจวบ หนูอุไร 1
343 ศศิวิมล ภัทรนาวิก 1
344 วิลาวรรณ อนุพันธ์วิทยากุล 1
345 กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ 1
346 สินีนาถ สุขไกว 1
347 ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ 1
348 จุฑานัฎ แก้วบำรุง 1
349 โสภิณ จิระเกียรติกุล 1
350 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
351 ศรัณยู สุวรรณอักษร 1
352 ณัยชญา จำรูญกุล 1
353 ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ 1
354 จริยภัทร บุญมา 1
355 ธีระพงศ์ จันทรนิยม 1
356 ทศพร กมลภิวงศ์ 1
357 สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ 1
358 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 1
359 ประวิทย์ คงจันทร์ 1
360 สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย 1
361 อนิศรา เพ็ญสุข 1
362 ชนินทร์ ดำรัสการ 1
363 วนิดา สุขเกษศิริ 1
364 ศุภิตา ธนะเศวตร 1
365 ประภาพร อุทารพันธุ์ 1
366 วรรณี จันทร์สว่าง 1
367 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 1
368 เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ 1
369 อรวรรณ หนูแก้ว 1
370 วีระพงค์ เกิดสิน 1
371 จันทินี บุญชัย 1
372 แสงดาว วงค์สาย 1
373 ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ 1
374 ณัฐยา เชิงฉลาด 1
375 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
376 ธนันท์ ชุบอุปการ 1
377 เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 1
378 เบญจวรรณ ธีระกุล 1
379 โอภาส บุญเกิด 1
380 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
381 ภาวิณี ชินะโชติ 1
382 เนตรนภา พรหมเทพ 1
383 ประนอม หนูเพชร 1
384 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
385 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
386 พจชนาถ พัทบุรี 1
387 มณฑารพ ยมาภัย 1
388 รัตนา สดุดี 1
389 ชนินันท์ พรสุริยา 1
390 นริศ ท้าวจันทร์ 1
391 ศิริอุมา เจาะจิตต์ 1
392 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 1
393 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 1
394 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 1
395 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
396 วิสุทธิ์ สิทธิฉายา 1
397 อภิญญา รัตนไชย 1
398 ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ 1
399 บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล 1
400 กิจจา จาระวรรณ 1
401 ไชยรัตน์ ศรีประสม 1
402 รุสนี กุลวิจิตร 1
403 ศราวุธ เจะโส๊ะ 1
404 เพ็ญนภา พัทรชนม์ 1
405 รัตนา โรจน์นครินทร์ 1
406 พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง 1
407 จิราพร นิ่มดวง 1
408 ถิรจิตร เพิ่มหรรษา 1
409 วชิรพันธ์ พัฒนโชติ 1
410 สนธิยา แซ่ล่อ 1
411 อดิเรก รักคง 1
412 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
413 วินัย นกหมุด 1
414 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 1
415 พจนารถ แก่นจันทร์ 1
416 ขนิษฐา นาคะ 1
417 นิคม สุวรรณวร 1
418 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
419 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
420 อาวิส หลีขาว 1
421 สุดชฎา ศรประสิทธิ์ 1
422 วิไลวรรณ สาครินทร์ 1
423 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
424 ชุติกาญน์ แสงแก้ว 1
425 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
426 นีรนุช ชุมคล้าย 1
427 อรรถวิทย์ สมศิริ 1
428 สิรินุช มัชฌิมาจิต 1
429 ทักษิณา สุตันติราษฎร์ 1
430 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 1
431 สรยุทธ วาสิกนานนท์ 1
432 รัตนา จริยาบูรณ์ 1
433 จรรยา อินทมณี 1
434 อานนท์ วิทยานนท์ 1
435 กฤษณ์ สารทะวงษ์ 1
436 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
437 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
438 สรชา รุกขพันธ์ 1
439 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 1
440 จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ 1
441 บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา 1
442 คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์ 1
443 เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ 1
444 ธีระวุฒิ ทับทวี 1
445 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 1
446 เพทาย รอดละมูล 1
447 วิรัช วุฒิภูมิ 1
448 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 1
449 กอบแก้ว สุวรรณ์ 1
450 วสุ กำชัยเสถียร 1
451 สาธนา บุณยพิพัฒน์ 1
452 ฐิติวร ชูสง 1
453 สุธเนต แซ่เล้า 1
454 ธัญลักษณ์ สุวรรณวรชาติ 1
455 ปัญจมา ปาจารย์ 1
456 จารุพัฒน์ สันติวรรณ 1
457 สุธน แซ่ว่อง 1
458 สุชาดา สัญญา 1
459 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
460 อังคณา วังทอง 1
461 วิทวัส ตันตรันพงษ์ 1
462 ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ 1
463 ธนันต์ญดา วัลทองธนวัชร์ 1
464 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
465 อริสา สุวรรณรัตน์ 1
466 สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี 1
467 อรพรรณ ยอดสะอึ 1
468 พัลลภัช เพ็ญจำรัส 1
469 อภิญญา ศุกลรัตน์ 1
470 จิตเกษม สุวรรณรัฐ 1
471 อุดม ทองอุดมพร 1
472 ภาคภูมิ ลิ่มสุนทรากุล 1
473 ธิดารัตน์ พฤกษ์พัฒนาพงศ์ 1
474 มณีรัตน์ ภูวนันท์ 1
475 บริษัท DSM Switzerland, National Research Council of Canada 1
476 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 1
477 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 1
478 จุมพฎ ตันมณี 1
479 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
480 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 1
481 มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ 1
482 สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ 1
483 อนุชิต จูฑะพุทธิ 1
484 เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง 1
485 สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล 1
486 อมรรัตน์ ชุมทอง 1
487 ไพฑูรย์ ไพลุวสัณทาลัย 1
488 สมฤทธิ์ มหัทธโนบล 1
489 พรเทพ นิวัติยะกุล 1
490 รัตนา ลีลาวัฒนา 1
491 วรวงษ์ เสตสุบรรณ 1
492 นิโอะ ปูชู 1
493 สมคิด จีนาพงษ์ 1
494 เบญจมาภรณ์ พิมพา 1
495 กัญจนี พลอินทร์ 1
496 ปรียา หมาดหลู 1
497 ธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ 1
498 วรางคณา กีรติชนานนท์ 1
499 มัลลิกา ภูเก้าล้วน 1
500 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
501 สนั่น เพ็งเหมือน 1
502 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
503 วรวิทย์ จิตติถาวร 1
504 ภูพิชญ์ บุญรอด 1
505 ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์ 1
506 สิริพร พินัยกุล 1
507 สมรมาศ กันเงิน 1
508 นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ 1
509 นพดล ชำนาญผล 1
510 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
511 สุภาพร ดาวัลย์ 1
512 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 1
513 เสาวภา โชติสุวรรณ 1
514 เมตตา กูนิง 1
515 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 1
516 ศุภมาศ ยอดบุตร 1
517 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
518 กาญจนา พรพินินวรกิจ 1
519 ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 1
520 กนกวรรณ กิตตินิยม 1
521 Kumagai Hajime 1
522 กชพร จุลสัตย์ 1
523 สาลูมา สมานหมาย 1
524 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
525 สมศรี จารุผดุง 1
526 พรรณนิภา แซ่อึ้ง 1
527 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
528 คัมภีร์ พ่วงทอง 1
529 สวัสดี ยอดขยัน 1
530 จุฑามาส ศตสุข 1
531 พิพัฒน์ สร้อยสุข 1
532 นิษฐิดา เอลซ์ 1
533 ดารารัตน์ แซ่ลี้ 1
534 ศิริรัตน์ วณิชโยบล 1
535 อภิรดา ธาดาเดช 1
536 สุพัตรา เดวิสัน 1
537 อิบรอเฮม ยีดำ 1
538 วิจิตร วงศ์ล่ำซำ 1
539 ณัฐพร วนโชติตระกูล 1
540 นงนุช บุญยัง 1
541 Rozzano C.Locsin 1
542 วราภรณ์ คงสุวรรณ 1
543 จงดี ธรรมเขต 1
544 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
545 สุชาดา สุขหร่อง 1
546 ประภาพร แสงกาญจนวนิช 1
547 สมพงศ์ โอทอง 1
548 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 1
549 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
550 สมสมร ชิตตระการ 1
551 ประภาพร บุญมี 1
552 สุธิดา รัตนบุรี 1
553 โอภาส พิมพา 1
554 นรารักษ์ หลีสกุล 1
555 ธัญญา ลิ่มอภิชาติ 1
556 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
557 จุฑามาศ แก้วมโน 1
558 ดาวีน่า หมะเส็น 1
559 วิชัย ริ้วตระกูล 1
560 กร ศรเลิศล้ำวาณิช 1
561 อดิเรก มุสิกวงศ์ 1
562 นันทา เชิงเชาว์ 1
563 ลดาวัลย์ ด้วงเมืองใหม่ 1
564 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 1
565 วัฒนา ศรีพจนารถ 1
566 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
567 อภิวัฒน์ อายุสุข 1
568 สมคิด ศรีสุวรรณ 1
569 รัตติกาล คำแหง 1
570 สุพรรณี ดวงทอง 1
571 ชัยพร เฉลิมพักตร์ 1
572 เชาวนา ยี่รงค์ 1
573 ขนิษฐา ก่องนอก 1
574 วิไลลักษณ์ สุวะโซโน 1
575 มาลินี วงศ์นาวา 1
576 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
577 สมพร ณ นคร 1
578 วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 1
579 นุชรีย์ ชมเชย 1
580 ธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ 1
581 สมคิด เพชรชาตรี 1
582 วีรชัย ไชยจามร 1
583 อมรทิพย์ เมืองพรหม 1
584 พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 1
585 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
586 นิวรรณ อินทรักษา 1
587 นิภาวรรณ พองพรหม 1
588 จิรา สุวันทโรจน์ 1
589 ชูเกียรติ กอธนะกุล 1
590 อังคณา เธียรมนตรี 1
591 สุณิษา พลรักษ์ 1
592 มานะ กาญจนมณีเสถียร 1
593 กุลภา ชนะวรรโณ 1
594 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
595 นภิสพร มีมงคล 1
596 กชกร สุขจันทร์ 1
597 ชวาลย์ ศรีวงษ์ 1
598 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ 1
599 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 1
600 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
601 วรพงษ์ ปัญญายงค์ 1
602 กรรณิการ์ สหกะโร 1
603 ศิริพา อุดมอักษร 1
604 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 1
605 อรมาศ สุทธินุ่น 1
606 มักตาร์ แวหะยี 1
607 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
608 โสภา คำมี 1
609 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
610 สุภาพร สุวิวัฒน์ 1
611 ปทุมา สินธุเจริญ 1
612 วิภาวี คงอินทร์ 1
613 บุศรา เอี้ยวสกุล 1
614 เปาซีหยะ แวอายี 1
615 อภิชัย บัวชูก้าน 1
616 สุดา จักรทอง 1
617 วิชาญ เกตุจินดา 1
618 ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม 1
619 ลักษณา ไชยมงคล 1
620 จันทร์เพ็ญ ทิพย์มณี 1
621 นิภา นิยมไทย 1
622 จารุวรรณ มานะสุรการ 1
623 สราวุธ จริตงาม 1
624 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
625 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 1
626 เอมอร แซ่จิว 1
627 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
628 จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี 1
629 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 1
630 สุรีย์พร กฤษเจริญ 1
631 สุธรรม สุขมณี 1
632 ดนุพล ตันนโยภาส 1
633 ธนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 1
634 สุกัลยา เหมมณี 1
635 เจษฎาพร บุญพ่อมี 1
636 ธนุสรา เหล่าเจริญสุข 1
637 กฤช สมนึก 1
638 แวอาแซ แวหามะ 1
639 วรสันติ์ โสภณ 1
640 มณฑิรา เอียดเสน 1
641 กฤษ อยู่สำราญ 1
642 ชูเกียรติ คุปตานนท์ 1
643 ชญานุช แสงวิเชียร 1
644 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 1
645 ศศิธร พุมดวง 1
646 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
647 วรพรต ชูกำเนิด 1
648 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
649 ระพีพร เรืองช่วย 1
650 สมปอง ทองผ่อง 1
651 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
652 วิเชียร จาฏุพจน์ 1
653 วินิจ ชุมนูรักษ์ 1
654 ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ 1
655 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 1
656 สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ 1
657 กิตติศักดิ์ ชูมาลี 1
658 สุกานดา บุญคง 1
659 จุฑารัตน์ อินทปัน 1
660 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
661 สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ 1
662 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 1
663 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
664 วิมลรัตน์ จงเจริญ 1
665 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
666 ศิริทิพย์ ธนหิรัญพฤทธิ์ 1
667 สาระ บำรุงศรี 1
668 พรสุดา บ่มไล่ 1
669 จรรยา ชื่นอารมณ์ 1
670 พัชรวลัย ใจสมุทร 1
671 อำนาจ ชัยประเสริฐ 1
672 สุธา วัฒนสิทธิ์ 1
673 ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล 1
674 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
675 ชวนพิศ ขาวคง 1
676 อารีย์ ชูดำ 1
677 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
678 นิอร จิรพงศธรกุล 1
679 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 1
680 แก้วตา แก้วตาทิพย์ 1
681 ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ 1
682 สิทธิชัย ขุนทองแก้ว 1
683 กำแหง วัฒนเสน 1
684 วนพร อนันตเสรี 1
685 ภัทร อัยรักษ์ 1
686 ธำรงค์ อมรสกุล 1
687 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 1
688 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
689 พรพิมล พฤกษ์ประเสริฐ 1
690 กิจการ ศุภมาตย์ 1
691 จารุวรรณ มณีศรี 1
692 วิมล อินทคง 1
693 พายัพ มาศนิยม 1
694 มนตรี กาญจนะเดชะ 1
695 เทพอักษร เพ็งพันธ์ 1
696 ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา 1
697 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
698 อมมี เบญจมะ 1
699 คมกริช ฐานิสโร 1
700 นิยม พรหมรัตน์ 1
701 ศศิวิมล สุขบท 1
702 สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ 1
703 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
704 ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล 1
705 Howard Alpe 1
706 วันชัย ธรรมสัจการ 1
707 หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน 1
708 อารยา อดุลตระกูล 1
709 ดวงแข มณีนวล 1
710 ศรัณยู กาญจนสุวรรณ 1
711 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 1
712 ธีรศักดิ์ จินดาบถ 1
713 จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 1
714 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 1
715 จิรทีปต์ ขวัญแก้ว 1
716 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ 1
717 สุจิรา วิชัยดิษฐ 1
718 ประยูร ด้วงศิริ 1
719 ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา 1
720 ประวิตร โสภโณดร 1
721 คณิตา กายะสุต 1
722 ปัทมา ธนอนันตรักษ์ 1
723 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 1
724 ศรีลา สำเภา 1
725 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 1
726 สุปรีดี สังฆรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 8
4 2557 17
5 2556 40
6 2555 27
7 2554 67
8 2553 92
9 2552 151
10 2551 131
11 2550 133
12 2549 133
13 2548 117
14 2547 80
15 2546 41
16 2545 45
17 2544 19
18 2543 5
19 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของการเสริมจุลินทรีย์กลุ่มผลิตเอนไซม์ไฟเตสต่อการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2 การนำขี้เถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในการทำคอนกรีตบล็อก
ปี พ.ศ. 2559
3 การคัดเลือกและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโปรตีนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
4 การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์
ปี พ.ศ. 2558
5 พยาบาลวิชาชีพไทย : ประเด็นเพศภาวะกับวัฒนธรรมระบบบริการสุขภาพ
6 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้งโดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
7 การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา สำหรับครูเพื่อสร้างทักษะชีวิตและเพศวิถีสำหรับเยาวชนใน 4 จังหวัดในภาคใต้
8 การพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำ สำหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9 การผลิตเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเพื่อการเพิ่มปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพ
10 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
11 การพัฒนาเทคโนโลยีเจ็ทไหลปะทะสำหรับใช้ในกระบวนการอบและให้ความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร
12 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2557
13 สารยับยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสจากฟองน้ำในทะเลไทย
14 การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ (Prepcjrp,os mo;ptocis (Linneas) x O. mossambicus (Peter)
15 การพัฒนาระบบตรวจรับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชชิ่งพาราวู้ด จำกัด
16 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
17 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
18 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
19 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: การค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ใหม่และสารลดการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน
20 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2555
21 การปรับปรุงสมบัติและการใช้ประโยชน์เจลาตินจากหนังปลา
22 การแปลงเพศปลานิลและปลาเศรษฐกิจด้วยเทคนิคขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ในสนามไฟฟ้าแบบพัลล์
23 การพัฒนาระบบประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
24 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
25 การผลิต palm kernel-diethanolamide (PK-DEA) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชันสำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
27 รูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
28 การศึกษาวิจัยแบบเปิดในสหสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและการทนต่อยาของการใช้ยาเรทิกาบีนชนิดออกฤทธิ์เร็วสำหรับรักษาอาการชักเฉพาะที่ (Partial-Onset Seizures) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (การศึกษาแบบขยายระยะเวลาของโครงการอาร์จีบี 113905)
29 การศึกษาวิจัย สหสถาบัน ระยที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ทำเป้นกลุ่มคู่ขนาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเฮอร์คิวลิส กับยาเฮอร์เซปติน? ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายชนิดที่มียีนมะเร็งเฮอร์ทู
ปี พ.ศ. 2556
30 สารช่วยลดการดื้อยาสำหรับใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจาก Acinetobactor baumannii
31 ลักษณะทางโครงสร้างและทางแสงของอนุภาคนาโนซิงคออกไซด์ที่เจือด้วยแลนทานัมต่อความสามารถในการสลายสีย้อมด้วยปฏิกิริยาการเร่งด้วยแสง
32 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิด กึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล
33 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรคกับผลการรักษาหายขาด
34 โครงการการพัฒนาเทคนิค TAS-ELISA ในการตรวจสอบเชื้อ Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus เพื่อการผลิตสับปะรดปลอดโรค
35 การแยกสารระเหยอินทรีย์ชนิดไม่ชอบน้ำออกจากสารละลายสารลดแรงตึงผิวโดยการพาออกสุญญากาศแบบการไหลทิศทางเดียว
36 Factors affecting the blackening in pre-cooked Pacific White shrimp (Lipopenaeus vannamei) and its prevention
37 ผลของการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นยาใส่ในคลองรากฟันเป็นระยะเวลานานต่อคุณสมบัติเชิงกลและเคมีของเนื้อฟัน
38 ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
39 การแยกและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ไลเปสจากเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
40 ปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยาและการลื่นล้มของผู้สูงอายุในชุมชนท่าข้าม
41 การพัฒนาการดูแล/ให้การปรึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ: กรณีศึกษาศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
42 การเตรียมสมบัติเชิงกลและการยับยั้งจุลชีพของซิลเวอร์/ออร์แกโนมอนต์มอริลโลไนต์/พอลิแลกติกแอซิดนาโนคอมพอสิต
43 โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
44 การพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง
45 การผลิตตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ
46 การรักษาวัณโรคปอดด้วยยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจ
47 การพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับการปลูกยางพาราของประเทศด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
48 การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทางสายในการจัดการป่าชายเลนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
49 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม
50 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
51 การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกที่ผลิตภายในประเทศไทยสำหรับงานผ่าตัด Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy ( BSSRO)
52 การประเมินการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
53 นโยบายคาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ เพื่อการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกใหม่ของภาคใต้
54 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
55 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
56 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
57 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
58 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
59 รูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
60 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ที่ขาดระบบการจัดการมูลฝอยในปัจจุบัน
61 การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียสร้างโปรตีนที่ทนความร้อนโดยการเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีเอสที่ปล่อยนอกเซลล์วิเคราะห์โดยใช้ไซโมแกรม
62 การออกแบบและพัฒนาเตาประหยัดไม้ฟืน
63 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
64 โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1
65 ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
66 ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
67 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
68 การประเมินความเป็นพิษของอาร์เซนิกจากบ่อน้ำขุมเหมืองด้วยไข่น้ำ
69 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่องเพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
70 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
71 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
72 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
73 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
74 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
75 สภาวะการผลิตข้าวเกรียบปลาที่เหมาะสมในระดับ Pilot scale
76 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางครีม
77 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง
78 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
79 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
80 การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง
81 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตร่วมกับกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
82 การสำรวจพรรณพืชสมุนไพรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา:กรณีศึกษาจากคาบสมุทรทิงพระ จังหวัดสงขลา
83 การพิสูจน์การเกิดพันธะไคซัลไฟด์โปรตีน gp116ทางไวรัสกับโรคหัวเหลืองในกุ้ง
84 การผลิตไลเปสโดยเชื้อราที่เจริญบนอาหารแข็งกากตะกอนดีแคนเตอร์และการใช้ตัวเซลล์เชื้อราผลิตไบโอดีเซล
85 การผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิด DHA ในมอส Physcomitrella patens โดยยีนที่ควบคุมเอนไซม์จากสาหร่ายทะเล Isuchrysis galbana CCMP1312
86 การใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นสารจับตัวยางต่อสมบัติของยางดิบและยางวัลคาไนซ์
87 การขจัดยา vancomycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ continuous venovenous hemofiltration
88 การศึกษาการแสดงออกของยีน Fortilin ใน Saccharomycescerevisiae
89 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากต้นติ้วเกลี้ยงและ Garcinia sp และสารอนุพันธ์ chalcones
90 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากต้นกะเม็งขันทองพยาบาท และหงอนไก่ทะเล
91 ความแตกต่างระหว่างเพศของ sodium-potassium-adenosine triphosphatase activity และ oxygen-increased insulin sensitivity
92 การใช้สาหร่ายไส้ไก่เป็นแหล่งของแร่ธาตุในอาหารของนิลแดงแปลงเพศ
93 การแยกเชื้อ การทำบริสุทธิ์ และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสดีจากแบคทีเรียที่แยกได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์
94 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สุรา ยาสูบ และสารเสพติด ในงานสาธารณสุขปฐมภูมิ
95 โครงการการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกที่ผลิตภายในประเทศไทย สำหรับการผ่าตัด Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy(BSSRO)
96 โครงการวิจัยขยายการเข้าถึงยา พาซิรีโอไทด์ ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยทำร่วมหลายสถาบัน แบบไม่ปกปิดการรักษา ในผู้ป่วยโรคคุชชิง (ซีสเคป)
ปี พ.ศ. 2554
97 การเตรียมและสมบัติของสารเชิงประกอบระดับนาโนจากแป้งผสมดินเหนียว
98 การเตรียมอัลตราฟิวเตรชันเมมเบรนพอลิซัลโฟน-กร๊าฟ-พอลิเอทิลีนไกลคอล และการประยุกต์ใช้ในการแยกโปรตีน
99 การเตรียมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์เสริมแรงด้วยอะลูมินา ด้วยเทคนิคการผสมในรูปลาเท็กซ์
100 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาของเชื้อ Vibrio Vulnificus ในกุ้งขาวเลี้ยง (Penaeus Vannamei) ของไทย
101 การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตันของเชื้อ Phytophtbora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพาราและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซนเลทต่างๆ
102 ผลของการเจือเงินที่มีต่อสมบัติทางแสง สมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ชนิด 1 มิติ ทีเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน
103 ไบโอ-เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากพอลิแล็กติกแอซิค
104 โครงการการเตรียมและสมบัติของไบโอพลาสติกนาโนคอมโพสิทจากน้ำมันถั่งเหลือง และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
105 ประสิทธิภาพเครื่องคอลลอยด์มิลล์ต่อขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของซิลิกาใน ยางธรรมชาติ
106 ผลของสายพันธุ์ต่อองค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมโมโนลอริน
107 ผลของชนิดปลา ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์และระยะเวลานวดผสมต่อลักษณะของข้าวเกรียบปลา
108 การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ (Oreochromis niloticus) ด้วยการใช้สารสกัดจากชาภายใต้การเก็บดัดแปลงบรรยากาศ
109 สุขลักษณะในการผลิต ข้อมูลการผลิตและคุณภาพของข้าวเกรียบที่มีการผลิตในจังหวัดปัตตานี
110 การพัฒนาการผลิตกล้าเชื้อ Acetobacter aceti TISTR 102 แบบผงด้วยการทำแห้งแบบความร้อนอุณหภูมิต่ำและการประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชู
111 การพัฒนาวัสดุทดแทนหนังจากคอมโพสิทของยางธรรมชาติ/เอทิลีนไวนิลอะซิเตทผสม ผงหนัง
112 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Paper mulberry liposome for cosmetic products
113 การพัฒนาแผ่นโปรตีนเส้นไหมเคลือบด้วยสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการรักษาแผล
114 Exposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus in cultured Shrimp
115 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพภาคใต้
116 การพัฒนารูปแบบการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้
117 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานชุมชนของนักศึกษา โครงการสร้างพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
118 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์/การสื่อสารกับสังคม
119 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
120 โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา
121 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
122 การพัฒนาตำบลสุขภาวะ: กรณีจัดทำแผนพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
123 บทบาทของสารสกัดสาหร่ายทะเลต่อภาวะเครียดออกซิเดชัน และการต้านเชื้อแบคทีเรียของปลาในฟาร์มเพาะเลี้ยง
124 ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา
125 การออกแบบและสร้างเครื่องแอร์ อะตอมไมเซอร์สำหรับผลิต PE Wax Powder
126 ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน
127 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพ
128 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ:ระยะที่ 2
129 สมบัติและคุณลักษณะของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมจากสตาร์ชข้าวเจ้าและยางธรรมชาติ
130 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากตำรับยาแผนไทยที่ใช้รักษาโรคผิวหนังในภาคใต้
131 ผลของดนตรีจังหวะมาร์ชและจังหวะรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด
132 ผลของการผ่าเหล่าชนิด D67E ในโปรตีน BRCA1 ต่อการจดจำของโปรตีน BARD1 และ ubiquitin (Ub) ligase activity
133 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
134 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
135 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์แลกโตแบซิลลัสจากช่องปาก
136 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนที่มีฤทธิ์ต้านวัณโรคและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล
137 การสำรวจพืชสมุนไพรและพืชกินได้ในป่าชายเลนและป่าชายหาด:กรณีศึกษาจากคาบสมุทร สทิงพระ จังหวัดสงขลา
138 การสังเคราะห์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : รูปแบบการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการจัดการตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
139 การศึกษาสารดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของกล้วย
140 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและพฤกษเคมีในขนุน
141 การศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกได้จากนมหมักกรดและการประเมินคุณสมบัติของการเป็นโปรไบโอติก
142 การรวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทยของหมอพื้นบ้านรอบเขื่อนรัชประภา กรณีศึกษาหมอละออง เหมรา
143 การย่อยสลายพีนอลโดยเชื้อผสม Methylobacterian sp. NP3 และ Acinetobacter sp PK1 ตรึงบนวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน
144 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดถั่ว
145 การใช้สมุนไพรและตำรับยาของหมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่จงหวัดพัทลุง
146 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเบญกานีต่อ Staphylococcus aureusสายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียที่ก่อโรคผิวหนังอื่นๆ
147 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ : II การศึกษากลไกการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพร
148 การศึกษาสมบัติของยีน 14-3-3 จากกุ้งกุลาดำ(Penaeusmonodon)
149 สมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะจากการเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน
150 บทบาทของไมโอโกลบินและอนุพันธ์ไมโอโกลบินต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในเนื้อปลาระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
151 โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
152 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับการคัดแยกเซลล์เดี่ยวในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทาง
153 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หอยนางรมความชื้นปานกลางพร้อมบริโภค
154 การผันแปรทางสัณฐานวิทยาของคลาโดเซอราสกุล Karualonaที่พบในประเทศไทย
155 การจำแนกเมทาบอไลท์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากวาและพืชป่าชายเลน
156 Studies of the optimized parameters of stainless stell 316L powder for rapid prototyping based on selective lasev melting.
157 UCC แบบมาตรฐานเปิด (OPEN UCC).
158 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
159 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานไบโอดีเซลโดยเชื้อ E-coil ที่ผ่านการตัดต่อยีนด้วยระบบการตรึงเซลล์
160 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
161 การยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกวิเดสและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวโดยผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด
162 ยางธรรมชาติทนน้ำมัน ความร้อน การติดไฟจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์คลอริเนตเตท/พอลิโพรพิลีน
163 การศึกษาความหลากหลายทางชนิด และพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles) (coleoptera: Curculionidae; Scolytinae, Platypodinae) ในระบบนิเวศสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและผสมในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
164 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลคติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
165 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ
166 สังเคราะห์องค์ความรู้และระบบการจัดการดูแลต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในภาคใต้ (โครงการวิจัย ภายใต้หน่วยวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
167 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้าน จิตวิญญาณ
168 นวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษารายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
169 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
170 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Diospyros บางชนิดในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
171 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
172 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน REF และ SRPP
173 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
174 ดำเนินการวิเคราะห์ความค้นด้วยระเบียบ Finite Element เพื่อใช้ในงานวิจัย
175 การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้การหมักแบบอาหารแข็งเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
176 การพัฒนาการผลิตอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล จากเส้นใยปาล์มและกากปาล์มน้ำมันโดยเชื้อ Clostridium sp.
177 สารตกค้างของ TMTD,zinc-ditniocarbamates และ DEHP ในถุงมือที่ใช้สัมผัสอาหารและสภาวะที่มีผลต่อการชะสารเหล่านี้ออกมา
178 รูปแบบการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยbipolar disorder
179 ระบบพีเอชไซคลั่งอัตโนมัติสำหรับศึกษาผลของน้ำคลอรีนในสระว่ายน้ำต่อการสึกของฟัน
180 รวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทย การผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน:กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
181 รวบรวมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน:กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านหมอวงศ์ พิมท่าทอง และหมอวัน พิมท่าทองอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
182 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและการรักษาของหมอพื้นบ้านบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
183 แผ่นแปะกระพุ้งแก้มที่มีนอร์ทริปไทลีนเป็นส่วนประกอบและเปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
184 ผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง
185 ผลของยาต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ต่อการสร้างและการหลั่งฮีทชอคโปรตีนจากเซลล์สร้างกระดูก
186 ผลของซีแฟคเตอร์และปริมาณเรซินต่อการยึดติดในคลองรากฟันเมื่อใส่และไม่ใส่เดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใย
187 ผลของการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ
188 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อระยะเวลาการคลอด ความเจ็บปวดและการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก
189 โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ : พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
190 คุณลักษณะของมอเตอร์อัลตร้าโซนิคเมื่อกระตุ้นด้วยตัวทำงานเพียโซอิเล็กทริกแบบบางส่วน
191 คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี
192 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
193 ความหลากหลายของแมลงน้ำในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
194 ความหลากหลายของกล้วยไม้บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
195 ความสัมพันธ์ของคุณภาพวัตถุดิบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน
196 เก็บรวบรวมเชื้อราในดินและเศษซากพืชในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการเกษตร
197 การออกแบบและพัฒนาแหล่งกำเนิดสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนเพื่องานสำรวจคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้น
198 การออกแบบและพัฒนาไม้ค้ำยันที่ปรับระดับความสูงอัตโนมัติ
199 การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในบุคคลสาธารณสุขภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงในจังหวัดชายแดนใต้โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทรรศน์ใหม่
200 การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)เขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
201 การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการส่งเสริมอาชีพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
202 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง : กรณีการจัดการทรัพยากรกั้งตั๊กแตนของชุมชนบากันเคย ตำบลตันหยงโปอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
203 การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
204 การศึกษาระยะที่3แบบสุ่ม3กลุ่มในหลายสถาบันเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยาทีดีเอ็ม1ร่วมกับยาเพอทูซูแมบหรือยาทีดีเอ็ม1ร่วมกับยาเพอทูซูแมบ/ยาหลอกเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาทราสทูซูแมบร่วมกับยากลุ่มแทคเซนในการรักษาขั้นแรก
205 การศึกษาเปลือกหอยทะเลเพื่อเป็นวัสดุทดแทนสำหรับการรักษารอยวิการจากโรคช่องปาก
206 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของยางคอมปาวด์ที่ใช้ซิลิกาดัดแปรสภาพผิวด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์ไรเซชั่นบซิลิกาที่ใช้ทั่วไปร่วมกับไซเลนและเขม่าดำ
207 การศึกษาการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi ในคนที่อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย
208 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาวะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์
209 การพัฒนารูปแบบหน่วยศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งความสัมพันธ์กายจิตเพื่อสุขภาวะใต้โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทรรศน์ใหม่
210 การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคติน และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน
211 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากเปลือกแตงโมผสมแก้วมังกรโดยใช้สารให้ความหวาน "มอลทิทอล" ทดแทนน้ำตาลบางส่วน
212 การพัฒนาจิตสาธารณะด้านสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดสงขลา
213 การผลิตแอนติซีรัมสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างแตงในพริก
214 การผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Baoillus megaterium ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมโรคใบไม้เมล็ดด่างและกาบใบแห้ง และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นาเกษตรกร
215 การผลิตกรดแลกติกจากเชื้อรา โดยใช้แป้งและเปลือกมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
216 การปรับปรุงโครงสร้างของสารประกอบ Capsaicin ในพริกขี้หนูเพื่อลดความเผ็ด
217 การปรับปรุงและพัฒนารถเข็นขนย้ายผ้าสำหรับหน่วยจ่ายผ้ากลางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
218 การประเมินสภาพปัญหาการทำปุ๋ยหมักชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
219 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
220 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
221 การเตรียมสมบัติและกลไกการเกิดของกรีนพอลิเมอร์ผสมจากแป้งมันสำปะหลัง พอลิเมอร์ละลายน้ำและยางธรรมชาติอิพอกซ์ไดซ์ที่เติมสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์
222 การเตรียมและสมบัติของคอมโพสิทจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงรีไซเคิลผสมฟางข้าว
223 การใช้สารเมทิลไซโคลโพรพีนและจิบเบอเรลลิคแอซิดก่อนและหลังเก็บเกี่ยวต่อการสุก คุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของผลมังคุด
224 การเข้าใจตนเองของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
225 การคงสภาพฐานข้อมูลและการผลิตผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากของเด็กอายุ3 เดือน ถึง 8 ขวบใน อ.เทพา จ.สงขลา (ระยะที่ 2)
226 Persons Who Are Dependent on Technologies : The Live Experience of Being Cared for.
227 องค์ประกอบทางเคมีจากตำลึง (Coccinia grandis) และโท(Rhodomyrtus tomentose)
228 องค์ประกอบทางเคมีจากชมพู่สาแหรก (Eugenia malaxxensis) และขี้หนอน (Maesa ramentacea)
229 ฤทธิต้านแบคทีเรยของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทยต่อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
230 ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่องทางเดินอาหารส่วนต้น
231 เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในปอดของยา meropenem ในผู่ป่วยปอดอักเสบ
232 ตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ นิกเกิล และซิลเวอร์-นิกเกิลบนมีโซพอรัสอะลูมินามีโซพอรัสแมกนีเซีย และออกไซด์ผสมของมีโซพอรัสอะลูมินา-แมกนีเซีย: การเตรียม วิเคราะห์สมบัติและการเร่งปฏิกิริยาการสลายของเสียอินทรีย์
233 การศึกษาวิเคราะห์ผลของพืชสมุนไพรต่อโปรตีนในเชื้อแบคทีเรีย Staphylococus aureus โดยใช้เทคนิคทางโปรตีนโอมิกส์
234 การศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีนของ RCA51 ในมะเร็งปากมดลูกชนิด Sqvamous cell carcinoma.
235 การพัฒนาระบบนำส่งนิโคตินทางผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติในรูปพอลิเมอร์เกิดฟิล์ม
236 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของพืชสมุนไพร
237 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านภูมิแพ้ของผลไม้ไทย
238 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2551-2552
239 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus(Linneas) x O. mossambicus (peter)
240 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของอาหารหมักพื้นเมืองในประเทศไทย
241 การศึกษารอบเวลาการผลิต (cycle time) ที่เหมาะสมในการผลิต ฮาร์ดดิสก์รุ่น XXXX โดยกรรมวิธีการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
242 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ ย้อนกลับของขยะคอมพิวเตอร์ในภาคใต้ของประเทศไทย
243 การศึกษาแบบเปิดชนิดไปข้างหน้าเพื่อการศึกษาการทำหน้าที่ทางสังคมและประสิทธิผลโดยรวมของยา Paliperidone ER ในอาสาสมัครโรคจิตเภท
244 การศึกษาการใช้ยาเบอร์ทีโซมิบ (Bortezomib) ร่วมกับเมลฟาแลนและเพรดนิโซโลน ในผู้ป่วยมัลติเพิลมัยอิโลมา(Multiple Myeloma) ที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน
245 การพัฒนาสารเคลือบสำหรับถ้วยรับน้ำยางธรรมชาติ
246 การผลิตยางธรรมชาติที่ทนทานต่อการเผาไหม้และการเสื่อมสลายด้วยความร้อน
247 การเตรียมมาสก์พอกหน้าชนิดลอกออกจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
248 การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
249 การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ซัลเพนชั่น และการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
250 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (ประจำปี 2551, ประจำปี 2552)
251 ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันน้ำนมและฟันแท้
252 Use of Maillard reaction products (MRPs) for melansis prevention of black tiger shrimp and withe shrimp.
253 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมผ่านกระบวนการ somatic embryo genesis(ชุดโครงการ ชื่อ โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด ของ ศูนย์พันธุ)
254 การเตรียมแผ่นขจัดสิวเสี้ยนจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
255 การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกาจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552
256 การจัดการดินและปุ๋ยแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
257 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยจากวิธีการใส่ปุ๋ยแบบต่าง ๆ
258 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
259 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์โหนดแบบไร้สาย
260 เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
261 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวดัสุราษฏร์ธานี
262 ฟิล์มเปคตินผสมสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรคลมายใจเหม็น
263 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในประชาชนวัยผู้ใหญ่ภาคใต้ที่เป็นโรคอ้วนลงพุง
264 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา
265 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดครรภ์แรก
266 ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา imipenem และ meropenem ในโรงพยาบาลหาดใหญ่
267 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
268 ความหลากหลายของเห็ดรับประทานได้และเห็ดสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธา
269 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร
270 ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
271 ความต้องการ และการได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา
272 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนไทโรซีนตำแหน่งที่ 73 ของเอนไซม์ไทม์ไดเลทซิลเทลจากไดโรฟิลาเรียอิมมิทิส
273 การศึกษาความหลากหลายของดินและสัณฐาน สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
274 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาสำหรับครูเพื่อสร้างทักษะชีวิตและเพศวิถีสำหรับเยาวชนใน 4 จังหวัดในภาคใต้
275 การวิเคราะห์อาหารด้วยเทคนิครีโอโลยี
276 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของกลุ่มเจ็ทพุ่งชนโดยลดอิทธิพลจากกระแสไหลตัดด้วยวิธีปรับปรุงแบบปากทางออกเจ็ท
277 การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนเพื่อป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Dementia): กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
278 การประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปและการบริหารยา Phenytoin ผ่านทางสายอาหารชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะของพยาบาลหอผู้ป่วย ICU อายุรกรรมและศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลา ก่อนและหลังการให้ความรู้
279 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารและช่องปากและโรคผิวหนังของสารสกัดสมุนไพรในเขื่อนรัชชประภา
280 การเตรียมและการประเมินคุณสมบัติของ microcapsules ของเชื้อ Lactobacillus fermentum SK5
281 การเจริญเติบโตและการลอกคราบของกั้งตั๊กแตนที่เลี้ยงในระดับความเค็มที่แตกต่างกัน
282 การจัดทำ พัฒนา และฐานข้อมูลสมุนไพร เขตปกปักเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎ์ธานี
283 การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของมะระ
284 การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีน
285 กลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในปัจจุบันและกลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในอุดมคติของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปภาคใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
286 Production of Zinc car Parts using the GISS DieCasting Process.
287 Development of High Performance Thermoplastic Vulcanizates (TPVs) Based on Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic Polyurethane
288 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งวาใบจุมพุต และรากท้าวยายม่อม
289 องค์ประกอบทางเคมีของลำต้นหาดหนุน
290 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกต้นเอ๊าะ
291 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา:กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน
292 ผลของสารชีวภาพจากน้ำยางพารา Hevea Brasiliensis ต่อกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนัง
293 ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการปลูกถ่ายยีนให้กับเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมเทเนรา
294 จลนศาสตร์ของการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาสมบัติผลิตภัณฑ์จากการจุ่มแบบ
295 คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
296 การสำรวจยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดเทศบาลนครหาดใหญ่
297 การสังเคราะห์และสมบัติฟลูออเรสเซนซ์ของสารประกอบอนุพันธุ์ Chalcones และ Heteroaryl Chalcones
298 การสังเคราะห์และสมบัติทางชีวภาพของสารอนุพันธ์ Naphthalenyl ethenylpyridiniun Benzenesulfonate
299 การสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของโปรตีนในวิถีการตายของกุ้งกุลาดำ
300 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของต้นกะพ้อ
301 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของต้นมะนาวผี
302 การศึกษาความสัมพันธ์ของสังคมแพลงก์ตอนกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในคลองขนอมหาดขนอมและหมู่เกาะทะเลใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
303 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิควัดการหักเหแสงเพื่อหาปริมาณเนื้อยางในน้ำยาง
304 การศึกษาการปนปลอมสารเพรคนิโซโลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาในอำเภอหาดใหญ่
305 การเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์สำหรับการหาปริมาณตะกั่วโดยวิธีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโดเมตรี
306 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสร้างสยต้นปาล์มน้ำมัน(somaclone)เทเนร่า ที่ให้ผลผลิตสูงดดยไม่ต้องทำลายต้น
307 การพัฒนาโปรลิโปโซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
308 การแปรสภาพกากขี้แป้งน้ำยางข้นโดยใช้จุลินทรีย์
309 การเตรียมผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพร : มะขามป้อม ทองพันชั่ง และเปล้าน้อย
310 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
311 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซน์เลเปส
312 Integrative study of natural rubber cup coagula matuaration for a better TSR20 rubber consistency.
313 Effects of Carvacrol on growth performance, stresstolerance and disease resistance in white shrimp(Penaeus vannamei).
314 อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อน T6 ก่อนและหลังการเชอมต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสม A356 หล่อกึ่งของแข็งโดยกรมวิธีการเชื่อมเสียดทนแบบถ้วน
315 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากรากของผักปู่ย่าและจากใบและกิ่งประยงค์
316 ส่งเสริมสุขภาพจิตตามหลักศาสนาอิสลาม
317 เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ
318 ระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล
319 โมเดลคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจและการพยากรณ์โรคที่ทำให้เกิดอาการปวดในบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยเทคนิค Bayesian network.
320 ยางเทอโมพลาสติกเตรียมจากยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพอกซิไดส์ผสมพอลิแลคติกแอซิด
321 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
322 โพรโทคอลการจัดเส้นทางสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์และแอคเตอร์ไร้สาย
323 ผลของบรรยากาศดัดแปลงที่มีต่อการเก็บรักษาลองกอง
324 ผลกระทบของการใช้สารเอทฟอนและ 1-methyl cyclopropene(1-MCP)ร่วมกับการห่อผลก่อนการเก็บเกี่ยวต่อผลมังคุด
325 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอจินิกแคลลัสของปาล์มน้ำมัน โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค
326 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลรูปไก่สะเต๊ะพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษาภายใต้การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
327 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบูดูฯ
328 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการจัดวางของเสียเศษอาหาร
329 โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล และอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต
330 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้
331 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
332 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
333 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
334 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาเพื่อความสุขกายและสายจิตของสมาชิกชุมชนภายใต้ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
335 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช: ภาคใต้
336 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
337 โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว โดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับโรงงานขนาดเล็ก
338 โครงการที่ปรึกษาโครงการวิชาการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
339 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด(ประจำปี 52)
340 โครงการทดสอบระบบกรีดสองหน้าแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลา
341 โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด
342 โครงการจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอันตรายเพื่อควบคุมสารเคมีของผักและผลไม้ที่ขายในตลาดอำเภอหาดใหญ่
343 ความเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลภาคใต้ ปัญหา สาเหตุและบทเรียนการจัดการ
344 การอบแห้งยางสำหรับผลิตยางแท่งด้วยคลื่ไมโครเวฟ และลมร้อน
345 การให้บริการการคลอดวิถีธรรมชาติ
346 การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ
347 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านการใช้ยาหลอกสองตัวกลุ่มคู่ขนานในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งในประเทศเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาดียู-176บี(DU-176b)โดยเปรียบบเทียบกับยาวาร์ฟาริน(Warfarin)ในผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ
348 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้ง2ด้านโดยใช้ยาหลอกเป็นกลุ่มคู่ขนาดเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาเป็นเวลา48สัปดาห์ด้วยการสูดพ่นยาบีไอ1744 ซี แอล(BI 1744 CL)(5ไมโครกรัม[2 ครั้งๆละ2.5ไมโครกรัม]และ10ไมโครกรัม[2ครั้งๆละ5 ไมโครกรัม]
349 การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
350 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมภาคใต้ (โครงการโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2)
351 การศึกษาระยะที่3ในหลายสถาบันมีการควบคุมโดยการใช้ยาหลอกของยาโซราฟินิบBAY 43-9006ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ตัวเล็กและอยู่ในกลุ่มเซลล์ที่ไม่ใช่สแควมัสเป็นหลักในระยะลุกลามที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษาหลังได้รับการรักษามาแล้ว2หรือ3สูตร
352 การศึกษาพารามิเตอร์ท้องที่ สำหรับการประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
353 การศึกษาพฤติกรรมผู้ดื่ม ผู้ขายยาดอง และผู้เกี่ยวข้องตามวิถีชุมชนภาคใต้ กรณีศึกษาเขตชุมชนเมืองในจังหวัดสงขลา
354 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างอุปกรณ์รองส้นเท้าชนิดซิลิโคนและแผ่นรองส้นเท้าสงขลานครินทร์สำหรับการรักษาผู้ป่วยเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ : กรณีศึกษาแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม
355 การศึกษาแบบลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีภาวะซีดซึ่งได้รับการรักษาด้วยการถ่ายเลือดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเหล็กเกินจากการได้รับเลือด
356 การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ
357 การศึกษาเทคนิคการระเบิดแนวชั้นดินอ่อนเหมืองลิกไนต์แม่เมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
358 การศึกษาในหลายสถาบันแบบสุ่มไม่ทราบการรักษาทั้งสองทางควบคุมโดยการเปรียบเทียบกับยาออกฤทธิ์เพื่อประเมินประสิทธิผลความปลดภัยและความทนต่อยาเทสโพไทดีฯ
359 การศึกษาชนิดเก็บข้อมูลระยะยาวแบบต่อเนื่องไปข้าง(เภสัชระบาดวิทยา) แบบไม่สุ่ม (โดยเปิดเผยการรักษาทำในหลายสถาบัน) เพื่อประเมินปริมาณความเสี่ยงของการภาวะการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากผิดปกติทั่วร่างกายที่มีสาเหตุจากไต ในผู้ป่วยไตบกพร่องระดับปานกลาง
360 การศึกษาการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่ Ib2-IIb(เริ่มแรก) โดยการรักษาแบบมาตรฐานคือการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดเปรียบเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดหรือฉายรังสี
361 การศึกษาข้อมูลผู้ป่วยมัลติเพิลมัยอิโลมา
362 การศึกษาการเตรียมเม็ดไคโตซานด้วยปฏิกิริยาครอสลิงค์กับน้ำยางธรรมชาติที่มีหมู่อิพอกไซด์เพื่อใช้ในการนำส่งยาทางผิวหนัง
363 การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative
364 การวิเคราะห์พันธุกรรมและการเข้ากันได้ระหว่างตายางพาราพันธุ์ดีและต้นตอพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้ไอโซไซม์และเครื่องหมายดีเอ็นเอ
365 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างแป้ง-ขี้เลื่อย-เยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
366 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
367 การพัฒนาผลึกเหลวสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุนาโนในการนำส่งยารูปแบบ
368 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแพะขึ้นรูปจากเนื้อเหลือจากการตัดแต่ง
369 การพัฒนาโครงการ VOIP
370 การพัฒนากระดาษบรรจุภัณฑ์ให้กลิ่นด้วยวิธี Encapsulation
371 การผลิตอะลูมิเนียมกันกร่อนโดยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง
372 การพัฒนากระดาษเคลือบสารต่อต้านจุลินทรีย์จากอนุภาคซิลเวอร์
373 การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมโดยกระบวนการแทรกซึมแบบใหม่
374 การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของลองกองในรูปผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
375 การผลิตน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภคและน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
376 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิบ
377 การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อทางเดินอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
378 การผลิต คุณสมบัติ และแนวทางการใช้ฟิล์มบริโภคได้ชนิดยับยั้งจุลินทรีย์ซึ่งเตรียมจากการผสมสารสกัดจากไม้เคี้ยม (Cotyleobium Ianceotatum) และไม้พยอม (Shoreatdurn)
379 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับภาคการผลิต จังหวัดสงขลา
380 การประยุกต์ใช้ฟอติลินในอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vanname).
381 การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของโอลิโกแซคคาไรด์จากเนื้อขนุนในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
382 การประเมินก๊าซมีเทนจากบ่อหมักไร้อากาศชนิดบ่อเปิดของระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
383 การนำตะกอนที่เกิดจากระบบ Decanter ของโรงงานน้ำมันปาล์มมาหมักทำปุ๋ย โดยใช้ถังหมักแบบใช้อากาศ
384 การบริการคลอดวิถีธรรมชาติในจังหวัดชายแดนใต้
385 การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน
386 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Bacillus megaferium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นา
387 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
388 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรนิเวศในน้ำของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ระยะดำเนินงานปี 2552
389 การเตรียมต้านวัณโรคบรรจุในถุงขนาดอนุภาคนาโน และความเป็นไปได้ในการรักษาวัณโรคปอด
390 การตรวจวัดปริมาตรตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิควิธีการประมวลผลภาพ
391 การตรวจจ้างการล้มในผู้สูงอายุ
392 การใช้สารทดแทนไขมันต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงเพื่อสุขภาพ
393 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรครากขาว
394 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นต้นตอ และการวิเคราะห์พันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
395 การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมีย
396 การคัดแยกจุลทรีย์ที่สามารถผลิตไลเปสเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
397 การกำจัดกลิ่นจากก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
398 กลไกการเกิดโครงสร้างโลหะกึ่งของแข็งในกระบวนการหล่อแบบรีโอแคสติง
399 Production of collagen/gelatin and their hydrolysate from fish skin.
400 Evaluate zaotechnical & physiological benefits ofusing top-feeding supplementation by an hepatic-functions-enhancing premix on nile Tilapia.
401 การทำบริสุทธิ์ การแยก การตกผลึก และการประยุกต์ใช้เปปซินจากปลา
402 การประเมินประสิทธิภาพของแนวทางเวชปฏิบัติเรื่องการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย Drspepsia และผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Helicobacter pylori ในประเทศไทย
403 การควบคุมคุณภาพน้ำยางธรรมชาติ : เทคโนโลยีการวิเคราะห์สารทีเอ็มทีดีและสังกะสีในน้ำยาง
404 ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน
405 ระเบียบวิธีการประมาณค่าการวัดระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
406 การเพิ่มประสิทธิภาพของแอฟฟินิตี้ ไบโอเซนเซอร์ แบบไม้ตัดฉลากโดยใช้วัสดุนาโน
ปี พ.ศ. 2551
407 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ : การพัฒนายาต้านแบคทีเรีย และยาต้านปรสิต
408 การคัดเลือก การพัฒนาเทคนิคการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลไม้แปรรูปในเขตภาคใต้ตอนล่าง
409 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาการปิดวงของอัลลิลอัลกอฮอล์ อัลลิลเอมีน และอัลลิลคาร์บอกซิลิก แอซิด
410 แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกูลโคส
411 อิทธิพลของชนิดของสารลดแรงตึงผิวร่วมต่อการเกิดไมโครอิมัลชั่นที่ประกอบด้วยไอโสโปรพิลปาล์มมิเตท น้ำ และบริดจ์ 97 และต่อการนำส่งวิตามินเอปาล์มมิเตทเข้าสู่ผิวหนัง
412 สารต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา และพืชที่คัดเลือก
413 สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
414 ศึกษากลไกลระดับเซลล์ของ fibroblast growth factor2(FGF2)และ LIM mineralization protein 1 (LMP1)ในการเหนี่ยวนำ osteoblast เปลี่ยนเป็นกระดูกที่สมบูรณ์
415 ศึกษาการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียโดยใช้ยางธรรมชาติ
416 วัฏจักรเซลล์ของไดโนแฟลกเจลเลต Noctiluca scintillans
417 ฤทธิ์ต้านการอักเสบเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปล้าน้อยและการเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อปกป้องผิวกาย
418 เภสัชจลนศาสตร์ของสารต้านจุลชีพที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง
419 พิจารณาหาสมการการกำจัดยา Valproic Acid ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยโรคลมชักเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หาขนาดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย
420 ผลของโปรกรมการให้คามรู้เรื่องการใช้ยารักษาโรคหืด และการดูแลตนเองของผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพบาบาลสมุทรสาคร
421 ผลของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบในการเป็นสารอนุมูลอิสระต่อภาวะไตวายเฉียบพลันในหนูที่ถูกชักนำโดยซีสพลาติน:ศึกษาโดยวิธีพยาธิวิทยาเนื้อเยื่อและลิปิดเปอรอกซิเดชั่น
422 ผลการเสริมโปรตีนและพลังงานต่อชนิดจำนวนประชากรจุลินทรีย์และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองทได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
423 โปรแกรมการคัดกรองโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในร้านยา
424 ประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา cefoxitin ในโรงพยาบาลกระบี่
425 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO19106:Geographic information-Profiles
426 โครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเด็กไทยให้เติมศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
427 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO19103:Geographic information-Conceptual schema language
428 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสั: ภาคใต้
429 เครื่องหมายระดับโมเลกุลในการจำแนกหอยสกุล Babylonia
430 การให้บริการทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในคลินิกไตเทียมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลหาดใหญ่
431 การแสดงออกของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureusหลังจากเลี้ยงเชื้อกับสารสกัดจากใบกระทุ Rhodomyrtustomentossa(Aiton) Hassk
432 การสำรวจความต้องการแรงงานเภสัชกร
433 การสังเคราะห์และโครงสร้างสารอนุพันธ์ของ pyridineและ quinoline เพื่อประยุกต์ใช้ด้านวัสดุทางทัศนศาสตร์
434 การสังเคราะห์และการประเมินศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นระบบนำส่งยาทางหลอดเลือดดำของ cyclic hexaglycine dendrimer.
435 การศึกษาวิจัยการรักษาเสริมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิดผลตรวจเฮอร์ทูเป็นบวก(HER2-Positive)และมีผลการตรวจต่อมน้ำเหลืองเป็นบวก(Node PositiveXหรือชนิดที่มีผลการตรวจต่อมน้ำเหลืองเป็นลยการตรวต่อน้ำเหลืองเป็นลบแต่มีความเสี่ยงสูง(High Risk Node-N
436 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง Nitric oxide ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
437 การศึกษารูปแบบการใช้ยา clopidogrel
438 การศึกษาระยะเวลาในการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและปัจจัยที่มีผลต่อการกลับเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดกินภายหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
439 การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนในถั่วฝกยาว และถั่วพุ่มโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
440 การศึกษาโครงสร้างของฟิล์มยางธรรมชาติ
441 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ลักษณะสัณฐานวิทยาฤทธิ์ทางชีวภาพ ทางนาโนลิโปโซมที่มี Rhinacantnin C ที่สกัดจากใบทองพันชั่ง
442 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมนของไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
443 การวิเคราะห์ระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสารในระบบ E-document มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
444 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงและสตูล) ของภาคใต้
445 การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำต้นบอระเพ็ด และกลไกในการแสดงฤทธิ์ของสารนั้นต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและ/หรือต่อการคลายตัวของหลอดลม
446 การพัฒนาและศึกษาลักษณะสมบัติเฉพาะของวัสดุร่วมเคลย์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
447 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชั่นแบบเข้มขัน
448 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเอสแอลอี
449 การพัฒนา self-emulsifying System รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน
450 การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของราบนปาล์มบกและป่าพรุ
451 การประเมินผลการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
452 การประเมินผลพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย
453 การประเมินความร่วมมือและประสิทธิภาพในการใช้คู่มือสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
454 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
455 การนำเข้าและการแสดงออกของยีนที่น่าสนใจในเซลล์กุ้งโดยวิธีปรับปรุงไต
456 การเตรียมแผ่นฟิล์มพอกหน้าจากน้ำยางธรรมชาติ
457 การตั้งตำรับครีมไลโปโซมของน้ำมันรำข้าว
458 การใช้กระบวนการรีคอนซิลิเอชันยาในการตรวจสอบการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
459 การชักนำโพลีพลอยด์ในปาล์มน้ำมันโดยใช้สารโคลซิซินในเมล็ดงอก
460 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาวัณโรค
461 การคัดเลือกเชื้อราที่สร้างสารต้านกัลปังหาและการจำแนกชนิดโดยวิธีทางชีวโมเลกุล
462 กลไกการทำหน้าที่ของ Pm-Fortilin ในการป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
463 Survey on characteristics of locally avaliable feed resources for fattening of cattle.
464 อัตราการปล่อยที่เหมาะสมในการเลี้ยงกั้งตั๊กแตน
465 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพโรตีแช่เยือกแข็ง
466 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
467 โครงการสำรวจและศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 : ด้านเทคนิคและด้านงบประมาณการวิจัย
468 โครงการศึษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม และ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของกระท่อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
469 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) ปีที่ 1
470 การออกแบบและสร้างชุดควบแน่นเมทานอล สำหรับระบบผลิตไบโอดีเซล ชุมชน
471 การหล่อแบบกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมเกรดที่ใช้ในการหล่อไดคาสติง
472 การสำรวจเพื่อประเมินการดูแลรักษา การควบคุมโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนและสภาพสังคมจิตวิทยาของผู้ป่วยเบาหวานในภูมิภาคเอเชีย
473 การสร้างเสริมพลังการพัฒนาศักยภาพสู่สุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งลาน ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
474 การศึกษาวิจัยเอเวอร์โรลิมัสแบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกโดยให้ร่วมกับยาอีแซแมสเทนในการรักษาหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิดตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นบวกระยะลุกลามเฉพาะที่หรือระยะแพร่กระจายซึ่งดื้อต่อยาเลโทรโซลหรือยา
475 การศึกษาวิจัยสหกสถาบันระยะที่3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกโดยใช้ยาเอเอสเอ404 ร่วมกับยาโดซีแทกเซลสำหรับการรักษาลำดับที่สองของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะสุดท้ายหรือระยะที่มีการแพร่กระจาย(ระดับ3ปี/4)
476 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม
477 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเปิดสลากเพื่อประเมินประสิทธิภาพและด้านความปลอดภัยของยานิโลตินิบเปรียบเทียบกับยาอิมาตินิบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้หรือระยะที่มีการแพร่กระจาย
478 การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบศึกษาหลายศูนย์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเปิดเพื่อประเมินยาเอเวอร์โรลิมัสในการรักษาแบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยมะเร็งเนื้อไตที่เกิดการกลับเป็นซ้ำแบบแพร่กระจาย และ/หรือ ระยะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
479 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนานปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินอัตราการคงการใช้ยาประสิทธิผลความปลอดภัยและความทนได้ต่อยาของยาคาริสบาเมท(Carisbamate)ยาโทพิราเมท(Topiramate)และยาลีวีไทราซีแทม
480 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบันระยะที่3แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านเพื่อเปรียบเทียบยาเอเวอร์โรลิมัสอาร์เอดี001กับยาหลอกเมื่อให้ร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองที่ดีที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดลุกลามที่มีการแพร่กระจายของโรคภายหลังจากการได้รับยาเคมี
481 การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก
482 การศึกษาเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกโรงไฟฟ้าชุมชน
483 การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มในหลายสถาบันเพื่อประเมินผลลัพธ์และทรัพยากรที่ใช้จากการถ่ายภาพและรักษาภายหลังการตรวจตับโดยใช้เครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง(MRI)ร่วมกับการฉีดสารพรีโมวีสท์กับการตรวจโดยใช้เครื่อตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก
484 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (glidingbacteria) ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย
485 การวิเคราะห์สมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ lap-plate
486 การลดต้นทุนการผลิตกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกโดยการลดปริมาณสตาร์ช
487 การพัฒนาไอศกรีมเสริมโปรตีนและวิตามินเอสำหรับเด็กปฐมวัย
488 การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์แบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์คายประจุไฟฟ้าสถิต
489 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส
490 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการอบไม้ยางพาราแปรรูป บริษัท วู้ดเวรอ์คอังสุธน จำกัด
491 การพัฒนาชมรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
492 การพัฒนากระบวนการหล่อฉีดโลหะกึ่งของแข็งที่ผลิตโดยการพ่นฟองแก๊ส
493 การผลิตและการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
494 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมูแบบครบวงจร
495 การผลิตแคโรตินอยด์จากการรวมวิถิการสังเคราะห์แคโรตินอยด์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
496 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของระบบชุดหัวอ่านเพียโซอิเล็กทริ
497 การคงสภาพฐานข้อมูลและการผลิตผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากของเด็กอายุ3 เดือน ถึง 8 ขวบใน อ.เทพา จ.สงขลา (ระยะที่ 1)
498 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยปฏิกิริยาออกวิเดชั่นของไอรอนคีเรทในคอลัมน์บรรจุ
499 การกำจัดสีในน้ำเสียโดยโฟโตเฟนตันด้วยแสงอาทิตย์
500 ก้างปลาปรุงรสผสมเครื่องเทศและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
501 Validation of the Finite Element Model of Piezoelectric head Gimbal Assembly System for Vibration Analysis.
502 Enzymatic Delignification and Hydrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunches (OPERB) for Ethanol Production.
503 การใช้กากขี้แป้งจากโรงงานน้ำยางข้น และขี้เถ้าจากโรงงานยางแผ่นรมควันเมื่อเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตวัสดุแผ่นก้อนแข็งเพื่องานตกแต่ง
504 คุณลักษณะและศักยภาพการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานน้ำยางข้น โรงงานยางแท่ง STR20 และโรงรมยาง
505 รูปแบบการมีส่วนร่วมและแผนการตลาดของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาโหนด-นา-เล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
506 การจัดทำต้นแบบการดำเนินธุรกิจแนวเศรษฐกิจพอเพียงของอุตสาหกรรมโรงแรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาจากบทเรียน"ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท"สู่"ดุสิต country home resort"อ.ควนโดน จ.สตูล"
507 Development of a Wireless Electrostatic Dischange(ESD) Event Locator System for Hard Disk AssemblyLine.
508 โครงการศึกษาวิจัย ROADMAP การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงข่ายอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศไทย
509 การศึกษาพฤติกรรมการล้าและกลศาสตร์การแตกหักของผิวเชื่อมพอกของเหล็กกล้าผสมต่ำ AISI 4340 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ และกรรมวิธีการเชื่อมมิก/และกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
510 การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
511 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็คทรอนิกส์
512 การวางแผนภูมิทัศน์เหมืองแร่เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
513 วัสดุผสมระหว่างยางคอมปาว์ดและท่อนาโนคาร์บอน
514 การพัฒนาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟิกฟอร์แบบเคลือบผิว
515 การลดความชื้นยางแผ่นโดยใช้เจ็ทอากาศร้อนพุ่งชน
516 การออกแบบเข็มขัดพยุงหลังโดยใช้แผ่นรองรับที่ทำจากยางธรรมชาติ
517 การออกแบบวงจรไมโครเวฟบนเทคโนโลยีสายส่งไมโครสตริปและสตริปแบบระนาบร่วม
518 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบ และการพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดหลักของระบบ
519 Development of a Zinc Composite Feeding System.
520 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอมโมเนีย
521 ต้นแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
522 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักพื้นบ้าน
523 การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
524 การผลิตวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากขี้เลื้อยแป้ง และน้ำยางพารา
525 การศึกษาจลนศาสตร์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มกรดไขมันสูง โดยกระบวนการเอสเตอร์ฟิเคชั่นด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Heteropoly Acids.
526 การสร้างฟังก์ชันช่วยทำงานสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์อัดล้อยางบนซอฟท์แวร์สำเร็จรูป
527 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
528 การทำน้ำผลไม้เมืองร้อนให้คงตัวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน: สมบัติทางพฤกษเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ
529 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
530 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางแท่ง STR20ขององค์การสวนยางและเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
531 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยระบบหมักไร้อากาศซัลฟิโดเจนิคอัตราสูง และการผลิตกรดซัลฟูริกจากก๊าซชีวภาพเสีย
532 ระบบตรวจวัด-ควบคุมแบบไร้สายสำหรับงานอุตสาหกรรมการเกษตร
533 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดไหลสวนทางแบบต่อเนื่องสำหรับรีไบโอติกส์จากพืชเกษตร
534 Rubberwood Preservation by Wood Vinegar.
535 การศึกษาและออกแบบต้นแบบระบบห้องเรียนทางไกลแบบโต้ตอบแบบเวลาจริงสำหรับเครือข่าย UniNet
536 การแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อผสมที่ชอบอุณหภูมิเปรียบเทียบกับการใช้เอนไซม์มิสูง
537 การศึกษาผลการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองด้วยหลอดเลือดเทียมแบบขดลวด Endurant stent graft
ปี พ.ศ. 2550
538 สารที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและจุลินทรีย์ในทะเลจากเขตอ่าวไทยตอนล่าง
539 การศึกษากลุ่มโรค Peripheral T-Cell proliferative disease ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr (EBV) : การศึกษาจำนวน EBV ในพลาสม่า
540 PSU and French Universities Research Collaboration.
541 กระบวนการผลิตหลักกั้นเส้นทางเดินรถจากยางธรรมชาติที่นำกลับมาใช้ใหม่
542 การสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชันของอิลเมไนต์
543 การสังเคราะห์วงจรควบคุม FSMS สำหรับระบบวงจรรวมความเร็วสูง
544 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการหาปริมาณสบู่ในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการไทเทรตร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้า
545 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง การเก็บรักษาและการทดสอบประสาทสัมผัส
546 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลตากแห้งคุณภาพสูงของชุมชนภาคใต้ตอนล่างด้วยพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
547 การนำสารสกัดจากมะนาวมาใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับอาการส้นเท้าแห้งแตก
548 การศึกษาโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน BRCA1 : อันตกิริยาระหว่าง BRCA1 RING domain กับ ligand-bindingdomain ของ estrogen receptor อัลฟา
549 การพัฒนาวิธีการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอให้ได้ขึ้นและการพัฒนาวิธีการชักนำให้เกิด Secondary Somatic embryo (SSE).
550 การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
551 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย:กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
552 การเก็บเกี่ยวสารมีคุณค่าจากน้ำมันปาลมดิบและวัสดุเศษเหลือ
553 การพัฒนาดินประดิษฐ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท๊อปโดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
554 การผลิตโมโนกลีเซอไรด์จากน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
555 องค์ประกอบทางเคมีจากรากและผลของต้นหมาย
556 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราเอนโดไฟท์
557 องค์ประกอบทางเคมีของรากฝาดดอกขาว
558 สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์(I) ที่มีลิแกนด์ลิวอิสเบส
559 สมบัติเชิงแสงและปฏิกิริยาการระงับของคลอโรฟิลล์เอทสภาวะกระตุ้น
560 สมรรถนะการดักจับอนุภาคแอโรซอลของอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยไซโคลนและแผ่นกรอง
561 ศึกษาปัญหาการใช้ยาและการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
562 ศึกษาผลกระทบของสารเคมีที่มีผลต่อสมบัติน้ำยางสด น้ำยางข้น และการจับตัวของน้ำยางสกิม เพื่อนำไปสู่การแกปัญหาคุณภาพถุงมือยางและน้ำยางสกิมไม่จับตัว
563 ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อผิวหนังของแผ่นฟิล์มเซลลูโลสที่บรรจุสารสำคัญทางเครื่องสำอาง
564 เมทาบอไลต์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ Botryosphaeria rhodina PSU-M35 และ PSU-M114, Pestalotiopsis sp. PSU-M5, Phomopsis sp. PSU-A57 และเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-A13
565 เมทาโบไลต์จากเชื้อรา
566 เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46
567 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของเฟิร์นในพื้นที่บ้านศาลาแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
568 ผลของสารสกัดหยาบจากลำต้นบอระเพ็ดต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ท ต่อหลอดลมของหนูตะเภา
569 ผลการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัทลุง
570 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่มาตามนัดเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค ณ โรงพยาบาลสงขลาจังหวัดสงขลา
571 ไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดโปรตีน
572 ไบโอเซนเซอร์สำหรับสารปนเปื้อนปริมาณน้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ
573 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
574 เซนเซอร์สำหรับการวิเคราะห์โปรตีนก่อภูมิแพ้
575 เซนเซอร์สำหรับสารปริมาณน้อย
576 โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด
577 คุณลักษณะการกระจายตัวและผลกระทบของมวลอนุภาคจากการเผาไหม้ไม้ยางพาราในกระบวนการรมควันยางแผ่นต่อมลภาวะทงอากาศ
578 ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสิ้นอายุบนฉลากยาของผู้ป่วย
579 การสำรวจความชุก ลักษณะและชนิดยาที่เกิดอันตรกิริยากับยากลุ่มยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนินแบบเฉพาะเจาะจง ในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชสงขลาราชนครินทร์
580 การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรฟิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดฮนอนาลอกจากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase
581 การสลายเมทิลีนบลูด้วยไทเทเนียมไอออกไซด์ที่ถูกตรึง
582 การสกัด การแยกสารสำคัญ และศึกษาฤทธิ์ต้านพิษงูของต้นโคลงเคลง
583 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง subunit ของกรดแอสพาร์ติก ตำแหน่งที่ 97 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้ยอะลานีน
584 การศึกษาถึงผลของความล่าช้าในการตรวจรับการรักษาและความล่าช้าในการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่มีต่อผลลัพธ์ในการรักษาตัว
585 การศึกษาการสังเคราะห์อนุพันธ์เอริลโพรพิลลิดีนไทอะโซลลิดีนไดโอนและเอริลไทอะโซลิดีนไดโอนแอนะล็อกของนาโพรเซนเพื่อนำมาประเมินการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไชโคลออกชีจีเนส
586 การศึกษาการบริหารจัดการวัคซีนของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในอำเภอหาดใหญ่
587 การศึกษาการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับโครเมียม(+3)ไอออน
588 การแพร่กระจายทางชีวภูมิศาสตร์ของมดสกุล Polyrhachisในเขตย่อยอินโดมาลายัน
589 การพัฒนาโรงอบอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ไฟฟ้าสำหรับชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
590 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
591 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับไคโตแซน
592 การประเมินผลลัพธ์การสนับสนุนการใช้แนวทางการตรวจติดตามระดับ Lithium ในเลือดโดยเภสัชกรทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ
593 การประเมินความสามารถทางวิชาชีพเภสัชกรของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากการสอบประมวลความรู้
594 การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในกระบวนการฆ่อและตัดแต่งซากสุกรที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
595 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติกแอซิดคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
596 การเตรียมแผ่นแปะต้านเชื้อรา Lawsone methyl ether โดยใช้สารเมือกจากแมงลัก
597 การเตรียมตำรับน้ำยาบ้วนปาก lawsone methyl etherและการทดสอบความคงตัว
598 การตอบสนองของสาหร่ายต่อการลดลงของสัตว์กินพืชและการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอาหาร : เข้าใจถึงรูปแบบการจัดสรรทรัพยากร
599 การโคลนและแสดงออกของยีน LMP-1ใน osteoblast cell line
600 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงจากสวนเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย
601 Studies on relationship between plane of nutritionand meat production and utilization of nutrientsin southern Thai native and crossbred stees.
602 Cloning and expression of FGF-2 for bone regeneration.
603 การศึกษาเพื่อประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
604 Biochemical mechanisma in absorption, retention and metabolism of dietary astaxanthin in Atlantic Salmon Simo Solar.
605 การใช้กากของเสียจากโรงงานน้ำยางข้นโรงงานยางแท่ง STR 20 และโรงรมยาง ในการหมักทำปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย
606 ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิสต์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่โด๊ปด้วยสารเดิม
607 มอเตอร์อัลตราโซนิคพลังงานต่ำสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้น
608 การพัฒนาสารเคลือบผิว TIO2/xly
609 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องของกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน
610 การพัฒนามาตรฐานความสบายสำหรับระบบทำความเย็นโดยอาศัยการแผ่รังสีความเย็น
611 การออกแบบตัวรับแสงอาทิตย์ในระบบผลิตน้ำร้อนสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย
612 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกริดเทคโนโลยีและการคำนวณประสิทธิภาพสูงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
613 การศึกษาเปรียบเทียบระบบทำความสะอาดไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
614 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซ์ โดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่น
615 ระบบรายงานสภาวะแวดล้อมผ่อนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทแบบเวลาจริง
616 การสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล
617 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเคี้ยวกรอบเคลือบช็อกโกแลตจากผลไม้ทอดสุญญากาศ
618 ตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทอรนิกส์ทำจากยางธรรมชาติผสมตัวเติมนาโน
619 การพัฒนาวัสดุผสมนาโนระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วและท่อนาโนคาร์บอน
620 การผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae
621 โครงการศักยภาพการผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
622 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฎิกิริยาออกซิเดชันและต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
623 การพัฒนาสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
624 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซินจากน้ำมันปาล์มสำหรับทดแทนแวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก : ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวและการกระจายตัวของสารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซิน
625 การบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
626 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดไหลสวนทางแบบต่อเนื่องสำหรับสกัดพรีไบโอติกจากพืชเกษตร
627 การศึกษาและพัฒนาระบบลำไส้จำลอง
628 การใช้กลีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิต 1,3โพรเพนไดออลในระดับโรงงานต้นแบบ
629 การศึกษาทบทวนสถานการณ์และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2549
630 การสังเคราะห์น้ำมันปลาที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงโดยใช้เอนไซม์แบบสองขั้นตอน
631 โครงการต้นแบบการผลิตฟองน้ำจากยางธรรมชาติ
632 โครงการวิจัย Video telephony over IP network.
633 โครงการวิจัย Development of IPv6 Application Prototype Models : Phase1
634 โครงการศึกษาคุณสมบัติยางหลังผ่านโรงรมพลังงานชีวมวล-แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าแผ่นยางรมควัน
635 โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก: ด้านการประมง
636 A Feasibility Study of Adding Filler Material in Molten Zine.
637 โครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริดภายใต้โครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ
638 Development and Psychemtric Evaluation of the Quality of worklife Index.
639 Production of Die-Cast Cars with Zine Composites.
640 Studies on relationship between plane of nutritionand meat production and utilization of nutriets in southern Thai native and crossbred stees.
641 กลไกการเปลี่ยนแปลงสารระเหยได้ในหอยนางรมในระหว่างกระบวนการแปรรูป
642 การควบคุมแมลงและไรศัตรูพริกโดยชีววิธี
643 การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย
644 การจำแนกลักษณะของกล้ามเนื้อและอันรกิริยาระหว่างโปรตีนไม่โอไพบริลและไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้สำหรับผลิตซูริมิในประเทศไทย
645 การใช้ประโยชน์ของแมงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
646 การตรวจหาสารก่อกลายพันธุ์ในน้ำทิ้งและในบรรยากาศการทำงานภายในโรงงานผลิตถุงมือยางในจังหวัดสงขลา
647 การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีนเนสจากม้ามปลาทูน่าและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งการผลิตน้ำปลา
648 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
649 การประเมินผลการใช้ชุดตรวจจำแนกชนิด Human papillomavirus ด้วย MU-BIOTEC HPV Test เปรียบเทียบกับชุดมาตรฐาน Hybrid Capture 2 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย
650 การประเมินและพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาถ้ำภูผาเพชรและถ้ำเจ็ดคต ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
651 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
652 การผลิต สมบัติ และประยุกต์ใช้แวกซ์ชนิดเหลว (อัลคีคเรซิน) ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มสำหรับเคลือบผิดกระดาษลูกฟูก
653 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเหลวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
654 การพัฒนาระบบบริการและฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคใต้
655 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus megaterium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
656 การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแรงงานนอกระบบในภาคใต้
657 การแยก การคัดเลือก และการทำให้บริสุทธิ์เอนไซต์ไฮดรอกซี่ไนทาริลไลเอสและการไร้ประโยชน์
658 การศึกษาการใช้ประโยชน์กากขี้แป้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดิน
659 นวัตกรรมการกำจัดเหาในเด็กนักเรียนหญิง
660 ต้นแบบเซนเซอร์โหมดไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
661 ประสบการณ์การตาย : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
662 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการให้สุขศึกษาด้านโภชนาการและความสะอาดของมือต่อหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะซีดและเพิ่มน้ำหนักทารกแรกเกิดในพื้นที่ที่มีความชุกของหนอนพยาธิลำไส้ติดต่อผ่านดินในภาคใต้ของประเทศไทย ณ จังหวัดนราธิวาส : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม
663 ผลของการตั้งครรภ์และการคลอดในวัยรุ่นสาวโรงพยาบาลเบตง
664 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
665 รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง
666 สัมฤทธิ์ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
667 เอนโรไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
668 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
669 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแคปซูลและเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากแป้งตาล
670 การประยุกต์ใช้น้ำมันปาล์มดังแปรในผลิตภัณฑ์อาหาร(ตอนที่ 1:ไอศครีม)
ปี พ.ศ. 2549
671 การตรวจหาเดงกี่แอนติเจนเพื่อวินิจฉัยโรคไข้แดงกี่และไข้เลือดออกเดงกี่ในระยต้นของโรค
672 การพัฒนาการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล
673 การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
674 Coral Reef Recovery After the Tsunami and Assessment of Coral Damage at Adang-Rawi, Tarutao Nationalpark, Satun Province (Coral fragments transplantation).
675 การสำรวจเพื่อประเมินผลกระทบจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
676 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัดใบทองพันชั่งและใบชุมเห็ดเทศในการประยุกต์ใช้ต้านยาและเครื่องสำอาง
677 การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
678 โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ภาคใต้
679 การตรวจการผ่าเหล่าของสารพันธุกรรม (ยีนเออาร์เอ็กซ์) ในผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้าร่วมกับอาการชัก
680 การประยุกต์ใช้ถังคัดพันธุ์และการควบคุมปริมาณออกซิเจนเพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดแบบตะกอนเร่งในโรงงานอุตสาหกรรมทะเลแช่แข็ง
681 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
682 การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะอลูมิเนียมผสม 7075-T651 ที่ใช้สำหรับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
683 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จากอิพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว:การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
684 การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมก่อนการรมควันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
685 การศึกษาการทำงานของยีน nig และการควบคุมการสร้างโปรตีนไนเกรสซิน
686 การศึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กอายุ 4-5ปี
687 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้พรีเสริฟจากส้มแขก
688 การพัฒนาเครื่องต้มยำส้มแขกชนิดก้อน
689 การิตแกงกะทิไขมันต่ำบรรจุกระป๋องเพื่อชุมชน
690 การปรับปรุงคุณภาพเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทยสำเร็จรูป
691 การใช้พืชสมุนไพร/เครื่องเทศเพื่อป้องกันการเกิดสีคล้ำและกลิ่นรสที่ผิดปกติในน้ำปลา
692 การคัดเลือกและเทียบเคียงแบคทีเรียที่เปลี่ยนสภาพของสารหนูจากดินที่ปนเปื้อน
693 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
694 การนำถุงมือยางธรรมชาติมาใช้ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์กับพอลิโพรไพลีน
695 รองเท้าวัวจากยางธรรมชาติ
696 การเตรียมและสมบัติของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติมาลิเอตและยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
697 การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์
698 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการตัดยางกับโลหะโดยใช้กาวจากกราฟ์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิกแอนไฮโดรด์
699 การเตรียมกาวยางธรรมชาติการฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์สำหรับยึดติดไม้
700 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูง และการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง
701 การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมป์และพลาสติกรีไซเคิล
702 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
703 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง
704 การเตรียมและสมบัติของวัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งข้าวเจ้าและเส้นใยปอ
705 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติและระบบการอัลคาไนเซซันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
706 การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติอิพอกไซด์
707 การพัฒนาเทคนิคอย่างง่ายในการวิเคราะห์หาสังกะสีในน้ำยางธรรมชาติข้น
708 การพัฒนาเทคนิคอย่างง่ายในการวิเคราะห์ Tetramethylthiuram disulphide ในน้ำยางธรรมชาติข้น
709 ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติของต้นยางพารา
710 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหมากแบบต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
711 การพัฒนากระบวนการเตรียมอาหารทะเลวัตถุดิบสำหรับการอบแห้งแบบผสมผสานความร้อนร่วม
712 คาพาซิทีฟไบโอเซนเซอร์ที่มีความไวในการวิเคราะห์
713 การออกแบบ สังเคราะห์ และหาโครงสร้างสารประกอบชนิดใหม่ของสารประกอบ arylpyridinium benzenedulfonatesเพื่อหาสารที่มีคุณสมบัติทางทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น
714 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากน้ำยางพารา
715 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งวา (Garcinia hombroniana)และฤทธิ์ทางชีวภาพ
716 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำหมักชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียแลกติกที่คัดเลือกได้ ซึ่งผลิตแบคเทอร์โอซินเป็นหัวเชื้อ
717 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่มน้ำยาง-สูตรถุงมือยางต้นทุนต่ำและยางรัดผมแฟชั่น
718 การพัฒนาแพทย์มุสลิมที่จบจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
719 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacllus paracaselHL 32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
720 การโคลนซีดีเอนเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโคสดวาลีนไซเดลส จากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย
721 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปินอยด์อินโคลแอลคาลอยด์ : การโคลนการศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
722 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแผ่นแปะผิวหนังจากเปคติน
723 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต่อเอนไซม์ Cyclooxygenase ของอนุพันธ์ N-Substituted benzanilides.
724 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาทางอินทรีย์เคมีสังเคราะห์
725 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อราโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผนึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
726 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
727 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเชิงการค้าในถังหมัก
728 รูปแบบการดำเนินการโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคทีเหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน(Phase2)
729 การพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อการประเมินสถานการณ์ของการติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้ที่ติดต่อผ่านดินภาวะซีดและภาวะโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
730 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก
731 ทะเบียนผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
732 โครงการเพื่อพัฒนาโปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
733 การรักษาสภาพไม้ยางพาราด้วยน้ำส้มควันไม้
734 โครงการการศึกษาเบื้องต้นในเทคโนโลยีและศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาไทยทางด้านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
735 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขันได้
736 การทดสอบน้ำมันปาล์มแบบต่างๆ ผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเกษตรและไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะ
737 การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 3: เน้นที่สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ตำบล โรงพยาบาล ร้านขายยา และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้า (อสม.)
738 การศึกษาพฤติกรรมการคืนของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว
739 การพัฒนากาวสำหรับใช้ในงานตัดไม้ยางพาราจากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์
740 เก็บข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
741 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
742 การผลิตกระดาษจากวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน้ำมัน
743 การผลิต คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้เซลลูโลสและอนุพันธุ์ของเซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
744 การผลิต และคุณสมบัติของพอลิเมอร์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
745 แอฟฟินิตีไบโอเซนเซอร์แบบไม่ติดฉลาก
746 องค์ประกอบทางเคมีจากตำลึงและโทะ
747 องค์ประกอบทางเคมีจากต้นฝาง
748 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-SF5 และ PSU-SF18
749 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและเปลือกของต้นกรวยป่า
750 หน้าที่หลากหลายของเอฟเฟคเตอร์ชนิดโพลีเปปไทด์จากเชือราก่อโรคในยางพารา (Phytophthora palmivora)
751 ศึกษาระดับพลังงานและพลังงานของแถบช่องว่างของไทเทเนียมไดออกไซด์
752 ผลของการเจือโลหะต่อสมบัติทางกายภาพและโฟโตคะตะลิสต์ของผงไทยเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโน
753 ฐานข้อมูลของศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
754 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกแคระสายพันธ์ Idiosepiusbiserialis และ Idiosepius pygmaeus ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
755 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์
756 การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างของสารประกอบ Ruthenium(II)กับลิแกนด์ 2,2:6,2 -terpyridine และ 5-chloro-2(phenylazo)pyridine
757 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในระยะที่มีการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งแชบ๊วย
758 การปลดปล่อยแอนติอะป๊อบโตติคโปรตีนจากเรซินโมดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่เติมไคโตซาน
759 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติอิพ็อกซิโดซี
760 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
761 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
762 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเจฟิทินิบเมื่อบริหารร่วมกับยาเคมีบำบัดซัสพลาดิน/ไฟร์เอฟยูในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร
763 การพัฒนาวิธีการไตรเตรตที่ปราศจากไซยาไนด์ในการวิเคราะห์แมกนีเซียมในน้ำยางธรรมชาติ
764 การออกแบบและพัฒนาตัวตรวจสอบการสวมใส่สารรัดข้อมือสำหรับกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์
765 ระบบเฝ้าระวังการสวมใส่สายรัดข้อมือที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์โดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากตัวผู้สวมใส่
766 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (gliding bacteria)
767 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลาหมึกตากแห้งคลองสำโรง จังหวัดสงขลา
768 การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบการพุ่งชนด้วยอากาศ
769 การออกแบบหน่วยประมวลผลเลขทศนิยม ความเร็วสูงสำหรับระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความละเอียดสูงบน FPGAS
770 ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคใต้
771 โครงการการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคใต้ตอนล่าง)
772 โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
773 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD Cluster)
774 โครงการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตปลาหมึกตากแห้ง
775 โครงการสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของผงไททาเนียมไดบอไรด์ ระดับนาโน
776 กลไกการสังเคราะห์กรดโพลีกลูตามิก
777 การจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ
778 การทอดอาหารทะเลจากบริษัททริปเปิ้ลบีนาชันโปรดักส์ในระบบสูญญากาศ
779 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพาราในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
780 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ albendazole 200 mgครั้งเดียวและสองครั้งในการรักษาโรคหนอนพยาธิที่ติดตอผ่านดินในเด็กก่อนวัยเรียน อ.เทพา จ.สงขลา
781 การผลิตกรด 5-อะมิโนโพลีวูลิกและไฮโดรเจนจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
782 การผลิตไบโอไฮโรเจนและไบโอมีเทนจากกระบวนการหมักน้ำทิ้งโรงงาน
783 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกรดไขมันอิสระสูงของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
784 การพัฒนานำส่งโปรตีนกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกและเซลล์สร้างกระดูกโดยตัวรองรับสามมิติไคโตซานคอลลาเจนที่มีอนุภาคอัลจิเนตขนาดนาโนฝังอยู่ภายในโครงสร้างของตัวรองรับ
785 การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง
786 การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
787 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุรถโดยสารในประเทศไทย
788 ผลกระทบของโรคข้อเข่าเสื่อมต่อภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรไทย
789 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางรีโอโลยีและการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างกัน
790 ผลของปริมาณอะมิโลสและสภาวะการผลิตต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวพรีเจลาติไนซ์
791 การผลิตผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยและจัดทำฐานข้อมูลของเด็กอายุ 1/2-4 ปี
792 ผลของไลโพโพลีแซกคาไรด์ต่อการสร้างเซลล์ละลายกระดูกชักนำโดยเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของเนื้อเหงือก / เอ็นยึดปริทันต์เลี้ยงร่วมกับโมโนนิวเคลียร์เซลล์ในเลือด
793 ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กโรคเอสแอลอีและไตอักเสบลูปัส:การศึกษาโดยสหสถาบันในประเทศไทย
794 ภาระการคลังของการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์มะเร็งในประเทศไทย
795 ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
796 วงจรไมโครซิฟสำหรับระบบรับ-ส่งไร้สายในงานชีวการแพทย์
797 วงจรขยายปรับค่าได้ที่ใช้ไฟเลี้ยงต่ำในเทคโนโลยีซีมอสสำหรับระบบรับส่งไร้สาย
798 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
799 สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์
800 อุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้ง และการหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
801 การจัดสรรทรัพยากรวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับเครือข่ายข้อมูลไร้สายหลากหลายชนิด : ซีดีเอ็มเอ-เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย
802 การใช้เทคนิคการดูดซับแบ่งปันของสารลดแรงตึงผิวในการเตรียมถุงมือทนน้ำมันยางธรรมชาติอิพอกไซด์
803 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2548
804 Quercus infectoria, Punica granatum as atternativetreatments of enterohaemorrhagic Escherichia coli0157:H7 infection.
805 ความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับแนวปฏิบัติของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ เรื่อง การจัดการผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลของเขตภาคใต้ตอนล่าง
806 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
807 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
808 การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาว
809 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus, Linn.) ในคอกเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
810 การศึกษาเบื้องต้นการประยุกต์ใช้น้ำยางธรรมชาติในงานก่อสร้าง
811 ผลของการบ่มเร่งต่อคุณสมบัติน้ำยางคอมพาวด์ในการเตรียมฟองยางธรรมชาติ
812 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณสปูลอเรตในน้ำยาง
813 การใช้กากขี้แป้งยางข้นเป็นสารตัวเติมซีเมนต์ ยางปูพื้น
814 การเตรียมสารเคลือบผิวจากยางธรรมชาติอะคริเลท
815 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์บิลลารี่
816 การเตรียมกาวติดไม้จากยางธรรมชาติมาเลเอท
817 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสดเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
818 การใช้น้ำมั