ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 23
2 อาซีซัน แกสมาน 21
3 เจริญ นาคะสรรค์ 17
4 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 16
5 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 16
6 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 14
7 ประณีต ส่งวัฒนา 13
8 สินชัย กมลภิวงศ์ 13
9 เถวียน วิทยา 12
10 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 11
11 เจษฎา วรรณสินธุ์ 11
12 ราม แย้มแสงสังข์ 11
13 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 11
14 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 10
15 สายัณห์ สดุดี 10
16 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 10
17 กำพล ประทีปชัยกูร 10
18 แสงอรุณ อิสระมาลัย 10
19 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 9
20 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 9
21 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 9
22 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 9
23 จรัสศรี นวลศรี 9
24 วุฒิพร พรหมขุนทอง 9
25 ธีระพล ศรีชนะ 8
26 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 8
27 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 8
28 วิวัฒน์ พิชญากร 8
29 พนาลี ชีวกิดาการ 8
30 จิราพร เพชรรัตน์ 8
31 ชยุต นันทดุสิต 8
32 ชาคริต ทองอุไร 8
33 สมปอง เตชะโต 8
34 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 8
35 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 7
36 บัญชา สมบูรณ์สุข 7
37 ชิตชไม โอวาทฬารพร 7
38 พิษณุ บุญนวล 7
39 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 7
40 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 7
41 วสันณ์ เพชรรัตน์ 7
42 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
43 อัจฉรา เพ็งหนู 7
44 วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม 7
45 อัญชนา ประเทพ 6
46 สุชาดา จันทร์พรหมมา 6
47 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 6
48 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 6
49 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 6
50 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 6
51 สัมพันธ์ วงศ์นาวา 6
52 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 6
53 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 6
54 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 6
55 วิริยะ ทองเรือง 6
56 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 6
57 จักรี ทองเรือง 6
58 สุพิชญา จันทะชุม 6
59 พรพิมล เชื้อดวงผุย 6
60 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 6
61 เล็ก สีคง 6
62 กิตติ เจิดรังษี 5
63 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
64 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 5
65 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 5
66 เกริกชัย ทองหนู 5
67 วิรัช ทวีปรีดา 5
68 ดวงพร คันธโชติ 5
69 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 5
70 วิลาวัณย์ ทองเรือง 5
71 ขวัญตา บาลทิพย์ 5
72 วรรณรัช สันติอมรทัต 5
73 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 5
74 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 5
75 พยอม รัตนมณี 5
76 สายบัว ชี้เจริญ 5
77 จันทกานต์ ทวีกุล 5
78 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
79 วิทูร ลีลามานิตย์ 5
80 จรัญ บุญกาญจน์ 5
81 อนุชิต พลับรู้การ 4
82 สุรจิตร ทีฆสกุล 4
83 รวี เถียรไพศาล 4
84 วรากร ลิ่มบุตร 4
85 วิญญู มิตรานันท์ 4
86 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 4
87 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 4
88 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 4
89 วัสสา คงนคร 4
90 สุกัญญา เดชอดิศัย 4
91 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 4
92 อธิป นิลแก้ว 4
93 เกศริน มณีนูน 4
94 เฉลิมเกียรติ สงคราม 4
95 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 4
96 สุทธิพร ภัทรชยากุล 4
97 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 4
98 เบญจมาส เชียรศิลป์ 4
99 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 4
100 ธนวัฒน์ รักกมล 4
101 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 4
102 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 4
103 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
104 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 4
105 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 4
106 วรัญญู ศรีเดช 4
107 ศิวศักดิ์ จุทอง 4
108 พรทิพย์ ศรีแดง 4
109 ศศิธร ชูศรี 4
110 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
111 รัญชนา สินธวาลัย 4
112 ชุติมา ตันติกิตติ 4
113 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 4
114 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 4
115 ปรัตถ พรหมมี 3
116 ปริญญา เฉิดโฉม 3
117 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 3
118 ปิ่น จันจุฬา 3
119 จินตมาศ สุวรรณจรัส 3
120 สุธัญญา ทองรักษ์ 3
121 นันทกาญจน์ มุรศิต 3
122 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 3
123 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 3
124 ปรียา แก้วพิมล 3
125 อานุภาพ เลขะกุล 3
126 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 3
127 ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ 3
128 เบญจ ทองนวลจันทร์ 3
129 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 3
130 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
131 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 3
132 นงพร โตวัฒนะ 3
133 ภูธร แคนยุกต์ 3
134 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 3
135 เนตรนภา คู่พันธวี 3
136 ธันวดี สุขสาโรจน์ 3
137 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 3
138 จันทร์ผา ตันธนา 3
139 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 3
140 วันทนา เหรียญมงคล 3
141 เยาวภา สุขพรมา 3
142 ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 3
143 ธนภร อำนวยกิจ 3
144 สอาด ริยะจันทร์ 3
145 จันทิมา ชั่งสิริพร 3
146 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 3
147 ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 3
148 ภาสุรี แสงศุภวานิช 3
149 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
150 บัญชา โอวาทฬารพร 3
151 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 3
152 สุธรรม นิยมวาส 3
153 ธัชชัย เอ้งฉ้วน 3
154 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 3
155 ศักย์ชิน บุญถวิล 3
156 กิตติกร นิลมานัต 3
157 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 3
158 ธวัชชัย ปลูกผล 3
159 บรรจง วิทยวีรศักดิ์ 3
160 เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 3
161 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 3
162 วิภา แซ่เซี้ย 3
163 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
164 มุทิตา มีนุ่น 3
165 ไพรัตน์ โสภโณดร 3
166 พรชัย ศรีไพบูลย์ 3
167 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 3
168 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
169 ชนิษฎา ชูสุข 3
170 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 3
171 ถนอมศรี อินทนนท์ 3
172 พิชญา ตัณฑัยย์ 3
173 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 3
174 นวลตา อาภาคัพภะกุล 3
175 RAYMOND JAMES RITCHIE 2
176 อาภรณ์ นุ่มน่วม 2
177 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 2
178 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 2
179 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 2
180 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
181 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
182 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
183 วิษณุ ราชเพ็ชร 2
184 วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 2
185 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2
186 พิไลวรรณ ประพฤติ 2
187 จิตตรียา ตันสกุล 2
188 อัญชลี ศิริโชติ 2
189 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 2
190 กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 2
191 เสกสิต โอสถากุล 2
192 มณี วิทยานนท์ 2
193 อมมี เบญจมะ 2
194 สันทัด วิเชียรโชติ 2
195 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 2
196 เยาวนิจ กิตติธรกุล 2
197 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 2
198 ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล 2
199 ปราโมทย์ ทองสุข 2
200 อุดม พานทอง 2
201 วรวุฒิ จินตภากร 2
202 สมาน เสนงาม 2
203 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
204 โสเพ็ญ ชูนวล 2
205 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 2
206 มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 2
207 ขนิษฐา หาญสูงเนิน 2
208 กรกมล รุกขพันธ์ 2
209 องุ่น สังขพงศ์ 2
210 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 2
211 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
212 ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์ 2
213 สมชาย แซ่อึ้ง 2
214 พรอุษา จิตพุทธิ 2
215 พายัพ มาศนิยม 2
216 อรทัย เนียมสุวรรณ 2
217 สิทธิพงศ์ นลินานนท์ 2
218 อุษณีย์ วนรรฆมณี 2
219 ธรรมนูญ โปรดปราน 2
220 เกณิกา จิรัชยาพร 2
221 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 2
222 สุรไกร เพิ่มคำ 2
223 เชวง ภควัตชัย 2
224 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 2
225 ศิริจิต ทุ่งหว้า 2
226 อดิศร รัตนพันธ์ 2
227 หัชชา ศรีปลั่ง 2
228 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 2
229 สุชาดา สูรพันธุ์ 2
230 วัชนิดา ชินผา 2
231 ชินวัชร์ สุรัสวดี 2
232 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 2
233 เสาวภา อังสุภานิช 2
234 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 2
235 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 2
236 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
237 นาตยา จึงเจริญธรรม 2
238 วิไลรัตน์ วรภมร 2
239 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 2
240 สมเกียรติ นาคกุล 2
241 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 2
242 ธเนศ รัตนวิไล 2
243 สุภาพร รักเขียว 2
244 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
245 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 2
246 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2
247 เยาวณี จรูญศักดิ์ 2
248 อุมาพร ปุญญโสพรรณ 2
249 ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ 2
250 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
251 สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ 2
252 วรรณพ วิเศษสงวน 2
253 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
254 แจ่มใส เพียรทอง 2
255 สมยศ ทุ่งหว้า 2
256 พรศักดิ์ ดิสนีเวทย์ 2
257 อโนชา หมึกทอง 2
258 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 2
259 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
260 บุญจริง ศิริไพฑูรย์ 2
261 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 2
262 อุมาพร มุณีแนม 2
263 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
264 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 2
265 พิชัย ธานีรณานนท์ 2
266 จันทรา พรหมน้อย 2
267 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 2
268 พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล 2
269 อรุณี เดชาพันธุ์กุล 2
270 หัสดี อัพภาสกิจ 2
271 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 2
272 นัยนา ศรีชัย 2
273 คณิตพงษ์ ปราบพาล 2
274 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 2
275 สุนทรี สังข์อยุทธ์ 2
276 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 2
277 ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร 2
278 ทรงพร จันทรพัฒน์ 2
279 สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 2
280 ธนิยา เกาศล 2
281 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
282 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 2
283 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 2
284 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 2
285 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 2
286 สนั่น ศุภธีรสกุล 2
287 สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล 2
288 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
289 เสกสรร สุธรรมานนท์ 2
290 สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ 2
291 วิไลวรรณ วิริยะไชโย 2
292 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 2
293 สุวลักษณ์ วิสุนทร 2
294 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 2
295 อนุวัติ แซ่ตั้ง 2
296 พันธ์ ทองชุมนุม 2
297 สุรัสวดี กังสนันท์ 2
298 กิจจา จาระวรรณ 1
299 สมศรี จารุผดุง 1
300 ดารารัตน์ แซ่ลี้ 1
301 ไชยรัตน์ ศรีประสม 1
302 ศุภมาศ ยอดบุตร 1
303 สุภาพร ดาวัลย์ 1
304 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 1
305 ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ 1
306 นริศ ท้าวจันทร์ 1
307 บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล 1
308 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
309 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 1
310 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 1
311 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
312 เมตตา กูนิง 1
313 พรรณนิภา แซ่อึ้ง 1
314 วิทวัส ตันตรันพงษ์ 1
315 ศิริอุมา เจาะจิตต์ 1
316 พิพัฒน์ สร้อยสุข 1
317 วิสุทธิ์ สิทธิฉายา 1
318 ศิริรัตน์ วณิชโยบล 1
319 อภิรดา ธาดาเดช 1
320 สุพัตรา เดวิสัน 1
321 นิษฐิดา เอลซ์ 1
322 อภิญญา รัตนไชย 1
323 เนตรนภา พรหมเทพ 1
324 รัตนา สดุดี 1
325 จุฑามาศ แก้วมโน 1
326 วิจิตร วงศ์ล่ำซำ 1
327 อิบรอเฮม ยีดำ 1
328 ประนอม หนูเพชร 1
329 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
330 มณฑารพ ยมาภัย 1
331 จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี 1
332 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
333 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
334 ธัญญา ลิ่มอภิชาติ 1
335 พจชนาถ พัทบุรี 1
336 กนกวรรณ กิตตินิยม 1
337 ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 1
338 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
339 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
340 ภาวิณี ชินะโชติ 1
341 เสาวภา โชติสุวรรณ 1
342 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 1
343 กาญจนา พรพินินวรกิจ 1
344 สาลูมา สมานหมาย 1
345 Kumagai Hajime 1
346 เบญจวรรณ ธีระกุล 1
347 เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 1
348 กชพร จุลสัตย์ 1
349 โอภาส บุญเกิด 1
350 ชนินันท์ พรสุริยา 1
351 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 1
352 สาธนา บุณยพิพัฒน์ 1
353 กฤช สมนึก 1
354 วสุ กำชัยเสถียร 1
355 เพทาย รอดละมูล 1
356 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 1
357 ปัญจมา ปาจารย์ 1
358 ธัญลักษณ์ สุวรรณวรชาติ 1
359 รุสนี กุลวิจิตร 1
360 ชญานุช แสงวิเชียร 1
361 มณฑิรา เอียดเสน 1
362 สุธเนต แซ่เล้า 1
363 วรสันติ์ โสภณ 1
364 สุธา วัฒนสิทธิ์ 1
365 วิรัช วุฒิภูมิ 1
366 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
367 ธีรศักดิ์ จินดาบถ 1
368 ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล 1
369 วันชัย ธรรมสัจการ 1
370 อดิเรก รักคง 1
371 ทักษิณา สุตันติราษฎร์ 1
372 ศรัณยู กาญจนสุวรรณ 1
373 ดวงแข มณีนวล 1
374 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 1
375 กอบแก้ว สุวรรณ์ 1
376 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 1
377 แวอาแซ แวหามะ 1
378 ฐิติวร ชูสง 1
379 ธีระวุฒิ ทับทวี 1
380 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 1
381 เอมอร แซ่จิว 1
382 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
383 นิภา นิยมไทย 1
384 รัตนา จริยาบูรณ์ 1
385 คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์ 1
386 สุธรรม สุขมณี 1
387 จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ 1
388 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
389 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 1
390 บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา 1
391 สุรีย์พร กฤษเจริญ 1
392 จันทร์เพ็ญ ทิพย์มณี 1
393 สรยุทธ วาสิกนานนท์ 1
394 ธนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 1
395 กฤษณ์ สารทะวงษ์ 1
396 กฤษ อยู่สำราญ 1
397 เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ 1
398 ชูเกียรติ คุปตานนท์ 1
399 ดนุพล ตันนโยภาส 1
400 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
401 จารุวรรณ มานะสุรการ 1
402 จรรยา อินทมณี 1
403 สราวุธ จริตงาม 1
404 อานนท์ วิทยานนท์ 1
405 สรชา รุกขพันธ์ 1
406 ณัยชญา จำรูญกุล 1
407 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
408 โสภา คำมี 1
409 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
410 สุภาพร สุวิวัฒน์ 1
411 ปทุมา สินธุเจริญ 1
412 วิภาวี คงอินทร์ 1
413 บุศรา เอี้ยวสกุล 1
414 อภิชัย บัวชูก้าน 1
415 เปาซีหยะ แวอายี 1
416 ธนุสรา เหล่าเจริญสุข 1
417 สุดา จักรทอง 1
418 วิชาญ เกตุจินดา 1
419 มานะ กาญจนมณีเสถียร 1
420 สุณิษา พลรักษ์ 1
421 อภิวัฒน์ อายุสุข 1
422 ชัยพร เฉลิมพักตร์ 1
423 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
424 สมคิด ศรีสุวรรณ 1
425 รัตติกาล คำแหง 1
426 เชาวนา ยี่รงค์ 1
427 สมพร ณ นคร 1
428 วิไลลักษณ์ สุวะโซโน 1
429 ขนิษฐา ก่องนอก 1
430 มาลินี วงศ์นาวา 1
431 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
432 สุกัลยา เหมมณี 1
433 มักตาร์ แวหะยี 1
434 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
435 วรพงษ์ ปัญญายงค์ 1
436 กรรณิการ์ สหกะโร 1
437 ศิริพา อุดมอักษร 1
438 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 1
439 วัฒนา ศรีพจนารถ 1
440 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 1
441 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 1
442 อารยา อดุลตระกูล 1
443 คัมภีร์ พ่วงทอง 1
444 สวัสดี ยอดขยัน 1
445 จุฑามาส ศตสุข 1
446 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 1
447 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
448 สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ 1
449 กชกร สุขจันทร์ 1
450 ชวาลย์ ศรีวงษ์ 1
451 อรมาศ สุทธินุ่น 1
452 เจษฎาพร บุญพ่อมี 1
453 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
454 นภิสพร มีมงคล 1
455 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ 1
456 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
457 ธนันท์ ชุบอุปการ 1
458 กุลภา ชนะวรรโณ 1
459 สุพรรณี ดวงทอง 1
460 วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 1
461 กร ศรเลิศล้ำวาณิช 1
462 สุธิดา รัตนบุรี 1
463 แสงดาว วงค์สาย 1
464 ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ 1
465 อดิเรก มุสิกวงศ์ 1
466 วีระพงค์ เกิดสิน 1
467 ประภาพร บุญมี 1
468 วราภรณ์ คงสุวรรณ 1
469 อนิศรา เพ็ญสุข 1
470 ชนินทร์ ดำรัสการ 1
471 จงดี ธรรมเขต 1
472 จันทินี บุญชัย 1
473 ณัฐยา เชิงฉลาด 1
474 นันทา เชิงเชาว์ 1
475 วนิดา สุขเกษศิริ 1
476 นรารักษ์ หลีสกุล 1
477 โอภาส พิมพา 1
478 วรางคณา ชัชเวช 1
479 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 1
480 ศุภิตา ธนะเศวตร 1
481 ดาวีน่า หมะเส็น 1
482 อรวรรณ หนูแก้ว 1
483 ลดาวัลย์ ด้วงเมืองใหม่ 1
484 วิชัย ริ้วตระกูล 1
485 เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ 1
486 Rozzano C.Locsin 1
487 ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ 1
488 ประวิทย์ คงจันทร์ 1
489 นิวรรณ อินทรักษา 1
490 สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย 1
491 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
492 ธีระพงศ์ จันทรนิยม 1
493 อังคณา เธียรมนตรี 1
494 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 1
495 นิภาวรรณ พองพรหม 1
496 นุชรีย์ ชมเชย 1
497 จิรา สุวันทโรจน์ 1
498 จุฑานัฎ แก้วบำรุง 1
499 ชูเกียรติ กอธนะกุล 1
500 สมคิด เพชรชาตรี 1
501 จริยภัทร บุญมา 1
502 ศรัณยู สุวรรณอักษร 1
503 สุชาดา สุขหร่อง 1
504 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
505 นงนุช บุญยัง 1
506 ณัฐพร วนโชติตระกูล 1
507 พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 1
508 โสภิณ จิระเกียรติกุล 1
509 ธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ 1
510 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
511 วีรชัย ไชยจามร 1
512 อมรทิพย์ เมืองพรหม 1
513 มณเทพ เกียรติวีระสกุล 1
514 อังคณา วังทอง 1
515 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
516 วิมลรัตน์ จงเจริญ 1
517 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
518 สุชาดา สัญญา 1
519 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
520 ธนันต์ญดา วัลทองธนวัชร์ 1
521 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
522 พัลลภัช เพ็ญจำรัส 1
523 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 1
524 สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ 1
525 อภิญญา ศุกลรัตน์ 1
526 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
527 ศศิธร พุมดวง 1
528 ชะอ้อน จันจะนะ 1
529 วิศิษฐ์ ประสาธน์วนกิจ 1
530 อนันต์ เฉลิมพนพันธ์ 1
531 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 1
532 นิลภา พฤกษานุศักดิ์ 1
533 สาวิตรี พรานพนัส 1
534 ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา 1
535 สมยศ จิรสถิตสิน 1
536 ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ 1
537 อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ 1
538 มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ 1
539 วีระชัย แสงฉาย 1
540 อรพรรณ ยอดสะอึ 1
541 ศิริทิพย์ ธนหิรัญพฤทธิ์ 1
542 สนั่น เพ็งเหมือน 1
543 สมปอง ทองผ่อง 1
544 ศราวุธ เจะโส๊ะ 1
545 จุฑารัตน์ อินทปัน 1
546 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
547 ระพีพร เรืองช่วย 1
548 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
549 วรพรต ชูกำเนิด 1
550 สุกานดา บุญคง 1
551 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
552 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
553 มัลลิกา ภูเก้าล้วน 1
554 ตรีเพชร กาญจนภูมิ 1
555 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
556 สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี 1
557 พัชรวลัย ใจสมุทร 1
558 อำนาจ ชัยประเสริฐ 1
559 อริสา สุวรรณรัตน์ 1
560 สาระ บำรุงศรี 1
561 อนุชิต จูฑะพุทธิ 1
562 จรรยา ชื่นอารมณ์ 1
563 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
564 วรวิทย์ จิตติถาวร 1
565 พรสุดา บ่มไล่ 1
566 เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง 1
567 มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล 1
568 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
569 พิทักษ์ อาตมาเร๊ะ 1
570 สินีนาถ สุขไกว 1
571 กนกรัตน์ นันทิรุจ 1
572 มนาธิป โอศิริ 1
573 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 1
574 กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ 1
575 วิลาวรรณ อนุพันธ์วิทยากุล 1
576 สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 1
577 ประวิทย์ โตวัฒนะ 1
578 ศศิวิมล คงสุวรรณ 1
579 ศศิวิมล ภัทรนาวิก 1
580 ประจวบ หนูอุไร 1
581 ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ 1
582 นาตยา อุไรกุล 1
583 สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ 1
584 นัทธมน วัฒนอรุณวงศ์ 1
585 กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ 1
586 นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ 1
587 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 1
588 พิไลวรรณ กลีบแก้ว 1
589 ธนิวรรณ ชื่นอารมณ์ 1
590 จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ 1
591 ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ 1
592 ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 1
593 ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ 1
594 วนิดา รัตนมณี 1
595 รัตนา ทองย้อย 1
596 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 1
597 จุมพฎ ตันมณี 1
598 ธิดารัตน์ พฤกษ์พัฒนาพงศ์ 1
599 ภาคภูมิ ลิ่มสุนทรากุล 1
600 มณีรัตน์ ภูวนันท์ 1
601 สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ 1
602 มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ 1
603 จิตเกษม สุวรรณรัฐ 1
604 ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ 1
605 อุดม ทองอุดมพร 1
606 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
607 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 1
608 บริษัท DSM Switzerland, National Research Council of Canada 1
609 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 1
610 อนันต์ คำภีระ 1
611 วีระพงศ์ พรสมิทธิกุล 1
612 สันติชัย เย็งทัว 1
613 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 1
614 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
615 ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ 1
616 คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ 1
617 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
618 ทศพร กมลภิวงศ์ 1
619 จิราภรณ์ คำจันทร์ 1
620 กรกนก อุบลชลเขต 1
621 ภูพิชญ์ บุญรอด 1
622 วิเชียร จาฏุพจน์ 1
623 กำแหง วัฒนเสน 1
624 นิยม พรหมรัตน์ 1
625 นีรนุช ชุมคล้าย 1
626 อรรถวิทย์ สมศิริ 1
627 วนพร อนันตเสรี 1
628 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
629 ประยูร ด้วงศิริ 1
630 ขนิษฐา นาคะ 1
631 ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา 1
632 คมกริช ฐานิสโร 1
633 สิทธิชัย ขุนทองแก้ว 1
634 นิคม สุวรรณวร 1
635 สิรินุช มัชฌิมาจิต 1
636 ภัทร อัยรักษ์ 1
637 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
638 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
639 แก้วตา แก้วตาทิพย์ 1
640 ธำรงค์ อมรสกุล 1
641 อาวิส หลีขาว 1
642 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
643 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
644 ชุติกาญน์ แสงแก้ว 1
645 ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ 1
646 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 1
647 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
648 ประวิตร โสภโณดร 1
649 ถิรจิตร เพิ่มหรรษา 1
650 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
651 จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 1
652 ปัทมา ธนอนันตรักษ์ 1
653 Howard Alpe 1
654 ศรีลา สำเภา 1
655 สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ 1
656 ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล 1
657 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 1
658 วินัย นกหมุด 1
659 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 1
660 พจนารถ แก่นจันทร์ 1
661 หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน 1
662 สนธิยา แซ่ล่อ 1
663 คณิตา กายะสุต 1
664 พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง 1
665 จิรทีปต์ ขวัญแก้ว 1
666 จิราพร นิ่มดวง 1
667 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 1
668 สุจิรา วิชัยดิษฐ 1
669 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 1
670 เพ็ญนภา พัทรชนม์ 1
671 วชิรพันธ์ พัฒนโชติ 1
672 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 1
673 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ 1
674 รัตนา โรจน์นครินทร์ 1
675 สุดชฎา ศรประสิทธิ์ 1
676 ชวนพิศ ขาวคง 1
677 ประภาพร อุทารพันธุ์ 1
678 พรเทพ นิวัติยะกุล 1
679 ธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ 1
680 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 1
681 วรางคณา กีรติชนานนท์ 1
682 สมสมร ชิตตระการ 1
683 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 1
684 สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล 1
685 อมรรัตน์ ชุมทอง 1
686 สมพงศ์ โอทอง 1
687 ไพฑูรย์ ไพลุวสัณทาลัย 1
688 สมฤทธิ์ มหัทธโนบล 1
689 สุปรีดี สังฆรักษ์ 1
690 วรรณี จันทร์สว่าง 1
691 กิตติศักดิ์ ชูมาลี 1
692 นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ 1
693 นพดล ชำนาญผล 1
694 วินิจ ชุมนูรักษ์ 1
695 ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์ 1
696 สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ 1
697 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 1
698 สิริพร พินัยกุล 1
699 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 1
700 ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ 1
701 สมรมาศ กันเงิน 1
702 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
703 ลักษณา ไชยมงคล 1
704 สมคิด จีนาพงษ์ 1
705 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 1
706 นิโอะ ปูชู 1
707 ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา 1
708 มนตรี กาญจนะเดชะ 1
709 นิอร จิรพงศธรกุล 1
710 สุธน แซ่ว่อง 1
711 วิไลวรรณ สาครินทร์ 1
712 รัศมี สังข์ทอง 1
713 อารีย์ ชูดำ 1
714 เทพอักษร เพ็งพันธ์ 1
715 จารุพัฒน์ สันติวรรณ 1
716 เบญจมาภรณ์ พิมพา 1
717 กัญจนี พลอินทร์ 1
718 ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม 1
719 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
720 รัตนา ลีลาวัฒนา 1
721 จารุวรรณ มณีศรี 1
722 ประภาพร แสงกาญจนวนิช 1
723 วิมล อินทคง 1
724 วรวงษ์ เสตสุบรรณ 1
725 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
726 พรพิมล พฤกษ์ประเสริฐ 1
727 ปรียา หมาดหลู 1
728 กิจการ ศุภมาตย์ 1
729 ศศิวิมล สุขบท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 8
4 2557 17
5 2556 40
6 2555 27
7 2554 67
8 2553 92
9 2552 151
10 2551 132
11 2550 138
12 2549 134
13 2548 113
14 2547 80
15 2546 39
16 2545 41
17 2544 21
18 2543 6
19 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของการเสริมจุลินทรีย์กลุ่มผลิตเอนไซม์ไฟเตสต่อการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2 การนำขี้เถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในการทำคอนกรีตบล็อก
ปี พ.ศ. 2559
3 การคัดเลือกและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโปรตีนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
4 การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์
ปี พ.ศ. 2558
5 พยาบาลวิชาชีพไทย : ประเด็นเพศภาวะกับวัฒนธรรมระบบบริการสุขภาพ
6 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้งโดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
7 การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา สำหรับครูเพื่อสร้างทักษะชีวิตและเพศวิถีสำหรับเยาวชนใน 4 จังหวัดในภาคใต้
8 การพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำ สำหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9 การผลิตเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเพื่อการเพิ่มปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพ
10 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
11 การพัฒนาเทคโนโลยีเจ็ทไหลปะทะสำหรับใช้ในกระบวนการอบและให้ความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร
12 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2557
13 สารยับยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสจากฟองน้ำในทะเลไทย
14 การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ (Prepcjrp,os mo;ptocis (Linneas) x O. mossambicus (Peter)
15 การพัฒนาระบบตรวจรับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชชิ่งพาราวู้ด จำกัด
16 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
17 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
18 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
19 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: การค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ใหม่และสารลดการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน
20 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2555
21 การปรับปรุงสมบัติและการใช้ประโยชน์เจลาตินจากหนังปลา
22 การแปลงเพศปลานิลและปลาเศรษฐกิจด้วยเทคนิคขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ในสนามไฟฟ้าแบบพัลล์
23 การพัฒนาระบบประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
24 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
25 การผลิต palm kernel-diethanolamide (PK-DEA) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชันสำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
27 รูปแบบระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
28 การศึกษาวิจัยแบบเปิดในสหสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและการทนต่อยาของการใช้ยาเรทิกาบีนชนิดออกฤทธิ์เร็วสำหรับรักษาอาการชักเฉพาะที่ (Partial-Onset Seizures) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (การศึกษาแบบขยายระยะเวลาของโครงการอาร์จีบี 113905)
29 การศึกษาวิจัย สหสถาบัน ระยที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ทำเป้นกลุ่มคู่ขนาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเฮอร์คิวลิส กับยาเฮอร์เซปติน? ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายชนิดที่มียีนมะเร็งเฮอร์ทู
ปี พ.ศ. 2556
30 สารช่วยลดการดื้อยาสำหรับใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจาก Acinetobactor baumannii
31 ลักษณะทางโครงสร้างและทางแสงของอนุภาคนาโนซิงคออกไซด์ที่เจือด้วยแลนทานัมต่อความสามารถในการสลายสีย้อมด้วยปฏิกิริยาการเร่งด้วยแสง
32 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิด กึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล
33 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรคกับผลการรักษาหายขาด
34 โครงการการพัฒนาเทคนิค TAS-ELISA ในการตรวจสอบเชื้อ Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus เพื่อการผลิตสับปะรดปลอดโรค
35 การแยกสารระเหยอินทรีย์ชนิดไม่ชอบน้ำออกจากสารละลายสารลดแรงตึงผิวโดยการพาออกสุญญากาศแบบการไหลทิศทางเดียว
36 Factors affecting the blackening in pre-cooked Pacific White shrimp (Lipopenaeus vannamei) and its prevention
37 ผลของการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นยาใส่ในคลองรากฟันเป็นระยะเวลานานต่อคุณสมบัติเชิงกลและเคมีของเนื้อฟัน
38 ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
39 การแยกและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ไลเปสจากเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
40 ปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยาและการลื่นล้มของผู้สูงอายุในชุมชนท่าข้าม
41 การพัฒนาการดูแล/ให้การปรึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ: กรณีศึกษาศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
42 การเตรียมสมบัติเชิงกลและการยับยั้งจุลชีพของซิลเวอร์/ออร์แกโนมอนต์มอริลโลไนต์/พอลิแลกติกแอซิดนาโนคอมพอสิต
43 โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
44 การพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง
45 การผลิตตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ
46 การรักษาวัณโรคปอดด้วยยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจ
47 การพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับการปลูกยางพาราของประเทศด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
48 การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทางสายในการจัดการป่าชายเลนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
49 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม
50 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
51 การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกที่ผลิตภายในประเทศไทยสำหรับงานผ่าตัด Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy ( BSSRO)
52 การประเมินการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
53 นโยบายคาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ เพื่อการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกใหม่ของภาคใต้
54 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
55 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
56 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
57 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
58 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
59 รูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
60 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ที่ขาดระบบการจัดการมูลฝอยในปัจจุบัน
61 การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียสร้างโปรตีนที่ทนความร้อนโดยการเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีเอสที่ปล่อยนอกเซลล์วิเคราะห์โดยใช้ไซโมแกรม
62 การออกแบบและพัฒนาเตาประหยัดไม้ฟืน
63 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
64 โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1
65 ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
66 ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
67 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
68 การประเมินความเป็นพิษของอาร์เซนิกจากบ่อน้ำขุมเหมืองด้วยไข่น้ำ
69 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่องเพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
70 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
71 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
72 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
73 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
74 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
75 สภาวะการผลิตข้าวเกรียบปลาที่เหมาะสมในระดับ Pilot scale
76 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางครีม
77 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง
78 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
79 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
80 การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง
81 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตร่วมกับกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
82 การสำรวจพรรณพืชสมุนไพรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา:กรณีศึกษาจากคาบสมุทรทิงพระ จังหวัดสงขลา
83 การพิสูจน์การเกิดพันธะไคซัลไฟด์โปรตีน gp116ทางไวรัสกับโรคหัวเหลืองในกุ้ง
84 การผลิตไลเปสโดยเชื้อราที่เจริญบนอาหารแข็งกากตะกอนดีแคนเตอร์และการใช้ตัวเซลล์เชื้อราผลิตไบโอดีเซล
85 การผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิด DHA ในมอส Physcomitrella patens โดยยีนที่ควบคุมเอนไซม์จากสาหร่ายทะเล Isuchrysis galbana CCMP1312
86 การใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นสารจับตัวยางต่อสมบัติของยางดิบและยางวัลคาไนซ์
87 การขจัดยา vancomycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ continuous venovenous hemofiltration
88 การศึกษาการแสดงออกของยีน Fortilin ใน Saccharomycescerevisiae
89 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากต้นติ้วเกลี้ยงและ Garcinia sp และสารอนุพันธ์ chalcones
90 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากต้นกะเม็งขันทองพยาบาท และหงอนไก่ทะเล
91 ความแตกต่างระหว่างเพศของ sodium-potassium-adenosine triphosphatase activity และ oxygen-increased insulin sensitivity
92 การใช้สาหร่ายไส้ไก่เป็นแหล่งของแร่ธาตุในอาหารของนิลแดงแปลงเพศ
93 การแยกเชื้อ การทำบริสุทธิ์ และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสดีจากแบคทีเรียที่แยกได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์
94 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สุรา ยาสูบ และสารเสพติด ในงานสาธารณสุขปฐมภูมิ
95 โครงการการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกที่ผลิตภายในประเทศไทย สำหรับการผ่าตัด Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy(BSSRO)
96 โครงการวิจัยขยายการเข้าถึงยา พาซิรีโอไทด์ ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยทำร่วมหลายสถาบัน แบบไม่ปกปิดการรักษา ในผู้ป่วยโรคคุชชิง (ซีสเคป)
ปี พ.ศ. 2554
97 การเตรียมและสมบัติของสารเชิงประกอบระดับนาโนจากแป้งผสมดินเหนียว
98 การเตรียมอัลตราฟิวเตรชันเมมเบรนพอลิซัลโฟน-กร๊าฟ-พอลิเอทิลีนไกลคอล และการประยุกต์ใช้ในการแยกโปรตีน
99 การเตรียมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์เสริมแรงด้วยอะลูมินา ด้วยเทคนิคการผสมในรูปลาเท็กซ์
100 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาของเชื้อ Vibrio Vulnificus ในกุ้งขาวเลี้ยง (Penaeus Vannamei) ของไทย
101 การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตันของเชื้อ Phytophtbora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพาราและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซนเลทต่างๆ
102 ผลของการเจือเงินที่มีต่อสมบัติทางแสง สมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ชนิด 1 มิติ ทีเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน
103 ไบโอ-เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากพอลิแล็กติกแอซิค
104 โครงการการเตรียมและสมบัติของไบโอพลาสติกนาโนคอมโพสิทจากน้ำมันถั่งเหลือง และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
105 ประสิทธิภาพเครื่องคอลลอยด์มิลล์ต่อขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของซิลิกาใน ยางธรรมชาติ
106 ผลของสายพันธุ์ต่อองค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมโมโนลอริน
107 ผลของชนิดปลา ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์และระยะเวลานวดผสมต่อลักษณะของข้าวเกรียบปลา
108 การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ (Oreochromis niloticus) ด้วยการใช้สารสกัดจากชาภายใต้การเก็บดัดแปลงบรรยากาศ
109 สุขลักษณะในการผลิต ข้อมูลการผลิตและคุณภาพของข้าวเกรียบที่มีการผลิตในจังหวัดปัตตานี
110 การพัฒนาการผลิตกล้าเชื้อ Acetobacter aceti TISTR 102 แบบผงด้วยการทำแห้งแบบความร้อนอุณหภูมิต่ำและการประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชู
111 การพัฒนาวัสดุทดแทนหนังจากคอมโพสิทของยางธรรมชาติ/เอทิลีนไวนิลอะซิเตทผสม ผงหนัง
112 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Paper mulberry liposome for cosmetic products
113 การพัฒนาแผ่นโปรตีนเส้นไหมเคลือบด้วยสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการรักษาแผล
114 Exposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus in cultured Shrimp
115 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพภาคใต้
116 การพัฒนารูปแบบการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้
117 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานชุมชนของนักศึกษา โครงการสร้างพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
118 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์/การสื่อสารกับสังคม
119 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
120 โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา
121 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
122 การพัฒนาตำบลสุขภาวะ: กรณีจัดทำแผนพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
123 บทบาทของสารสกัดสาหร่ายทะเลต่อภาวะเครียดออกซิเดชัน และการต้านเชื้อแบคทีเรียของปลาในฟาร์มเพาะเลี้ยง
124 ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา
125 การออกแบบและสร้างเครื่องแอร์ อะตอมไมเซอร์สำหรับผลิต PE Wax Powder
126 ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน
127 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพ
128 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ:ระยะที่ 2
129 สมบัติและคุณลักษณะของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมจากสตาร์ชข้าวเจ้าและยางธรรมชาติ
130 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากตำรับยาแผนไทยที่ใช้รักษาโรคผิวหนังในภาคใต้
131 ผลของดนตรีจังหวะมาร์ชและจังหวะรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด
132 ผลของการผ่าเหล่าชนิด D67E ในโปรตีน BRCA1 ต่อการจดจำของโปรตีน BARD1 และ ubiquitin (Ub) ligase activity
133 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
134 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
135 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์แลกโตแบซิลลัสจากช่องปาก
136 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนที่มีฤทธิ์ต้านวัณโรคและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล
137 การสำรวจพืชสมุนไพรและพืชกินได้ในป่าชายเลนและป่าชายหาด:กรณีศึกษาจากคาบสมุทร สทิงพระ จังหวัดสงขลา
138 การสังเคราะห์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : รูปแบบการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการจัดการตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
139 การศึกษาสารดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของกล้วย
140 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและพฤกษเคมีในขนุน
141 การศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกได้จากนมหมักกรดและการประเมินคุณสมบัติของการเป็นโปรไบโอติก
142 การรวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทยของหมอพื้นบ้านรอบเขื่อนรัชประภา กรณีศึกษาหมอละออง เหมรา
143 การย่อยสลายพีนอลโดยเชื้อผสม Methylobacterian sp. NP3 และ Acinetobacter sp PK1 ตรึงบนวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน
144 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดถั่ว
145 การใช้สมุนไพรและตำรับยาของหมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่จงหวัดพัทลุง
146 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเบญกานีต่อ Staphylococcus aureusสายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียที่ก่อโรคผิวหนังอื่นๆ
147 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ : II การศึกษากลไกการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพร
148 การศึกษาสมบัติของยีน 14-3-3 จากกุ้งกุลาดำ(Penaeusmonodon)
149 สมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะจากการเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน
150 บทบาทของไมโอโกลบินและอนุพันธ์ไมโอโกลบินต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในเนื้อปลาระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
151 โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
152 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับการคัดแยกเซลล์เดี่ยวในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทาง
153 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หอยนางรมความชื้นปานกลางพร้อมบริโภค
154 การผันแปรทางสัณฐานวิทยาของคลาโดเซอราสกุล Karualonaที่พบในประเทศไทย
155 การจำแนกเมทาบอไลท์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากวาและพืชป่าชายเลน
156 Studies of the optimized parameters of stainless stell 316L powder for rapid prototyping based on selective lasev melting.
157 UCC แบบมาตรฐานเปิด (OPEN UCC).
158 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
159 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานไบโอดีเซลโดยเชื้อ E-coil ที่ผ่านการตัดต่อยีนด้วยระบบการตรึงเซลล์
160 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
161 การยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกวิเดสและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวโดยผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด
162 ยางธรรมชาติทนน้ำมัน ความร้อน การติดไฟจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์คลอริเนตเตท/พอลิโพรพิลีน
163 การศึกษาความหลากหลายทางชนิด และพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles) (coleoptera: Curculionidae; Scolytinae, Platypodinae) ในระบบนิเวศสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและผสมในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
164 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลคติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
165 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ
166 สังเคราะห์องค์ความรู้และระบบการจัดการดูแลต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในภาคใต้ (โครงการวิจัย ภายใต้หน่วยวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
167 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้าน จิตวิญญาณ
168 นวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษารายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
169 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
170 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Diospyros บางชนิดในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
171 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
172 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน REF และ SRPP
173 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
174 ดำเนินการวิเคราะห์ความค้นด้วยระเบียบ Finite Element เพื่อใช้ในงานวิจัย
175 การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้การหมักแบบอาหารแข็งเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
176 การพัฒนาการผลิตอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล จากเส้นใยปาล์มและกากปาล์มน้ำมันโดยเชื้อ Clostridium sp.
177 สารตกค้างของ TMTD,zinc-ditniocarbamates และ DEHP ในถุงมือที่ใช้สัมผัสอาหารและสภาวะที่มีผลต่อการชะสารเหล่านี้ออกมา
178 รูปแบบการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยbipolar disorder
179 ระบบพีเอชไซคลั่งอัตโนมัติสำหรับศึกษาผลของน้ำคลอรีนในสระว่ายน้ำต่อการสึกของฟัน
180 รวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทย การผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน:กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
181 รวบรวมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน:กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านหมอวงศ์ พิมท่าทอง และหมอวัน พิมท่าทองอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
182 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและการรักษาของหมอพื้นบ้านบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
183 แผ่นแปะกระพุ้งแก้มที่มีนอร์ทริปไทลีนเป็นส่วนประกอบและเปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
184 ผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง
185 ผลของยาต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ต่อการสร้างและการหลั่งฮีทชอคโปรตีนจากเซลล์สร้างกระดูก
186 ผลของซีแฟคเตอร์และปริมาณเรซินต่อการยึดติดในคลองรากฟันเมื่อใส่และไม่ใส่เดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใย
187 ผลของการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ
188 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อระยะเวลาการคลอด ความเจ็บปวดและการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก
189 โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ : พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
190 คุณลักษณะของมอเตอร์อัลตร้าโซนิคเมื่อกระตุ้นด้วยตัวทำงานเพียโซอิเล็กทริกแบบบางส่วน
191 คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี
192 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
193 ความหลากหลายของแมลงน้ำในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
194 ความหลากหลายของกล้วยไม้บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
195 ความสัมพันธ์ของคุณภาพวัตถุดิบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน
196 เก็บรวบรวมเชื้อราในดินและเศษซากพืชในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการเกษตร
197 การออกแบบและพัฒนาแหล่งกำเนิดสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนเพื่องานสำรวจคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้น
198 การออกแบบและพัฒนาไม้ค้ำยันที่ปรับระดับความสูงอัตโนมัติ
199 การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในบุคคลสาธารณสุขภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงในจังหวัดชายแดนใต้โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทรรศน์ใหม่
200 การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)เขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
201 การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการส่งเสริมอาชีพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
202 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง : กรณีการจัดการทรัพยากรกั้งตั๊กแตนของชุมชนบากันเคย ตำบลตันหยงโปอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
203 การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
204 การศึกษาระยะที่3แบบสุ่ม3กลุ่มในหลายสถาบันเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยาทีดีเอ็ม1ร่วมกับยาเพอทูซูแมบหรือยาทีดีเอ็ม1ร่วมกับยาเพอทูซูแมบ/ยาหลอกเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาทราสทูซูแมบร่วมกับยากลุ่มแทคเซนในการรักษาขั้นแรก
205 การศึกษาเปลือกหอยทะเลเพื่อเป็นวัสดุทดแทนสำหรับการรักษารอยวิการจากโรคช่องปาก
206 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของยางคอมปาวด์ที่ใช้ซิลิกาดัดแปรสภาพผิวด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์ไรเซชั่นบซิลิกาที่ใช้ทั่วไปร่วมกับไซเลนและเขม่าดำ
207 การศึกษาการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi ในคนที่อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย
208 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาวะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์
209 การพัฒนารูปแบบหน่วยศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งความสัมพันธ์กายจิตเพื่อสุขภาวะใต้โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทรรศน์ใหม่
210 การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคติน และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน
211 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากเปลือกแตงโมผสมแก้วมังกรโดยใช้สารให้ความหวาน "มอลทิทอล" ทดแทนน้ำตาลบางส่วน
212 การพัฒนาจิตสาธารณะด้านสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดสงขลา
213 การผลิตแอนติซีรัมสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างแตงในพริก
214 การผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Baoillus megaterium ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมโรคใบไม้เมล็ดด่างและกาบใบแห้ง และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นาเกษตรกร
215 การผลิตกรดแลกติกจากเชื้อรา โดยใช้แป้งและเปลือกมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
216 การปรับปรุงโครงสร้างของสารประกอบ Capsaicin ในพริกขี้หนูเพื่อลดความเผ็ด
217 การปรับปรุงและพัฒนารถเข็นขนย้ายผ้าสำหรับหน่วยจ่ายผ้ากลางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
218 การประเมินสภาพปัญหาการทำปุ๋ยหมักชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
219 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
220 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
221 การเตรียมสมบัติและกลไกการเกิดของกรีนพอลิเมอร์ผสมจากแป้งมันสำปะหลัง พอลิเมอร์ละลายน้ำและยางธรรมชาติอิพอกซ์ไดซ์ที่เติมสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์
222 การเตรียมและสมบัติของคอมโพสิทจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงรีไซเคิลผสมฟางข้าว
223 การใช้สารเมทิลไซโคลโพรพีนและจิบเบอเรลลิคแอซิดก่อนและหลังเก็บเกี่ยวต่อการสุก คุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของผลมังคุด
224 การเข้าใจตนเองของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
225 การคงสภาพฐานข้อมูลและการผลิตผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากของเด็กอายุ3 เดือน ถึง 8 ขวบใน อ.เทพา จ.สงขลา (ระยะที่ 2)
226 Persons Who Are Dependent on Technologies : The Live Experience of Being Cared for.
227 องค์ประกอบทางเคมีจากตำลึง (Coccinia grandis) และโท(Rhodomyrtus tomentose)
228 องค์ประกอบทางเคมีจากชมพู่สาแหรก (Eugenia malaxxensis) และขี้หนอน (Maesa ramentacea)
229 ฤทธิต้านแบคทีเรยของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทยต่อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
230 ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่องทางเดินอาหารส่วนต้น
231 เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในปอดของยา meropenem ในผู่ป่วยปอดอักเสบ
232 ตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ นิกเกิล และซิลเวอร์-นิกเกิลบนมีโซพอรัสอะลูมินามีโซพอรัสแมกนีเซีย และออกไซด์ผสมของมีโซพอรัสอะลูมินา-แมกนีเซีย: การเตรียม วิเคราะห์สมบัติและการเร่งปฏิกิริยาการสลายของเสียอินทรีย์
233 การศึกษาวิเคราะห์ผลของพืชสมุนไพรต่อโปรตีนในเชื้อแบคทีเรีย Staphylococus aureus โดยใช้เทคนิคทางโปรตีนโอมิกส์
234 การศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีนของ RCA51 ในมะเร็งปากมดลูกชนิด Sqvamous cell carcinoma.
235 การพัฒนาระบบนำส่งนิโคตินทางผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติในรูปพอลิเมอร์เกิดฟิล์ม
236 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของพืชสมุนไพร
237 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านภูมิแพ้ของผลไม้ไทย
238 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2551-2552
239 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus(Linneas) x O. mossambicus (peter)
240 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของอาหารหมักพื้นเมืองในประเทศไทย
241 การศึกษารอบเวลาการผลิต (cycle time) ที่เหมาะสมในการผลิต ฮาร์ดดิสก์รุ่น XXXX โดยกรรมวิธีการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
242 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ ย้อนกลับของขยะคอมพิวเตอร์ในภาคใต้ของประเทศไทย
243 การศึกษาแบบเปิดชนิดไปข้างหน้าเพื่อการศึกษาการทำหน้าที่ทางสังคมและประสิทธิผลโดยรวมของยา Paliperidone ER ในอาสาสมัครโรคจิตเภท
244 การศึกษาการใช้ยาเบอร์ทีโซมิบ (Bortezomib) ร่วมกับเมลฟาแลนและเพรดนิโซโลน ในผู้ป่วยมัลติเพิลมัยอิโลมา(Multiple Myeloma) ที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน
245 การพัฒนาสารเคลือบสำหรับถ้วยรับน้ำยางธรรมชาติ
246 การผลิตยางธรรมชาติที่ทนทานต่อการเผาไหม้และการเสื่อมสลายด้วยความร้อน
247 การเตรียมมาสก์พอกหน้าชนิดลอกออกจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
248 การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลวโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
249 การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ซัลเพนชั่น และการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
250 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (ประจำปี 2551, ประจำปี 2552)
251 ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันน้ำนมและฟันแท้
252 Use of Maillard reaction products (MRPs) for melansis prevention of black tiger shrimp and withe shrimp.
253 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมผ่านกระบวนการ somatic embryo genesis(ชุดโครงการ ชื่อ โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด ของ ศูนย์พันธุ)
254 การเตรียมแผ่นขจัดสิวเสี้ยนจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
255 การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกาจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552
256 การจัดการดินและปุ๋ยแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
257 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยจากวิธีการใส่ปุ๋ยแบบต่าง ๆ
258 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
259 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์โหนดแบบไร้สาย
260 เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
261 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวดัสุราษฏร์ธานี
262 ฟิล์มเปคตินผสมสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรคลมายใจเหม็น
263 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในประชาชนวัยผู้ใหญ่ภาคใต้ที่เป็นโรคอ้วนลงพุง
264 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา
265 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดครรภ์แรก
266 ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา imipenem และ meropenem ในโรงพยาบาลหาดใหญ่
267 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
268 ความหลากหลายของเห็ดรับประทานได้และเห็ดสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธา
269 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร
270 ความหลากหลายของค้างคาวและนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
271 ความต้องการ และการได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา
272 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนไทโรซีนตำแหน่งที่ 73 ของเอนไซม์ไทม์ไดเลทซิลเทลจากไดโรฟิลาเรียอิมมิทิส
273 การศึกษาความหลากหลายของดินและสัณฐาน สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
274 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาสำหรับครูเพื่อสร้างทักษะชีวิตและเพศวิถีสำหรับเยาวชนใน 4 จังหวัดในภาคใต้
275 การวิเคราะห์อาหารด้วยเทคนิครีโอโลยี
276 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของกลุ่มเจ็ทพุ่งชนโดยลดอิทธิพลจากกระแสไหลตัดด้วยวิธีปรับปรุงแบบปากทางออกเจ็ท
277 การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนเพื่อป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Dementia): กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
278 การประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปและการบริหารยา Phenytoin ผ่านทางสายอาหารชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะของพยาบาลหอผู้ป่วย ICU อายุรกรรมและศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลา ก่อนและหลังการให้ความรู้
279 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารและช่องปากและโรคผิวหนังของสารสกัดสมุนไพรในเขื่อนรัชชประภา
280 การเตรียมและการประเมินคุณสมบัติของ microcapsules ของเชื้อ Lactobacillus fermentum SK5
281 การเจริญเติบโตและการลอกคราบของกั้งตั๊กแตนที่เลี้ยงในระดับความเค็มที่แตกต่างกัน
282 การจัดทำ พัฒนา และฐานข้อมูลสมุนไพร เขตปกปักเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎ์ธานี
283 การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของมะระ
284 การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีน
285 กลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในปัจจุบันและกลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในอุดมคติของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปภาคใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
286 Production of Zinc car Parts using the GISS DieCasting Process.
287 Development of High Performance Thermoplastic Vulcanizates (TPVs) Based on Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic Polyurethane
288 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งวาใบจุมพุต และรากท้าวยายม่อม
289 องค์ประกอบทางเคมีของลำต้นหาดหนุน
290 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกต้นเอ๊าะ
291 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา:กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน
292 ผลของสารชีวภาพจากน้ำยางพารา Hevea Brasiliensis ต่อกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนัง
293 ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการปลูกถ่ายยีนให้กับเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมเทเนรา
294 จลนศาสตร์ของการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาสมบัติผลิตภัณฑ์จากการจุ่มแบบ
295 คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
296 การสำรวจยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดเทศบาลนครหาดใหญ่
297 การสังเคราะห์และสมบัติฟลูออเรสเซนซ์ของสารประกอบอนุพันธุ์ Chalcones และ Heteroaryl Chalcones
298 การสังเคราะห์และสมบัติทางชีวภาพของสารอนุพันธ์ Naphthalenyl ethenylpyridiniun Benzenesulfonate
299 การสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของโปรตีนในวิถีการตายของกุ้งกุลาดำ
300 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของต้นกะพ้อ
301 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของต้นมะนาวผี
302 การศึกษาความสัมพันธ์ของสังคมแพลงก์ตอนกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในคลองขนอมหาดขนอมและหมู่เกาะทะเลใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
303 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิควัดการหักเหแสงเพื่อหาปริมาณเนื้อยางในน้ำยาง
304 การศึกษาการปนปลอมสารเพรคนิโซโลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาในอำเภอหาดใหญ่
305 การเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์สำหรับการหาปริมาณตะกั่วโดยวิธีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโดเมตรี
306 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสร้างสยต้นปาล์มน้ำมัน(somaclone)เทเนร่า ที่ให้ผลผลิตสูงดดยไม่ต้องทำลายต้น
307 การพัฒนาโปรลิโปโซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
308 การแปรสภาพกากขี้แป้งน้ำยางข้นโดยใช้จุลินทรีย์
309 การเตรียมผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพร : มะขามป้อม ทองพันชั่ง และเปล้าน้อย
310 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
311 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซน์เลเปส
312 Integrative study of natural rubber cup coagula matuaration for a better TSR20 rubber consistency.
313 Effects of Carvacrol on growth performance, stresstolerance and disease resistance in white shrimp(Penaeus vannamei).
314 อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อน T6 ก่อนและหลังการเชอมต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสม A356 หล่อกึ่งของแข็งโดยกรมวิธีการเชื่อมเสียดทนแบบถ้วน
315 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากรากของผักปู่ย่าและจากใบและกิ่งประยงค์
316 ส่งเสริมสุขภาพจิตตามหลักศาสนาอิสลาม
317 เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ
318 ระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล
319 โมเดลคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจและการพยากรณ์โรคที่ทำให้เกิดอาการปวดในบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยเทคนิค Bayesian network.
320 ยางเทอโมพลาสติกเตรียมจากยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพอกซิไดส์ผสมพอลิแลคติกแอซิด
321 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
322 โพรโทคอลการจัดเส้นทางสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์และแอคเตอร์ไร้สาย
323 ผลของบรรยากาศดัดแปลงที่มีต่อการเก็บรักษาลองกอง
324 ผลกระทบของการใช้สารเอทฟอนและ 1-methyl cyclopropene(1-MCP)ร่วมกับการห่อผลก่อนการเก็บเกี่ยวต่อผลมังคุด
325 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอจินิกแคลลัสของปาล์มน้ำมัน โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค
326 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลรูปไก่สะเต๊ะพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษาภายใต้การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
327 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบูดูฯ
328 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการจัดวางของเสียเศษอาหาร
329 โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล และอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต
330 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้
331 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
332 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
333 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
334 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาเพื่อความสุขกายและสายจิตของสมาชิกชุมชนภายใต้ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
335 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช: ภาคใต้
336 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
337 โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว โดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับโรงงานขนาดเล็ก
338 โครงการที่ปรึกษาโครงการวิชาการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
339 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด(ประจำปี 52)
340 โครงการทดสอบระบบกรีดสองหน้าแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลา
341 โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด
342 โครงการจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอันตรายเพื่อควบคุมสารเคมีของผักและผลไม้ที่ขายในตลาดอำเภอหาดใหญ่
343 ความเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลภาคใต้ ปัญหา สาเหตุและบทเรียนการจัดการ
344 การอบแห้งยางสำหรับผลิตยางแท่งด้วยคลื่ไมโครเวฟ และลมร้อน
345 การให้บริการการคลอดวิถีธรรมชาติ
346 การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ
347 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านการใช้ยาหลอกสองตัวกลุ่มคู่ขนานในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งในประเทศเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาดียู-176บี(DU-176b)โดยเปรียบบเทียบกับยาวาร์ฟาริน(Warfarin)ในผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ
348 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้ง2ด้านโดยใช้ยาหลอกเป็นกลุ่มคู่ขนาดเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาเป็นเวลา48สัปดาห์ด้วยการสูดพ่นยาบีไอ1744 ซี แอล(BI 1744 CL)(5ไมโครกรัม[2 ครั้งๆละ2.5ไมโครกรัม]และ10ไมโครกรัม[2ครั้งๆละ5 ไมโครกรัม]
349 การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
350 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมภาคใต้ (โครงการโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2)
351 การศึกษาระยะที่3ในหลายสถาบันมีการควบคุมโดยการใช้ยาหลอกของยาโซราฟินิบBAY 43-9006ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ตัวเล็กและอยู่ในกลุ่มเซลล์ที่ไม่ใช่สแควมัสเป็นหลักในระยะลุกลามที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษาหลังได้รับการรักษามาแล้ว2หรือ3สูตร
352 การศึกษาพารามิเตอร์ท้องที่ สำหรับการประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
353 การศึกษาพฤติกรรมผู้ดื่ม ผู้ขายยาดอง และผู้เกี่ยวข้องตามวิถีชุมชนภาคใต้ กรณีศึกษาเขตชุมชนเมืองในจังหวัดสงขลา
354 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างอุปกรณ์รองส้นเท้าชนิดซิลิโคนและแผ่นรองส้นเท้าสงขลานครินทร์สำหรับการรักษาผู้ป่วยเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ : กรณีศึกษาแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม
355 การศึกษาแบบลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีภาวะซีดซึ่งได้รับการรักษาด้วยการถ่ายเลือดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเหล็กเกินจากการได้รับเลือด
356 การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ
357 การศึกษาเทคนิคการระเบิดแนวชั้นดินอ่อนเหมืองลิกไนต์แม่เมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
358 การศึกษาในหลายสถาบันแบบสุ่มไม่ทราบการรักษาทั้งสองทางควบคุมโดยการเปรียบเทียบกับยาออกฤทธิ์เพื่อประเมินประสิทธิผลความปลดภัยและความทนต่อยาเทสโพไทดีฯ
359 การศึกษาชนิดเก็บข้อมูลระยะยาวแบบต่อเนื่องไปข้าง(เภสัชระบาดวิทยา) แบบไม่สุ่ม (โดยเปิดเผยการรักษาทำในหลายสถาบัน) เพื่อประเมินปริมาณความเสี่ยงของการภาวะการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากผิดปกติทั่วร่างกายที่มีสาเหตุจากไต ในผู้ป่วยไตบกพร่องระดับปานกลาง
360 การศึกษาการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่ Ib2-IIb(เริ่มแรก) โดยการรักษาแบบมาตรฐานคือการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดเปรียบเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดหรือฉายรังสี
361 การศึกษาข้อมูลผู้ป่วยมัลติเพิลมัยอิโลมา
362 การศึกษาการเตรียมเม็ดไคโตซานด้วยปฏิกิริยาครอสลิงค์กับน้ำยางธรรมชาติที่มีหมู่อิพอกไซด์เพื่อใช้ในการนำส่งยาทางผิวหนัง
363 การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative
364 การวิเคราะห์พันธุกรรมและการเข้ากันได้ระหว่างตายางพาราพันธุ์ดีและต้นตอพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้ไอโซไซม์และเครื่องหมายดีเอ็นเอ
365 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างแป้ง-ขี้เลื่อย-เยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
366 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
367 การพัฒนาผลึกเหลวสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุนาโนในการนำส่งยารูปแบบ
368 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแพะขึ้นรูปจากเนื้อเหลือจากการตัดแต่ง
369 การพัฒนาโครงการ VOIP
370 การพัฒนากระดาษบรรจุภัณฑ์ให้กลิ่นด้วยวิธี Encapsulation
371 การผลิตอะลูมิเนียมกันกร่อนโดยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง
372 การพัฒนากระดาษเคลือบสารต่อต้านจุลินทรีย์จากอนุภาคซิลเวอร์
373 การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมโดยกระบวนการแทรกซึมแบบใหม่
374 การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของลองกองในรูปผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
375 การผลิตน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภคและน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
376 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิบ
377 การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อทางเดินอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
378 การผลิต คุณสมบัติ และแนวทางการใช้ฟิล์มบริโภคได้ชนิดยับยั้งจุลินทรีย์ซึ่งเตรียมจากการผสมสารสกัดจากไม้เคี้ยม (Cotyleobium Ianceotatum) และไม้พยอม (Shoreatdurn)
379 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับภาคการผลิต จังหวัดสงขลา
380 การประยุกต์ใช้ฟอติลินในอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vanname).
381 การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของโอลิโกแซคคาไรด์จากเนื้อขนุนในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
382 การประเมินก๊าซมีเทนจากบ่อหมักไร้อากาศชนิดบ่อเปิดของระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
383 การนำตะกอนที่เกิดจากระบบ Decanter ของโรงงานน้ำมันปาล์มมาหมักทำปุ๋ย โดยใช้ถังหมักแบบใช้อากาศ
384 การบริการคลอดวิถีธรรมชาติในจังหวัดชายแดนใต้
385 การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน
386 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Bacillus megaferium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นา
387 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
388 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรนิเวศในน้ำของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ระยะดำเนินงานปี 2552
389 การเตรียมต้านวัณโรคบรรจุในถุงขนาดอนุภาคนาโน และความเป็นไปได้ในการรักษาวัณโรคปอด
390 การตรวจวัดปริมาตรตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิควิธีการประมวลผลภาพ
391 การตรวจจ้างการล้มในผู้สูงอายุ
392 การใช้สารทดแทนไขมันต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงเพื่อสุขภาพ
393 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรครากขาว
394 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นต้นตอ และการวิเคราะห์พันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
395 การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมีย
396 การคัดแยกจุลทรีย์ที่สามารถผลิตไลเปสเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
397 การกำจัดกลิ่นจากก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
398 กลไกการเกิดโครงสร้างโลหะกึ่งของแข็งในกระบวนการหล่อแบบรีโอแคสติง
399 Production of collagen/gelatin and their hydrolysate from fish skin.
400 Evaluate zaotechnical & physiological benefits ofusing top-feeding supplementation by an hepatic-functions-enhancing premix on nile Tilapia.
401 การทำบริสุทธิ์ การแยก การตกผลึก และการประยุกต์ใช้เปปซินจากปลา
402 การประเมินประสิทธิภาพของแนวทางเวชปฏิบัติเรื่องการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย Drspepsia และผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Helicobacter pylori ในประเทศไทย
403 การควบคุมคุณภาพน้ำยางธรรมชาติ : เทคโนโลยีการวิเคราะห์สารทีเอ็มทีดีและสังกะสีในน้ำยาง
404 ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน
405 ระเบียบวิธีการประมาณค่าการวัดระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
406 การเพิ่มประสิทธิภาพของแอฟฟินิตี้ ไบโอเซนเซอร์ แบบไม้ตัดฉลากโดยใช้วัสดุนาโน
ปี พ.ศ. 2551
407 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ : การพัฒนายาต้านแบคทีเรีย และยาต้านปรสิต
408 การคัดเลือก การพัฒนาเทคนิคการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลไม้แปรรูปในเขตภาคใต้ตอนล่าง
409 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาการปิดวงของอัลลิลอัลกอฮอล์ อัลลิลเอมีน และอัลลิลคาร์บอกซิลิก แอซิด
410 แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกูลโคส
411 อิทธิพลของชนิดของสารลดแรงตึงผิวร่วมต่อการเกิดไมโครอิมัลชั่นที่ประกอบด้วยไอโสโปรพิลปาล์มมิเตท น้ำ และบริดจ์ 97 และต่อการนำส่งวิตามินเอปาล์มมิเตทเข้าสู่ผิวหนัง
412 สารต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา และพืชที่คัดเลือก
413 สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
414 ศึกษากลไกลระดับเซลล์ของ fibroblast growth factor2(FGF2)และ LIM mineralization protein 1 (LMP1)ในการเหนี่ยวนำ osteoblast เปลี่ยนเป็นกระดูกที่สมบูรณ์
415 ศึกษาการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียโดยใช้ยางธรรมชาติ
416 วัฏจักรเซลล์ของไดโนแฟลกเจลเลต Noctiluca scintillans
417 ฤทธิ์ต้านการอักเสบเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปล้าน้อยและการเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อปกป้องผิวกาย
418 เภสัชจลนศาสตร์ของสารต้านจุลชีพที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง
419 พิจารณาหาสมการการกำจัดยา Valproic Acid ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยโรคลมชักเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หาขนาดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย
420 ผลของโปรกรมการให้คามรู้เรื่องการใช้ยารักษาโรคหืด และการดูแลตนเองของผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพบาบาลสมุทรสาคร
421 ผลของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบในการเป็นสารอนุมูลอิสระต่อภาวะไตวายเฉียบพลันในหนูที่ถูกชักนำโดยซีสพลาติน:ศึกษาโดยวิธีพยาธิวิทยาเนื้อเยื่อและลิปิดเปอรอกซิเดชั่น
422 ผลการเสริมโปรตีนและพลังงานต่อชนิดจำนวนประชากรจุลินทรีย์และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองทได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
423 โปรแกรมการคัดกรองโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในร้านยา
424 ประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา cefoxitin ในโรงพยาบาลกระบี่
425 เซลล์ไบโอเซนเซอร์สำหรับควบคุมกระบวนการผลิต
426 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO19106:Geographic information-Profiles
427 โครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเด็กไทยให้เติมศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
428 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO19103:Geographic information-Conceptual schema language
429 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสั: ภาคใต้
430 เครื่องหมายระดับโมเลกุลในการจำแนกหอยสกุล Babylonia
431 การให้บริการทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในคลินิกไตเทียมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลหาดใหญ่
432 การแสดงออกของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureusหลังจากเลี้ยงเชื้อกับสารสกัดจากใบกระทุ Rhodomyrtustomentossa(Aiton) Hassk
433 การสำรวจความต้องการแรงงานเภสัชกร
434 การสังเคราะห์และโครงสร้างสารอนุพันธ์ของ pyridineและ quinoline เพื่อประยุกต์ใช้ด้านวัสดุทางทัศนศาสตร์
435 การสังเคราะห์และการประเมินศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นระบบนำส่งยาทางหลอดเลือดดำของ cyclic hexaglycine dendrimer.
436 การศึกษาวิจัยการรักษาเสริมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิดผลตรวจเฮอร์ทูเป็นบวก(HER2-Positive)และมีผลการตรวจต่อมน้ำเหลืองเป็นบวก(Node PositiveXหรือชนิดที่มีผลการตรวจต่อมน้ำเหลืองเป็นลยการตรวต่อน้ำเหลืองเป็นลบแต่มีความเสี่ยงสูง(High Risk Node-N
437 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง Nitric oxide ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
438 การศึกษารูปแบบการใช้ยา clopidogrel
439 การศึกษาระยะเวลาในการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและปัจจัยที่มีผลต่อการกลับเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดกินภายหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
440 การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนในถั่วฝกยาว และถั่วพุ่มโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
441 การศึกษาโครงสร้างของฟิล์มยางธรรมชาติ
442 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ลักษณะสัณฐานวิทยาฤทธิ์ทางชีวภาพ ทางนาโนลิโปโซมที่มี Rhinacantnin C ที่สกัดจากใบทองพันชั่ง
443 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมนของไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
444 การวิเคราะห์ระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสารในระบบ E-document มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
445 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงและสตูล) ของภาคใต้
446 การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำต้นบอระเพ็ด และกลไกในการแสดงฤทธิ์ของสารนั้นต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและ/หรือต่อการคลายตัวของหลอดลม
447 การพัฒนาและศึกษาลักษณะสมบัติเฉพาะของวัสดุร่วมเคลย์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
448 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชั่นแบบเข้มขัน
449 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเอสแอลอี
450 การพัฒนา self-emulsifying System รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน
451 การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของราบนปาล์มบกและป่าพรุ
452 การประเมินผลการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
453 การประเมินผลพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย
454 การประเมินความร่วมมือและประสิทธิภาพในการใช้คู่มือสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
455 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
456 การนำเข้าและการแสดงออกของยีนที่น่าสนใจในเซลล์กุ้งโดยวิธีปรับปรุงไต
457 การเตรียมแผ่นฟิล์มพอกหน้าจากน้ำยางธรรมชาติ
458 การตั้งตำรับครีมไลโปโซมของน้ำมันรำข้าว
459 การใช้กระบวนการรีคอนซิลิเอชันยาในการตรวจสอบการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
460 การชักนำโพลีพลอยด์ในปาล์มน้ำมันโดยใช้สารโคลซิซินในเมล็ดงอก
461 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาวัณโรค
462 การคัดเลือกเชื้อราที่สร้างสารต้านกัลปังหาและการจำแนกชนิดโดยวิธีทางชีวโมเลกุล
463 กลไกการทำหน้าที่ของ Pm-Fortilin ในการป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
464 Survey on characteristics of locally avaliable feed resources for fattening of cattle.
465 อัตราการปล่อยที่เหมาะสมในการเลี้ยงกั้งตั๊กแตน
466 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพโรตีแช่เยือกแข็ง
467 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
468 โครงการสำรวจและศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 : ด้านเทคนิคและด้านงบประมาณการวิจัย
469 โครงการศึษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม และ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของกระท่อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
470 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) ปีที่ 1
471 การออกแบบและสร้างชุดควบแน่นเมทานอล สำหรับระบบผลิตไบโอดีเซล ชุมชน
472 การหล่อแบบกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมเกรดที่ใช้ในการหล่อไดคาสติง
473 การสำรวจเพื่อประเมินการดูแลรักษา การควบคุมโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนและสภาพสังคมจิตวิทยาของผู้ป่วยเบาหวานในภูมิภาคเอเชีย
474 การสร้างเสริมพลังการพัฒนาศักยภาพสู่สุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งลาน ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
475 การศึกษาวิจัยเอเวอร์โรลิมัสแบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกโดยให้ร่วมกับยาอีแซแมสเทนในการรักษาหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิดตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นบวกระยะลุกลามเฉพาะที่หรือระยะแพร่กระจายซึ่งดื้อต่อยาเลโทรโซลหรือยา
476 การศึกษาวิจัยสหกสถาบันระยะที่3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกโดยใช้ยาเอเอสเอ404 ร่วมกับยาโดซีแทกเซลสำหรับการรักษาลำดับที่สองของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะสุดท้ายหรือระยะที่มีการแพร่กระจาย(ระดับ3ปี/4)
477 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม
478 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเปิดสลากเพื่อประเมินประสิทธิภาพและด้านความปลอดภัยของยานิโลตินิบเปรียบเทียบกับยาอิมาตินิบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้หรือระยะที่มีการแพร่กระจาย
479 การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบศึกษาหลายศูนย์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเปิดเพื่อประเมินยาเอเวอร์โรลิมัสในการรักษาแบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยมะเร็งเนื้อไตที่เกิดการกลับเป็นซ้ำแบบแพร่กระจาย และ/หรือ ระยะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
480 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนานปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินอัตราการคงการใช้ยาประสิทธิผลความปลอดภัยและความทนได้ต่อยาของยาคาริสบาเมท(Carisbamate)ยาโทพิราเมท(Topiramate)และยาลีวีไทราซีแทม
481 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบันระยะที่3แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านเพื่อเปรียบเทียบยาเอเวอร์โรลิมัสอาร์เอดี001กับยาหลอกเมื่อให้ร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองที่ดีที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดลุกลามที่มีการแพร่กระจายของโรคภายหลังจากการได้รับยาเคมี
482 การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก
483 การศึกษาเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกโรงไฟฟ้าชุมชน
484 การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มในหลายสถาบันเพื่อประเมินผลลัพธ์และทรัพยากรที่ใช้จากการถ่ายภาพและรักษาภายหลังการตรวจตับโดยใช้เครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง(MRI)ร่วมกับการฉีดสารพรีโมวีสท์กับการตรวจโดยใช้เครื่อตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก
485 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (glidingbacteria) ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย
486 การวิเคราะห์สมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ lap-plate
487 การลดต้นทุนการผลิตกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกโดยการลดปริมาณสตาร์ช
488 การพัฒนาไอศกรีมเสริมโปรตีนและวิตามินเอสำหรับเด็กปฐมวัย
489 การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์แบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์คายประจุไฟฟ้าสถิต
490 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส
491 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการอบไม้ยางพาราแปรรูป บริษัท วู้ดเวรอ์คอังสุธน จำกัด
492 การพัฒนาชมรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
493 การพัฒนากระบวนการหล่อฉีดโลหะกึ่งของแข็งที่ผลิตโดยการพ่นฟองแก๊ส
494 การผลิตและการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
495 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมูแบบครบวงจร
496 การผลิตแคโรตินอยด์จากการรวมวิถิการสังเคราะห์แคโรตินอยด์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
497 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของระบบชุดหัวอ่านเพียโซอิเล็กทริ
498 การคงสภาพฐานข้อมูลและการผลิตผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากของเด็กอายุ3 เดือน ถึง 8 ขวบใน อ.เทพา จ.สงขลา (ระยะที่ 1)
499 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยปฏิกิริยาออกวิเดชั่นของไอรอนคีเรทในคอลัมน์บรรจุ
500 การกำจัดสีในน้ำเสียโดยโฟโตเฟนตันด้วยแสงอาทิตย์
501 ก้างปลาปรุงรสผสมเครื่องเทศและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
502 Validation of the Finite Element Model of Piezoelectric head Gimbal Assembly System for Vibration Analysis.
503 Enzymatic Delignification and Hydrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunches (OPERB) for Ethanol Production.
504 การใช้กากขี้แป้งจากโรงงานน้ำยางข้น และขี้เถ้าจากโรงงานยางแผ่นรมควันเมื่อเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตวัสดุแผ่นก้อนแข็งเพื่องานตกแต่ง
505 คุณลักษณะและศักยภาพการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานน้ำยางข้น โรงงานยางแท่ง STR20 และโรงรมยาง
506 รูปแบบการมีส่วนร่วมและแผนการตลาดของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาโหนด-นา-เล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
507 การจัดทำต้นแบบการดำเนินธุรกิจแนวเศรษฐกิจพอเพียงของอุตสาหกรรมโรงแรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาจากบทเรียน"ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท"สู่"ดุสิต country home resort"อ.ควนโดน จ.สตูล"
508 Development of a Wireless Electrostatic Dischange(ESD) Event Locator System for Hard Disk AssemblyLine.
509 โครงการศึกษาวิจัย ROADMAP การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงข่ายอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศไทย
510 การศึกษาพฤติกรรมการล้าและกลศาสตร์การแตกหักของผิวเชื่อมพอกของเหล็กกล้าผสมต่ำ AISI 4340 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ และกรรมวิธีการเชื่อมมิก/และกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
511 การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
512 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็คทรอนิกส์
513 การวางแผนภูมิทัศน์เหมืองแร่เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
514 วัสดุผสมระหว่างยางคอมปาว์ดและท่อนาโนคาร์บอน
515 การพัฒนาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟิกฟอร์แบบเคลือบผิว
516 การลดความชื้นยางแผ่นโดยใช้เจ็ทอากาศร้อนพุ่งชน
517 การออกแบบเข็มขัดพยุงหลังโดยใช้แผ่นรองรับที่ทำจากยางธรรมชาติ
518 การออกแบบวงจรไมโครเวฟบนเทคโนโลยีสายส่งไมโครสตริปและสตริปแบบระนาบร่วม
519 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบ และการพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดหลักของระบบ
520 Development of a Zinc Composite Feeding System.
521 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอมโมเนีย
522 ต้นแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
523 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักพื้นบ้าน
524 การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
525 การผลิตวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากขี้เลื้อยแป้ง และน้ำยางพารา
526 การศึกษาจลนศาสตร์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มกรดไขมันสูง โดยกระบวนการเอสเตอร์ฟิเคชั่นด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Heteropoly Acids.
527 การสร้างฟังก์ชันช่วยทำงานสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์อัดล้อยางบนซอฟท์แวร์สำเร็จรูป
528 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
529 การทำน้ำผลไม้เมืองร้อนให้คงตัวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน: สมบัติทางพฤกษเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ
530 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
531 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางแท่ง STR20ขององค์การสวนยางและเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
532 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยระบบหมักไร้อากาศซัลฟิโดเจนิคอัตราสูง และการผลิตกรดซัลฟูริกจากก๊าซชีวภาพเสีย
533 ระบบตรวจวัด-ควบคุมแบบไร้สายสำหรับงานอุตสาหกรรมการเกษตร
534 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดไหลสวนทางแบบต่อเนื่องสำหรับรีไบโอติกส์จากพืชเกษตร
535 Rubberwood Preservation by Wood Vinegar.
536 การศึกษาและออกแบบต้นแบบระบบห้องเรียนทางไกลแบบโต้ตอบแบบเวลาจริงสำหรับเครือข่าย UniNet
537 การแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อผสมที่ชอบอุณหภูมิเปรียบเทียบกับการใช้เอนไซม์มิสูง
538 การศึกษาผลการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองด้วยหลอดเลือดเทียมแบบขดลวด Endurant stent graft
ปี พ.ศ. 2550
539 สารที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและจุลินทรีย์ในทะเลจากเขตอ่าวไทยตอนล่าง
540 การศึกษากลุ่มโรค Peripheral T-Cell proliferative disease ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr (EBV) : การศึกษาจำนวน EBV ในพลาสม่า
541 อิทธิพลของอายุ เพศ และการออกกำลังกาย ต่อการแสดงออกของ parvalbumin ในหัวใจหนู
542 การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์ : เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงประชากรนกหลักที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน
543 การพัฒนาสารกึ่งสังเคราะห์จากสารต้นแบบ Yangambin ทีสกัดจากใบ Aglaia andamanica เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของสารในการเป็นสารต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
544 PSU and French Universities Research Collaboration.
545 กระบวนการผลิตหลักกั้นเส้นทางเดินรถจากยางธรรมชาติที่นำกลับมาใช้ใหม่
546 การสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชันของอิลเมไนต์
547 การสังเคราะห์วงจรควบคุม FSMS สำหรับระบบวงจรรวมความเร็วสูง
548 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
549 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการหาปริมาณสบู่ในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการไทเทรตร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้า
550 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง การเก็บรักษาและการทดสอบประสาทสัมผัส
551 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลตากแห้งคุณภาพสูงของชุมชนภาคใต้ตอนล่างด้วยพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
552 การนำสารสกัดจากมะนาวมาใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับอาการส้นเท้าแห้งแตก
553 การศึกษาโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน BRCA1 : อันตกิริยาระหว่าง BRCA1 RING domain กับ ligand-bindingdomain ของ estrogen receptor อัลฟา
554 การพัฒนาวิธีการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอให้ได้ขึ้นและการพัฒนาวิธีการชักนำให้เกิด Secondary Somatic embryo (SSE).
555 การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
556 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย:กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
557 การเก็บเกี่ยวสารมีคุณค่าจากน้ำมันปาลมดิบและวัสดุเศษเหลือ
558 การพัฒนาดินประดิษฐ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท๊อปโดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
559 การผลิตโมโนกลีเซอไรด์จากน้ำมันปาล์มและการใช้ประโยชน์เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
560 องค์ประกอบทางเคมีจากรากและผลของต้นหมาย
561 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราเอนโดไฟท์
562 องค์ประกอบทางเคมีของรากฝาดดอกขาว
563 สารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์(I) ที่มีลิแกนด์ลิวอิสเบส
564 สมบัติเชิงแสงและปฏิกิริยาการระงับของคลอโรฟิลล์เอทสภาวะกระตุ้น
565 สมรรถนะการดักจับอนุภาคแอโรซอลของอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยไซโคลนและแผ่นกรอง
566 ศึกษาปัญหาการใช้ยาและการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
567 ศึกษาผลกระทบของสารเคมีที่มีผลต่อสมบัติน้ำยางสด น้ำยางข้น และการจับตัวของน้ำยางสกิม เพื่อนำไปสู่การแกปัญหาคุณภาพถุงมือยางและน้ำยางสกิมไม่จับตัว
568 ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อผิวหนังของแผ่นฟิล์มเซลลูโลสที่บรรจุสารสำคัญทางเครื่องสำอาง
569 เมทาบอไลต์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ Botryosphaeria rhodina PSU-M35 และ PSU-M114, Pestalotiopsis sp. PSU-M5, Phomopsis sp. PSU-A57 และเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-A13
570 เมทาโบไลต์จากเชื้อรา
571 เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46
572 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของเฟิร์นในพื้นที่บ้านศาลาแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
573 ผลของสารสกัดหยาบจากลำต้นบอระเพ็ดต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ท ต่อหลอดลมของหนูตะเภา
574 ผลการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัทลุง
575 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่มาตามนัดเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค ณ โรงพยาบาลสงขลาจังหวัดสงขลา
576 ไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดโปรตีน
577 ไบโอเซนเซอร์สำหรับสารปนเปื้อนปริมาณน้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ
578 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
579 เซนเซอร์สำหรับการวิเคราะห์โปรตีนก่อภูมิแพ้
580 เซนเซอร์สำหรับสารปริมาณน้อย
581 โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด
582 คุณลักษณะการกระจายตัวและผลกระทบของมวลอนุภาคจากการเผาไหม้ไม้ยางพาราในกระบวนการรมควันยางแผ่นต่อมลภาวะทงอากาศ
583 ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสิ้นอายุบนฉลากยาของผู้ป่วย
584 การสำรวจความชุก ลักษณะและชนิดยาที่เกิดอันตรกิริยากับยากลุ่มยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนินแบบเฉพาะเจาะจง ในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชสงขลาราชนครินทร์
585 การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรฟิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดฮนอนาลอกจากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase
586 การสลายเมทิลีนบลูด้วยไทเทเนียมไอออกไซด์ที่ถูกตรึง
587 การสกัด การแยกสารสำคัญ และศึกษาฤทธิ์ต้านพิษงูของต้นโคลงเคลง
588 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง subunit ของกรดแอสพาร์ติก ตำแหน่งที่ 97 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้ยอะลานีน
589 การศึกษาถึงผลของความล่าช้าในการตรวจรับการรักษาและความล่าช้าในการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่มีต่อผลลัพธ์ในการรักษาตัว
590 การศึกษาการสังเคราะห์อนุพันธ์เอริลโพรพิลลิดีนไทอะโซลลิดีนไดโอนและเอริลไทอะโซลิดีนไดโอนแอนะล็อกของนาโพรเซนเพื่อนำมาประเมินการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไชโคลออกชีจีเนส
591 การศึกษาการบริหารจัดการวัคซีนของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในอำเภอหาดใหญ่
592 การศึกษาการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับโครเมียม(+3)ไอออน
593 การแพร่กระจายทางชีวภูมิศาสตร์ของมดสกุล Polyrhachisในเขตย่อยอินโดมาลายัน
594 การพัฒนาโรงอบอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ไฟฟ้าสำหรับชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
595 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
596 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับไคโตแซน
597 การประเมินผลลัพธ์การสนับสนุนการใช้แนวทางการตรวจติดตามระดับ Lithium ในเลือดโดยเภสัชกรทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ
598 การประเมินความสามารถทางวิชาชีพเภสัชกรของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากการสอบประมวลความรู้
599 การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในกระบวนการฆ่อและตัดแต่งซากสุกรที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
600 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติกแอซิดคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
601 การเตรียมแผ่นแปะต้านเชื้อรา Lawsone methyl ether โดยใช้สารเมือกจากแมงลัก
602 การเตรียมตำรับน้ำยาบ้วนปาก lawsone methyl etherและการทดสอบความคงตัว
603 การตอบสนองของสาหร่ายต่อการลดลงของสัตว์กินพืชและการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอาหาร : เข้าใจถึงรูปแบบการจัดสรรทรัพยากร
604 การโคลนและแสดงออกของยีน LMP-1ใน osteoblast cell line
605 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงจากสวนเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย
606 Studies on relationship between plane of nutritionand meat production and utilization of nutrientsin southern Thai native and crossbred stees.
607 Cloning and expression of FGF-2 for bone regeneration.
608 การศึกษาเพื่อประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
609 Biochemical mechanisma in absorption, retention and metabolism of dietary astaxanthin in Atlantic Salmon Simo Solar.
610 การใช้กากของเสียจากโรงงานน้ำยางข้นโรงงานยางแท่ง STR 20 และโรงรมยาง ในการหมักทำปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย
611 ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิสต์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่โด๊ปด้วยสารเดิม
612 มอเตอร์อัลตราโซนิคพลังงานต่ำสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้น
613 การพัฒนาสารเคลือบผิว TIO2/xly
614 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องของกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน
615 การพัฒนามาตรฐานความสบายสำหรับระบบทำความเย็นโดยอาศัยการแผ่รังสีความเย็น
616 การออกแบบตัวรับแสงอาทิตย์ในระบบผลิตน้ำร้อนสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย
617 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกริดเทคโนโลยีและการคำนวณประสิทธิภาพสูงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
618 การศึกษาเปรียบเทียบระบบทำความสะอาดไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
619 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซ์ โดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่น
620 ระบบรายงานสภาวะแวดล้อมผ่อนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทแบบเวลาจริง
621 การสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล
622 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเคี้ยวกรอบเคลือบช็อกโกแลตจากผลไม้ทอดสุญญากาศ
623 ตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทอรนิกส์ทำจากยางธรรมชาติผสมตัวเติมนาโน
624 การพัฒนาวัสดุผสมนาโนระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วและท่อนาโนคาร์บอน
625 การผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae
626 โครงการศักยภาพการผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
627 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฎิกิริยาออกซิเดชันและต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
628 การพัฒนาสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
629 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซินจากน้ำมันปาล์มสำหรับทดแทนแวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก : ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวและการกระจายตัวของสารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซิน
630 การบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
631 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดไหลสวนทางแบบต่อเนื่องสำหรับสกัดพรีไบโอติกจากพืชเกษตร
632 การศึกษาและพัฒนาระบบลำไส้จำลอง
633 การใช้กลีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิต 1,3โพรเพนไดออลในระดับโรงงานต้นแบบ
634 การศึกษาทบทวนสถานการณ์และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2549
635 การสังเคราะห์น้ำมันปลาที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงโดยใช้เอนไซม์แบบสองขั้นตอน
636 โครงการต้นแบบการผลิตฟองน้ำจากยางธรรมชาติ
637 โครงการวิจัย Video telephony over IP network.
638 โครงการวิจัย Development of IPv6 Application Prototype Models : Phase1
639 โครงการศึกษาคุณสมบัติยางหลังผ่านโรงรมพลังงานชีวมวล-แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าแผ่นยางรมควัน
640 โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก: ด้านการประมง
641 A Feasibility Study of Adding Filler Material in Molten Zine.
642 โครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริดภายใต้โครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ
643 Development and Psychemtric Evaluation of the Quality of worklife Index.
644 Production of Die-Cast Cars with Zine Composites.
645 Studies on relationship between plane of nutritionand meat production and utilization of nutriets in southern Thai native and crossbred stees.
646 กลไกการเปลี่ยนแปลงสารระเหยได้ในหอยนางรมในระหว่างกระบวนการแปรรูป
647 การควบคุมแมลงและไรศัตรูพริกโดยชีววิธี
648 การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย
649 การจำแนกลักษณะของกล้ามเนื้อและอันรกิริยาระหว่างโปรตีนไม่โอไพบริลและไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้สำหรับผลิตซูริมิในประเทศไทย
650 การใช้ประโยชน์ของแมงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
651 การตรวจหาสารก่อกลายพันธุ์ในน้ำทิ้งและในบรรยากาศการทำงานภายในโรงงานผลิตถุงมือยางในจังหวัดสงขลา
652 การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีนเนสจากม้ามปลาทูน่าและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งการผลิตน้ำปลา
653 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
654 การประเมินผลการใช้ชุดตรวจจำแนกชนิด Human papillomavirus ด้วย MU-BIOTEC HPV Test เปรียบเทียบกับชุดมาตรฐาน Hybrid Capture 2 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย
655 การประเมินและพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาถ้ำภูผาเพชรและถ้ำเจ็ดคต ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
656 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
657 การผลิต สมบัติ และประยุกต์ใช้แวกซ์ชนิดเหลว (อัลคีคเรซิน) ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มสำหรับเคลือบผิดกระดาษลูกฟูก
658 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเหลวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
659 การพัฒนาระบบบริการและฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคใต้
660 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus megaterium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
661 การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแรงงานนอกระบบในภาคใต้
662 การแยก การคัดเลือก และการทำให้บริสุทธิ์เอนไซต์ไฮดรอกซี่ไนทาริลไลเอสและการไร้ประโยชน์
663 การศึกษาการใช้ประโยชน์กากขี้แป้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดิน
664 นวัตกรรมการกำจัดเหาในเด็กนักเรียนหญิง
665 ต้นแบบเซนเซอร์โหมดไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
666 ประสบการณ์การตาย : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
667 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการให้สุขศึกษาด้านโภชนาการและความสะอาดของมือต่อหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะซีดและเพิ่มน้ำหนักทารกแรกเกิดในพื้นที่ที่มีความชุกของหนอนพยาธิลำไส้ติดต่อผ่านดินในภาคใต้ของประเทศไทย ณ จังหวัดนราธิวาส : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม
668 ผลของการตั้งครรภ์และการคลอดในวัยรุ่นสาวโรงพยาบาลเบตง
669 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
670 รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง
671 สัมฤทธิ์ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
672 เอนโรไฟท์จากพืชวงศ์ Araceae และผลต่อเชื้อโรคของหน้าวัว
673 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ในทะเลในประเทศไทย
674 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
675 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแคปซูลและเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากแป้งตาล
676 การประยุกต์ใช้น้ำมันปาล์มดังแปรในผลิตภัณฑ์อาหาร(ตอนที่ 1:ไอศครีม)
ปี พ.ศ. 2549
677 การตรวจหาเดงกี่แอนติเจนเพื่อวินิจฉัยโรคไข้แดงกี่และไข้เลือดออกเดงกี่ในระยต้นของโรค
678 การพัฒนาการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล
679 การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
680 Coral Reef Recovery After the Tsunami and Assessment of Coral Damage at Adang-Rawi, Tarutao Nationalpark, Satun Province (Coral fragments transplantation).
681 การสำรวจเพื่อประเมินผลกระทบจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
682 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัดใบทองพันชั่งและใบชุมเห็ดเทศในการประยุกต์ใช้ต้านยาและเครื่องสำอาง
683 การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
684 โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ภาคใต้
685 การตรวจการผ่าเหล่าของสารพันธุกรรม (ยีนเออาร์เอ็กซ์) ในผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้าร่วมกับอาการชัก
686 การประยุกต์ใช้ถังคัดพันธุ์และการควบคุมปริมาณออกซิเจนเพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดแบบตะกอนเร่งในโรงงานอุตสาหกรรมทะเลแช่แข็ง
687 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
688 การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะอลูมิเนียมผสม 7075-T651 ที่ใช้สำหรับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
689 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จากอิพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว:การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
690 การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมก่อนการรมควันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
691 การศึกษาการทำงานของยีน nig และการควบคุมการสร้างโปรตีนไนเกรสซิน
692 การศึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กอายุ 4-5ปี
693 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้พรีเสริฟจากส้มแขก
694 การพัฒนาเครื่องต้มยำส้มแขกชนิดก้อน
695 การิตแกงกะทิไขมันต่ำบรรจุกระป๋องเพื่อชุมชน
696 การปรับปรุงคุณภาพเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทยสำเร็จรูป
697 การใช้พืชสมุนไพร/เครื่องเทศเพื่อป้องกันการเกิดสีคล้ำและกลิ่นรสที่ผิดปกติในน้ำปลา
698 การคัดเลือกและเทียบเคียงแบคทีเรียที่เปลี่ยนสภาพของสารหนูจากดินที่ปนเปื้อน
699 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
700 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตแคโรทีนอยด์ชนิดastxanthin เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งสารเพิ่มสีในอาหารกุ้ง
701 การนำถุงมือยางธรรมชาติมาใช้ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์กับพอลิโพรไพลีน
702 รองเท้าวัวจากยางธรรมชาติ
703 การเตรียมและสมบัติของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติมาลิเอตและยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
704 การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์
705 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการตัดยางกับโลหะโดยใช้กาวจากกราฟ์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิกแอนไฮโดรด์
706 การเตรียมกาวยางธรรมชาติการฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์สำหรับยึดติดไม้
707 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูง และการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง
708 การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมป์และพลาสติกรีไซเคิล
709 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
710 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง
711 การเตรียมและสมบัติของวัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งข้าวเจ้าและเส้นใยปอ
712 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติและระบบการอัลคาไนเซซันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
713 การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติอิพอกไซด์
714 การพัฒนาเทคนิคอย่างง่ายในการวิเคราะห์หาสังกะสีในน้ำยางธรรมชาติข้น
715 การพัฒนาเทคนิคอย่างง่ายในการวิเคราะห์ Tetramethylthiuram disulphide ในน้ำยางธรรมชาติข้น
716 ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติของต้นยางพารา
717 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหมากแบบต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
718 การพัฒนากระบวนการเตรียมอาหารทะเลวัตถุดิบสำหรับการอบแห้งแบบผสมผสานความร้อนร่วม
719 คาพาซิทีฟไบโอเซนเซอร์ที่มีความไวในการวิเคราะห์
720 การออกแบบ สังเคราะห์ และหาโครงสร้างสารประกอบชนิดใหม่ของสารประกอบ arylpyridinium benzenedulfonatesเพื่อหาสารที่มีคุณสมบัติทางทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น
721 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากน้ำยางพารา
722 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งวา (Garcinia hombroniana)และฤทธิ์ทางชีวภาพ
723 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำหมักชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียแลกติกที่คัดเลือกได้ ซึ่งผลิตแบคเทอร์โอซินเป็นหัวเชื้อ
724 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่มน้ำยาง-สูตรถุงมือยางต้นทุนต่ำและยางรัดผมแฟชั่น
725 การพัฒนาแพทย์มุสลิมที่จบจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
726 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacllus paracaselHL 32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
727 การโคลนซีดีเอนเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโคสดวาลีนไซเดลส จากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย
728 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปินอยด์อินโคลแอลคาลอยด์ : การโคลนการศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
729 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแผ่นแปะผิวหนังจากเปคติน
730 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต่อเอนไซม์ Cyclooxygenase ของอนุพันธ์ N-Substituted benzanilides.
731 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาทางอินทรีย์เคมีสังเคราะห์
732 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อราโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผนึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
733 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
734 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเชิงการค้าในถังหมัก
735 รูปแบบการดำเนินการโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคทีเหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน(Phase2)
736 การพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อการประเมินสถานการณ์ของการติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้ที่ติดต่อผ่านดินภาวะซีดและภาวะโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
737 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก
738 ทะเบียนผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
739 โครงการเพื่อพัฒนาโปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
740 การรักษาสภาพไม้ยางพาราด้วยน้ำส้มควันไม้
741 โครงการการศึกษาเบื้องต้นในเทคโนโลยีและศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาไทยทางด้านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
742 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขันได้
743 การทดสอบน้ำมันปาล์มแบบต่างๆ ผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเกษตรและไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะ
744 การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 3: เน้นที่สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ตำบล โรงพยาบาล ร้านขายยา และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้า (อสม.)
745 การศึกษาพฤติกรรมการคืนของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว
746 การพัฒนากาวสำหรับใช้ในงานตัดไม้ยางพาราจากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์
747 เก็บข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
748 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
749 การผลิตกระดาษจากวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน้ำมัน
750 การผลิต คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้เซลลูโลสและอนุพันธุ์ของเซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
751 การผลิต และคุณสมบัติของพอลิเมอร์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
752 แอฟฟินิตีไบโอเซนเซอร์แบบไม่ติดฉลาก
753 องค์ประกอบทางเคมีจากตำลึงและโทะ
754 องค์ประกอบทางเคมีจากต้นฝาง
755 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-SF5 และ PSU-SF18
756 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและเปลือกของต้นกรวยป่า
757 หน้าที่หลากหลายของเอฟเฟคเตอร์ชนิดโพลีเปปไทด์จากเชือราก่อโรคในยางพารา (Phytophthora palmivora)
758 ศึกษาระดับพลังงานและพลังงานของแถบช่องว่างของไทเทเนียมไดออกไซด์
759 ผลของการเจือโลหะต่อสมบัติทางกายภาพและโฟโตคะตะลิสต์ของผงไทยเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโน
760 ฐานข้อมูลของศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
761 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกแคระสายพันธ์ Idiosepiusbiserialis และ Idiosepius pygmaeus ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
762 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์
763 การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างของสารประกอบ Ruthenium(II)กับลิแกนด์ 2,2:6,2 -terpyridine และ 5-chloro-2(phenylazo)pyridine
764 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในระยะที่มีการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งแชบ๊วย
765 การปลดปล่อยแอนติอะป๊อบโตติคโปรตีนจากเรซินโมดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่เติมไคโตซาน
766 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติอิพ็อกซิโดซี
767 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
768 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
769 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเจฟิทินิบเมื่อบริหารร่วมกับยาเคมีบำบัดซัสพลาดิน/ไฟร์เอฟยูในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร
770 การพัฒนาวิธีการไตรเตรตที่ปราศจากไซยาไนด์ในการวิเคราะห์แมกนีเซียมในน้ำยางธรรมชาติ
771 การออกแบบและพัฒนาตัวตรวจสอบการสวมใส่สารรัดข้อมือสำหรับกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์
772 ระบบเฝ้าระวังการสวมใส่สายรัดข้อมือที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์โดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากตัวผู้สวมใส่
773 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (gliding bacteria)
774 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลาหมึกตากแห้งคลองสำโรง จังหวัดสงขลา
775 การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบการพุ่งชนด้วยอากาศ
776 การออกแบบหน่วยประมวลผลเลขทศนิยม ความเร็วสูงสำหรับระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความละเอียดสูงบน FPGAS
777 ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคใต้
778 โครงการการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคใต้ตอนล่าง)
779 โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
780 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD Cluster)
781 โครงการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตปลาหมึกตากแห้ง
782 โครงการสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของผงไททาเนียมไดบอไรด์ ระดับนาโน
783 กลไกการสังเคราะห์กรดโพลีกลูตามิก
784 การจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ
785 การทอดอาหารทะเลจากบริษัททริปเปิ้ลบีนาชันโปรดักส์ในระบบสูญญากาศ
786 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพาราในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
787 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ albendazole 200 mgครั้งเดียวและสองครั้งในการรักษาโรคหนอนพยาธิที่ติดตอผ่านดินในเด็กก่อนวัยเรียน อ.เทพา จ.สงขลา
788 การผลิตกรด 5-อะมิโนโพลีวูลิกและไฮโดรเจนจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
789 การผลิตไบโอไฮโรเจนและไบโอมีเทนจากกระบวนการหมักน้ำทิ้งโรงงาน
790 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกรดไขมันอิสระสูงของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
791 การพัฒนานำส่งโปรตีนกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกและเซลล์สร้างกระดูกโดยตัวรองรับสามมิติไคโตซานคอลลาเจนที่มีอนุภาคอัลจิเนตขนาดนาโนฝังอยู่ภายในโครงสร้างของตัวรองรับ
792 การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง
793 การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
794 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุรถโดยสารในประเทศไทย
795 ผลกระทบของโรคข้อเข่าเสื่อมต่อภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรไทย
796 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางรีโอโลยีและการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างกัน
797 ผลของปริมาณอะมิโลสและสภาวะการผลิตต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวพรีเจลาติไนซ์
798 การผลิตผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยและจัดทำฐานข้อมูลของเด็กอายุ 1/2-4 ปี
799 ผลของไลโพโพลีแซกคาไรด์ต่อการสร้างเซลล์ละลายกระดูกชักนำโดยเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของเนื้อเหงือก / เอ็นยึดปริทันต์เลี้ยงร่วมกับโมโนนิวเคลียร์เซลล์ในเลือด
800 ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กโรคเอสแอลอีและไตอักเสบลูปัส:การศึกษาโดยสหสถาบันในประเทศไทย
801 ภาระการคลังของการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์มะเร็งในประเทศไทย
802 ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
803 วงจรไมโครซิฟสำหรับระบบรับ-ส่งไร้สายในงานชีวการแพทย์
804 วงจรขยายปรับค่าได้ที่ใช้ไฟเลี้ยงต่ำในเทคโนโลยีซีมอสสำหรับระบบรับส่งไร้สาย
805 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
806 สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์
807 อุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้ง และการหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
808 การจัดสรรทรัพยากรวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับเครือข่ายข้อมูลไร้สายหลากหลายชนิด : ซีดีเอ็มเอ-เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย
809 การใช้เทคนิคการดูดซับแบ่งปันของสารลดแรงตึงผิวในการเตรียมถุงมือทนน้ำมันยางธรรมชาติอิพอกไซด์
810 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2548
811 Quercus infectoria, Punica granatum as atternativetreatments of enterohaemorrhagic Escherichia coli0157:H7 infection.
812 ความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับแนวปฏิบัติของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ เรื่อง การจัดการผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลของเขตภาคใต้ตอนล่าง
813 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
814