ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 3
2 ดรอุทัย วิชัย 3
3 อุทัย วิชัย 3
4 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 2
5 สมชาย มณีวรรณ์ 2
6 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 2
7 กัญชลี เจติยานนท์ 2
8 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 1
9 อรสา เตติวัฒน์ 1
10 บุรินทร์ กำจัดภัย 1
11 รักชาติ ไตรผล 1
12 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 1
13 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
14 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
15 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 1
16 ชมพูนุช วรางคณากูล 1
17 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 1
18 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 1
19 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 1
20 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 1
21 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 1
22 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 1
23 สุทิสา ถาน้อย 1
24 อนุสรณ์ วรสิงห์ 1
25 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 11
3 2550 16
4 2549 2
5 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน glutamate transporter กับการติดยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa)
3 การใช้ไรโซแบคทีเรียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกุ้งแห้ง โรคเหี่ยวเขียว และโรครากและโคนเน่า
4 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในการเป็นสารปกป้องตับเพื่อชะลอการทำงายเซลล์ในตับผู้ป่วยโรคตับแข็ง
5 พลังงานมืดและพลวัตรของจักรวาล
6 การเตรียมฟังก์ชั่นนัลพอลิเมอร์ที่ตำแหน่งปลายจากยางธรรมชาติเหลวดัดแปร
7 คุณสมบัติเรขาคณิตของปริภูมิบานาค
8 การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกลชีวภาพร่วมกับกากตะกอนน้ำมันดิบ
9 การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงและการจัดเรียงตัวในสารละลายและฟิล์มบางของสารอนุพันธ์โพลิฟลูออรีนและโคโพลิเมอร์ : ผลของตัวทำละลายและลักษณะโครงสร้างของสายโซ่หลัก
10 การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตก
11 ผลของระยะกักพักต่อากรลดเหล็กในน้ำบาดาลบ่อตื้นด้วยระบบบึงประดิษฐ์
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บิสกิตข้าวจากข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันในปลาเค็มตากแห้งระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา
14 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
16 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
17 การวิเคราะห์และการคัดสรรความถี่พาห์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบส่งสัญญาณร่วมด้วยสัญญาณพาห์ย่อยบนสายใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมดโดยอาศัยกระบวนการทางพันธุศาสตร์
18 Cataclysmic variables ที่ค้นพบใหม่จาก INT/WFC Photometric Ha Survey ในระนาบกาแลกติกทางเหนือ ในฐานะตัวบ่งชี้วิวัฒนาการของดาวคู่แบบใกล้ชิด
19 การปรับปรุงสมบัติทางกลของเซรามิกไดอิเล็กทริก
20 การสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย
21 พอลิแลกติกแอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติเหลวดัดแปร ไบโอพลาสติกอีลาสโตเมอร์
22 ทฤษฎีการลู่เข้าสำหรับคำตอบร่วมของปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรึง
23 อิทธิพลของฟองอากาศที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบา
24 การวิจัยและพัฒนาการผลิตส้มโออย่างยั่งยืนเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
25 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อาการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
26 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร capsaicin และ capsanthin ในพริกโดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง
27 การพัฒนาถุงกระดาษห่อผลไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
28 การศึกษาและพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นถุงเพาะปลูกพืชทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
29 การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากไรโซแบคทีเรีย
30 การพัฒนาวิธีการผลิต capsaicinoid เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
31 ฐานข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตกในประเทศไทย (ตาก-เพชรบูรณ์)
32 อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนของเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติเข้ากันได้เชิงชีวภาพและกระจายได้ในน้ำซึ่งเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอทิลลีนไกลคอล เมทิลอีเทอร์และพอลิเอสเทอร์