ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.))
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาทางอณูชีววิทยาของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไบโอฟิลม์ ของเชื้อ Methicillin-Resistant Coagulase-negative staphylococci ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและชุมชน
2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในเฮปปาโตแพนเครียส ของกุ้งก้ามกรามที่ติดเชื้อวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสด้วยเทคนิค โปรตีโอมิกส์
3 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้ผงโฟมหนาแน่นต่ำเตรียมโดยเทคนิคการหลอมด้วยความร้อนและอัดรีด
4 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของราแมลง Ophiocordyceps sp.
5 การศึกษาคุณลักษณะการดื้อยาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศและการทำเหมืองข้อมูล
6 การประยุกต์ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาคอนกรีตป้องกันกัมมันตรังสี
7 ปริมาณ Fe, Cu และ Cr ที่เหมาะสมในการเพิ่มความหนาแน่น สมบัติไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก (Ba0.90Ca0.10)(Ti0.85Zr0.15)O3 ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
8 การพัฒนาผงฝุ่นซิลิกาควบแน่นเพื่อเป็นวัสดุประสานสำหรับการใช้งานในคอนกรีตบริเวณพื้นที่คลอไรด์สูง
9 การเตรียมกรดไฮยาลูโรนิกน้ำหนักโมเลกุลต่ำด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลว
10 การประเมินสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ การต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกของสารสกัดราข้าวไรซ์เบอรี่
11 การสร้างภาพ 3 มิติและการส่งผ่านด้วยอุปกรณ์เชิงแสงวงแหวนแพนด้า
12 ผลของความแก่อ่อนและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของถั่วดาวอินคาที่ปลูกในจังหวัดเชียงรายและพิษณุโลก
13 สถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ ใน การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบInfrastructure as a Service
14 การพัฒนาระบบควบคุมโทรทัศน์สั่งการด้วยเสียง
15 การออกแบบ การสังเคราะห์ และการวิเคราะห์ลักษณะของแอมฟิฟิลิก พอลิเมอร์ชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์ แบบมัลติเลเยอร์
16 การประดิษฐ์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xBaTiO3 ซึ่งเตรียมโดยกระบวนการผสมผสานระหว่างวิธีการเผาไหม้ด้วยโซล-เจลกับวิธีการปฏิกิริยาของแข็ง
ปี พ.ศ. 2559
17 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในเฮปปาโตแพนเครียส ของกุ้งก้ามกรามที่ติดเชื้อวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสด้วยเทคนิค โปรตีโอมิกส์