ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งทุนภายนอก
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพนธ์ เกตุจ้อย 26
2 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 24
3 กรกนก อิงคนินันท์ 17
4 เนติ วระนุช 15
5 จารุภา วิโยชน์ 14
6 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 14
7 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 13
8 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 11
9 อัษฎางค์ พลนอก 10
10 ธีระชัย บงการณ์ 10
11 วรี ติยะบุญชัย 9
12 ศจี สุวรรณศรี 9
13 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 9
14 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 8
15 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 8
16 สุภาพร ล้ำเลิศธน 8
17 อุดมพร แพ่งนคร 7
18 เสมอ ถาน้อย 7
19 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 6
20 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 6
21 อุทัย วิชัย 6
22 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 6
23 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 6
24 ชนิดา หันสวาสดิ์ 6
25 ทิพวรรณ ทองสุข 6
26 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
27 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 6
28 สุชาติ แย้มเม่น 6
29 ธนพล เพ็ญรัตน์ 6
30 พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี 5
31 สมพร เรืองสินชัยวานิช 5
32 รักชาติ ไตรผล 5
33 ปวีนา น้อยทัพ 5
34 วรลักษณ์ บุษยรัตน์ 5
35 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
36 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 5
37 วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล 5
38 ศิรินุช จินดารักษ์ 4
39 บุรินทร์ กำจัดภัย 4
40 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 4
41 สุทิสา ถาน้อย 4
42 ไกรศักดิ์ เกษร 4
43 พัฒนา ศรีพลากิจ 4
44 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 4
45 อนันต์ อุ่นอรุณ 4
46 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 4
47 บุญทรัพย์ พานิชการ 3
48 กิจการ พรหมมา 3
49 วันดี ทาตระกูล 3
50 ไพศาล มุณีสว่าง 3
51 ประทีป วรรณิสสร 3
52 ศรายุทธ วัยวุฒิ 3
53 ศศิวิมล จิตรากร 3
54 ดรอุทัย วิชัย 3
55 มณฑนา วีระวัฒนากร 3
56 อนันต์ชัย อยู่แก้ว 3
57 ปริตา ธนสุกาญจน์ 3
58 สุขฤดี สุขใจ 3
59 พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 3
60 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 3
61 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 3
62 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 3
63 รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 3
64 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 3
65 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 3
66 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
67 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 3
68 สุธิรา เลิศตระกูล 3
69 สะการะ ตันโสภณ 3
70 นงนุช โอบะ 3
71 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 3
72 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 3
73 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 3
74 วิชัย ฤกษ์ภูริทัต 2
75 นันทวัฒน์ อู่ดี 2
76 ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล 2
77 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 2
78 เมธวี ศรีคำมูล 2
79 รักษิณา พลสีลา 2
80 สนธยา นุ่มท้วม 2
81 ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ 2
82 วิภา หอมหวล 2
83 สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ 2
84 จตุรงค์ สุภาพพร้อม 2
85 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 2
86 นิภาภัทร เจริญไทย 2
87 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 2
88 สุกัญญา รอส 2
89 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 2
90 วีระพงษ์ ชิดนอก 2
91 รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ 2
92 ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 2
93 พัฒนา ราชวงศ์ 2
94 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 2
95 ขวัญชัย ไกรทอง 2
96 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 2
97 ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 2
98 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 2
99 ทศพร อินเจริญ 2
100 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 2
101 มยุรี กระจายกลาง 2
102 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 2
103 ศรินยา สัทธานนท์ 2
104 อัมพร เวียงมูล 2
105 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 2
106 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 2
107 รัชฎา วิริยะพงศ์ 2
108 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 2
109 ธนัช กนกเทศ 2
110 วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ 2
111 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 2
112 ขวัญชัย รัตนมณี 2
113 กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 2
114 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 2
115 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
116 วัชรี เที่ยงอยู่ 1
117 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 1
118 นันทกา โกรานา 1
119 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 1
120 อนุพันธ์ กงบังเกิด 1
121 สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ 1
122 มนุพัศ โลหิตนาวี 1
123 สมชาย มณีวรรณ์ 1
124 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
125 เอกรินทร์ ชุลีกร 1
126 อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร 1
127 อรุณี เหมะธุลิน 1
128 สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย 1
129 พรพรหม จินตนา 1
130 กุลยา กนกจารุวิจิตร 1
131 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 1
132 สมชาย แสงอำนาจเดช 1
133 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
134 ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 1
135 ระวีวรรณ พิไลยเกียรติ 1
136 ศรีสุภา ใจโสภา 1
137 สุทัศน์ ดวงจิตร 1
138 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 1
139 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
140 นพวรรณ บุญชู 1
141 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 1
142 สุภาพร สุขเสริญ 1
143 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 1
144 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 1
145 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 1
146 สหัถยา ทองสาร 1
147 นัฏพงษ์ ยงรัมย์ 1
148 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
149 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 1
150 จิราภรณ์ โตจรัส 1
151 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1
152 ปวีณา สนธิสมบัติ 1
153 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
154 คำรพ รัตนสุต 1
155 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
156 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 1
157 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
158 จุฑาทิพย์ นมะหุต 1
159 พิทยุทธ วงศ์จันทร์ 1
160 อัจฉรา อิ่มคำ 1
161 วิจิตร อุดอ้าย 1
162 ศุภวรรณ พลพิทักษ์ชัย 1
163 อัญชลี สิริกุลขจร 1
164 พีระพล วอง 1
165 วงเดือน สุวรรณคีรี 1
166 นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล 1
167 ปริญญา มาสวัสดิ์ 1
168 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
169 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
170 จรรจา สันตยากร 1
171 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
172 อรรถพล อ่ำทอง 1
173 สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 1
174 รตนนท์ โชติมา 1
175 วรรณพร คลังเพชร 1
176 ศักดา สมกุล 1
177 เทวิน ธนะวงษ์ 1
178 นิคม กลมเกลี้ยง 1
179 เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ 1
180 อดิศักดิ์ ไสยสุข 1
181 อนุชา แก้วพูลสุข 1
182 ปราโมทย์ ประเสริฐ 1
183 บุญส่ง แสงอ่อน 1
184 ชุดาภัค ชัยชมพู 1
185 ชัยรัตน์ มดนาค 1
186 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 1
187 เกตุ กรุดพันธ์ 1
188 อภิชาติ วิทย์ตะ 1
189 อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา 1
190 รุ่งแสง นาครำไพ 1
191 บุญเรือง คำศรี 1
192 นิลวรรณ อยู่ภักดี 1
193 ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์ 1
194 ณัฐธิดา ชะรัดรัมย์ 1
195 ฉัตรณรงค์ พุฒทอง 1
196 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
197 ทักษณี มหาศิริพันธุ์ 1
198 อัลจนา เฟื่องจันทร์ 1
199 วิทวัส จิตต์ผิวงาม 1
200 อรอินทุ์ ประไชโย 1
201 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 1
202 เริงวิทย์ บุญโยม 1
203 อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์ 1
204 ดามรัศมน สุรางกูร 1
205 โอรส รักชาติ 1
206 ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 1
207 สริน ศรีปรางค์ 1
208 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
209 เนตรนภิส วรรณิสสร 1
210 ศิริพรรณ สารินทร์ 1
211 มรุพงศ์ กอนอยู่ 1
212 รุ่งอรุณ เกรียงไกร 1
213 อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์ 1
214 ชมพูนุช วรางคณากูล 1
215 ดวงพร เปรมจิต 1
216 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
217 อินทิรา ปากันทะ 1
218 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
219 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
220 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 1
221 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
222 โศภิศ คันธวงศ์ 1
223 รังสรรค์ เจริญสุข 1
224 antony harfield 1
225 กณิตา ธนเจริญชณภาส 1
226 ปาจรีย์ ทองสนิท 1
227 สมยศ พลับเที่ยง 1
228 วิภาวี หีบแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2559 37
4 2558 81
5 2557 50
6 2556 44
7 2555 45
8 2554 61
9 2553 58
10 2552 89
11 2551 88
12 2550 50
13 2549 34
14 2548 33
15 2547 17
16 2546 1
17 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาการผลิตถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับ pilot scale และการประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่ปลูกทางการเกษตรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาการผลิตโปรตีนเข้มข้นและโปรตีนไอโซเลทจากกากถั่วอินคาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2559
3 การออกแบบ การสังเคราะห์ และการวิเคราะห์ลักษณะของแอมฟิฟิลิก พอลิเมอร์ชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์ แบบมัลติเลเยอร์
4 โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Speexx สำหรับอาจารย์ประจำวิชา
5 การพัฒนาแร่ธาตุเสริมจากแกลบข้าวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะกระดูกและคุณภาพเนื้อของไก่กระทง
6 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารเป็ดจากเปลือกกล้วยหมักร่วมกับโปรตีนเซลล์เดียวจากยีสต์
7 คอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุนและกัมมันตรังสี
8 การสังเคราะห์ซีเมนต์สะอาดโดยใช้วัสดุตั้งต้นจากกากอุตสาหกรรมเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ในอุตสาหกรรมคอนกรีต
9 การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณี แผ่นดินไหว
10 องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพเขต 2
11 คุณสมบัติทางเคมีและผลจำเพาะต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง ของสารบริสุทธิ์ที่สกัดจากสารทุติยภูมิเมตาบอไลต์ที่สร้างโดย แอคติโนแบคทีเรีย ในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประเทศไทย
12 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ ปีที่ 2
13 การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบรางด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนสำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย
14 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียก่อโรคในแมลงสำหรับควบคุมพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกี
15 การแยกและคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ในข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถ สร้างสารยับยั้งแบคทีเรียชนิดใหม่เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาแบคทีเรียดื้อยา
16 การพัฒนาวิธีการรักษาโรคไวรัสอีโบลาโดยใช้เลคติน
17 ความแตกต่างของลำดับนิวคลีโอไทด์ของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียที่อยู่ในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคลิชมาเนียโดยวิธีอณูชีววิทยา
18 การศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อพิคอร์นาไวรัสของนกพิราบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
19 ผลของ butyric acid ต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในสภาพเพาะเลี้ยง
20 การยืดอายุการเก็บและการคงคุณภาพรำข้าวด้วยกระบวนการคงสภาพแบบเอ็กซ์ทรูชั่นต้นแบบ เพื่อการต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรม และผลต่อการสกัดน้ำมันและคุณภาพน้ำมันรำขาว
21 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยและน้ำส้มควันไม้เคลือบโดยขบวนการอัดรีดบนแผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาข้าวหลังเก็บเกี่ยว
22 การพัฒนาสมรรถนะเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานในชุมชน
23 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวหมากที่ผลิตจากข้าวเหนียวที่มีรงควัตถุ
24 การตรวจสอบและประเมินโครงการทุ่งกังหันลมเลียบชายฝั่ง ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์
25 การผลิตเปลือกกล้วยหมักเพื่อเป็นอาหารสุกรพื้นเมืองที่เลี้ยงระบบกึ่งชีวภาพ
26 การพัฒนาการผลิตสารสกัดผงใบถั่วดาวอินคาโดยใช้วิธีทำแห้งแบบโฟมแมท
27 ผลของปริมาณ x ที่มีต่อการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x)BNKLLT-xBCZT ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
28 การสร้างแอมฟิดิพลอยด์จากลูกผสมข้ามสกุลระหว่างสบู่ดำและละหุ่งโดยสารโคลชิซีน
29 การขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอัตราการให้ ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ใน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
30 การเปลี่ยนแปลงปริมาณและฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพระหว่างการพัฒนาของเมล็ดและการเก็บรักษาในข้าวสีแดงและสีดำของไทย
31 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวชนิดเรเซอร์วัวร์โดยใช้ผงโฟมความหนาแน่นต่ำ
32 การวิจัยเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำสะอาด: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
33 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีขนของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก
34 การพัฒนาวิธีตรวจสอบยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในรำข้าวแบบรวดเร็วด้วย เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
35 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับสารสื่อประสาทซีโรโทนินในเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องอืดโดยไม่ทราบสาเหตุ
36 ผลกระทบของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดินในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
37 อาหารพื้นบ้านปลอดพยาธิ
38 พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
39 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ปี พ.ศ. 2558
40 โมเดลไข้หวัดนกและการศึกษาการควบคุมการระบาด
41 ระบบจ่าเฉยอัจฉริยะพร้อมระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ
42 โครงการสังเคราะห์ความรู้ด้านมาตรการและบทบาทของระบบข้อมูลในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกา
43 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะที่ 2
44 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสร้างหลักประกันโอกาสการเรียนรู้เชิงพื้นที่
45 การประมาณเชิงปกติของหลายตัวแปรบนรุปยูนิแทรี
46 สารเชิงซ้อนของโลหะทองแดงในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์บิวทานอล; พลังงานทางเลือกใหม่
47 การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อบันทึกข้อมูลการสอบเทียบแรงโดยใช้เทคโนโลยีด้านภาพถ่าย
48 การสกัดสารต้านจุลินทรีย์จากรำข้าวหอมมะลิ หอมนิล และไรท์เบอรีและการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้ (พวอ.)
49 วงจรประจุแบตเตอรี่แบบแยกกราวด์ที่สามารถจ่ายพลังงานจากรถไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสายส่ง (V2G) สำหรับใช้งานในระบบสมาร์ทกริด
50 การดูดซับของของผสมที่เป็นไอระหว่าง เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และน้ำ ในถ่านกัมมันต์ที่ทำมาจากต้นไผ่ : การทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองแบบของมอนติ คาร์โล
51 การออกแบบ สังเคราะห์ และทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของอนุพันธ์คูมารินใหม่เพื่อเป็นสารยับยั้งโคลีนเอสเตอเรส และมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเบต้าอะไมลอยด์
52 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ในหลายประเทศ หลายศูนย์ ชนิดสุ่ม ซึ่งควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์รักษา แบบกลุ่มคู่ขนาน
53 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม เปิดเผยข้อมูล เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะฟาทินิบ (Afatinib) ชนิดรับประทาน (BIBW 2992)
54 การตอบสนองของเซลล์สร้างเนื้อฟันต่อเดนทีนเมทริกซ์โปรตีนประเภทที่ 1 ในการกระตุ้นการสร้างเนื้อฟันใหม่เพื่อปกป้องโพรงประสาทฟัน
55 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ในหลายประเทศ หลายศูนย์ ชนิดสุ่ม ซึ่งควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์รักษา แบบกลุ่มคู่ขนาน โดยปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาแบบใช้ยาร่วมเริ่มต้นด้วยยาเจมมิกลิบติน ขนาด 50 มิลลิกรัมวันละหนึ่งครั้ง
56 การต่อยอดสารเติมเลือดใหม่สู่ผลิตภัณฑ์หลอดเก็บเลือด และหลอดเก็บเลือดปริมาณน้อยสำหรับตรวจสารชีวเคมีและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
57 ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของมะรุม : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
58 การเตรียมเลือดครบส่วนสำหรับใช้เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคส (พวอ.)
59 การศึกษาการผลิตไซรัปจากมันเทศมีสีและการตรวจสอบคุณสมบัติ
60 การศึกษาการผลิตไซรัปจากมันเทศมีสีและการตรวจสอบคุณสมบัติ (พวอ.)
61 สถานะถูกกักขังโดยสนามแม่เหล็กจากเส้นลวด
62 ฤทธิ์ต้านอักเสบและการเตรียมไมโครอิมัลชันรูปแบบรับประทานของสารสกัดโคนต้นหม่อนเพื่อใช้สำหรับโรคข้อเสื่อม
63 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางชีวเคมีและการเพิ่มมูลค่าของโปรตีนจากถั่วอินคาที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมัน (พวอ.)
64 การวิเคราะห์ความเสถียรภาพโดยวิธีการเชิงสเกลาร์ไม่เชิงเส้นสำหรับปัญหาเชิงกึ่งดุลยภาพเวกเตอร์วางนัยทั่วไปในรูปแบบพารามิเตอร์และการประยุกต์สู่ปัญหาค่าเหมาะสมและปัญหาเครือข่ายการจราจร
65 การตรวจสอบและประเมินโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โครงการแม่มาลัย 1 และแม่มาลัย 2
66 การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
67 สถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power)
68 ผลของสภาวะการทำให้รำข้าวคงตัวด้วยลมร้อนต่อคุณสมบัติทางเคมีและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นของข้าวพันธุ์ขาวกอเดียว
69 ผลของสภาวะการทำให้รำข้าวคงตัวด้วยลมร้อนต่อคุณสมบัติทางเคมีและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นของข้าวพันธ์ุขาวกอเดียว (พวอ.)
70 ผลของไนโตรเจนและคาร์บอนต่อสมบัติทางกลไนโครเมียอัลลอยด์ที่ผ่านการซินเตอร์
71 การพัฒนาเครื่องอบแห้งยางพาราแผ่นขนาดเล็กโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาชีวมวล
72 การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2
73 การใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรร่วมกับมูลสัตว์เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
74 การประยุกต์ใช้ Rapid Visco Analyaer profiles ของแป้งในการจำแนกกลุ่มของข้าว (พวอ.)
75 ปริมาณคาร์บอนรวมในพื้นที่ทำไร่ข้าวโพดของจังหวัดน่าน
76 การสำรวจ และ ประเมินแนวทางการจัดการทรัพยากรดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
77 วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยไฟฟ้าโครงการเอสวัน
78 ผลของสารสกัดกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกาย
79 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุง Aedes aegypti, culex quinquefasciatus และ Anopheles minimus ของสารสกัดจากเห็ด
80 การสร้างโปรตีนลูกผสม Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase จากเชื้อเพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอ โปรตีนส่วนนอกที่เชื้อใช้ในการเกาะติดกับองค์ประกอบนอกผิวเซลล์และยึดติดเซลล์
81 การพัฒนาถนนสายหญ้าแฝกเชิงนิเวศ ระยะที่1:การศึกษาออกแบบเพื่อการพัฒนาถนนสายหญ้าแฝกเชิงนิเวศ
82 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดผงและฟิล์มที่มีส่วนผสมจากสารสกัดสมุนไพร
83 การศึกษาทางอณูชีววิทยาของจีโนไทป์ ปัจจัยการก่อโรค การถ่ายทอดยีน และระบบขนส่งคอปเปอร์ในเชื้ออะซินีโตแบคเตอร์บอมมานนีไอ
84 การเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินเอวันซีและไขมันที่ตรวจวิเคราะห์โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วยและตรวจวิเคราะห์โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการกลาง
85 การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
86 การพัฒนาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีแบบมีส่วนร่วม ประเภทการดูนกและสัตว์ป่าที่น่าสนใจ: กรณีศึกษา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
87 ส่งเสริมภูมิปัญญาเรือพื้นบ้านผ่านการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษาชุมชนริมแม่ยม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
88 Research Links Project: Call for Researcher Links Travel Grant
89 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังจากการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร
90 การสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ และการป้องกันแรงดันต่ำและแรงดันเกินของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังติดตั้งสูงกว่า 500 กิโลวัตต์
91 การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังติดตั้ง 2,000 กิโลวัตต์ ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
92 การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาขาด่านขุนทด ขนาดกำลังผลิต 12.5 เมกะวัตต์
93 การศึกษาผลกระทบของระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา กรณีปริมาณติดตั้งสะสมรวมในระดับเมกะวัตต์
94 สัญญาจ้างประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเสี่ยงของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
95 การตรวจสอบคุณสมบัติของกระแสและแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์
96 ผลกระทบจากฝุ่นที่มีต่อสเปกตรัมรังสีอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (นายมรุพงศ์ กอนอยู่)
97 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและประเมินการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาพการทำงานจริงของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์
98 การพัฒนาไวยกรณ์รูปร่างตามอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินบ้านวัวลายตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล้งท่องเที่ยวล้านนา เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติ
99 การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเรียงอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ
100 การพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าแบบจานรวมแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ขนาด 1kWe
101 การแยกและการจับไอออนอินเดียมในสารละลายโดยใช้ยางธรรมชาติดัดแปร
102 กลไกของกล้วยไทยในการป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวหนังหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยรังสียูวีบี
103 อนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนที่มีประจุบวกสำหรับการดูดจับอะมิโนแอซิดและดีเอ็นเอและสามารถรีไซเคิลได้
104 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 (Joint Funding) - ผศ.ดร. วรี ติยะบุญชัย + น.ส.ภัทราวีร์ เนียมเปรม
105 การพัฒนาระบบตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
106 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับเตารีดไฟฟ้า (นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล)
107 ผลของสารสกัดต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันโรค และลักษณะทางพยาธิสภาพของตับและไต ในปลานิล
108 การศึกษาผลของกระชายดำต่ออัตราการใช้ออกซิเยนและสมรรถภาพการออกกำลังกาย
109 Thai AA Registry
110 การศึกษากลไกการทำลายเซลล์ไฝในหลอดทดลองด้วยสารสกัดพลู
111 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของสาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล (ระยะที่ 2)
112 การรบกวนเชิงจักรวาลวิทยาแบบไม่เชิงเส้นในเอกภพที่ขยายตัวด้วยความเร่ง
113 การพัฒนาวิธีการตรวจประเมินยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมตตกค้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
114 การสังเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะของวัสดุผสมแอโรเจลโดยใช้ใยนุ่นขนาดไมโครแมตรเป็นวัสดูเสริมแรง
115 การพัฒนายุทธศาสตร์โลจิสติกส์การคมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม-เขตปกครองตัวเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
116 แบบจำลองทางจักรวาลวิทยาจากสนามทรีฟอร์มที่ทำให้ทั่วไป
117 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและการใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงานนอกระบบทางการเกษตรกรรม
118 การออกแบบและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเคลือบผิวอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
119 ผลกระทบของการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไร่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
120 แผ่นฟิล์มพลาสติกคอมโพสิทสีคัดกรองแสงสำหรับห่อหุ้มผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2557
121 การพัฒนาวัสดุผสมฝุ่นหินอ่อน-เถ้าชานอ้อยเพื่อเป็นวัสดุ ซีเมนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตบล็อก
122 ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำโภชนาการและการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังสูงวัยบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่
123 ผลของสมุนไพรเหงือกปลาหมอดอกขาวในการยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่ในหนูที่ได้รับการปลูกเซลล์มะเร็งปากมดลูก : บทบาทของเอนไซม์ Cyclo-oxygenase-2
124 การพัฒนาแนวทางการทดสอบประสิทธิผลยาแผนไทย/ยาแผนโบราณในระดับคลินิกโดยใช้ยาหอมตำรับนวโกฐเป็นต้นแบบ
125 การป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นอบแห้ง (Air Dried Sheet, ADS) โดยใช้สารต้านเชื้อราประสิทธิภาพสูงจากเชื้อแอคติโนมัยสิท
126 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. (นายนพรัตน์ อินถา)
127 การศึกษาเมตาบอไลท์ของ Bacopaside I สารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพจากพรมมิในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง
128 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ และผงเหล็กประจุศูนย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
129 การสาธิตและประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำที่ปนเปื้อนสารฟีนอลจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างครบวงจร
130 โปรแกรมรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2557 อย่างไม่เป็นทางการ
131 โครงการพัฒนาโปรแกรมรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. ปี 2557 อย่างไม่เป็นทางการ
132 การพัฒนาเทคโนโลยีเกมมิฟิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุดลก และจังหวัดใกล้เคียง
133 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของชาวไทยพวนในจังหวัด สุโขทัย
134 การตรวจสอบข้อบกพร่องของหัวอ่าน-เขียนสำเร็จ แบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (ทุน พวอ. น.ส.จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด)
135 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ (กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 4)
136 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชากรในกลุ่มพื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
137 Research of Comparative Study of the Performance of Hycrete Concrete and Smart and Green Concrete
138 การพัฒนาหุ่นจำลองรังสีรักษาสำหรับฝึกทักษะการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
139 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ
140 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 (Joint Funding) - ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์ + น.ส.ศุทธินี วิสุทธธรรม
141 สารบ่งชี้ชีวภาพกับความเสี่ยงโรคมะเร็ง ผลข้างเคียงที่รุนแรงระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่
142 การศึกษาเพื่อพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงเสริมสารโคซานอลจาก ของเหลือในการผลิตน้ำตาลอ้อยงบและการผลิตน้ำมันรำข้าว
143 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (นายพานิชย์ ยามชื่น)
144 การศึกษาเพิ่มมูลค่ารำข้าวเชิงอุตสาหกรรมโดย กระบวนการคงสภาพด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่น
145 การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่และการเกิดแป้งทนย่อยในแป้งมันสำปะหลังครอสลิงค์โดยปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชั่นที่ผลิตโดยกระบวนการรีแอคทีฟเอ็กซ์ทรูชัน
146 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 (Joint Funding) - ผศ.ดร. เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล + น.ส.จิระประภา มั่นคง
147 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ำว้า ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของผลิตภัณฑ์
148 การทดสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร
149 การตรวจสอบและประเมินโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 6.3 เมกกะวัตต์
150 การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังผลิต 2.3 เมกะวัตต์
151 การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาขาดงบำเน็จณรงค์ ขนาดกำลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์
152 การพัฒนาโมดูลที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนสำหรับกลุ่มลูกค้าตลาดประเทศจีน
153 การปรับปรุงการออกแบบของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดเบต้าขนาดเล็กทำงานที่ผลต่างอุณหภูมิปานกลางสำหรับการประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์
154 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 15 (น.ส.วิไลลักษณ์ ชูช่วย)
155 โครงการการพัฒนาเครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุนโดยใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สชีวมวล(นายวินัย บุญน้อย)
156 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (น.ส.พรทิพย์ พรหมศิลป์ชัย)
157 ผลของน้ำหนักโมเลกุลและความยาวของหมู่ข้างเคียงของ อนุพันธ์โพลิไธโอฟีนต่อพฤติกรรมการเข้าจับกันและสมบัติ ทางแสงในตัวทำละลายต่างๆ
158 อิเล็กโทรสโกปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบมอสเฟต
159 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายไพรวัลย์ ประมัย)
160 การศึกษาโครงสร้างแรนดอมคอร์ย และเบต้าชีทของเซริซิน จากไหมไทย เพื่อใช้ในการเตรียมโครงสร้างเชื่อมโยงแบบกึ่ง โครงร่างตาข่ายของเซริซิน/พอลิเมอร์ ชีวภาพที่มีหมู่ไฮดรอกซิล
161 การศึกษาปัจจัยในการหมักน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช
162 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวฟองฟู่เคอร์คูมินอยด์
163 เทคโนโลยีบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
164 วงจรกรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมาณค่าน้ำหนักของระบบการชั่งน้ำหนักแบบพลวัต (นางสาวชลีดล อินยาศรี)
165 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง ระยะที่ 2
166 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการพยากรณ์โครงข่ายโลจิสติกส์ผังเมือง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (โครงการย่อยที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล)
167 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานผู้พิการ/ผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม
168 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
169 รีเซบเตอร์จากสเตอรอยด์ที่มีหมู่คาร์บาโซลสำหรับใช้จับไอออนลบและกรดอะมิโน
170 โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
171 การประเมินความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตต่อผลผลิตข้าวในเขตจังหวัดพิษณุโลก
172 การส่งเสริมการผลิตแก๊สชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
173 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรแบบหลายแถวโดยคำนึงถึงหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์
174 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนของเหล็กหล่อโครเมียมสูงเฟอร์ริติกที่มีการเติมซิลิกอน (0-3)wt%Si เพื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง และความสัมพันธ์กับความแข็ง การเกิดออกซิเดชัน และสมบัติการคืบ
175 ศึกษาวิจัยการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
176 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน
177 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในชุมชน
178 การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา : ศึกษาพระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
179 การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชศาสตร์วิทยาของสารอนุพันธ์คูมารินต่อพยาธิสภาพของโรคอัลโซเมอร์
180 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายนิธิรัต ศรีสารัตน์)
181 ประสิทธิภาพของน้ำมันรำข้าวมีสีและไม่มีสีที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลายในการลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ความดันเลือดแฃะออกซิเดทีฟสเตรสในหนูที่มีภาวะอ้วนและความดันสูง (น.ส.สุกัญญา มิ่งใหญ่)
182 โครงการศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากใบยางพารา
183 การตรวจหาความผิดปกติในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขนาด 6.5 เมมะวัตต์ ต.ตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
184 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนบพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (นายณัฐวุฒิ ขาวสะอาด)
185 การศึกษากระบวนการสกัดโปรตีนจากรำสกัดน้ำมัน
186 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(นายราชัญ แรงดี)
187 การศึกษาผลกระทบของโครงการการพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุดขทัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม
188 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายวรุฒ ศักดิ์ศิริกุล)
189 โครงการวิจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดสูตรผสมเพื่อการผลิตข้าวต้นทุนต่ำ
190 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในจังหวัดพิษณุโลก
191 การศึกษาการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลจากน้ำมันรำข้าวดิบ
192 เครื่องอบกล้วยน้ำว้าแบบควบคุมการกระจายอุณหภูมิโดยการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในระบบพลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
193 การพัฒนาสารประกอบพอลิเมอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับช่วยกำจัดไขในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม
194 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย เรื่องการพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวผสมสารสกัดรากสามสิบในอนุภาคนาโน
195 ระบบสะสมพลังงานความร้อนสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา
196 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์ศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
197 การศึกษาการใช้เทคโนโลยีการสกัดแบบของไหลวิกฤตยิ่งยวด เพื่อการผลิตน้ำมันคุณภาพสูงและปราศจากตัวทำละลายจากเมล็ดมะรุม
198 การเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มน้ำโดยการเติมสารละลายพอลิเมอร์
199 การออกแบบและการสังเคราะห์พิลิเมอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเคลือบผิวอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
200 การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนล่าง
201 การพัฒนาห้องเผาไหม้เตาแก๊สชุมชนโดยใช้อิฐทนไฟกรุห้องเผา
202 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPS-TK-6.5 MW ตำบลตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
203 การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
204 สารสกัดจากสมุนไพรไทยเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย (2V Research Program)
205 การประชุมเรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการกำหนดมาตรการจัดการ
206 การศึกษาผลของการใช้สตาร์ชมันเทศดัดแปรเพื่อทดแทนแป้งสาลีในการผลิตเกล็ดขนมปัง
207 โครงการวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
208 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของชาวยไทยวนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
209 ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 และ กข 29 (ชัยนาท 80)
210 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล
211 การปรับปรุงวิธีการแทนความหมายของรูปภาพโดยใช้เทคนิคของถุงของคำ
212 การใช้วิธีทางระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
213 ผลของข้าวกล้องงอกต่อระบบสารสื่อประสาทกาบา กลูตาเมท และโดปามีน ภายหลังการหยุดยาเสพติดในหนูขาว
214 การเพิ่มมูลค่ากากรำข้าวจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยการสกัดโปรตีนเข้มข้นโดยใช้เอนไซม์และการตกตะกอนด้วย Polysaccharide
ปี พ.ศ. 2555
215 ระบบสนับสนุนการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการ
216 การศึกษาถึงการเตรียมคาร์บอนที่มีรูปร่างแบบโมโนลิทซึ่งมีโครงสร้างรุพรุนแบบลำดับขั้นจากใยบวบด้วยการกระตุ้นเชิงกายภาพและเคมีเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวพยุงสำหรับการตรึงรุปเอนไซม์ไลเปซ
217 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจของเภสัชกรในการปรึกษาปัญหาด้านยากับแพทย์ในผู้ป่วยนอกโรคหัวใจและหลอดเลือด (นางสาวธีรนันท์ เจริญอึ๊ง)
218 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งและการปรับปรุงศักยภาพผลผลิต
219 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร)
220 ผลกระทบจากโทรโปสเฟียริคโอโซนต่อสัญฐานวิทยาและกายวิภาคใบ ของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 (นางสาวอนุสรา โพธิ์ศรี)
221 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากและป้องกันฟันพุผสมสารสกัดจากใบพลู ผลหมาก และน้ำ เปปเปอร์มิ้นด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน
222 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 13
223 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวปนัดดา บุญมั่น)
224 การประเมินศักยภาพที่ดินและแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจและพื้นที่คุ้มครองบริเวณแหล่งต้นน้ำบนพื้นที่ภูเขาสูงชัน
225 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต (คปก.-อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 13 (นส.พรนภา สุตะวงค์)
226 การประดิษฐ์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิก a[(1-x)(Bi 0.5 Na 0.5)TiO3 – xBaTiO3]-(1-a)[0.8 (Bi 0.5 Na 0.5)TiO 3 – 0.2(Bi 0.5 K 0.5)TiO 3] ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
227 ระบบผสมผสานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนโดยใช้เตาแก๊สชีวมวลร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก
228 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 นส.อโณทัย คำพันธ์
229 ศึกษาวิจัยเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบที่ดี : กรณีศึกษาและทางเลือกทางเทคโนโลยี
230 โครงการวิเคราะห์โซ่อุปทานพลังงาน (Energy Supply Chain) เพื่อกำหนดนโยบายด้านพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Econimic Community)
231 การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้สารชะลอการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลจากซีรินไฮโดรไลเซท
232 ฤทธ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู
233 การพัฒนาสายเป็ปไทด์ของโครโมแกรนินเอจากมนุษย์เพื่อเป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือด
234 โครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
235 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ
236 การศึกษาผลการยับยั้งการหลั่งของโปรตีนก่อโรค SipA ที่ผ่านกลไกการหลั่งแบบที่สามและการรุกรานเซลล์เจ้าบ้านของเชื้อ Salmonella Typhimurium เมื่อมีการเพิ่มของโปรตีน OrgB
237 ผลของปริมาณน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวน้ำตาลกลูโคสฟลุคโตสต่อปริมาณสารรีแอคทีฟคาร์โบนิวในเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์บรรจุขวดและกระป๋อง
238 การออกแบบชุดระบายความร้อนใต้ผิวดินสำหรับระบบไฮไดรโปนิกส์
239 การแก้ปัญหาเชิงดุลยภาพรวมนัยทั่วไปโดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำ
240 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเกิดแก๊สชีวภาพจากมูลวัวในสภาวะระบบที่แตกต่างกัน
241 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดชนิดแอลฟา-แมงโกสตินในการยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ในห้องปฏิบัติการ
242 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของชาวนาในช่วงวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ
243 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPS-TK-6.5 MW ตำบลตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
244 การตรวจหาความผิดปกติในโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน
245 การพัฒนาอาหารหมักเหลวสำหรับสุกร
246 การพัฒนาครีมเคอร์คิวมินอยด์ไขมันแข็งขนาดนาโนในระดับโรงงานต้นแบบ
247 การสังเคราะห์เซรามิกแบเรียมสตรอนเชียมไททาเนตโดยวิธีโซลเจลร่วมกับปฏิกิริยาการเผาไหม้
248 การออกแบบระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมขนาดเล็กเพื่อใช้ในท้องถิ่น
249 โครงการการวัดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมแกนนอนแบบใช้ใบกังหันสองชุดติดตั้งบนแกนเดียวกัน (นายวินัย บุญน้อย)
250 การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้
251 ผลของฝรั่งและมะละกอต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในหนูที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
252 การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์และวิศวกรรมคุณค่าสำหรับลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
253 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง
254 การสำรวจและการจัดจำแนกมะม่วงอกร่อง (Mangifera indica L.cv.Ok Rong) โดยใช้เทคนิค เอเอฟแอลพี
255 โครงการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลดอย่างยั่งยืน
256 การตรวจหาความผิดปกติในโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน
257 การพัฒนาและทดสอบพลาสติกปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยและศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
258 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
259 การพัฒนากระบวนการของการตรวจติดตามทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนกับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2554
260 การศึกษาปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวบางประการที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงดอกไม้สีทอง
261 การศึกษาปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวบางประการที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอพันธุ์ท่าข่อยและพันธุ์แตงกวาขาว
262 การวิจัยและพัฒนาการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
263 ความสัมพันธ์ทางอณูพันธุศาสตร์ของกล้วยไม้รองเท้านารี และการตรวจเอกลักษณ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย
264 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนในว่านมหาเมฆ
265 การประเมินฤทธิ์การต้านเชื้อราจากรากสามสิบ
266 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 12 (นส.รสรินทร์ สรวมศิริ)
267 ทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยใช้รูปแบบของโครงการปริญยาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)
268 การศึกษาการใช้น้ำมันละหุ่งเป็นสารเติมแต่งเพื่อลดไนโตรเจนออกไซด์ในไบโอดีเซล
269 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รุ่นที่12
270 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.รุ่นที่ 12) (นส.รัตน์ติพร สำอางค์)
271 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ผสมอลูมิเนียมฟอยล์จากถุงขยะพลาสติก
272 Algprithm Delopment for Investigatimg Adaper Cards
273 การศึกษาการจับและสะสมของโลหะหนักของโปรตีนรีคอมบิแนทท์จากโปรตีนที่จับโลหะหนักและโปรตีนที่จับโลหะหนักที่มีการแสดงออกบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย Escherichia coli
274 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลกายวิภาค ทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ของต่อมน้ำลายหน้ากกหู ในผู้ป่วยโรคตับแข็งจากพิษของสุรา
275 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการแสดงออกในระดับยีน และ โปรตีนของ neuropeptides ที่เกี่ยวข้องกับความจำ จาก neuronal cells
276 การศึกษาการผลิตกากมะพร้าวดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
277 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Single Nucleotide polymorphisms ใน PSEN2 gene ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นโรค Alzheimer’s
278 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำคั้นส้มโอต่อการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง
279 การพัฒนาตำรับเอ็นดูแคปซูเลชันของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่หนู
280 การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์
281 การศึกษาอันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างน้ำทับทิมและยาไซโคลสปอรินในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
282 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากใบกฤษณาเพื่อผู้สูงอายุ
283 ผลของไตรเมธิลไคโตซานต่อการละลายของยาที่มีประจุในตำรับยาเม็ดที่เตรียมโดยวิธีแกรนูลเปียก
284 การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
285 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
286 ผลบำรุงระบบประสาทของมะม่วง มะละกอ และน้ำมะพร้าวต่อความจำและสมรรถภาพทางกายในหนูแก่
287 คุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดต้นหูกวางและการศึกษาศักยภาพในการเป็นน้ำมันประกอบอาหาร
288 ศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน
289 ฤทธิ์ปรับสภาวะของภูมิคุ้มกันของเบต้ากลูแคนจากเห็ดป่ากินได้
290 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
291 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาโลหะหนักปริมาณน้อยที่ตกค้างในลำนํ้าน่าน ด้วย วิธีการเพิ่มความเข้มข้นร่วมกับวิธีอะตอมมิคแอบซอพชั่นสเปกโทรโฟโตเมตรี
292 การศึกษาการลดต้นทุนการผลิตงานอุตสาหกรรมเซรามิกโดยเทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์
293 การส่งเสริมการผลิตแก๊สชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
294 การผลิตน้ำมันของสาหร่ายน้ำจืดBotryococcus braunii ที่เพาะเลี้ยงโดยการควบคุมอัตราการไหลในชุดเพาะเลี้ยงทรงโดม
295 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากขยะแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน
296 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
297 ปริมาณคาร์บอนรวมในนาข้าวของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
298 ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactyis flava Seidenf.ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์
299 ศักยภาพของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกต่อการฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบีและกลไกที่เกี่ยวข้อง
300 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กกประจุศูนย์ที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลิเมอร์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตพุดที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์
301 การศึกษาเชิงพื้นฐานของการใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลิเมอร์ในการจัดแหล่งกำเนิดของสารอันตรายประเภทสารอินทรีย์ระเหยจากน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนโดยการใช้ความร้อนที่สร้างด้วยการเหนี่ยวนาโนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของฤทธิ์ต้านการเป็นเบาหวานของสารสกัดจากแห้มด้วยแอลกอฮอลล์ ผ่านการป้องกันการทำลายเซลล์ตับอ่อนในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโตโทซิน
303 การพัฒนาผลึกเรืองรังสีชนิดสารอนินทรีย์สำหรับการวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์
304 ผลกระทบของโลกร้อนที่มีต่อชุมชนการเกษตรและแนวทางการปรับตัวของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
305 เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบเรโซเเนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ควบคุมโดยพีไอดี
306 การจำแนกชนิดของริ้นฝอยทรายโดยใช้วิธี PCR และ Morphology ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
307 การโคลน cDNA การศึกษาวิเคราะห์และรูปแบบการแสดงออกของจีน B-caryophyllene synthase จาก Piper betle
308 การศึกษาลักษณะสำคัญทางสรีรวิทยาของขิงแดง
309 การตรวจจับสกรูที่ขันไม่สมบูรณ์โดยใช้เทคนิคการแบ่งแยก
310 การศึกษาคุณภาพของครีมเทียมเหลวและครีมเทียมผลจากน้ำมันรำข้าว
311 โครงการเพิ่มศักยภาพของมันเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
312 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิคของจังหวัดสุโขทัยเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
313 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงอกร่องนอกฤดู
314 การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลขึ้นสำหรับอบฆ่าเชื้อก้อนเชื้อเห็ด
315 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกคลุมดินที่ตรึงปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย
316 การพัฒนาระบบการแทรกแซงอาร์เอ็นเอแบบชั่วคราวสำหรับทดสอบผลการลดการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แอนโธไซยานินต่อสีดอกกล้วยไม้หวายลูกผสมพันธุ์เอียสกุล
317 อนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีพื้นผิวสองชั้นเพื่อการควบคุมและความต่อเนื่องในการปลดปล่อยยา
318 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
319 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
320 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2553
321 การทดสอบฤทธิ์ของกล้วยในการฟื้นฟูภาวะความจำบกพร่องและฤทธิ์ต้านความกังวลในหนูแรท
322 ผลของการเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ที่ใช้ทำลาย xenobiotic ในตับโดยผลไม้ไทย
323 การเพิ่มมูลค่าให้กับกากกระเจี๊ยบ(Hibiscus sabdariffa L)เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลูกกวาดในระดับอุตสาหกรรม
324 การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์
325 ผลของแคดเมียมต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกที่เกิดจากมารดาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
326 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
327 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายภาณุ ยิ้มเมือง)
328 การพัฒนาเครื่องลอกกาบกล้วย
329 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x)(Bi0.5Na0.5)Tio3-xBaTiO3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ _ น.ส.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์
330 ผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติของเซรามิกเลดสตรอนเซียมไททาเนต
331 ระบบเฝ้าระวังผลผระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
332 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอิฐซีเมนต์ผสมอลูมิเนียมฟอยล์จากถุงขยะพลาสติก
333 วิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกAutomatic Corrosion Inspection by Using the Golden Template Technique
334 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้พิการ ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
335 ผลการยับยั้งของสารสกัดจากไหมข้าวโพดหวานต่อการยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส
336 การศึกษาชีวสมมูลของยา clarithromycin MR ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
337 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดขิง พริกไทย ดีปลี ต่อการหลั่งสารสื่อประสาทในสมอง
338 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิในการป้องกันพิษของกลูตาเมทในเซลล์สมองเพาะเลี้ยง
339 การศึกษาสมุนไพรทีมีฤทธิ์ลดไขมัน
340 การยับยั้งการดูดซืมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
341 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและโรคหลอดเลือดหัวใจของซีริซีนเมื่อเป็นอาหารเสริม
342 ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัย ต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
343 การเพิ่มอัตรการไหลในท่อระบายน้ำอาศัยแรงโน้มถ่วงโดยกระบวนการเติมสารละลายพอลิเมอร์แบบเจือจาง
344 สมบัติจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไข (C) ในปริภูมิบานาค
345 ทฤษฎีบทจุดตรึงและการลู่เข้าสำหรับบางการส่งแบบไม่ขยายทั่วไป
346 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นสำหรับการแก้ปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาเชิงดุลยภาพนัยทั่วไป
347 ศึกษาพลศาสตร์ของการสร้างอนุภาคแปลกในการชนของไอออนหนัก
348 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืดที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
349 การพัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากชีวมวลเพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
350 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช
351 การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มไม้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูส้มโอโดยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร: ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
352 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะคาเดเมียพร้อมกะลาอบปรุงรส
353 การปรับสภาพข้าวใหม่ให้เป็นข้าวเก่า
354 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากเปลือกกล้วย (Musa sapientum Linn.) เพื่อผลิตเซลลูโลสผงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
355 การบูรณาการวิธีทางพืชพันธุ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากดินถล่ม ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
356 การวิเคราะห์ต้นทุน - ประโยชน์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพของที่ดิน: กรณีศึกษาเขตเกษตรกรรมทางภาคเหนือ
357 โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการตากปุ๋ยอินทรีย์
358 โครงการศึกษาศักยภาพตลาดกลางยางพารา ระบบโครงข่ายโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานยางพาราของจังหวัดพิษณุโลกในระดับนานาชาติ
359 กระบวนการทางอุกธรณีเคมีในปฏิสัมพันธ์ของน้ำบาดาลและน้ำผิวดินระหว่างแม่น้ำสองสาย
360 การใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากใบหม่อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลาสลิดแห้ง
361 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4
362 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
363 การพัฒนาอนุภาคนาโนที่กักเก็บสารสกัดเปลือกต้นทานาคาและจากวุ้นว่านจระเข้เพื่อนำไปใช้ผลิตภัณฑ์แสงแดด
364 การออกแบบเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายและพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้กระแสไฟฟ้าภานอาคาร
365 การทำสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสี่ให้เป็นเชิงเส้นโดยใช้เซตใหม่ของการเปลี่ยนแปลงแบบเทนเจนต์
366 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รำข้าวสมุนไพรบรรจุแคปซูล
367 การศึกษากลไกของการเพิ่มความไวต่อรังสีของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงในเซลล์มะเร็งของเยื่อบุลำไส้ใหญ่
368 การศึกษาแนวทางนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
369 การเร่งออกของเอกภพจากทฤษฎีความโน้มถ่วงทางเลือก
370 การประดิษฐ์เซรามิกที่มี PMN เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อใช้เป็นไมโครแอคชูเอเตอร์ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ด้วยวิธีการเผาไหม้
371 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลสำหรับอบแห้งหญ้าเลี้ยงวัว
372 การพัฒนาสารเคลือบผิวและสารยึดติดพอลิเอสเทอร์อีลาสโตเมอร์จากขวดเพทใช้แล้วและยางธรรมชาติดัดแปร
373 การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
374 การเพิ่มความเสถียรของฟิลม์บางของพอลิเมอร์โดยใช้พอลิเมอร์ดัดแปรโมเลกุลที่มีกิ่งมาก และอนุภาคนาโนเป็นสารเติมแต่ง
375 การควบคุมสภาวะการกระจายตัวในฟิลม์บางลูกผสมอนุภาคระดับนาโนของสารอนินทรีย์/คอนจูเกตพอลิเมอร์ : ปัจจัยสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบพลาสติก
376 ผลของการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่
377 ผลของการเพิ่มของระดับสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณจุลินทรีย์บางชนิดและการเพิ่มขึ้นของข้าว
378 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนอีสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในอัณฑะของผนูเพศผู้
ปี พ.ศ. 2552
379 การศีกษาชีวสมมูลของยา atovastatin ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
380 การศึกษาความเหมาะสมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
381 ตัวอัดประจุแบตเตอรี่แบบพกพาสำหรับยานยนต์ขนาดเล็กสองล้อ
382 ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมชสำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
383 ครงการผลของสารเจือต่อสมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของเซรามิกส์แคลเชียมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์
384 การศึกษาการตอบสนองของ Toll-like receptor 2 บนเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes
385 การประมาณค่าจุดตรึงสำหรับของการส่งแบบไม่ขยายและปัญหาดุลภาพ
386 การประเมินตำรับต้านสิวที่มีเอนไซม์ไลโซสเตฟิน
387 คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ตามการรายงานของนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547
388 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก คปก. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ _ น.ส.รัชดาภรณ์ สมเครือ
389 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับจุดตรึงร่วมของกลุ่มนับได้ของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้น
390 ระบบเครื่องวัดแบบวิสชั่วล์เพื่อใช้วัดคุณลักษณะการประมงสัญญาณเสียงดิจิตอลที่อยู่ภายใต้สัญญาณรบกวนในสภาพใช้งานเหมือนจริง
391 การพัฒนาแบตเตอรี่ไอรอนโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กเป็นสารควบคุม
392 การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดนัดและรถเร่
393 การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
394 ผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึก, โครงสร้างจุลภาค และการเปลี่ยนแปลงของเซรามิกเลดตรอนเชียมไททาเนต
395 การสกัดและเตรียมสารประกอบดีบุกอนินทรีย์จากแร่ดีบุกโดยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอล
396 การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพเขต 2 กระทรวงสาธารณสุข
397 การวิเคราะห์หลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
398 การวิเคราะห์คุณสมบัติหน้าที่ของ CxxC motif ของยีน MctsRA จากแบคทีเรีย Staphylococcus aureus
399 การศึกษาตำแหน่งและการแสดงออกของโปรตีน Divalent metal transportre-1 (DMT-1) ในเนื้อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศันอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
400 การศึกษาผลเฉียบพลันของสารสกัดกระชายดำต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ การดูดซึมน้ำตาลกลูโคสและการขนถ่ายน้ำและอิออนผ่านเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กในหนูขาว
401 การควบคุมสมบัติการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีนเวสสิเคิลในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ผลของโครงสร้างโมเลกุล อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และความแรงของไอออน
402 ความชุกในแต่ละฤดู และกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันของแมลงวันหัวเขียวที่มีความสำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนือประเทศไทย
403 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.พิจิตร
404 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพจิตของประชากรวัยผู้ใหญ่
405 ค่าอ้างอ้งของสารชีวเคมีในลิเทียมเฮปารินพลาสมา
406 การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา -การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแคจากน้ำมันหอมระเหย
407 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลพยาธิวิทยาและการแสดงออกของโปรตีน metallothionein ในไตของหนูพุกท้องนาที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก _ นางสาวเกศรินทร์ ศิริเขตต์
408 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร
409 สำรวจความชุกโรคอ้วนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
410 ผลของการสูบบุหรี่ต่อประสิทธิภาพของยาวร์ฟาริน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
411 การศึกษาระดับของ NMDA และ GABAA receptors ในสมองของผู้ป่วยโรคลมชัก
412 บทบาทของสารสกัดโปรตีนจากรังไหมเซอร์ซิรินและไฟโบรอินต่อกระบวนการฟื้นตัวของบาดแผลเมื่อศึกษาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงผิวหนังหมู
413 การศึกษาชีวสมมูลของยา Pioglitazone 30 mg ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
414 การศึกษาชีวสมมูลของยา sertraline HCl 50 mg mg ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
415 การศึกษาชีวสมมูลของยา azithromycin capsuleในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
416 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย
417 การเตรียมไมโครอิมัลชั่นของสารสกัดพริกไทยดำและพริกสำหรับการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
418 ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และ sAPPa
419 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -โครงการบริหารงานวิจัย
420 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
421 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การศึกษาปัจจัยในการเก็บเกี่ยวที่มีผลกับปริมาณของ Saponins ในพรมมิ
422 อิทธิพลของสารให้ความหวานต่อคุณภาพสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
423 การพัฒนาไซรัปจากน้ำตาลสดเชิงพาณิชย์
424 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกปลาร้า
425 การพัฒนาศักยภาพการทำน้ำส้มควันไม้สำหรับใช้ในการป้องกันกำจัดโรคแมลง
426 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เจลาติเนสในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดแควมัส
427 โครงการวิจัยและพัฒนาจากเปลือกกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงาน การจัดการขยะ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลก
428 กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน บนฐานของการใช้ระบบฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้โครงการสนับสนุนการวิจัยนโยบายสาธารณะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
429 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อคัดเลือกชนิดพันธุ์พืชทางเลือกทดแทนที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมบนเขาสูงชันและพื้นราบ
430 ระบบบัญชีทรัพยากรที่ดินเพื่อการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม : กรณีศึกษาในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากดินถล่มและการทับถมของตะกอนโคลน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
431 การปรับปรุงการผลิตด้วยระบบเทคโนโลยีสะอาด
432 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปิยะเวชช์ส่วนขยาย
433 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
434 การพัฒนาเครื่องต้นแบบในการบีบแบนกล้วยตาก
435 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
436 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาฟางข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร
437 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2552 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน"
438 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
439 การพัฒนาไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยสารที่ออกฤทธิ์ในการรักษาประเภทโปรตีน
440 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การประเมินความสามารถในการดูดซึมของสารสกัดจากพรมมิ โดยใช้เซลล์คาโค 2 เป็นแบบจำลองในการศึกษา
441 การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม
442 การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค เฮโมรายิกเซพติซีเมียด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูลเลชัน
443 การศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอร์เพื่อการพัฒนายาเม็ดลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
444 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
445 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับ ฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ป่วยเบาหวาน
446 การตรวจจับตำหนิจากเครื่องเอสเจบีแบบอัตโนมัติโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการเรียนรู้แบบซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
447 การพัฒนานานโนอิมัลชันของสารสกัดจากแก่นสาเกเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวขาว
448 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สุงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม
449 ผลของอนุพันธุ์เคอร์คูมินต่อการต้านการตายของเซลล์ไตเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำโดยแคดเมียม
450 ผลของโซเดียม-ไดคาร์บอกซิเลต โคทรานสพอร์ตเตอร์ชนิดที่มีความจำเพาะสูงต่อการสร้างไขมันในเฮปจีทูเซลล์
451 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร (ปีที่ 2)
452 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อระดับของสารสื่อประสาทกลูตาเมทในสมองส่วน ฮิปโปแคมบัสของหนูแรท
453 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเข้าสู่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
454 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเข้าสู่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่อง)
455 การวิจัยเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไบโอดีเซลชุมชนตำบลท่าทอง
456 การแช่อิ่มอบแห้ง (Mangifera indica L.) ที่เหมาะสมโดยใช้สารทดแทนไบซัลไฟต์ และสารดูดความชื้นชนิดต่างๆ
457 การเร่งออกของเอกภพในทฤษฎีความโน้มถ่วงแบบคามีเลียน
458 การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก
459 ผลของการงอกและการใช้สมุนไพรต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้อง
460 การศึกษาและพัฒนาการผลิตข้าวกล้องงอก
461 การพัฒนาระบบเตือนภัยไฟป่าและมลพิษทางอากาศจากไฟป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนระบบภูมิสารสนเทศเครือข่ายสาธารณะ
462 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
463 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ Framework Convention on Tobacco Control; FCTC
464 การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับศักยภาพของผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
465 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
466 การหาชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ในแร่ป้อน
467 การเปลี่ยนแปลงระดับดีเอ็นเอเมทิลเลชันในจีโนมของอัณฑะหนูท้องนา เพื่อเป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรที่อาศัยในพื้นที่การปนเปื้อนของแคดเมียมในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2551
468 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ
469 สมบัติของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริกที่เตรียมด้วยวิธีการเผาผนึกแบบไมโครเวฟ
470 การศึกษาโครงการสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
471 อาชีพทดแทนและอาชีพเสริมของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์
472 การพัฒนาการเก็บกักสารสกัดชะเอมในนีโอโซมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
473 งานวิจัยสถานการณ์ร้านยาปลอดบุหรี่
474 แผนงานสถานประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปลอดบุหรี่
475 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดของสารสกัดผสมขิง พริกไทย และดีปลี และยาเม็ดควบคุมการปลดปล่อยของสารสกัดขิง พริกไทยและดีปลี
476 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การศึกษาพืชแบบเฉียบพลันและพืชแบบเรื้อรังของพิกัดยาตรีกฎุก
477 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดผลหม่อน
478 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยน้ำว้า
479 การผลิตผักปลอดภัยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมจากแปลงสู่ผู้บริโภค
480 กบคอนโดและกบนอกฤดู หนทางสูความพอเพียง วิถีเพียงพอที่ยั่งยืน แด่พ่อหลวงไทย
481 การเติมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารฮาลาล และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล
482 การสังเคราะห์ผงผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกขนาดนาโนด้วยเทคนิคการเผาไหม้
483 ผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนต
484 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น
485 การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรฯ
486 การส่งเสริม เผยแพร่ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจร
487 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการประเมินการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต: กรณีการศึกษาของเว็บไซต์ www.teentownclub.org
488 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การพัฒนายาเม็ดสารสกัดพรมมิ
489 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดของสารสกัดผสมขิง พริกไทย และดีปลี และยาเม็ดควบคุมการปลดปล่อยของสารสกัดขิง พริกไทยและดีปลี
490 การพัฒนาตำรับยาเม็ดแบบธรรมดาและยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก
491 การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฏุก (ขิง พริกไทย และดีปลี)
492 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสารสกัดจากขิง พริกไทย และดีปลี ระยะที่ 2
493 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมยีสต์สำหรับการผลิตโคเอนไซม์คิวเทน และวิตามินบี 12 จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
494 การเปรียบเทียบในหลอดทดลองของยา carvediol
495 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
496 ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอับเสบ เจ อี ทางปากและจมูก
497 (ชุดโครงการ)การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา -โครงการบริหารงานวิจัย
498 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาตำรับครีมนวดที่ผสมสารสกัดจากขิงพริกไทยและดีปลี
499 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -ฤทธิ์ยับยั้งแอนโตรเจน ของสารสกัดจากพืชตระกูลขิง
500 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสารสกัดโปรตีนจากรังไหม
501 การพัฒนาครีมบำรุงและสบู่เหลวต้านแบคทีเรียจากสารสกัดชาอัสสัม
502 ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก ปีที่ 2 และ 3 (โครงการ 3 ปี)
503 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ
504 (ชุดโครงการ)การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา -การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดตัวจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในสปา
505 การพัฒนาสูตรตำรับโลชั่นสูตรกลางวันที่มีฤทธิ์ทำให้ผิวหน้าขาวโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร
506 การพัฒนาไมโครอิมัลชันของสารสกัดช้าพลูสำหรับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
507 โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
508 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
509 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและความคงตัวของสมุนไพรหม่อน
510 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
511 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการจับยึดกับกรดนิวคลีอิกของพิโรลิดีนเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็น 3-อะมิโนพิโรลิดีน-4-คาร์บอกซิลิกแอซิด
512 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของยูจีนอล เพื่อพัฒนาเป็นยาชาเฉพาะที่และยาสลบในสัตว์น้ำ
513 การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5 - 10 GeV/nucleon
514 ผลของกรดอะซิติกที่มีต่อคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของปลาช่อนแดดเดียว
515 การศึกษาการอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล โดยใช้พลังงานจากชีวมวล เพื่ออุตสาหกรรม
516 การพัฒนาการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย เศษวัสดุเหลือทิ้งจากเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกสู่การค้า
517 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรใน จ.อุตรดิตถ์
518 ประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพและน้ำส้มไม้ต่อถั่วเหลืองสายพันธุ์แนะนำใหม่เพื่อส่งเสริมพืชพลังงานในจังหวัดพิจิตร
519 การศึกษากระบวนการผลิตครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าว
520 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร
521 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
522 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกสินค้า OTOP ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
523 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินถล่ม ในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
524 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล จังหวัดพิจิตร
525 โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค(ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน)
526 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว
527 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดรูปแบบศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก
528 ศักยภาพการผลิต การตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันของยางพาราในเวียดนามและไทย
529 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มชีวภาพบำบัด
530 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำป่า แผ่นดินถล่ม และน้ำท่วมซ้ำซาก ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
531 การศึกษาผลกระทบของระยะเวลาในการเก็บรักษาอุณหภูมิ และบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของข้าวหอมพิจิตร
532 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำร้อนพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
533 การศึกษาศักยภาพด้านการเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกรรายย่อย
534 ความสามารถในการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตของไฮโดรเจลที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ได้จากพอลิเมอร์ผสมของไคโตซานและแป้ง
535 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรหม่อนเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
536 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและออกซิเดชั่นของอนุพันธ์ของพิเพอรีน
537 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี
538 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาสูตรตำรับและการทดสอบทางคลีนิกของผลิตภัณฑ์ทาภายนอก สำหรับแก้อักเสบจากแมลงกัดต่อย
539 (ชุดโครงการ)การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา -การใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยาฆ่าเชื้อแบบธรรมชาติในผลิตภัณฑ์จำพวกสปา
540 การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน
541 การปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ลาดชัน
542 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่มใน จ.อุตรดิตถ์
543 การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความสั้น เพื่อการบริหารยาได้ตรงสำหรับผู้ป่วย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
544 การพัฒนาจลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและเทคนิควิดิทิศน์ในการวัดอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนแบบทรานเสียนท์ของการกระแทกของเจ็ทลงบนพื้นผิวรอยบุ๋ม
545 การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
546 แนวทางการเทียบโอนวุฒิการศึกษา ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างไทยกับประเทศนิวซีแลนด์
547 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดชงดื่มจากชุมชน
548 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจำลองพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มสำหรับนำมาใช้กำหนดแนวทาง
549 ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
550 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
551 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
552 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
553 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
554 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
555 สำรวจสถานการณ์การใช้ยาเสพติดใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพู และสบู่เหลว
557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะ :สบู่
558 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่ชุมชนวัดโตนดรวมใจ จ.สุโขทัย
559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการ เกษตรแบบครบวงจร
560 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปโดยซิลิคอนและแคลเซียม : กรณีศึกษาในเห็ดแปรรูป
561 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม จาก ต.บ้านแยง อ.นครไทย
562 ผลของสารสกัดรากพุดซ้อนต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศเมียและเพศผู้
563 ผลของสารสกัดกระชายดำต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
564 ผลของเคอร์คูมินและสารคล้ายเคอร์คูมินต่อการส่งสัญญาณภายในเซลล์ในการเกิดหลอดเลือดใหม่ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเซลล์มะเร็งตับ
565 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
566 การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
567 การจำแนกความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เหมาะสมและ cost effectiveness ของแผนการวินิจฉัยโรคและหลอดเลือดสำหรับผู้ป่วยในชุมชน
568 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพทางคลีนิกของชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดจากรังไหม
569 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยเป็นสารกันเสียธรรมชาติในผลิตภัณพ์
570 การระบุเชื้อ Clostridium botulinum และ Clostridium perfringens อย่างไวในสมุนไพรโดยวิธี DHPLC เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
571 หน้าที่ของคาเธพวินเอลในการย่อยโครโมแกรนินเอโปรตีน
572 (แผนงานวิจัย) การใช้นวัตกรรมโปรตีโอมิคส์และจีโนมิคส์ในการวิเคราะห์มะเร็งเต้านมเพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์ การรักษา และการป้องกันการอุบัติของโรค
573 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การศึกษาพืชแบบเฉียบพลันและพืชแบบเรื้อรังของพิกัดยาตรีกฎุก
574 ผลการป้องกันของกรดโฟลิกต่อการเกิดปากแหว่งที่เหนี่ยวนำโดยกรดเรติโนอิกในการเจริญของตัวอ่อนหนูในห้องปฏิบัติการ
575 การพัฒนาและการทดสอบอนุพันธ์คูมารินเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเทอร์เรสและบิวไธริลโคลีนเอสเทอร์เรสของในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง
576 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก (Terminalia bellrica Roxb.)
577 การพัฒนาวิธีการผลิตพลูคาวแคปซูลโดยควบคุมคุณภาพด้วยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง
578 บทบาทของสารสกัดโปรตีนจากรังไหมเซอร์ริซิน และไฟโบรอินต่อกระบวนการฟื้นตัวของบาดแผลเมื่อศึกษาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงผิวหนังหมู
579 การผลิตสารตั้งต้นสำหรับสังเคราะห์กลุ่มยาสเตียรอยด์ยับยั้งเอนไซม์อะโรมาเตส ชนิด 1 โดยใช้กระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันจากไฟโตสเตอรอลจากถั่วเหลือง
580 การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดพริกแคปซูลในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
581 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วันและบาโคไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
582 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นาสมุนไพรบำรุงความจำ (ระยะที่ 3)
583 สหสัมพันธ์ในทฤษฎีสนามควอนตัมและฟิสิกส์พลังงานสูง
584 พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรเตาอบปุ๋ย
585 การสกัดใยอาหารบริสุทธิ์จากลูกสำรอง และการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการเคลื่อนที่ของกลูโคสผ่านผนังกั้นถุง dialysis
586 การยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้กรดอะซิติก
587 การกระทำซ้ำของจุดตรึงในปริภูมิบานาคและบทประยุกต์
588 การประเมินความเปราะบางของพื้นที่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและแนวทางการฟื้นฟูและการป้องกันพื้นที่เกิดแผ่นดินถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
589 เครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
590 พัดลมไอน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
591 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
592 ศักยภาพของไฮโดรเจลที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ได้จากพอลิเมอร์ผสมของไคโตซาน-แป้งต่อการนำไปใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
593 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลองของไฮโดรเจลที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถนำเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีด และนำส่งเซลล์ต้นกำเนิดที่ช่วยในการสร้างกระดูกที่ได้จากมนุษย์และสารกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
594 การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
595 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
596 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดินด้วยใช้เถ้าลิกไนต์และเซรามิคเหลือใช้
597 การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) แม่น้ำปิงและแม่น้ำป่าสัก
598 วิเคราะห์เรโซแนนซ์ ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
599 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
600 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
601 ผลของโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยดิลไธอะแซมจากเม็ดตอกตรง
602 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
603 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
604 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
605 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชาชนวัยแรงงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2549
606 การวิจัยเรื่องการสังเคราะห์และทดสอบฤทธือนุพันธ์คู่ของไดโคลฟิแนคในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโคล-ออกซีจีเนสชนิดที่ 1 และ 2
607 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำยาล้างจาน และสบู่ใส”
608 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสบู่ก้อนขุ่น สบู่ก้อนใส และสบู่เหลว
609 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการการผลิตเครื่องดื่มผลไม้ ชาผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพร
610 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนล่าง
611 การเติมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารฮาลาล
612 Novel Antimicrobial Hurdle Technology to Improve Microbial Stability of Carbonated and Noncarbonated Beverages
613 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล
614 โครงการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยทางน้ำ อุทกภัยและภัยแล้ง จ.เพชรบูรณ์ (ที่ปรึกษา)
615 การเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตผึ้งนางพญาเอื้ออาทรสายพันธุ์ผลิตน้ำผึ้ง
616 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มประเภทเยลลี่และกัมจากน้ำตาลโตนด
617 สมบัติของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริกที่เตรียมด้วยวิธีการเผาผนึกแบบไมโครเวฟ
618 โครงการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พลิกไทย และดีปลี
619 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -โครงการบริหารงานวิจัย
620 การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตสิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม
621 โครงการการศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา
622 การทดสอบฤทธิ์รักษาและพิษของแอมโฟเทอริซิน บี-ไคโตซาน นาโนพาร์ติเคิล
623 โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ
624 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ปาล์มไซรัป
625 การพัฒนาข้าวกระเทียมพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง
626 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อะโวกาโด
627 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทสบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม
628 โครงการบริหารจัดดารและบำบัดรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
629 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององคืการบริหารส่วนตำบลบ้านใต้(เกาะพะงัน) จังหวัดสุราษฏร์ธานี
630 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
631 การวิเคราะห์วัสดุในส่วนประกบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
632 การผลิตขนมขบเคี้ยวเยื่อใยสูงจากปลายข้าว
633 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งหลังงานในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัด อุตรดิตถ์
634 การพัฒนากล้วยทอดแผ่นปรุงรสและเผือกทอดแผ่นปรุงรสโดยใช้วิธีการเคลือบแบบกระแสไฟฟ้าสถิตย์
635 ศึกษาผลของสารแอมเฟตามีนต่อเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase ของเซลล์เพาะเลี้ยง microglia
636 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
637 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
638 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
639 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
640 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis
641 สาธิตวิธีการใช้ตู้หลอมไขผึ้ง พลังงานแสงอาทิตย์
642 การทดสอบความปลอดภัยด้านการทำลายของแสงจากน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiate และสารสกัดจากขมิ้นที่อยู่ในระหว่างการวิจัยเพื่อพัฒนาให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์สำหรับใช้รักษาสิว และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
643 การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสารสกัดสมุนไพร
644 การผลิตสบู่ก้อนใส
645 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของจิงเจอรอลและไฟโตสเตอรอล
646 ผลของกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกายและการทดสอบความทนทานน้ำตาลกลูโคสในมนุษย์
647 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดจากขมิ้นและผลของผลิตภัณฑ์ต่อคุณสมบัติของผิวหนัง
648 การทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของอาสาสมัครในผลิตภัณฑ์แป้งอัดแข็งที่มีส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากรังไหม
649 การผลิตและระบบการจัดการการผลิตเครื่องดื่มผลไม้ ชาผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพร
650 การผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นสดจากข้าวหัก
651 การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารฮาลาล
652 การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
653 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพลำไยและการตลาดลำไย
654 การศึกษาอิทธิพลของแรงระหว่างโมเลกุลต่อความเสถียรของฟิล์มบางของโพลิเมอร์
655 การเพาะเลี้ยงผึ้งเพื่อการผสมเกสร
656 โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
657 การทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มพอกหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้นชัน
658 การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรค และชะลอการเน่าเสียของผลไม้
659 การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase ที่ทนอุณหภูมิสูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เจริญในบ่อน้ำร้อน
660 การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก : การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
661 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบางชนิด
662 การตรวจสอบฤทธิ์ของขิง พริกไทย และดีปลี ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
663 การพัฒนาวิธีการสกัดและควบคุมคุณภาพของพืชสมุนไพรขิง พริกไทย และดีปลี
664 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อส่งเสิรมอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนในเขคภาคเหนือตอนล่าง : ขมิ้นชัน
665 การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร
666 การจัดทำรายการศึกษาด้านการสำรวจด้าน Public Health and Nutrition
667 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วยโดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
668 การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
669 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลงและเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช
670 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
671 การศึกษาผลกระทบการกำหนดปัจจัยและกลไกของวิธีจีเนติกอริทึมต่อประสิทธิภาพการทำงานของจีเนติก
672 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในร่างกายของเกษตรกรสวนผัก ในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
673 การคัดเลือกพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อผลิตเป็นอาหารเลี้ยงเชื้องฟังไจ
674 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์แบบบูรณาการในเขตภาคเหนือตอนล่าง
675 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่
676 การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู
677 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยชีววิธีในเขตภาคเหนือตอนล่าง
678 การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตซอสจากวัถุดิบในท้องถิ่น : ซอสกล้วยและซอสฟักทอง
679 การตรวจสอบฟิสิกส์ของเอกภพระยะแรกเริ่มและแบบจำลองของจักรวาล
680 การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
681 การตั้งตำรับและการควบคุมคุรภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กะเพรา โหระพา
682 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกดอกไม้ใบยางพารา ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
683 การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ
684 โครงการสำรวจผู้กำเนิดมลพิษทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
685 ที่ปรึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างโรงไฟฟ้า CO-GENERATION ขนาด 11.4 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
686 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ผสมสารสกัดจากเนื้อมะขาม และการทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ต่อคุณสมบัติของผิวหนังในอาสาสมัคร
687 การตั้งตำรับและการพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
688 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู
689 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเข้าสู่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : มะม่วงม้วน
ปี พ.ศ. 2546
690 การศึกษาศักยภาพการผลิตสุราแช่และความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนผู้ผลิตสุราแช่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2545
691 การสร้างเวคเตอร์สำหรับแสดงออกยีน gH-gL, gD ของไวรัสเฮอร์ปีสซิมเพล็กซ์ทัยป์ 1