ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แสวง บุญเฉลิมวิภาศ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- แสวง บุญเฉลิมวิภาส
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรเจิด สิงคะเนติ 4
2 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 3
3 กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ 3
4 ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช 3
5 วิสูตร ตุวยานนท์ 3
6 อำนาจ บุบผามาศ 3
7 ขจิต จิตตเสวี 3
8 จันทิมา ธนาสว่างกุล 3
9 กุลภา เสือแพร 2
10 ปิยะดา ศิลปอาชา 2
11 ขอบฟ้า นันทโรจนาพ 2
12 ปกรณ์ ศรีเตียเพชร 1
13 Somsak Nawtrakulpisut 1
14 Banchoet Singkaneti 1
15 สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ 1
16 Anaek Yomchinda 1
17 สุรนาท วงศ์พรหมชัย 1
18 ปานรวี ชีวิตโสภณ 1
19 เอนก ยมจินดา 1
20 อภินันท์ ศรีศิริ 1
21 เรดี้ร์ ศิริรัตน์ 1
22 ตามพงศ์ ชอบอิสระ 1
23 รติกร ดวงจันทร์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย 1
26 ภิญญารัตน์ ศักดิ์วัฒนเวคิน 1
27 ประภาส อุครานันท์ 1
28 สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย 1
29 ประภาส อุครานันท์ 1
30 แสวง บุญเฉลิมวิภาส 1
31 ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ (กสจ.) 1
32 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
33 อาภัสรา ศิริวัฒนา 1
34 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
35 Sawaeng Bunchaloemwipat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 4
2 2551 5
3 2548 1
4 2547 1
5 2539 1
6 2533 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การกำหนดฐานความผิดและโทษในพระอัยการอาชญาหลวงและพระอัยการอาชญาราษฎร์กับกฎหมายอาญาสมัยใหม่
2 ปัญหาการเริ่มต้นสภาพความเป็นมนุษย์กับการคุ้มครองในกฎหมายอาญา
3 ปัญหาการกำหนดอายุเหยื่อในประมวลกฎหมายอาญา
4 เปรียบเทียบแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลักฐานตามกฎหมายตราสามดวงกับคดีอาญาไทยในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
6 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
7 ปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิด
8 ปัญหาความรับผิดทางอาญาในการกระทำโดยประมาทของแพทย์
9 การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2548
10 การรับฟังพยานผู้เชี่ยวชาญและการไกล่เกลี่ยในคดีทางการแพทย์ : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การรับฟังพยานผู้เชี่ยวชาญและการไกล่เกลี่ยในคดีทางการแพทย์ วันที่ 31 สิงหาคม 2548
ปี พ.ศ. 2547
11 โครงสร้างทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในอนาคต
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับผลการพิพากษาของศาล ต่อผู้ป่วยโรคจิตกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ปี พ.ศ. 2533
13 ขอบเขตของ "อันตรายแก่กายหรือจิตใจ" ในความผิดต่อร่างกาย