ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แสงอรุณ อิสระมาลัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขนิษฐา นาคะ 18
2 เนตรนภา คู่พันธวี 17
3 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 16
4 วิภาวี คงอินทร์ 13
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
6 ธนวัฒน์ รักกมล 8
7 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 4
8 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
9 Prince of Songkla University. Faculty of Nursing 3
10 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 3
11 ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ 3
12 Phatrapron Khisanaphan 3
13 Saengarun Isaramalai 3
14 เยาวณี จรูญศักดิ์ 2
15 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
16 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 2
17 โสเพ็ญ ชูนวล 2
18 พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง 2
19 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 2
20 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 2
21 ฉวีวรรณ ยี่สกุล 2
22 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 2
23 วรรณี จันทร์สว่าง 2
24 ประวิทย์ คงจันทร์ 1
25 ศุภโชค สุขเกษม 1
26 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
27 ดลินา อมรเหมานนท์ 1
28 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
29 อุบลวรรณ ตันสกุล 1
30 สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ 1
31 สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 1
32 จารุวรรณ มานะสุรการ 1
33 เฉลิมศรี อรรจนกุล 1
34 เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 1
35 นิตยา ตากวิริยะนันท์ 1
36 อังศุมา วิทยวีรศักดิ์ 1
37 เศวต ไชยมงคล 1
38 ธีรนุช ห้านิรัติศัย 1
39 นิภา นิยมไทย 1
40 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2558 1
6 2557 3
7 2554 3
8 2553 2
9 2552 2
10 2550 4
11 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ทักษะทางการเงินกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อรองรับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2561
3 การพัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
ปี พ.ศ. 2560
4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเมืองหาดใหญ่ ต้นแบบระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
5 โครงการจัดทำประเด็นสำคัญในบริบทเชิงพื้นที่ในโครงการการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
6 โครงการพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2557
7 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
8 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
9 การพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมือง:กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2554
10 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์/การสื่อสารกับสังคม
11 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
12 การสังเคราะห์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : รูปแบบการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการจัดการตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
13 นวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษารายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 การจัดการด้านการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2552
15 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้
16 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2550
17 Development and Psychemtric Evaluation of the Quality of worklife Index.
18 การพัฒนาระบบบริการและฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคใต้
19 การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแรงงานนอกระบบในภาคใต้
20 ผลกระทบทางสุขภาพจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมือง:กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครหาดใหญ่