ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แล ดิลกวิทยรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 7
2 ภาคภูมิ วาณิชกะ 5
3 กัปค์ฤทัย ปุงคานนท์ 5
4 นวลน้อย ตรีรัตน์ 5
5 วาริฎฐา ถาวโรฤทธิ์ 3
6 วรวิทย์ เจริญเลิศ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
8 ปาณิสรา นาชะ 2
9 เริงชัย ภาสำราญ 2
10 อรรถวิท เจริญเวียงเวชกิจ 2
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2
12 เอวิตรา ศิระสาตร์ 2
13 วิษณุ บุญมารัตน์ 1
14 พูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ์ 1
15 เอกชัย เอื้อธารพิสิฐ 1
16 พุทธกาล รัชธร 1
17 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
18 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
19 ฉัตรชัย นาถสุภา 1
20 วีรวัฒน์ อริยะวิริยานันท์ 1
21 เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 1
22 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
23 พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ 1
24 สามชาย ศรีสันต์ 1
25 รังสิต ทองประคำ 1
26 วิสุทธา กฤตยาพิมลพร 1
27 ลัดดา ศุทธิไวทูรย์ 1
28 ตะวัน วรรณรัตน์ 1
29 สุจินดา ชุณหชาคร 1
30 พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา 1
31 อภิชัย พันธเสน 1
32 ธัญญลักษณ์ เบ็ญจะมโน 1
33 ณฐพล พราหมโณมัย 1
34 บุญธรรม อาจหาญ 1
35 ปัญญา เลิศสุขประเสริฐ 1
36 สุมาลี ปิตยานนท์ 1
37 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
38 จุฑา มนัสไพบูลย์ 1
39 สราวุธ นิยมทรัพย์ 1
40 วินัย บุญพราหมณ์ 1
41 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 1
42 สุวินัย ภรณวลัย 1
43 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
44 สุชาย ตรีรัตน์ 1
45 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
46 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
47 ไม่มีข้อมูล 1
48 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 7
4 2552 4
5 2551 6
6 2550 5
7 2549 3
8 2548 1
9 2544 1
10 2539 3
11 2538 2
12 2528 1
13 2524 1
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
2 สาวใช้ : แรงงานข้ามชาติในครัวเรือนไทยกับการคุ้มครองของรัฐ
ปี พ.ศ. 2553
3 คู่กรรมกับความคิดของผู้เสพที่มีต่อภาพลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นและความเป็นญี่ปุ่น
4 การปรับตัวทางเศรษฐกิจของชนชั้นเจ้านายในสังคมไทยภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
5 กระบวนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของทุนนิยมการค้า โดยผ่านพัฒนาการของระบบโรงเรียนพาณิชย์ในประเทศไทย
6 การวิเคราะห์โอกาสทางการศึกษาและการปรับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7 การวิเคราะห์โอกาสทางการศึกษาและการปรับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
8 คู่กรรมกับความคิดของผู้เสพที่มีต่อภาพลักษณะของชาวญี่ปุ่นและความเป็นมาญี่ปุ่น
9 การปรับตัวทางเศรษฐกิจของชนชั้นเจ้านายในสังคมไทย ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
ปี พ.ศ. 2552
10 การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
11 วิวัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2518)
12 การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 ความจนในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2551
14 นัยทางสังคมการเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทย
15 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549
16 นัยทางสังคมการเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทย
17 กระบวนการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้า : ศึกษากรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ.2544-2549
19 นัยทางสังคมทางเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2550
20 ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีต่อกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนในตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
21 การยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยการกำหนดสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2502) กับผลกระทบต่อการถือครองที่ดินในประเทศไทย
22 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาระหว่างชุมชนวัดไร่ขิงและชุมชนวัดดอนหวาย
23 พัฒนาการของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปย่านประตูน้ำ
24 กระบวนการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้า ศึกษากรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2549
25 พัฒนาการของรูปแบบในการขูดรีดส่วนเกินของรัฐไทย
26 การศึกษาธุรกิจเนื้อสุนัข : ชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
27 รูปแบบและพัฒนาการของการควบคุมแรงงานโดยฝ่ายทุนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
28 กระบวนการกลายเป็นสินค้าของพิธีกรรมงานศพ
ปี พ.ศ. 2544
29 การศึกษาโครงการลงทุนเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาผีมือแรงงาน
ปี พ.ศ. 2539
30 ความคิดทางเศรษฐกิจและสังคม ของ ผิน บัวอ่อน
31 การมีส่วนร่วมของแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง
32 บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อลูกจ้างในระบบแรงงานนสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2538
33 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
34 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกของไทย (นครศรีธรรมราช) พ.ศ.2435-2504
ปี พ.ศ. 2528
35 วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
36 มดลูกก็ปัจจัยการผลิต