ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรมสมร อยู่สถาพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 3
3 แรมสมร อยู่สถาพร 3
4 ประภัสสร์ รุจิพร 2
5 กิติยวดี บุญซื่อ 2
6 นิภา สุขพิทักษ์ 1
7 พรรณงาม ป้องศิริ 1
8 ชูลี ช่วยเอื้อ 1
9 กรรณิกา โพธิ์ชื่น 1
10 ปาลิตา ยศโต 1
11 จิรวรรณ จองสว่าง 1
12 ปราณี เปี่ยมคล้า 1
13 พีรวัฒน์ วงษ์พรม 1
14 อับษร จันสุตะ 1
15 ทวี บุญหมื่น 1
16 นุสรา พิมพ์อาภรณ์ 1
17 สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์ 1
18 พูนศิริ แก้วเพ็ง 1
19 ปรารถนา ช่างเหล็ก 1
20 กาญจนา บุญเรือง 1
21 อุมา สุคนธมาน 1
22 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
23 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
24 อำไพ สุจริตกุล 1
25 วารี ถิระจิตร 1
26 นิรมล สวัสดิบุตร 1
27 วรรณี ศิริโชติ 1
28 ทิศนา แขมมณี 1
29 ผ่องศรี เฉินยืนยง 1
30 ศุลีพร ลังกา 1
31 อุไร ศรีเคลือบ 1
32 สิริยา จุลปานนท์ 1
33 เสาวรส ภูภากรณ์, 2512- 1
34 พัฒนพร สุทธิยานุช 1
35 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
36 ชลธิชา ขันติดิลกวงษา 1
37 ศิริลักษณ์ ศรีกมล 1
38 จักรทอง เบ้าจรรยา 1
39 ลักษณา อินทะจักร 1
40 ปราณี อิ่มอารมย์ 1
41 กรัณย์ เฮงพานิช 1
42 ชัยวัฒน์ อาษานอก 1
43 บังเอิญ สร้อยกล่อม 1
44 กนกรส ชำนาญ 1
45 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
46 วีระพล ทองเจิม 1
47 วิจิตรา ใสยะ 1
48 อังคณา ชัยมณี 1
49 สุภาวดี โรจนธรรมกุล 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
51 มลิวัลย์ สุขประเสริฐ 1
52 ลาวัณย์ รักไทยดี 1
53 ยิ่งรัก น้ำใจทหาร 1
54 ยุพเรศ อังกุราภินันท์ 1
55 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
56 ลัดดาศรี อุสุมสารเสวี 1
57 เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา 1
58 สุพัฒน์ บิลอับดุลล่าห์ 1
59 กนกพรรณ บุญธรรม 1
60 สมพงษ์ จิตระดับ 1
61 ศิริพร คูภิรมย์ 1
62 ศุภนิจ ตรีนิคม 1
63 ทิพย์พร จิตวารินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 3
2 2542 1
3 2540 5
4 2539 5
5 2537 3
6 2536 3
7 2535 2
8 2534 1
9 2533 6
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 3
13 2529 2
14 2528 2
15 2527 3
16 2526 2
17 2525 1
18 2524 1
19 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 สภาพการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการศึกษาปฐมวัยในสถาบันราชภัฏ
2 พัฒนาการของการครุศึกษาไทย สาขาการศึกษาปฐมวัยระหว่าง พ.ศ. 2484-พ.ศ. 2536
3 การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรท้อง ถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2542
4 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมมโนทัศน์ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2540
5 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย เพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6 การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความแบบโน้มน้าว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดของไวกอทสกี
7 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8 ผลของการสอนศิลปะตามแนวคิดแบบเซอเรียลิสม์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์เรื่องสันติภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร
9 พฤติกรรมของครูในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
10 การเปรียบเทียบการใช้กลวิธีในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการอ่านสูง ปานกลาง และต่ำ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
11 การศึกษาการนำประสบการณ์วิชาชีพครูเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ของครูโครงการคุรุทายาทในภาคใต้ตามการรับรู้ของตนเอง
12 สภาพและปัญหาการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ในระดับประถมศึกษา ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
13 แนวคิดและบทบาททางการประถมศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของวิชาอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ไม่ศึกษาต่อเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2537
15 การศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการในการสอนพระพุทธศาสนา ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
16 บทบาทของครูประถมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เขตการศึกษา 1
17 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการใช้วีดิทัศน์ทางวัฒนธรรม และการแสดงละครย่อยทางวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2536
18 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิทยาลัยครูสาขาวิชาศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา พุทธศักราช 2530 ในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ และสหวิทยาบลัยอีสาน-ใต้
19 ผลของการใช้กิจกรรมคัดสรรที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ำ
20 จิตสำนึกในความเป็นพลโลกของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2535
21 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์สื่อการเรียนการสอน ประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
22 สภาพการดำเนินงานการสอนซ่อมเสริมของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
23 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
24 สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร
25 การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
26 สภาพการทำวิจัยชั้นเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 10
27 การศึกษาความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร
28 การใช้แนวการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษาในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
29 การจัดการประถมศึกษาของไทยในช่วงพุทธศักราช 2438-2475
ปี พ.ศ. 2532
30 การเรียนการสอนการเขียนความเรียง ระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
31 การปรับตัวของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
32 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดเชิงตรรก กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
33 การรับรู้ของผู้ปกครองไทยมุสลิมในการส่งเสริมวินัยแห่งตน ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
34 พฤติกรรมทางวาจาของครูและนักเรียน ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
35 การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในนักเรียน ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2529
36 การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
37 การศึกษาความสนใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนของครู ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
38 พฤติกรรมการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 8 ตามการรับรู้ของตนเอง
39 ลักษณะของแบบเรียนและการใช้แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ตั้งแต่พุทธศักราช 2431 ถึง 2525
ปี พ.ศ. 2527
40 การเรียนการสอนการเขียนความเรียง ระดับประถมศึกษา
41 กระบวนการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสระบุรี
42 การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ซึ่งสอนด้วยกิจกรรมคัดสรร กับกิจกรรมตามแผนการสอนปกติ
ปี พ.ศ. 2526
43 สภาพการรู้หนังสือของผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาในภาคเหนือ
44 ความสอดคล้องของงบประมาณจัดซื้อสื่อการสอนกับความต้องการ ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
45 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี ที่มีต่อการลงโทษนักเรียน
ปี พ.ศ. 2524
46 การรู้จักและออกเสียงคำภาษาไทยกลางของเด็กไทยก่อนวัยเรียน ที่พูดเขมรเป็นภาษาพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2522
47 การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูมัธยมศึกษา