ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แม้น อมรสิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2538 1
2 2530 1
3 2529 4
4 2528 2
5 2525 2
6 2524 2
7 2523 1
8 2521 1
9 2517 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 การผลิตเซอร์โคเนียบริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2530
2 การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมในน้ำเสียโดยกระบวนการเฟอร์ไรท์
ปี พ.ศ. 2529
3 การวิเคราะห์ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย
4 การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ทองแดง และสังกะสีในตับคนด้วยเทคนิคทางอะตอมมิกแอบซอพชันสเปกโตรโฟโตเมตรี และนิวตรอนแอกติเวชัน
5 การปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ของพาราควอท โดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรโฟโตเมตรี
6 การเตรียมและการทำสารประกอบแบเรียมให้บริสุทธิ์ จากแร่แบไรต์โดยเทคนิคฟลูอิไดเซซัน
ปี พ.ศ. 2528
7 วิธีการปรับปรุงดินชุดบางปะกงโดยการทำนายกร่องในเชิงความเค็ม
8 วิธีการปรับปรุงดินชุดบางประกงโดยทำนายกร่องในเชิงความเป็นกรด
ปี พ.ศ. 2525
9 การสกัดและการหาปริมาณแทนทาลัม ไนโอเบียมและดีบุกในแร่ซามาสไดท์จากหางแร่ดีบุก
10 การวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยในฝิ่นและดินที่ใช้เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน
ปี พ.ศ. 2524
11 การแยกและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของสีผสมอาหารบางชนิด ด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟีและสเปกโตรโฟโตเมตรี
12 การแยกและศึกษาลักษณะเฉพาะของสีย้อมบางชนิด ด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟีและสเปกโตรโฟโตเมตรี
ปี พ.ศ. 2523
13 การศึกษาวิธีการสกัดยูเรเนียมจากแร่ยูเรเนียมที่มีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
14 การสกัดและการหาปริมาณของธาตุที่สำคัญบางชนิดในกากแร่ดีบุก
ปี พ.ศ. 2517
15 การศึกษาการละลายของดีบุกและการหาปริมาณดีบุกในอาหารกระป๋อง
16 การศึกษาหาปริมาณของธาตุต่าง ๆ ในดินจากสวนทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี
17 การสกัดและหาปริมาณของธาตุธอเรียมจากทรายโมนาไซต์ในประเทศไทย
18 การหาปริมาณของธาตุต่าง ๆ และองค์ประกอบอื่นในทุเรียน