ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แฟรดาซ์ มาเหล็ม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสกัดสารอินทรีย์ระเหยในเนื้อเยื่่อพืชในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนด้วยของเหลวความดันสูงเพื่อการติดตามเฝ้าระวัง
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการประเมินศักยภาพของธรรมชาติในการบำบัดฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการพัฒนา เม็ดบีดไคโตแซน อัลจิเนต - นาโนเหล็กประจุศูนย์ เพื่อการบำบัดฟื้นฟูสารไตรคลอโรเอทธีลีนที่ปนเปื้อน ในน้ำใต้ดิน
4 โครงการวิจัย สภาพนิเวศวิทยาและวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา อ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการประเมินประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูน้าใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหย
6 โครงการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อการป้องกัน แก้ปัญหา และบำบัดฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาปริมาณบีโอดี คุณภาพน้ำ และคุณภาพดินบางประการจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาที่มีอัตราส่วนหนาแน่นแตกต่างกัน
8 การศึกษาปริมาณบีโอดี คุณภาพน้ำ และคุณภาพดินบางประการจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาที่มีอัตราส่วนหนาแน่นแตกต่างกัน