ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนบบุญ หุนเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- แนบบุญ หุนเจริญ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศรัณยู ตรียะโชติ 2
4 กรกฎ วงษ์นิยม 2
5 ยสวินทร์ บุรีทาน 2
6 พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์ 2
7 กลวัชร เกษกมล 1
8 วีรยา สิริวัฒน์วรสกุล 1
9 ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต 1
10 ศศินันท์ แก้วจันทร์ 1
11 ธนัช รักษศรี 1
12 คัมภีร์ บุญสุวรรณ 1
13 จิรายุทธ์ กิตติจันทร์รัจนา 1
14 สมบูรณ์ นามโชติ 1
15 พิทวัส กัลยา 1
16 วาทิต เบญจพลกุล 1
17 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
18 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 1
19 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 1
20 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 1
21 วันเฉลิม โปรา 1
22 ทับทิม อ่างแก้ว 1
23 ธิติมา เลิศปิยะ 1
24 เอกชัย ลีลารัศมี 1
25 คเณศ ว่องวิษณุพงศ์ 1
26 ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ 1
27 ชนัตพล ผิวล่อง 1
28 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
29 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
30 สิริภา จุลกาญจน์ 1
31 พรศักดิ์ พงษ์ทิพย์พิทักษ์ 1
32 ณัฐ กาญจนศิริ 1
33 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 1
34 วิทยากร อัศดรวิเศษ 1
35 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 1
36 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 1
37 พิรดา บุญเปลื้อง 1
38 สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์ 1
39 สุชัยรัตน์ ต้องศิริ 1
40 กนก สุวรรณกาญจน์ 1
41 ธนภัทร์ โชติพรหม 1
42 วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 1
43 วาที เลาหะโรจนพันธ์ 1
44 จิรายุทธ์ กิตติจันทร์รัตนา 1
45 ธนพล เจนสุทธิเวชกุล 1
46 พลสัณห์ พงษ์ประยูร 1
47 สุรชัย ชัยทัศนีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 4
3 2555 6
4 2554 6
5 2553 8
6 2552 5
7 2550 4
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การหาขนาดที่เหมาะที่สุดของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงานของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2556
2 วิธีแก้ปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะที่สุดโดยพิจารณาเงื่อนไขการจำกัดกระแสลัดวงจร
3 การจำกัดกระแสลัดวงจรในระบบส่งไฟฟ้าด้วยวิธีผสมผสานระหว่างการแบ่งแยกบัส การใช้รีแอกเตอร์จำกัดกระแส และการเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อสายส่ง
4 ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากความแตกต่างของความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน
5 การป้องกันแบบพื้นที่กว้างสำหรับสายส่งไฟฟ้าโดยอาศัยความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชาญฉลาด
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการพลังงานภายในบ้านอยู่อาศัย
7 การระบุตำแหน่งความผิดพร่องบนสายส่งโดยพิจารณาผลของการเหนี่ยวนำร่วมระหว่างวงจรบนโครงข่ายระบบส่ง
8 การประยุกต์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าความร้อนและความเย็นร่วมสำหรับการจัดการพลังงานในอาคาร
9 ขั้นตอนวิธีปรับเปลี่ยนโครงข่ายในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาการจำกัดกระแสลัดวงจร และดัชนีเสถียรภาพเชิงแรงดัน
10 การวิเคราะห์ความประหยัดพลังงานในโรงบำบัดน้ำเสียศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่วมกับอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
11 การควบคุมเชิงประสานของตัวสร้างเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์สร้างความยืดหยุ่นในระบบส่งไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2554
12 การวิเคราะห์ซิกเนเจอร์ของความผิดพร่องในระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้การรู้จำรูปแบบ
13 การปรับปรุงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเหตุผิดพร่องและการศึกษาอิมพิแดนซ์ลัดวงจรในระบบส่ง
14 ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบอัตโนมัติสำหรับเครือข่ายส่ง
15 การติดตั้งสายส่งกระแสตรงแรงดันสูงเพื่อจำกัดขนาดกระแสลัดวงจรของระบบส่งในเขตเมืองใหญ่โดยพิจารณาดัชนีเสถียรภาพเชิงแรงดัน
16 การออกแบบการควบคุมเชิงพลวัตสำหรับอุปกรณ์ชดเชยซิงโครนัสเชิงสถิตเพื่อรักษาเสถียรภาพแรงดัน
17 การออกแบบการควบคุมเชิงพลวัตสำหรับอุปกรณ์ชดเชยซิงโครนัสเชิงสถิตเพื่อรักษาเสถียรภาพแรงดัน
ปี พ.ศ. 2553
18 การออกแบบตัวควบคุมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนคู่โดยกรอบงานซาเกียน
19 การวิเคราะห์อุปกรณ์ผิดพร่องบนเครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ
20 การเพิ่มสมรรถนะของสายส่งกำลังไฟฟ้าที่เชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยอุปกรณ์ SVC, HVDC และ TCSC
21 การแบ่งแยกบัสที่เหมาะสมเพื่อลดกระแสลัดวงจรในระบบส่งไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีค้นหาตาบูชนิดปรับตัวได้
22 การเพิ่มสมรรถนะของสายส่งกำลังไฟฟ้าที่เชื่อมโยงระหว่างภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทยด้วยอุปกรณ์ SVC, HVDC, และ TCSC
23 การวิเคราะห์อุปกรณ์ผิดพร่องบนเครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าโดยใชระบบผู้เชี่ยวชาญ
24 การแบ่งแยกบัสที่เหมาะสมเพื่อลดกระแสลัดวงจรในระบบส่งไฟฟ้ากำลังโดยวิธีค้นหาตาบูชนิดปรับตัวได้
25 การออกแบบตัวควบคุมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนคู่โดยกรอบงานซาเกียน
ปี พ.ศ. 2552
26 การเพิ่มสมรรถนะของสายส่งกำลังไฟฟ้าที่เชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยอุปกรณ์ SVC, HVDC และ TCSC
27 การเพิ่มความแม่นยำในการระบุประเภทและตำแหน่งของการลัดวงจรบนสายส่ง โดยใช้ข้อมูลจากเครื่องบันทึกความผิดพร่องแบบดิจิตัลทั้งสองปลาย
28 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และรายงานผลเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าให้เป็นระบบอัตโนมัติ
29 การระบุตำแหน่งความผิดพร่องในเครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าด้วยเทคนิคอัจฉริยะ (ระยะที่ 1)
30 การเพิ่มความแม่นยำในการระบุประเภทและตำแหน่งของการลัดวงจรบนสายส่ง โดยใช้ข้อมูลจากเครื่องบันทึกความผิดพร่องแบบดิจิตอลทั้งสองปลาย
ปี พ.ศ. 2550
31 เสถียรภาพของระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
32 ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ต่อการพยากรณ์โหลดระยะสั้น
33 ขั้นตอนวิธีสำหรับกำหนดจุดเสถียรภาพแรงดันวิกฤติเพื่อแยกระบบไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กออกจากระบบไฟฟ้าหลัก
34 การวิเคราะห์สมรรถนะของรีเลย์ระยะทางโซน 3 เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาผลเชิงพลวัตของระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2549
35 การหาขนาดกำลังการผลิตที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
36 การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์โดยใช้ตัวเก็บประจุอนุกรมแบบปรับค่าได้
ปี พ.ศ. 2548
37 ระบบจัดการพลังงานสำหรับโรงงานน้ำแข็งซองที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOD และ TOU
ปี พ.ศ. 2547
38 กำลังการผลิตและตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่ายโดยแนวทางเชิงกำหนด
39 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
40 การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์