ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แตงอ่อน พรหมมิ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 5
5 2553 3
6 2552 1
7 2542 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่าในลำธารบริเวณเหมืองแร่สังกะสี
ปี พ.ศ. 2556
2 การใช้กลุ่มแมลงนำในการประเมินทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มนำ
ปี พ.ศ. 2555
3 การประมินความเสี่ยงสภาวะแวดล้อมของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าในลำธารที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่
ปี พ.ศ. 2554
4 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงน้ำและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนิ่งธรรมชาติที่รองรับการปล่อยน้ำทิ้ง: การตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม
5 ศักยภาพการใช้โครงสร้างชุมชนของแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าเพื่อการบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
6 แมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยเพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อน
7 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงน้ำและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนิ่งธรรมชาติที่รองรับการปล่อยน้ำทิ้ง : การตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม
8 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงน้ำและคุณภาพน้ำในแหล่งน้้ำนิ่งธรรมชาติ ที่รองรับการปล่อยน้ำทิ้ง: การตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2553
9 ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อการแพร่กระจายและความหลากหลายของกลุ่มแมลงน้ำและคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง
10 แมลงหนอนปลอกน้ำกับการประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำในประเทศไทย
11 ความหลากหลายของแมลงน้ำและคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. 2552
12 แมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยบริเวณริมฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อการติดตามตรวจสอบ สภาพแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2542
13 ความหลากหลายและการกระจายของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัย จากลำธารที่ระดับสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / แตงอ่อน พรหมมิ