ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แก้ว อุดมศิริชาคร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความหลากหลายของพืชวงศ์เข็ม(Rubiaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
2 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี
3 การเปรียบเทียบลักษณะสัญฐานวิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยาระหว่างพันธุ์ข้าวทนค็มและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในสภาวะความเครียดโซเดียมคลอไรด์
4 รายงานผลการตรวจโครโมโซมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว จำนวน 386 ราย
5 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและกุลา ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
6 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
7 ผลของความเครียดเกลือต่อการสะสมพอลิเอมีน และลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการในข้าว
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
9 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี